Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 01.02.1993. Obvezatni naputak za primjenu odredaba Zakona o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo ("Narodne novine", broj 91/92)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Ministar graditeljstva i zaštite okoliša Republike Hrvatske temeljemodredbe članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78,50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), izdaje slijedeći

OBVEZATNI NAPUTAK

za primjenu odredaba Zakona o pretvorbi i organiziranjupoduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja iprostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnostiuređenja i održavanja tržnica na malo ("Narodne novine", broj91/92)

I. Donošenje Odluke o organiziranju javnih poduzeća u vlasništvu osnivača1. Skupština Grada Zagreba odnosno skupština općine, na čijem područjuje sjedište društvenih poduzeća, javnih poduzeća i drugih pravnih osobas društvenim kapitalom a koja su registrirana za obavljanje komunalnihdjelatnosti, može svojom odlukom ista organizirati kao javna poduzeća usvom vlasništvu. Rok za donošenje navedene odluke je 60 dana od dana stupanjana snagu predmetnog Zakona. Time se daje mogućnost onim skupštlnama općinaodnosno Gradu Zagrebu da ukoliko nisu organizirale javna poduzeća u naznačenomroku, mogu odlučiti koja će od već navedenih poduzeća u točki 1. ovog naputka(registriranih za obavljanje komunalnih djelatnosti) organizirati kao javnapoduzeća. Ukoliko su skupština Grada Zagreba odnosno skupštine općina,na čijem području je sjedište tih poduzeća, svojom odlukom osnovala tapoduzeća kao javna poduzeća, prije stupanja na snagu predmetnog Zakona,dužne su svoje odluke uskladiti s odredbama cit. Zakona, (glede titularavlasništva; glede donošenja odluke o pribavljanju procjene vrijednostikapitala poduzeća). Rok za usklađivanje je 60 dana od dana stupanja nasnagu cit. Zakona.

II. Donošenje Odluke o pribavljanju procjene vrijednosti kapitala poduzećana temelju odredbe članka 11. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodnenovine", br. 19/91 i 83/92). 1. Skupština Grada Zagreba odnosno skupštinaopćine donosi odluku da poduzeće treba pribaviti procjenu vrijednosti svogkapitala u skladu s odredbom članka 11. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

III. Procjena vrijednosti kapitala poduzeća 1. Procjenu vrijednostikapitala, poduzeće treba provesti u smislu odredbe članka 11. Zakona opretvorbi društvenih poduzeća. 2. U tijeku procjene vrijednosti kapitalapoduzeća treba točno definirati vrijednost kapitala na kojem se obavIjajukomunalne djelatnosti, kao i vrijednost kapitala na kojem se obavljajudruge gospodarske djelatnosti.

IV. Donošenje Odluke o pretvorbi poduzeća

Na osnovi udjela vrijednosti kapitala od obavljanja pojedinih djelatnosti,odluku o pretvorbi poduzeća može donijeti:

a) Skupština Grada Zagreba odnosno skupština općine

b) organ upravljanja poduzeća

A) Odluku o pretvorbi poduzeća, kod kojih je udio kapitala na kojemse obavljaju komunalne djelatnosti veći od pedeset posto vrijednosti odukupnog kapitala poduzeća donosi skupština Grada Zagreba odnosno skupštinaopćine

B) Odluku o pretvorbi poduzeća, kod kojih je udio kapitala na kojemse obavljaju komunalne djelatnosti manji od pedeset posto vrijednosti odukupnog kapitala poduzeća, donosi organ upravljanja poduzeća.

V. Predaja elaborata o procjeni vrijednosti poduzeća zajedno sa svomostalom dokumentacijom koja je taksativno navedena u članku 11. Zakonao pretvorbi društvenih poduzeća upućuje se Hrvatskom fondu za privatizacijuna razmatranje. Rok za predaju potrebne dokumentacije je zaključno do 31.svibnja 1993. godine. Nakon proteka naznačenog roka, odluku o pretvorbipoduzeća donosi Hrvatski fond za privatizaciju.

VI. Hrvatski fond za privatizaciju donosi rješenje i daje suglasnost(potvrdu) da na namjeravanu pretvorbu nema primjedbi.

VII. Sredstva koja se ostvare prodajom društvenog kapitala poduzećakoja podliježu pretvorbi prema odredbama Zakona o pretvorbi društvenihpoduzeća, kao i ona sredstva koja Hrvatski fond za privatizaciju ostvariprodajom udjela, odnosno dionica tih poduzeća, uplaćuju se na poseban računGrada Zagreba odnosno općine koje su u tu svrhu Grad Zagreb odnosno općinedužni osnovati, a koristit će se isključivo za razvoj komunalnih djelatnosti.Primjenom odredaba predmetnog Zakona utvrdit će se udio vrijednosti kapitalapoduzeća registriranih za obavljanje komunalne djelatnosti, te udio vrijednostikapitala na kojem se pored obavljanja komunalne djelatnosti, obavljajui druge gospodarske djelatnosti. Tako utvrđeni udio vrijednosti kapitalana kojem se obavljaju te druge gospodarske djelatnosti omogućuje privatizacijutog dijela kapitala, kao i utvrđivanje titulara vlasništva.

Klasa: 363-01/93-03/06

Urbroj : 531-06/3-93-1

Zagreb, 21. sijećnja 1993.

Ministar graditeljstva i zaštite okoliša

Zdenko Karakaš, dipl. ing. građ., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">