Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 01.02.1993 Kolektivni ugovor za djelatnosti prijevoza i usluga u cestovnom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOLEKTIVNI UGOVORI

Temeljem člana 54. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 25/92), suglasno Općem kolektivnom ugovoru za gospodarstvo ("Narodne novine", br. 47/92), Samostalni sindikat prometa i veza Hrvatske, Samostalni sindikat cestovnog prometa i Hrvatska gospodarska komora zaključili su 13. siječnja 1993. godine slijedeći

KOLEKTIVNI UGOVOR

za djelatnosti prijevoza i usluga u cestovnom prometu

Članak 1.

Ovim kolektivnim ugovorom (u daljnjem tekstu: ugovor) uređiuju se pobliže određena prava i obveze radnika utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za gospodarstvo.

Članak 2.

Odredbe ovog ugovora obvezuju poduzeća i poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost prijevoza i usluga u cestovnom prometu sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske i sve radnike što ih ta poduzeća i poslodavci zapošljavaju.

Članak 3.

Prava i obveze radnika uređene ovim ugovorom primjenjuju se neposredno ili na temelju općeg akta ili kolektivnog ugovora kada su povoljnija za radnike.

Članak 4.

Radno vrijeme posade vozila čini vrijeme radne aktivnosti ili vrijeme nasilnog prekida radnog vremena do 30 minuta uslijed više sile odnosno do javljanja poslodavcu, te vrijeme plaćenog odmora.

Poduzeće aktom ili ugovorom o radu utvrđuje koje se aktivnosti izjednačuju odnosno smatraju radom, a u skladu sa Zakonom.

Članak 5.

Preraspodjela radnog vremena

Radi izbjegavanja prekovremenog rada poduzeće odnosno poslodavac je dužan uvesti preraspodjelu radnog vremena uvijek kada to omogućavaju uvjeti poslovanja.

Članak 6.

Godišnji odmori

U skladu s Općim kolektivnim ugovorom i kriterijima koji utvrđuju trajanje godišnjeg odmora iznad minimuma a najviše do zakonskog maksimuma, određuje se broj dana odmora po kriteriju:

a) Uvjeti rada

- vozači 2 dana;

- radnici koji trajno rade sa strankama 1 dlan;

- radnici koji trajno rade u zadimljenim prostorijama, u vlazi, s kemikalijama (varioci, lakireri i sl.) po 3 dana.

b) Doprinosa u radu

- radnici koji su duže od 6 mjeseci u prethodnom razdoblju ostvarivali plaću iznad osnovne na temelju rezultala rada 2 dana;

- radnici koji su u razdoblju dužem od 9 mjeseci ostvarivali plaću iznad osnovne na temelju rezultata rada 3 dana;

c) Složenost rada - poslova

poslovi I. do III. grupe 1 dan,

poslovi IV. do VI. grupe 2 dana,

poslovi VII. do X. grupe 3 dana

d) Radni staž

Na svakih započetih pet godina staža po 3 dana.

e) Posebni socijalni uvjeti

- invalidne osobe 3 dana,

- majke s djetetom do 12 godina starosti za svako dijete po 1 dan,

- majke s invalidnim djetetom 3 do 7 godina starosti ili djetetom zaostalim u razvoju 2 dana.

Članak 7.

Pri sastavljanju plana korištenja godišnjeg odmora uzimaju se u obzir potrebe poduzeća i želje radnika.

Ukoliko okolnosti odnosno uvjeti poslovanja dozvoljavaju, pri rasporedu u obzir se uzima položaj radnika te njegove želje.

Članak 8.

Plaće

Plaća radnika (u daljnjem tekstu: plaća) sastoji se od plaće za izvršeni rad, plaća od dobiti i naknade plaće.

Plaću za izvršeni rad organizacija je dužna isplatiti radniku neovisno o ostvarenom poslovnom rezultatu poduzeća a sastoji se od:

- osnovne plaće utvrđene na osnovi složenosti poslova radnog mjesta na koje je radnik raspoređen i normalnih uvjeta rada na radnom mjestu;

- povišenje plaća na osnovi rezultata rada radnika (u daljnjem tekstu: stimulativni dio plaće);

- povišenja plaće na osnovi radnog staža i uvjeta rada težih od normalnih uvjeta vrednovanja u osnovnoj plaći (u daljnjem tekstu: dodaci).

Plaću iz dobiti radnik ostvaruje u ovisnosti o rezultatima poslovanja poduzeća.

