Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 23.01.1993 Pravilnik o sastavu i načinu rada zdravstvene komisije za utvrđivanje sposobnosti radnika na poslovima ovlaštene službene osobe u Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu pravosuđa i uprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 106. stavak 1. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

o sastavu i načinu rada zdravstvene komisije za utvrđivanje sposobnosti radnika na poslovima ovlaštene službene osobe u Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu pravosuđa i uprave

Članak 1.

Sposobnost radnika na poslovima ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu unutarnjih poslova kao i u Ministarstvu pravosuđa i uprave utvđuje Zdravstvena komisija pri Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljem tekstu: Zdravstvena komisija).

Članak 2.

Radnici na poslovima iz članka 1. ovoga Pravilnika su radnici iz članka 30. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", broj: 29/91 - pročišćeni tekst, 73/91, 19/92, 33/92), članka 69. Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", br. 21/74, 39/74, 15/88 i 19/90) te radnici iz članka 103. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91).

Članak 3.

Za utvrđivanje sposobnosti radnika na poslovima iz članka 2. ovoga Pravilnika u prvom stupnju nadležna je Prvostupna zdravstvena komisija. Za rješavanje povodom žalbe podnesene protiv rješenja donesenog u prvom stupnju, nadležna je Drugostupna zdravstvena komisija. Predsjednike i članove zdravstvenih komisija iz stavka 1. i 2. ovoga članka imenuje ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra pravosuđa i uprave.

Članak 4.

Zdravstvena komisija iz prethodnoga članka sastoji se od predsjednika i najmanje tri liječnika specijalista - za neuropsihijatriju, ortopediju i internu medicinu te radnika Ministarstva unutarnjih poslova. Kad komisija utvrđuje sposobnost radnika Ministarstva pravosuđa i uprave radnici Ministarstva unutarnjih poslova zamjenjuju se radnicima Ministarstva pravosuđa i uprave. Prema potrebi, u sastav komisije mogu ući, osim liječnika - specijalista navedenih u stavku 1. ovoga članka i liječnici drugih specijalnosti. Za predsjednika komisije može biti imenovan isključivo liječnik. Član Prvostupne zdravstvene komisije ne može biti istodobno i član Drugostupne zdravstvene komisije.

Članak 5.

Radom Zdravstvene komisije rukovodi predsjednik. Zdravstvena komisija može valjano odlučivati kad je u punom sastavu. Komisija odlučuje većinom glasova. Član komisije može izdvojiti mišljenje, ali je dužan pismeno ga obrazložiti.

Članak 6.

Predsjednik komisije odgovara za rad ministru unutarnjih poslova, odnosno ministru pravosuđa i uprave. Predsjednik komisije podnosi jednom godišnje ili na zahtjev ministra unutarnjih poslova, odnosno ministra pravosuđa i uprave, izvješće o radu komisije kao i o okolnostima koje su od utjecaja na nastajanje nesposobnosti djelatnika.

Članak 7.

Pripremu materijala za rad Prvostupne i Drugostupne zdravstvene komisije, kao i druge administrativne poslove u svezi s radom ovih komisija vrši tajnik komisije. Tajnika komisije imenuje ministar unutarnjih poslova.

Članak 8.

Postupak za utvrđivanje sposobnosti radnika na poslovima iz članka 2. ovoga Pravilnika može pokrenuti nadležni liječnik, liječnička komisija, radnik, rukovoditelj policijske uprave ili drugog odgovarajućeg organa u kojem se radnik nalazi na radu, ministar unutarnjih poslova odnosno ministar pravosuđa i uprave. Postupak se vodi putem nadležne službe za kadrovske poslove.

Članak 9.

Zahtjevu za utvrđivanje sposobnosti radnika, pored potrebne medicinske dokumentacije, prilažu se osobni podaci o radniku, njegovom stažu osiguranja i stažu osiguranja s povećanim trajanjem te stručnoj spremi za vršenje poslova koje obavlja kao i drugi potrebni podaci. Uz podatke iz stavka 1. ovoga članka, policijska uprava, odnosno organ u kojem radnik radi, obavezna je Zdravstvenoj komisiji dostaviti i svoje mišljenje o podnesenom zahtjevu, kao i drugim okolnostima koje su u svezi s radnom sposobnošću radnika.

Članak 10.

Ako predsjednik Zdravstvene komisije utvrdi da dostavljena medicinska dokumentacija i druga dokumentacija nije potpuna, predmet se vraća organu u kojem radnik radi sa uputama za dopunu potrebne dokumentacije.

Članak 11.

Predsjednik komisije s nalazima, mišljenjima i ostalom medicinskom i drugom dokumentacijom zakazuje sjednicu Prvostupne zdravstvene komisije kad se radnik javi na pregled. Predsjednik komisije, prije zasjedanja komisije i pregleda radnika, može zadužiti pojedinog člana komisije, da svestrano razmotri predmet, te da u svojstvu izvjestitelja podnese komisiji izvješće o zdravstvenom stanju radnika. Prije odlučivanja o sposobnosti radnika, Prvostupna zdravstvena komisija obavlja neposredni pregled radnika. Prvostupna zdravstvena komisija može, izuzetno, odlučivati o sposobnosti radnika na temelju medicinske i druge dokumentacije kad se radnik nalazi na dužem liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, u drugoj zdravstvenoj ustanovi ili kad se ne odazove na poziv komisije. Zdravstvena komisija može vršiti pregled radnika i u njegovom stanu, zdravstvenoj ustanovi u kojoj se nalazi na liječenju kao i u drugim mjestima u sjedištu ili izvan sjedišta komisije. Pregled je svestran i vrše ga svi liječnici, članovi komisije.

