Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 23.01.1993 Pravilnik o psihičkim, fizičkim i zdravstvenim sposobnostima koje moraju ispunjavati izvršitelji na poslovima ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 49. stavak 3. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", broj 29/91 - pročišćeni tekst, 73/91, 19/92 i 33/92), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o psihičkim, fizičkim i zdravstvenim sposobnostima koje moraju ispunjavati izvršitelji na poslovima ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se posebni uvjeti u pogledu psihičkih, fizičkih i zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati:

1. kandidati za zasnivanje radnog odnosa na poslovima ovlaštene službene osobe

2. kandidati za školovanje za rad na poslovima ovlaštene službene osobe

3. radnici na poslovima ovlaštene službene osobe

4. pripadnici pričuvnog sastava policije.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način osnivanja i sastav Zdravstvene komisije pri ovlaštenoj medicinskoj ustanovi (u daljem tekstu: Zdravstvena komisija) kao i postupak utvrđivanja fizičkih, psihičkih i zdravstvenih sposobnosti osoba iz stavka 1. ovoga članka

Članak 2.

Prema kriterijima psihičkih, fizičkih i zdravstvenih sposobnosti razlikuju se slijedeće kategorije poslova ovlaštenih službenih osoba sa utvrđenim rokom sistematskog pregleda:

(rok sistematskog pregleda)

A) specijalna policija 1 godina

B) protudiverzijska zaštita 1 godina

C) kriminalistička tehnika 3 godine

D) policija - srednja stručna sprema 3 godine

pripadnici pričuvnog sastava policije 5 godina

E) policija VI/l i VII/l stupnja stručne spreme 3 godine

F) SZUP neposredno operativni poslovi 3 godine

G) ostala radna mjesta 5 godina

Članak 3.

Psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti koje moraju ispunjavati osobe iz članka 1. te popis bolesti i zdravstvenih stanja koje čine zapreku za obavljanje poslova ovlaštenih službenih osoba razvrstane su u kategorije iz članka 2. i utvrđene Prilogom 1, koji je saslavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Osobe iz članka 1. točka 3. i 4. dužne su pristupiti sistematskom pregledu u rokovima utvrđenim člankom 1. odnosno naknadnom zdravstvenom pregledu u slučaju kada to zatraži rukovoditelj organizacijske jedinice ili nadležni liječnik primarne zdravstvene zaštite.

Zdravstveno stanje osoba iz prethodnog stavka na sistematskom ili naknadnom zdravstvenom pregledu utvrđuje se prema kriterijima iz Priloga 1. korigiranim za prirodno opadanje pojedinih funkcija u skladu sa životnom dobi i radnim stažom izvršitelja.

Rok za ponovnu provjeru počinje teći od dana koji je naznačen na zadnjoj ispravi o sposobnosti izdanoj od strane nadležne zdravstvene ustanove.

Organizaciju provođenja, kontrolu i evidenciju pravodobnog obavljanja sistematskih zdravstvenih pregleda obavljaju stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 5.

Osobaiz članka 1. stavak 1. točka 3. i 4. ovoga Pravilnika koja odbije pristupiti sistematskom pregledu ili naknadnom pregledu oglašava se nesposobnom za obavljanje poslova ovlaštene službene osobe.

Članak 6.

Zdravstvene sposobnost osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika utvrđuje se na temelju liječničkog pregleda i medicinske dokumentacije koja se sastoji od:

1. mišljenja i nalaza specijaliste medicine rada ili opće medicine,

2. laboratorijskog, rendgenološkog (srce i pluća), neurološkog i psihijatrijskog, oftalmološkog, otorinolaringološkog, internističkog i ortopedskog nalaza,

3. nalaza psihologa,

4. nalaza ginekologa kada je kandidat ženska osoba.

Pri sistematskom pregledu osoba iz članka 1. stavak 1. točka 3. i 4. rendgenološki nalaz kao i utvrđivanje intelektualne razvijenosti, učinit će se ako za to postoje indikacije.

Članak 7.

Zdravstvenu sposobnost osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika ocjenjuje Zdravstvena komisija koju imenuje: ministar unutarnjih poslova.

Za ocjenu psihičkih, fizičkih i zdravstvenih sposobnosti navedenih osoba možese, po potrebi osnovati jedna ili više zdravstvenih komisija.

Zdravstvena komisija sastoji se od predsjednika i dva člana.

Predsjednik i jedan član su liječnici i to specijalist opće medicine ili medicine rada, psihijatar, a treći član je radnik Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 8.

Zdravstvena komisija daje ocjenu o sposobnosti osoba iz članka 1. na temelju medicinske dokumentacije i specijalističke obrade koju je obavila nadležna zdravstvena ustanova i drugih podataka potrebnih za davanje ocjena i mišIjenja, te prema potrebi i neposrednog pregleda.

Zdravstvene preglede koji prethode ocjeni i mišljenju o sposobnosti, u pravilu vrši zdravstvena ustanova s kojom ministar unutarnjih poslova sklopi ugovor o obavljanju poslova zdravstvene zaštite.