Naknadu plaće radnik ostvaruje za vrijeme u kojem ne radi u slučajevima određenim zakonom i kolektivnim ugovorom ili općim aktom.

Članak 9.

Osnovna plaća

Osnovna plaća radnika za puno vrijeme i normalni učinak utvrđena na osnovi složenosti poslova radnog mjesta i normalnih uvjeta rada na tom radnom mjestu, a u skladu s odredbama ovog ugovora, predstavlja najniži iznos kojega je poduzeće dužno radniku isplatiti.

Članak 10.

Najniža plaća se mijenja suglasno Općem kolektivnom ugovoru.

Članak 11.

Utvrđivanje vrijednosti radnih mjesta

Ovim kolektivnim ugovorom poslovi odnosno radna mjesta razvrstavaju se i vrednuju po osnovi složenosti i redovnih (uobičajenih) uvjeta rada na tim radnim mjestima.

Poslovi odnosno radna mjesta razvrstavaju se u najmanje deset grupa složenosti prema slijedećoj tablici: Prva grupa obuhvaća slijedeća radna mjesta: radnik u transportu, vratar - čuvar, čistaćica - pospremačica, dostavljač, perač i sl. 1.00

Druga grupa obuhvaća radna mjesta: ·

montažer guma, točilac goriva, podmazivač vozila, pomočna kuharica, servirka hrane, tehnički i pomoćni administrativni poslovi, kondukter i sl. 1,30

Treća grupa obuhvaća slijedeća radna mjesta: prodavač karata (biljeter), vozač traktora i radnog stroja, vatrogasac, pomoćni knjigovođa i slična radna mjesta. 1,50

Četvrta grupa obuhvaća slijedeća radna mjesta: vozač cestovnog motornog vozila, automehaničar, autoelektričar, skladištar, blagajnik, knjigovođa, administrativni tehničar (pom. referent, operater, dispečeri, stenodaktilograf s klasom) i slično. 1,75

Peta grupa obuhvaća slijedeća radna mjesta: specijalisti (mehaničari, autoelektričari, vozači), kontrolori unutrašnje kontrole prometa i tehničke ispravnosti vozila, knjigovođe pojedinih knjigovodstava i sl. 2,o0

Šesta grupa obuhvaća slijedeća radna mjesta:

operativni komercijalisti, samostalni prometni operativci (dispečeri), voditelji knjigovodstvenih odjela, statističari, analitičari, kalkulanti, poslovođe, grupovođe, voditelji samostalnih poslovnica, predradnik i sl. 2.25

Sedma grupa obuhvaća slijedeća radna mjests:

organizatori i voditelji pojedinih sektora, voditelji operativnog sustava elektronske obrade podataka, prometnici - organizatori i sl., 2,50

Osma grupa obuhvaća slijedeća radna mjesta:

voditelji stručnih službi s odgovarajućom praksom i slično. 2,85

Deveta grupa obuhvaća radna mjesta:

rukovoditelji najstručnijih dijelova razine raščlanjivanja, planiranja, projektiranja i organiziranja posla, savjetnici za pojedina područja i sl. 3,10

Deseta grupa radnih mjesta obuhvaća:

projektante poslovnog sustava, istraživače, savjetnike poslovnog rukovodstva i sl. 3,50

Raspon između najniže i najviše grupe složenosti radnih mjesta je minimalan i ne može se aktom poduzeća ili odlukom poslodavca smanjivati nego samo povećavati.

Članak 12.

Složenost poslova radnog mjesta u smislu ovog ugovora, određuje značaj radnog mjesta u poslovanju poduzeća, potreban stupanj obrazovanja za obavljanje tih poslova, stručno iskustvo u radu, te određeni stupanj kreativnosti i inicijativnosti u poslu kao i druge psihofizičke sposobnosti nužne u radu na radnom mjestu.

Uobičajeni ili redoviti uvjeti rada na radnom mjestu su oni što traju tijekom radnog vremena u skladu s tehnološkim procesom i odgovarajućom organizacijom rada te propisima i standardima.

Članak 13.

Osnovna plaća na određenom radnom mjestu

Osnovna plaća na određenom radnom mjestu utvrđuje se množenjem iskazane vrijednosti radnog mjesta (poslova) najniže grupe s koeficijentom složenosti radnog mjesta odnosno grupa kojoj ono pripada.

Članak 14.

Stimulativni dio plaće i kriteriji za njeno određivanje

Stimulativni dio plaće vozača utvrđuje se prema kvaliteti i roku izvršenja radnog naloga odnosno zadatka.

