Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 01.02.1993 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita i izdavanju ovlaštenja članovima posade brodova trgovačke mornarice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 71. stavka 1 točke 11. Zakona o sigurnosti plovidbe na moru i unutarnjim vodama ("Narodne novine", br. 55/90 -propročišćeni tekst) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita i izdavanju ovlaštenja članovima posade brodova trgovačke mornarice

Članak 1.

U Pravilniku o polaganju stručnog ispita i izdavanju ovlaštenja članovima posade brodova trgovačke mornarice ("Narodne novine", br.11/84) u članku 2. stavku 1. iza točke 15. dodaju se dvije nove točke 16. i 17. koje glase:

16) Za zvanje GMDSS operatora s ograničenim ovlaštenjem:

a) Pravila o radio-službi:

Postupak za obavljanje VHF komunikacija za pogibelj, hitnost i sigurnost na hrvatskom i engleskom jeziku: javna korespondencija i taksiranje; navigacijska upozorenja, vremenska izvješća i liječnički savjeti u morskom području A1; kanali za pogibelj i sigurnošt dodijeljeni u VHF frekvencijskom području, svrha i vrsta emisije; način rada i upotreba VHF kanala za pogibelj; sigurnost i javnu korespondenciju; zaštita VHF kanala;za pogibelj i sigurnost od štetnih smetnji i načini sprečavanja smetnji upotreba međunarodnog signalnog kodeksa. Standardnog pomorskog navigacijskog rječnika, Priručnika o potrazi i spašavanju za trgovačke brodove (MERSAR) i međunarodnog fonetskog alfabeta; zaštitne mjere za sigurnost broda i osoblja od opasnosti u svezi s radio uređajima uključujući električne, radijacijske, kemijske i mehaničke opasnosti; protupožarna zaštita na brodu i metode gašenja požara na radio uređajima; pružanje prve pomoći i primjena opreme za spašavanje ljudskih života; (pismeno i usmeno);

b) GMDSS - Svjetski sustav za pogibelj i sigurnost:

Osnovni koncept i funkcije sustava; podsustavi GMDSS sustava u području plovidbe A1: 1) satelitske kvmunikacije: a) INMARSAT EPIRB satelitski sustav, b) COSPAS-SARSATsustav, 2) terestričke komunikacije: a) VHF radio služba, b) VHF EPIRB, c) sustav digitalnog selektivnog poziva, d) radio telex sustav, e) prijemnik dežurstva na 2182 kHz, 3) komunikacije za objavljivanje pomorskih sigurnosnih izvješća: NAVTEX služba; Uređaji sredstava za spašavanje; radarski transponder (SART), prijenosna VHF radio-postaja; minimalni sastav i oprema na brodovima u morskom području A1: postupak kod automatskih komunikacija - komunikacije za pogibelj; uredaji i komunikacijska mreža na obali; izvori napajanja GMDSS uređaja; poznavanja rada i rukovanje svim GMDSS uredajima u području plovidbe A1; odašiljanje i primanje VHF radiotelefonskom stanicom; (usmeno i praktično);

17) Za zvanje GMDSS operatora s općim ovlaštenjem:

a) Pravila o radio-službi

Detaljno poznavanje postupaka za obavljanje komunikacija za pogibelj, hitnost i sigurnost; javna korespondencija i taksiranje; navigacijska upozorenja, vremenska izvjšća i liječnički savjeti; frekvencije/kanali dodijeljeni za pogibelj i sigurnost u MF i VHF frekvencijskom području, dopuštene vrste emisija: opsezi, način rada i korištenje frekvencija dodijeljenih za pogibelj, sigurnost i javnu korespondenciju u HF i satelitskom frekvencijskom području i javnu korespondenciju u MF i VHF frekvencijskom području: zaštita frekvencija za pogibelj i sigurnost od štetnih smetnji i načini sprečavanja smetnji; upotreba međunarodnog signalnog kodeksa; Standardnog pomorsko navigacijskog rječnika. Priručnika o potrazi i spašavanju za trgovačke brodove (MERSAR) i međunarodnog fonetskog alfabeta; zaštitne mjere za sigurnost broda i osoblja od opasnosti u svezi s radio uređajima uključujući električne, radijacijske; kemijske i mehaničke opasnosti; protupožarna zaštita na brodu i metode gašenja požara na radio uređajima; pružanje prve pomoći i primjena opreme za spašavanje ljudskih života; (pismeno i usmeno)

