Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 01.02.1993 Pravilnik o načinu vođenja evidencije o korisnicima, opsegu prikupljene i raspodijeljene humanitarne pomoći, te o sadržaju i rokovima izvješća
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju odredbe članka 5. Zakona o humanitarnoj pomoći ("Narodne novine", br. 83/1992) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

o načinu vođenja evidencije o korisnicima, opsegu prikupljene i raspodijeljene humanitarne pomoći, te o sadržaju i rokovima izvješća

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje način vođenja evidencije o korisnicima, opsegu prikupljene i raspodijeljene humanitarne pomoći, te o sadržaju i rokovima izvješća, koja se dostavljaju Ministarstvu rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske.

Članak 2.

Evidenciju iz članka 1. ovoga pravilnika vode humanitarne organizacije, kojima je jedan od ciljeva prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći.

II. EVIDENCIJA I IZVJEŠĆA

Članak 3.

Evidencija i izvješća u smislu ovoga pravilnika sadrže podatke :

- o mjesečno prikupljenoj i raspodijeljenoj humanitarnoj pomoći,

- o mjesečnom pregledu darovatelja humanitarne pomoći,

- o kategorijama korisnika i ukupnoj vrijednosti humanitarne pomoći,

- o korisnicima humanitarne pomoći.

Članak 4.

Podaci iz članka 3. ovoga pravilnika upisuju se u obrasce broj 1. do 3. koji predstavljaju sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 5.

Obrazac broj 1. nosi naziv "Evidencija i izvješće o prikupljenoj i raspodijeljenoj humanitarnoj pomoći".

Ispod naziva popunjava se mjesec i godina prikupljene i raspodijeljene humanitarne pomoći, a s gornje desne strane svaka humanitarna organizacija unosi svoj naziv, sjedište i datum popunjavanja obrašca. U tabelarni dio upisuje se vrsta humanitarne pomoći, mjerna jedinica za pomoć, dinarska i devizna vrijednost, te konačno stanje nakon prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći. S donje desne strane stavlja se štambilj humanitarne organizacije i potpis odgovorne osobe u organizaciji.

Obrazac se popunjava u dva istovjetna primjerka, time da jedan primjerak zadržava humanitarna organizacija, a drugi primjerak dostavlja Ministarstvu rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske u razdoblju od 1. do 10. u mjesecu, za svaki prethodni mjesec.

Članak 6.

Obrazac broj 1a. nosi naziv "Pregled darovatelja humanitarne pomoći" , a tiskan je na poleđini obrasca broj 1.

Obrazac se popunjava i vodi za svaki mjesec, a rednim brojem se upisuje naziv darovatelja humanitarne pomoći, kao i podatak o tome da li je darovatelj (osoba ili organizacija) sa sjedištem iz Republike Hrvatske ili iz inozemstva (naziv države darovatelja).

Članak 7.

Obrazac broj 2. nosi naziv "Evidencija i izvješće o kategorijama korisnika humanitarne pomoći".

Ispod naziva obrasca upisuje se mjesec i godina, a s gornje desne strane svaka humanitarna organizacija unosi svoj naziv i sjedište i datum popunjavanja obrasca. U tabelarni dio upisuje se broj korisnika po pojedinim kategorijama, vrsta primljene humanitarne pomoći (materijalna iskazana u dinarskoj i deviznoj vrijednosti u DEM, te novčana iskazana u dinarskoj i deviznoj vrijednosti u DEM). S donje desne strane stavlja se štambilj humanitarne organizacije, kao i poptis odgovorne osobe u organizaciji.

Ovaj obrazac popunjava se u dva istovjetna primjerka time da je jedan primjerak zadržava humanitarna organizacija, a drugi primjerak dostavlja Ministarstvu rada i socijalne skrbi u razdoblju od 1. do 10. u mjesecu, za svaki prethodni mjesec.

Članak 8.

Obrazac broj 3. nosi naziv "Evidencija korisnika humanitarne pomoći".

Ispod naziva obrasca popunjava se godina u kojoj je pomoć dodijeljena pojedinim korisnicima, a s gornje desne strane svaka humanitarna organizacija upisuje svoj naziv i sjedište, te datum popunjavanja. U tabelarni dio unosi se ime i prezime svakog korisnika kojemu je dodijeljena humanitarna pomoć prema redoslijedu dodjele, podaci o prebivalištu ili boravištu korisnika i njegova kategorija, vrsta dodijeljene humanitarne pomoći (materijalna i/ili novčana), JMBG ili broj drugog identifikacionog dokumenta, vlastoručni potpis korisnika ili osobe koja je u njegovo ime preuzela humanitarnu pomoć.

U donji desni dio obrasca stavlja se štambilj humanitarne organizacije i potpis odgovorne osobe u organizaciji.

III. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 9.