Kvaliteta rada određuje se prvenstveno poštivanjem prometnih propisa i načinom vožnje (režimom rada motora) uz ostale elemente (troškove eksploatacije).

Rad vozača prati i ocjenjuje neposredni rukovoditelj na osnovi tahografskog zapisa i izvještaja unutrašnje kontrole prometa te ostale dokumentacije.

Članak 15.

Općim aktom poduzeća određuje se način vožnje i ostali elementi bitni za ocjenu kvalitete rada vozača (režim rada motora, brzina kretanja vozila, normativi potrošnje goriva, guma, dijelova. . .).

Kada se normativi (elementi) utvrđuju na razini djelatnosti, njihove vrijednosti ne smiju biti nepovoljnije po radnika za više od petnaest posto u pojedinom poduzeću odnosno kod poslodavca.

Članak 16.

Rad mehaničara i ostalih stručnih radnika na održavanju i popravku vozila utvrđuje se na osnovu normativa izrade i koeficijenta ispravnosti vozila.

Normativ izrade utvrđuje se jedinstveno na razini grane djelatnosti, a u pojedinom poduzeću može odstupati do najviše 10% u smislu skraćivanja s obzirom na opremljenost radionice i ostale uvjete rada.

Članak 17.

Općim aktom ili kolektivnim ugovorom poduzeća samostalno utvrđuju kriterije za određivanje stimulativnog dijela plaće ostalih radnika u poduzeću.

Članak 18.

Radnik mora biti unaprijed upoznat s kriterijima vrednovanja rezultata rada odnosno određivanja stimulativnog dijela plaće koji mu po toj osnovi pripada.

Na zahtjev radnika ili sindikata može se izvršiti stručna arbitraža normi ili drugih mjerila vrednovanja rezultata rada a do završetka arbitražnog postupka radnik dobiva stimulativni dio plaće po dotadašnjim mjerilima.

Članak 19.

Dodaci za plaću

Pored dodatka koji radniku pripada u skladu s Općim kolektivnim ugovorom, radniku pripada i dodatak na osnovnu plaću kada radi u tzv. lomljenom radnom vremenu (rad s više prekida tijekom dana) u iznosu 15%.

Članak 20.

Radniku pripada dodatak od najmanje 15% na osnovnu plaću, kada mimo uobičajenih uvjeta rada, obavi:

- popravak vozila odnosno otklanja kvar na vozilu na cesti;

- vozi preko područja ratnih operacija ili prirodnih nepogoda;

- kada prevozi opasne tvari;

- uvijek kada rad obavi u uvjetima bitno nepovoljnijim od uobičajenih za dotično radno mjesto u skladu s Općim kolektivnim ugovorom.

Dodaci na osnovnu plaću isplaćuju se radniku za onoliko vremena koliko je stvarno radio pod uvjetima mimo uobičajenih.

Članak 21.

Plaća iz dobiti

Radnikova plaća iz dobiti proporcionalna je njegovoj ukupnoj plaći u razdoblju za koje se ona isplaćuje.

Iz dobiti isplaćuje se radnicima učešće iz dobiti u skladu s općim aktom poduzeća.

Članak 22.

Inovatoru odnosno racionalizatoru pripada najmanje 15% ostvarene jednogodišnje čiste koristi od inovacije odnosno racionalizacije ili drugog oblika stvaralaštva.

Osim u novcu, udio se može dogovoriti i u nekoj posebnoj pogodnosti (školovanje, odmor. . .).

Članak 23.

Naknada plaće

Za dežurstvo (pripravnost) kod kuće ili na terenu, izvan radnog vremena u skladu s općim aktom poduzeća radniku pripada naknada od 15% osnovne plaće vremena pripravnosti za rad.

Članak 24.

Regres za godišnje odmore

Radnik ima pravo na regres za godišnji odmor najmanje u visini osnovne plaće utvrđene ovim ugovorom za poslove najniže složenosti.

Naknada se utvrđuje u jednakom iznosu po danu godišnjeg odmora.

Članak 25.

Jubilarne nagrade

Radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za svakih 10 godina rada a iznad 10 godina svakih slijedećih 5 godina u istom poduzeću i to najmanje u iznosu prosječne mjesečne isplaćene plaće u gospodarstvu Republike po radniku u prethodnom tromjesečju.

Članak 26.

Dnevnice i terenski dodatak

Kada je radnik na službenom putovanju u zemlji pripada mu naknada prijevoznih troškova i dnevnica u iznosu od 10 posto prosječne mjesečne plaće isplaćene po radniku u gospodarstvu Republike u prethodnom mjesecu i naknada punog iznosa hotelskog računa.

