Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 29.01.1993 Pravilnik o znacima što ih sudionicima u prometu na cestama daju ovlaštene osobe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 316. stavak 1. točka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92 i 5/93), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o znacima što ih sudionicima u prometu na cestama daju ovlaštene osobe

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju znaci što ih sudionicima u prometu na cestama daju ovlaštene osobe rukama, položajem tijela i posebnim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih znakova. Naredbe iz članka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u idućem tekstu: Zakon) mogu se davati i usmeno i pomoću tehničkih sredstava za pojačanje zvuka.

Članak 2.

Ako ovlaštena osoba upravlja prometom na raskrižju, znakove kojima se naređuje zaustavljanje svih vozila i zabrana prolaza za određene sudionike u prometu može davati samo ako se nalazi u sredini raskrižja. Ako se na jednom raskrižju nalazi više ovlaštenih osoba koje pomažu u upravljanju prometom, znaci što ih daju te osobe moraju biti usklađeni sa znacima što ih daje ovlaštena osoba koja se nalazi u sredini raskrižja. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka ako bi se time uspješnije upravljalo prometom, znakove iz članka 3. stavak 1. točka 1, 2. i 6. ovoga pravilnika može davati i ovlaštena osoba koja se ne nalazi na sredini raskrižja uz uvjet da tu osobu mogu lako uočiti svi sudionici kojima su znaci namijenjeni.

Članak 3.

Znaci što ih ovlaštene osobe daju rukama i položajem tijela za sudionike u prometu znače:

1) desna ruka podignuta okomito s otvorenom šakom, dlanom prema lijevo - znači obvezno zaustavljanje za sva vozila ispred raskrižja i zabranu prelaza kolnika za pješake. Znak iz točke 1) ovoga članka znači zabranu prolaza za sva vozila, osim onih koja se u trenutku kada je znak dan, ne mogu na siguran način zaustaviti;

2) desna ruka podignuta okomito s otvorenom šakom, dlanom prema naprijed, na cesti izvan raskrižja, kada se ovlaštena osoba nalazi na kolniku - znači obvezno zaustavljanje za sva vozila prema kojima je dlan okrenut;

3) desna ruka vodoravno predručena s otvorenom šakom, dlanom prema lijevo - znači zabranu prolaza za sve sudionike u prometu čiji smjer kretanja siječe smjer ispružene ruke;

4) lagano mahanje rukom - dolje vodoravno odručenom ili predručenom rukom s otvorenom šakom, dlanom okrenutim prema dolje - znači da vozač u čijem se smjeru daje ovaj znak mora smanjiti brzinu kretanja vozila;

5) vodoravno predručena ruka savijena u laktu s otvorenom šakom, i kružno kretanje podlaktice i šake - znači da vozač u čijem se smjeru daje ovaj znak mora ubrzati kretanje vozila;

6) vodoravno odručena ili predručena ruka s dlanom otvorene šake usmjerenim prema određenom sudioniku u prometu - znači da se taj sudionik obvezan zaustaviti;

7) tijelo u normalnom stojećem stavu ili tijelo u tom stavu s rukama vodoravno odručenim - znači da se sudionici u prometu koji dolaze iz smjera u kojem su okrenuta leđa odnosno prsa ovlaštene osobe moraju zaustaviti, a sudionici koji dolaze s bočnih strana te osobe imaju pravo prolaza.

Članak 4.

Znakove kojima se naređuje smanjenje brzine kretanja, ubrzanje kretanja i zaustavljanje određenog sudionika u prometu, ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova mogu davati i iz vozila.

Članak 5.

Za davanje znakova kojima se naređuje zaustavljanje, zabrana prolaza i smanjenje i ubrzanje kretanja vozila, ovlaštena osoba može koristiti pločicu. Pločica iz stavka 1. ovoga članka ima oblik kruga promjera 12 cm čija je osnova žute boje s crvenim rubom širine najmanje dva cm, na kojoj je s obadvije strane, u žutom polju, ispisan tekst "STOP POLICIJA". Pločica iz stavka 2. ovoga članka može imati i vlastiti izvor svjetlosti. U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, pločica ima oblik kruga promjera 19,5 cm, čija je osnova s jedne strane žute boje na kojoj je crnim slovima ispisan tekst "STOP POLICIJA", s crvenim rubom širine tri cm. Osnova druge strane pločice je bijele boje s crvenim rubom širine tri cm na kojem je crnim slovima ispisan tekst "STOP POLIClJA". Na sredini se nalazi rasvjetno tijelo crvene boje promjera deset cm. Pločice iz stavka 2. i 3. ovoga članka nalaze se na rukohvatu i moraju biti presvučene reflektirajućom tvari.

Članak 6.

Zvučni znaci daju se posebnim uređajem za davanje zvučnih znakova u nizu tonova raznih visina koji se nalazi na vozilu ili zviždaljkom.

Članak 7.

Zvučni znaci koji se daju zviždaljkom imaju ova značenja:

1) jedan zvižduk - znači poziv sudionicima u prometu, koji ga čuju da obrate pažnju na ovlaštenu osobu koja će odgovarajućim znakom izraziti određeni zahtjev.

2) više uzastopnih zvižduka - znači da je neki od sudionika u prometu postupio protivno zahtjevu izraženom danim znakom, protivno pravilima prometa ili protivno postavljenim prometnim znakovima. Prilikom davanja više uzastopnih zvižduka, ovlaštena osoba obvezna je pokazati na kojeg se sudionika u prometu dani znak odnosi i što je on obvezan učiniti.

Članak 8.

Svjetlosni znaci daju se posebnim uređajima za davanje svjetlosnih znakova koji se nalaze na vozilu ili sredstvima koja se daju ručno (baterijska svjetiljka i sl.).

Članak 9.

Svjetlosni znaci koji se daju posebnim uređajima za davanje svjetlosnih znakova na vozilu znače: Upaljeno plavo rotacijsko svjetlo na vozilu koje stoji na kolniku - znači obvezu za vozače da smanje brzinu kretanja svog vozila, da ga po potrebi zaustave i postupaju po naredbama ovlaštene osobe.

Članak 10.

Svjetlosni znak koji se daje sredstvima koja se ručno upotrebljavaju (baterijska svjetiljka i sl.) stalno je svjetlo crvene boje kojim ovlaštena osoba maše uspravno na uzdužnu os ceste. Taj znak znači obvezu za vozača da zaustavi vozilo koje se kreće na dijelu ceste gdje se taj svjetlosni znak daje.

Članak 11.

Zvučni znaci zviždaljkom primjenjuju se samo u kombinacijama sa znacima koji se daju rukama i to samo kada se ovlaštena osoba nalazi izvan vozila. Zvučni znaci koji se daju posebnim uređajem za davanje zvučnih znakova na vozilu upotrebljavaju se samo u kombinaciji sa svjetlosnim znacima iz članka 9. ovoga pravilnika.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o znacima što ih sudionicima u prometu na cestama daju ovlaštene osobe ("Službeni list" SFRJ, broj 28/89) a koji je preuzet kao republički propis temeljem Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti unutarnjih poslova koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi ("Narodne novine" broj 53/91.).

Članak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-25-887/1-1993.

Zagreb, 21. siječnja 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.