b) GMDSS - Svjetski sustav za pogibelj i sigurnost

Osnovni koncept i funkcije sustava; podsustavi GMDSS sustava: 1) satelitske komunikacije: a) INMARSAT sustav - svemirski segment, obalne zemaljske stanice, brodske zemaljske stanice; b) INMARSAT služba-uzbunjivanje brod - obala, obala - brod i brod - brod, INMARSAT EPIRB satelitski sustav c) COSPAS-SARSAT sustav-opis podsustava;2)terestričke komunikacije: a) sustav digitalnog selektivnog poziva, b) HF, MF i VHF radio postaje, prijemnik dežurstva na 2182 kHz, radio goniometar, automatski generator radiotelefonskog znaka uzbune; 3) komunikacije za objavljivanje pomorskih sigurnosnih izvješća: a) NAVTEX služba, b) NAVAREA služba, c) satelitski poboljšani prijemnik grupnog poziva (EGC); Uređaji sredstava za spašavanje radarski transporter (SART), VHF prijenosna radio postaja; minimalni sastav i oprema na brodovima prema područjima plovidbe; postupak kod automatskih komunikacija - komunikacije za pogibelj; uređaji i komunikacijska mreža na obali; upotreba računara u GMDSS sustavu; izvori napajanja GMDSS uređaja; detaljno poznavanje rada i rukovanje svim GMDSS uređajima; odašiljanje i primanje radiotelefonskom postajom i radio telexom; (usmeno i praktično);

c) Engleski jezik

Detaljno poznavanje,terminologije iz oblasti komunikacija koje se odnose na zaštitu ljudskih života na moru i računarske tehnike; (pismeno i usmeno).

Dosadašnja točka 16. postaje točka 18, a dosadašnja točka 17. postaje točka 19.

Članak 2

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Stručni ispit za stjecanje zvanja i obavljanje određenih poslova članova posade pomorskih brodova i brodova unutrašnje plovidbe polaže se pred ispitnom komisijom koja se osniva u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza, u Upravi sigurnosti unutarnje plovidbe i u lučkoj kapetaniji (u daljnjem tekstu ministarstvo, uprava ili kapetanija):

Predsjednika i članove ispitne komisije te njihove zamjenike i tajnika, za vremenski period od jedne godine imenuje ministar pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: ministar)".

Članak 3

Članak 5. mijenja se i glasi:

"Predsjednik i članovi ispitne komisije su ispitivači gradiva iz pojedinih predmeta. U slučaju potrebe ministar će rješenjem imenovati ispitivače koji nisu članovi ispitne komisije. Članovi ispitne komisije i ispitivači moraju biti istaknuti stručnjaci iz oblasti sigurnosti plovidbe".

Članak 4.

U članku 6. riječi "od kojih je jedan predstavnik organizacije udruženog rada a drugi radnik Republičkog komiteta za pomorstvo, saobračaj i veze" brišu se.

Članak 5.

U članku 7. riječi "kapetanija pri kojoj" zamjenjuje se riječima: "Ministarstvo, uprava ili kapetanija gdje".

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

"Rokovi za polaganje stručnih ispita jesu redovni i izvanredni. Vrijeme održavanja stručnih ispita iz stavka 1. određuje ministar".

Članak 7.

U članku 9. u stavku 1. ispred riječi "kapetaniji" stavlja se riječ "ministarstvu, upravi ili".

U stavku 2. točke c) riječi "Jugoslavenske ratne mornarice" zamjenjuju se riječima "Hrvatske ratne mornarice", a iza točke d) dodaje se nova točka koja glasi:

"e) potvrdu o pohađanom tečaju za stjecanje zvanja odnosno ovlaštenja za koje je po prpisu obvezatan tečaj".

Članak 8.