Članak 27.

Terenski dodatak

Za vrijeme kada svoj redoviti posao obavlja izvan sjedišta poduzeća odnosno poslodavca i izvan mjesta svog stalnog boravka radnik ima pravo na naknadu povećanih troškova boravka na terenu.

Terenski dodatak se isplaćuje srazmjerno vremenu boravka na terenu i ukupnom broju km učinjenih vozilom.

Visina terenskog dodatka članova posade vozila ne može biti manja od 6% prosječno isplaćene plaće po radniku u gospodarstu Republike u prethodnom mjesecu.

Visina terenskog dodatka određuje se ovisno o tome da li su radniku na terenu osigurani stan i prehrana.

Članak 28.

Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo

Za rad na autobusnim linijama u međunarodnom linijskom prijevozu utvrđuje se dnevnica u paušalnom iznosu minimalno 40% iznosa dnevnice utvrđene Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna (u daljnjem tekstu: Odluka).

Za linije kraće od 200 km poduzeće utvrđuje paušalni iznos dnevnice u postotku na minimalnu deviznu dnevnicu.

Za obavljanje slobodnih vožnji utvrđuje se minimalna dnevnica u visini 60% dnevnice utvrđene Odlukom.

Za putovanje u inozemstvo u slobodnom prometu i ostala putovanja pod posebnim uvjetima, primjenjuje se dnevnica u 100% iznosu uz odobrenje odgovorne osobe (direktora i komercijalnog direktora) i obrazloženje šefa poslovne jedinice.

Članak 29.

U međunarodnom teretnom prijevozu minimalna dnevnica iznosi 40% visine dnevnice utvrđene Odlukom.

Za relacije kraće od 200 km poduzeće će utvrditi dnevnicu u postotnom iznosu u odnosu na minimalnu dnevnicu.

Svi ostali elementi utvrđuju se aktima pojedinog poduzeća.

Članak 30.

Ako se devizna dnevnica isplaćuje u HRD, u slučaju poremećaja na deviznom tržištu navedeni minimalni iznosi povečavaju se za minimalno 10 postotnih poena.

Članak 31.

Kolektivno osiguranje

Poduzeće odnosno poslodavac dužni su kolektivno osigurati radnike zaposlene na neposrednim poslovima prijevoza i održavanja vozila.

Ovo osiguranje tereti materijalne troškove.

Odsutnost s rada u otkaznom roku

Članak 32.

U otkaznom roku članovi posade vozila imaju pravo na odsutnost s rada radi traženja novog zaposlenja 4 dana mjesečno odnosno jedan dan tjedno.

Rješavanje sporova i tumačenje ugovora

Članak 33.

Potpisnici ovog ugovora imaju zajednički organ za tumačenje odredbi ovog kolektivnog ugovora i praćenje njihove primjene.

U zajednički organ po 2 člana imenuje svaka ugovorna strana.

Članak 34.

Za rješavanje sporova između potpisnika ovog kolektivnog ugovora koje nije bilo moguće riješiti međusobnim pregovaranjem, pokreće se postupak mirenja.

Postupak mirenja pokreće se na način i pred organom utvrđenim Općim kolektivnim ugovorom.

Članak 35.

Za slučaj da mirenje ne uspije potpisnici će spor na rješavanje povjeriti arbitražnom sudu iz Općeg kolektivnog ugovora uz suglasan izbor arbitara sa stalne liste arbitara.

Postupak se vodi po pravilniku arbitraže:

Članak 36.

Zaključivanje ugovora

Smatra se da je ovaj kolektivni ugovor zaključen kada ga potpiše ovlašteni predstavnik Gospodarske komore i predstavnik Samostalnog sindikata prometa i veza (Samostalni sindikat cestovnog prometa).

Rok važenja ovog ugovora i postupak zaključivanja novog isti je kao kod Općeg kolektivnog ugovora.

Dostavljanje odnosno objavljivanje ugovora

Članak 37.

Ovaj ugovor se nakon registracije objavljuje u "Narodnim novinama" i stupa na snagu nakon objave.

Organizacije su dužne uskladiti svoje opće akte odnosno otpočeti s primjenom ovog ugovora najkasnije u roku mjesec dana od stupanja ugovora na snagu.

Samostalni sindikati prometa i veza.

Sindikat radnika u cestotnom prometu

predstavnik

Josip Zagajski, dipl. ing., v.r.

Hrvatska gospodarska cestovnom prometu komora

predstavnik

dr. Petar Vidaković, v.r.