Pri davanju ocjene o sposobnosti izvršitelja, Zdravstvena komisija može konzultirati i druge liječnike određenih specijalnosti.

Ako Zdravstvena komisija utvrdi da je za davanje konačne ocjene potrebno izvršiti dopunske zdravstvene preglede, uputit će izvršitelja u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.

Članak 9.

Sposobnost osoba iz članka 1. stavak 1. točka 1. i 2. ovoga Pravilnika, Zdravstvena komisija ocjenjuje jednom od ocjena:

- sposoban za kategoriju poslova _

- nesposoban

te ga dostavlja nadležnoj kadrovskoj službi Ministarstva unutarnjih poslova.

Ocjena Zdravstvene komisije iz stavka 1. ovoga članka je konačna.

Članak 10.

Zdravstvena komisija, prema Prilogu 1. ocjenjuje nesposobnim kandidata kod kojeg utvrdi bolesti, stanje, povredu ili njihovu posljedicu, odnosno tjelesnu manu koja je zapreka za uspješno obavljanje konkretnih poslova ovlaštene službene osobe ili kada postoji kombinacija više kontraindikacija koje same po sebi nisu zapreka za rad na poslovima ovlaštene službene osobe.

Članak 11.

U svezi sposobnosti osoba iz članka 1. stavak 1. točka 3. i 4. po obavljenom sistematskom pregledu, Zdravstvena komisija daje svoje mišljenje na obrascu iz Priloga 2, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika:

- sposoban obavljati poslove radnog mjesta

- potreban ponovni pregled po završetku liječenja

- potrebno provođenje postupka za ocjenu sposobnosti za ovlaštenu službenu osobu.

U slučaju postojanja opravdane sumnje o sposobnosti izvršitelja po obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu, Zdravstvena komisija dostavit će nalaz i mišljenje liječniku primarne zdravstvene zaštite, koji će pokrenuti postupak za utvrđivanje sposobnosti ovlaštene službene osobe pri Zdravstvenoj komisiji Ministarstva unutarnjih poslova prema posebnom propisu.

Članak 12.

Iznimno, kod zasnivanja radnog odnosa na poslovima ovlaštene službene osobe, na prijedlog službe nadležne za kadrovske poslove Ministarstva unutarnjih poslova,Zdravstvena komisija ocijenit će zdravstvenu sposobnost kandidata prema uvjetima određenoga radnoga mjesta.

Članak 13.

Zdravstvena organizacija koja obavlja zdravstvene preglede za utvrđivanje uvjeta iz članka1. ovoga Pravilnika dužna je voditi posebnu evidenciju i čuvati medicinsku dokumentaciju svih pregledanih osoba.

Posebna evidencija se vodi u obliku kartoteke koju čine kartoni prema obrascu iz Priloga 3, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o psihičkim i fizičkim uvjetima koje moraju ispunjavati kandidati za radna mjesta ovlaštenih službenih osoba organa unutarnjih poslova ("Narodne novine", broj 48/80).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-65-27338/1-92.

Zagreb, 31. prosinca 1992.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
PRILOG 1.

KATEGORIJE POSLOVA OVLAŠTENIH SLUŽBENlH OSOBA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA OBZIROM NA PRETPOSTAVLJENE PSIHOFIZIČKE ZAHTJEVE:

A) specijalna policija

B) protidiverzijska zaštita

C) kriminalistička tehnika

D) policija - srednja stručna sprema

pripadnici pričuvnog sastava policije

E) policija VI/1 i VII/1 stupnja stručne spreme

F) SZUP neposredno operativni poslovi

G) ostala radna mjestaLEGENDA:

oznaka ( - ) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje određene kategorije poslova

oznaka ( + ) označava mogućnost obavljanja određenih poslova unatoč medicinskoj

indikaciji (osim kod kriterija psiholoških nalaza)                            A    B    C    D    E    F    G

Tjelesni status

izražena astenična ili adipozna kostitucija       -    -    -    -    -    -    +

visina mininialno 170 cm, za ženske osobe 160 cm    -    -    -    -    -    -    +

težina minimalno 60 kg, ža ženske osobe i        -    -    -    -    -    -    +

polaznike srednje škole 50 kg

obim grudnog koša minimalno 80 cm (za muškarce) -    -    -    -    -    -    +Respiratorni sustav

aktivna tuberkuloza pluća                -    -    -    -    -    -    -

inaktivna tuberkuloza pluća bez funkcionalnih  -    -    -    -    -    +    +

posljedica

aktivna tuberkuloza drugih organa            -    -    -    -    -    -    -

astma                          -    -    -    -    -    -    +

respiratorna insuficijencija (bez obzira na etiologiju) -    -    -    -    -    -    -                            Kardiovaskularni sustav

reumatska groznica sa ili bez oštećenja srca      -    -    -    -    -    -    -

