Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 03.02.1993 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-124/1992. od 9. prosinca 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 9. prosinca 1992. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Odbija se ustavna tužba S.C. iz Splita.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje

S.C, kojega zastupa odvjetnik Tomislav Tutavac iz Splita, podnio je ovom Sudu ustavnu tužbu povodom presude Vrhovnoga suda Republike Hrvatske, br. Rev-1986/91, od 5. studenoga 1991. i presude Okružnoga suda Split, br. Gž-1251/91, od 19. ožujka 1991. godine. U ustavnoj se tužbi navodi da je tim presudama počinjena povreda materijalnoga prava na štetu podnositelja ustavne tužbe i da je time povrijeđeno njegovo ustavno pravo na rad iz članka 54. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske. Uvjeti za podnošenje ustavne tužbe u konkretnom su slučaju ispunjeni: nakon što je iscrpljen dopušteni pravni put; tužba je podnijeta ovom Sudu u zakonskom roku.

Uvidom u osporenu presudu i spis predmeta, ovaj je Sud ustanovio:

- sud prvoga stupnja (Osnovni sud udruženog rada Split) usvojio je tužbeni zahtjev tužitelja i utvrdio da se on nalazi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, u Osnovnoj školi "Srečko Reić Petica", Split;

- sud drugoga stupnja (Okružni sud Split) zaključio je da tužitelj u funkciji privremenoga poslovodnog organa nije zasnovao radni odnos na neodređeno, nego na određeno vrijeme;

- Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio je reviziju tužitelja kao neosnovanu, utvrdivši da je pobijanom presudom pravilno primijenjeno materijalno pravo.

Na osnovi iznesenoga, Sud je utvrdio da ustavna tužba ,nije osnovana. Utvrđeno je, naime, da osporenim presudama nije tužitelju povrijeđeno ustavno pravo na rad i slobodu rada, sadržano u odredbi članka 54. stavka 1. Ustava. U pravnom sustavu, ostvarivanje tog ustavnog prava (uvjeti, način i postupak) uređeno je zakonom i kolektivnim ugovorom. Odlučujuči u konkretnom slučaju o predmetu spora (da li je tužitelj imenovanjem na spomenutu funkciju zasnovao radni odnos na neodređeno ili određeno vrijeme), sudovi su primijenili tada važeće zakone: čl.192. Zakona o udruženom radu, odnosno čl.129. Zakona o radnim odnosima radnika u udruženom radu ("Narodne novine", br. 31/88) i čl. 35. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa odnosno čl. 103. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine",br.19/90). Ovaj Sud ne nalazi da bi primjenom tih propisa bilo povrijeđeno spomenuto ustavno pravo. Slijedom iznesenoga Sud je odlučio kao u izreci.

Broj: U-III-124/1992.

Zagreb, 9. prosinca 1992.

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.