U članku 10. ispred riječi "kapetanija" stavljaju se riječi "Ministarstvo, uprava ili".

Članak 9.

U članku 11. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Sadržaj pismenog ispita iz stavka 1odobrava ministar"

Članak 10.

U članku 13. stavku 1. iza broja "16" stavlja se zarez i dodaju riječi "17 i 18".

Članak 11.

U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Komisija pred kojom kandidat nije položio stručni ispit ili mora polagati popravni dio stručnog ispita dužna je o tome izvijestiti ministarstvo, upravu i druge kapetanije". Članak 12. U članku 17, ispred riječi "kapetanije" stavljaju se riječi "ministarstvo, uprava odnosno".

Članak 13.

U članku 18. stavku 1. iza riječi "obavlja" dodaju se riječi "ministarstvo, uprava odnosno".

Stavak 4. mijenja se i glasi:

"Članu ispitne komisije. ispitivaču i tajniku pripada naknada za rad u ispitnoj komisiji u visini koju svojim rješenjem utvrdi ministar". U stavku 5. riječi "ili organizacije udruženog rada koje na polaganje stručnog ispita upute svoje radnike" brišu se.

Članak 14.

U članku 19. riječi "ili srpskom" i "saveznim" brišu se, a iza riječi "brodu" umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi "ovjera ovlaštenja u skladu sa Međunarodnom konvencijom o standardima za obuku, izdavanje svjedodžbi i obavljanje brodske straže pomoraca."

Članak 15.

U članku 20. stavku 1 riječ "saveznim" briše se. U stavku 2. riječi "ili srpskom" brišu se.

Članak 16.

Članak 21. mijenja se i glasi:

"Ovlaštenje za objavljivanje određenih poslova na brodu izdaje ministarstvo ili kapetanija pred čijom ispitnom komisijom je pomorac odnosno brodarac polagao stručni ispit.

O izdanim ovlaštenjima vodi se u ministarstvu, upravi ili lučkim kapetanijama odgovarajuća evidencija po zvanjima.

Kapetanije su dužne po proteku svake godine, a najkasnije do konca mjeseca veljače, dostaviti ministarstvu popis pomoraca odnosno brodaraca kojima je izdano ovlaštenje u protekloj godini.

Pomorcima odnosno brodarcima kojima je na temelju ranijih propisa izdano ovlaštenje, izdat će se na njihov zahtjev novo ovlaštenje sa tekstom na hrvatskom i engleskom odnosno hrvatskom i francuskom jeziku pod uvjetom da ispunjavaju sve propisane uvjete".

Članak 17.

Članak 22. mijenja se i glasi:

"Pomorac odnosno brodarac kome se prvi put izdaje ovlaštenje za obavljanje poslova zapovjednika broda daje svečanu izjavu pred komisijom pred kojom je polagao stručni ispit".

Članak 18.

Iza članka 22. dodaju se novi članci 22a. i 22b. koji glase .

"Članak 22a.

Osobe koje su stekle jedno od ovlaštenja iz članka 2. stavka 1 točke 12,13,14 i 15. ovog pravilnika prilikom polaganja stručnog ispita stjecanje zvanja GMDSS operatora s ograničenim odnosno s općim ovlaštenjem polažu samo dio ispitnog gradiva koje je navedeno u točki 16. pod b)odnosno 17. pod b) ovog pravilnika.

Članak 22b.

Ministar će svojim rješenjem odrediti fizičke ili pravne osobe koje mogu održavati obvezatne tečajeve potrebne za stjecanje pomorskih zvanja i posebnih ovlaštenja. Fizičke ili pravne osobe iz stavka 1. moraju imati odgovarajuću opremu, prostorije i stručne djelatnike za održavanje tečajeva. Tečajevi iz stavka 1. moraju se održavati u skladu s ovim pravilnikom i Međunarodnom konvencijom o standardima za obuku, izdavanje svjedodžbi i obavljanje brodske straže pomoraca - STCW konvencija ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 3/84 i "Narodne novine"- Međunarodni ugovori", br. 1/92)".

Članak 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/23

Urbroj : 530-02-93-1

Zagreb, 8. siječnja 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.