Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 29.01.1993 Uredba o plaćama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993. godine, donijela

UREDBU

o plaćama

Članak 1.

Ovom Uredbom se uređuje način utvrđivanja i isplate neto-plaća pravnih osoba u Republici Hrvatskoj, za siječanj 1993. godine, te isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora, za 1993. godinu.

Članak 2.

Pravne osobe u privatnom sektoru (kod kojih je više od 50% kapitala u privatnom vlasništvu i u takvom su statusu registrirane, te kod kojih je u postupku pretvorbe uplaćeno više od 50% dionica ili udjela, u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala), mogu isplaćivati neto-plaće u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom.

Članak 3.

Pravne osobe, osim pravnih osoba iz članka 2. ove Uredbe, te organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova, mogu isplaćivati neto-plaće za siječanj 1993. u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom, ali najviše do razine prosječne neto-plaće isplaćene za prosinac 1992. uvećane za 0,85 indeksnih poena za svaki indeksni poen rasta cijena na malo u siječnju 1993. Pravne osobe iz stavka 1. čije su prosječne neto-plaće za studeni 1992. bile za više od 10% niže od prosječne neto-plaće svoje grane, mogu za siječanj 1993. isplaćivati neto-plaće do visine od 90% prosječne neto-plaće svoje grane za studeni 1992. godine, uvećane za dozvoljeni rast u prosincu 1992. godine (17,92%) i uvećane za postotak rasta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

Pravne osobe te organi i organizacije iz članka 3. ove Uredbe mogu isplaćivati najvišu mjesečnu neto-plaću u svoti koja ne može biti veća od 8 prosječnih mjesečnih neto-plaća u privredi Hrvatske, prema posljednjem objavljenom podatku.

Članak 5.

Pravne osobe, te organi i organizacije iz članka 2. i 3. ove Uredbe mogu isplaćivati naknadu regresa za korištenje godišnjeg odmora za 1993. godinu do visine prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće u privredi Hrvatske, prema posljednjem objavljenom podatku. Regres za godišnji odmor isplaćuje se jedanput godišnje prije prvoga korištenja godišnjeg odmora.

Članak 6.

Podatke o plaćama potrebne za primjenu odredaba ove Uredbe objavljuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske. Podatke o cijenama na malo potrebne za primjenu ove Uredbe objavljuje Državni zavod za statistiku.

Članak 7.

Upute za primjenu ove Uredbe donosi Služba društvenoga knjigovodstva Hrvatske. Radna grupa za praćenje politike plaća u Republici Hrvatskoj, koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske 4. prosinca 1992, daje tumačenja primjene odredaba ove Uredbe.

Članak 8.

Primjenu ove Uredbe kontrolira Služba društvenoga knjigovodstva Hrvatske i neće dopustiti isplatu plaća i regresa za korištenje godišnjeg odmora suprotno odredbama ove Uredbe.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa: 120-02/93-01/03

Urbroj: 5030105-93-2

Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.