Članak 12.

Po obavljenom pregledu izvršenom u smislu prethodnog članka, predsjednik Zdravstvene komisije upoznaje ostale članove komisije sa zdravstvenom anamnezom, podacima o glavnom oboljenju, odnosno povredama, o njihovom uzroku, o trajanju bolovanja i vrstama liječenja, o rezultatima izvršenog pregleda, o utvrđenom zdravstvenom stanju i eventualnim tjelesnim oštećenjima. Istodobno, predsjednik Zdravstvene komisije upoznaje članove komisije i s prognozom zdravstvenog stanja radnika. Na temelju utvrđenog stanja Zdravstvena komisija donosi rješenje u prvom stupnju o sposobnosti radnika za obavljanje poslova iz članka 2. ovoga Pravilnika. Rješenje potpisuje predsjednik. Sposobnost radnika ocjenjuje se jednom od ocjena:

- sposoban

- nesposoban

- postoji preostala radna sposobnost.

Članak 13.

Rješenje kojim je ocijenjena radnikova sposobnost za vršenje poslova iz članka 2. ovoga Pravilnika dostavlja se radniku, policijskoj upravi u kojoj radi, Ministarstvu unutarnjih poslova odnosno Upravi za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija Ministarstva pravosuđa i uprave te Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Članak 14.

O žalbi na rješenje Prvostupne zdravstvene komisije rješava Drugostupna zdravstvena komisija. Žalba se podnosi putem Prvostupne zdravstvene komisije ili neposredno Drugostupnoj zdravstvenoj komisiji. Rok za žalbu je 15 dana od dana primitka rješenja. Rješenje Drugostupne zdravstvene komisije je konačno.

Članak 15.

Drugostupna zdravstvena komisija odlučuje, u pravilu, na temelju dokumentacije pribavljene od Prvostupne zdravstvene komisije. Ukoliko utvrdi da je potrebno, može prije donošenja odluke i sama izvršiti neposredni pregled žalitelja. Sposobnost se ocjenjuje na način utvrđen člankom 12. stavak 3. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Ukoliko je radnik oglašen nesposobnim ili je ocijenjeno da postoji preostala radna sposobnost za vršenje poslova ovlaštene službene osobe, postupak za utvrđivanje preostale radne sposobnosti pokreće policijska uprava, Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno Uprava za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstvo pravosuđa i uprave kod nadležne područne službe Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

Članak 17.

Nakon utvrđene preostale radne sposobnosti iz članka 16. ovoga Pravilnika, na prijedlog službe nadležne za kadrovske poslove Zdravstvena komisija će ovlaštenu službenu osobu kod koje je utvrđena preostala radna sposobnost s utvrđenim psihofizičkim oštećenjima koja su posljedica učešća u domovinskom ratu ili drugih borbenih aktivnosti, a nastala su vršenjem ili povodom vršenja službe, ocijeniti sukladno kategorijama iz Pravilnika o psihičkim i fizičkim i zdravstvenim sposobnostima koje moraju ispunjavati izvršitelji na poslovima ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova. Zdravstvena komisija će po potrebi, a na prijedlog nadležne službe za kadrovske poslove, odnosno Uprave za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija Ministarstva pravosuđa i uprave, ocijeniti i zvan kriterija iz navedenog Pravilnika da li je osoba iz stavka 1. ovoga članka sposobna obavljati poslove ovlaštene službene osobe na radnim mjestima: operativnih evidencija, radiotelegrafije, kriptozaštite, dežurstva, ovlaštenim radnim mjestima na skladišnim poslovima, rukovatelja ubojitom opremom i naoružanjem, te sva ostala radna mjesta ovlaštenih službenih osoba koja se vrše u zatvorenom prostoru s ograničenim kretanjem.

Članak 18.

Troškove rada Zdravstvene komisije snose razmjerno Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Članak 19.

Visinu naknade za rad članova komisife utvrđuje ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom pravosuđa i uprave.

Članak 20.

Ukoliko ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, na postupak zdravstvenih komisija predviđenih ovim Pravilnikom, primjenjuju se propisi o organizaciji, sastavu i radu stručnih organa vještačenja, utvrđenih Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Članak 21.

Sudionici domovinskog rata koji su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika već ocijenjeni ocjenom nesposoban za obavljanje poslova ovlaštenih službenih osoba mogu pokrenuti postupak po članku 17. stavak 2. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sastavu i radu komisije za utvrđivanje nesposobnosti radnika za vršenje određenih poslova u organima unutrašnjih poslova i organima pravosuđa ("Narodne novine", broj 26/73).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-65-27339/1-92

Zagreb, 31. prosinca 1992.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.