Humanitarne organizacije dužne su postupiti po odredbama ovoga pravilnika od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 550-01/93-01/03

Urbroj: 524-04/02-93-56

Zagreb, 27. siječnja 1993.

Ministar rada i socijalne skrbi

mr.Josip Juras, v.r.Obrazac br. 3.

EVIDENCIJA KORISNIKA HUMANITARNE POMOĆI za mjesec:______________ godinu ________

Humanitarna organizacija __________________________

(naziv i sjedište)

Datum popunjavanja obrasca __________________________

(dan, mjesec i godina)

Red. broj

Vrsta humanitarne pomoći

Mjerna jedinica za pomoć

Primljeno

Raspo-dijeljeno

Ukupna vrijednost orimljene humani- tarne pomoći (u novcu )

Ukupna vrijednost raspodijeljene humanitarne pomoći (iskazana u novcu)

Konačno stanje (u mjernoj jedinici)

Dinarska

devizna (DEM)

Dinarska

Devizna (DEM)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Hrana za odrasle

kg


2.

Hrana za djecu

kg


3.

Higijenske potrepštine za odrasle

kg/kom


4.

Higijenske potrepštine za djecu

kg/kom


5.

Odjeća

kg


6.

Obuća

pari


7.

kreveti

kom.


7.

madraci

kom.


7.

pokrivači

kom.


7.

posteljno rublje

kg/kom


7.

namještaj

kom.


7.

peći

kom.


7.

kućanski aparati

kom.


7.

ostalo (navesti)

kg/kom


8.

Sanitarni materijal

kg


9.

Lijekovi

kg/kom


10.

Medicinska oprema

kom.


11.

Osobno vozilo

kom.


12.

Teretno vozilo

kom.


13.

Sanitetsko vozilo

kom.


14.

Tehnička oprema

kom.


15.

Građevinski materijal

kg/tona


16.

Ogrijev

kg/tona


17.

Novčana

dinarskasredstva

devizna


18.

Ostalo navestiPotpis odgovorne osobe

---------------------------------------


PREGLED DAROVATELJA HUMANITARNE POMOĆI

za mjesec________ godinu_________

Obrazac br. 1a.

Humanitarna organizacija

----------------------------------------

(naziv i sjedište)

Datum popunjavanja obrasca

________________________

(dan, mjesec i godina)

Redni

broj

Darovatelj humanitarne pomoći

Iz inozemstva država i adresa

Iz Republike Hrvatske adresa

0

1

2

3
Potpis odgovorne osobe:

----------------------------------------


Obrazac br. 2

Humanitarna organizacija

----------------------------------------

(naziv i sjedište)

Datum popunjavanja obrasca

________________________

(dan, mjesec i godina)

EVIDENCIJA - IZVJEŠĆE

O KATEGORIJAMA KORISNIKA HUMANITARNE POMOĆI

za mjesec________ godinu:__________

Vrsta humanitarne pomoći

Red.

broj

Kategorija korisnika (prema članku 1. Zakona o

Broj korisnika

Materijalna (iskazana u novcu)

Novčana

Ukupna vrijednost primljene humanitarne pomoći

humanitarnoj pomoći)

Ukupna dinarska vrijednost

Ukupna devizna vrijednost u DEM

Dinarska (iznos)

Devizna (iznos u DEM)

Dinarska (iznos)

Devizna (iznos u DEM)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Ratni vojni invalidi


2.

Mirnodopski vojni invalidi


3.

Civilni invalidi rata


4.

Članovi obitelji ratnih vojnih invalida


5.

Članovi obitelji mirnodopskih vojnih invalida


6.

Članovi obitelji civilnih invalida rata


7.

Prognanici


8.

Izbjeglice


9.

Osobe u stanju soc. zašt. potrebe zbog element. nepogoda (kojih)10.

Korisnici socijalne zaštite i drugi (navesti koji)11.

UKUPNO:Potpis odgovorne osobe

--------------------------------------Obrazac br 3.

Humanitarna organizacija

----------------------------------------

(naziv i sjedište)

Datum popunjavanja obrasca

________________________

(dan, mjesec i godina)

EVIDENCIJA

KORISNIKA HUMANITARNE POMOĆI

za mjesec: __________ godinu _______

Vrsta humanitarne pomoći


Red. broj

Ime i prezime korisnika

Adresa prebivališta ili

Kategorija korisnika

Materijala (iskazana u novcu)

Novčana

Datum

JMBG ili broj drugog

Vlastoručni potpis korisnika

boravišta korisnika

prema obr. br. 2.

Dinarska (iznos)

devizna (iznos u DEM)

Dinarska (iznos)

Devizna (iznos u DEM)

primitka pomoći

osobnog dokumenta korisnika

ili preuzimatelja pomoći

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Potpis odgovorne osobe: