Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 01.02.1993 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske gospodarske komore
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 21. točka 1. alineja 2. Statuta Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine", br. 56/91), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 3. sjednici 27. siječnja 1993. godine donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske gospodarske komore

Članak 1.

U članku 7. Statuta Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine", br. 56/91), dodaju se, na kraju stavka 2., riječi: "U gornjem dijelu Merkurovog šešira upisana je godina "1852" (crvenom bojom) a iznad toga, između Merkurovih krila "HGK" (crvenom bojom)." Na kraju stavka 3. iza riječi "Komore" dolazi točka, a riječ "HGK" briše se.

Članak 2.

U članku 9. točka 16. mijenja se i glasi: "16. vodi evidenciju registriranih poduzeća i radnji".

Članak 3.

Članak 11.mijenja se i glasi: "Komora obavlja određena javna ovlaštenja koja su utvrđena zakonom."

Članak 4.

U članku 41. iza riječ "grupama" dodaju se zarez i riječi "gospodarskim zajednicama".

Članak 5.

Iza članka 47. dodaje se podnaslov "Gospodarska zajednica" i novi članci 47a. do 47c. koji glase:

Članak 47a.

Gospodarska zajednica je oblik povezivanja članica Komore iz jednog grada ili jedne ili više općina u istoj županiji radi uspostavljanja razvijanja i usklađivanja međusobnih odnosa i djelotvornijeg iskazivanja i zastupanja zajedničkih interesa o razvojnim i drugim pitanjima od značaja za obavljanje gospodarske djelatnosti na području za koje je osnovana. Gospodarsku zajednicu čine sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost a imaju sjedište na njenom području. Gospodarska zajednica sastavni je dio regionalne komore na čijem području djeluje.

Članak 47b.

Gospodarska zajednica surađuje neposredno s gradskim odnosno općinskim organima, a ako se radi o pitanjima iz nadležnosti županijskih ili državnih organa obraća se svojoj regionalnoj komori.

Članak 47c.

Osnivačku sjednicu gospodarske zajednice pripremaju i sazivaju regionalna komora i nadležni gradski odnosno općinski organi. Na osnivačkoj sjednici biraju se, iz reda predstavnika članica Komore, predsjednik, zamjenik predsjednika i izvršni odbor gospodarske zajednice. Način rada gospodarske zajednice uređuje se poslovnikom."

Članak 6.

U članku 48. stavku 1. iza riječi "grupa" dodaju se zarez i riječi "predsjednici gospodarskih zajednica".

Članak 7.

Iza članka 49. briše se podnaslov "Odbor gospodarskog vijeća".

Članak 8.

U članku 51. stavak 3. iza riječi "komora" dodaje se zarez i riječi "inicijativu članica Komore".

Članak 9.

U članku 54. stavak 2. mijenja se i glasi: "Predstavništvo Komore u inozemstvu osniva se uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske".

Članak 10.

Riječ "Uredba" u preambuli Statuta i člancima 2, 6, 9. i 12. zamjenjuje se riječju "Zakon" u odgovarajućem padežu.

Članak 11.

Riječi "samostalni privrednici" u članku 3, 20, 25, 44. i 51. zamjenjuju se riječju "obrtnici" u odgovarajućem padežu.

Članak 12.

va odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : I-55-28/6-1993.

Zagreb, 27. siječnja 1993.

Predsjednik

Ivica Gaži, dipl.ing., v.r.