sve prirođene i stečene mane kardiovaskularnog -    -    -    -    -    -    -

sustava

kronično reumatsko oboljenje srca            -    -    -    -    -    -    -

koronarna bolest i ishemična stanja aktuelna ili    -    -    -    -    -    -    -

preboljenaostala kronična oboljenja srčanih struktura kao i    -    -    -    -    -    -    -

miokarda

manifestna arterijska hipertenzija           -    -    -    -    -    -    -

blaga oscilatorna hipertenzija (bez medik. terapije)  -    -    -    -    +    +    +

periferna arterijska insuficijencija okrajina      -    -    -    -    -    -    -

izraziti varikoziteti donjih okrajina sa znakovima   -    -    -    -    -    -    -

insuficijencije perifernih vena. postflebitički sindrom

recidivirajući tromboflebitis, flebotromboza      -    -    -    -    -    -    -

izražena hipotonija sa prisutnim smetnjama       -    -    -    -    -    -    -

poremećaji ritma srca i smetnje provođenja       -    -    -    -    -    -    -

hemoroidalna bolest težeg stupnja            -    -    -    -    -    -    -

sve vaskularne anomalije koje svojom veličinom i    -    -    -    -    -    -    -

lokalizacijom ograničavaju punu fizičku aktivnost                                    Okulistika

kronične alergijske bolesti (i gnojne) upale spojnice  -    -    -    -    +    +    +

duboke upale rožnice, zamućenja rožnice     -    -    -    -    -    -    -

upale šarenice i žilnice                    -    -    -    -    -    -    -

katarkata                        -    -    -    -    -    -    -

afakija, pseudofakija                  -    -    -    -    +    +    +

glaukom                     -    -    -    -    -    -    -

bolesti vidnog živca (bez obzira na etiologiju) -    -    -    -    -    -    -

bolesti mrežnice (bez obzira na etiologiju) sa     -    -    -    -    -    -    -

funkcionalnim poremećajima

ambliopija                       -    -    -    -    -    -    -

ambliopija (jednog oka)             -    -    -    -    +    +    +

refrakcijske anomalije (min. visus jednog oka bez    +    +    +    +    +    +    +

korekcije 1, drugog oka bez korekcije min. 0,7; sa

korekcijom min. 0,9)

refrakcijske anomalije (min. visus oba oka bez -    +    +    +    +    +    +

korekcije 0,7; sa korekcijom na jednom oku 1, na

drugom oku sa korekcijom min. 0,9)

refrakcijske anomalije (sa korekcijom na jednom oku   -    -    -    -    +    +    +

visus 1, na drugom oku sa korekcijom min. visus

0,7)

poremećaji bulbomotora             -    -    -    -    -    -    -

anomalije osjeta za boje (protanomalija više od 0,5 i  -    -    -    -    -    -    +

deuteroanomalija do 5,0 anomaloskopskih

vrijednosti)

stanje nakon ozljeda, operativnih zahvata ili drugih  -    -    +    -    -    +    +

anomalija koje uzrokuju funkcionalna ili estetska

oštećenja

                            Otorinolaringologija

kronične alergijske i gnojne upale nosa     -    -    -    -    +    +    +

ozena                          -    -    -    -    -    -    -

polipoza nosnih šupljina, veće devijacije septuma i   -    -    +    -    +    +    +

veće hipertrofije konha (sa funkcionalnim

poremećajima)

kronični gnojni sinusitisi               -    -    -    -    -    -    -

kronične upale srednjeg uha sa perforacijom ili bez   -    -    -    -    -    -    -

nje, mastoiditisi

teže kronične upale ždrijela              -    -    +    -    +    +    +

teške i kronične angine ili jače hipertrofije tonzila - -    -    -    -    -    -    -

do eventualne sanacije; svi poremećaji i smetnje

govora

kronični laringitisi (bez obzira na etiologiju) i        -    -    +    -    +    +    +

polipoze

laringo-faringijska ezotagijska suženja (bez obzira na -    -    -    -    -    -    -

etiologiju) sa tunkcionalnim poremećajima i

tegobama

afekcije labirinta                   -    -    -    -    -    -    -

veći skotomi u sluhu na jednom ili oba uha (više od   -    -    +    -    +    +    +

30 dcbl. kroz čitavu frekvenciju) i ostale zamjedbene

i provodne nagluhosti

veći skotomi u sluhu na jednom ili oba uha (više od   -    -    -    -    -    -    -

50 dcbl kroz čitavu frekvenciju) i ostale zamjedbene

i provodne nagluhosti

stanje poslije trauma, operativnih zahvata ili druge  -    -    +    -    -    -    +

anomalije koje uzrokuju funkcionalne ili estetske

defekte

patološka stanja štitnjače               -    -    -    -    -    -    -

paraliza mekog nepca                  -    -    -    -    -    -    -                                Usna šupljina

kronični gingivitis težeg stupnja            -    -    -    -    -    -    -

paradentoza                       -    -    +    -    -    -    +

dentofacijalne anomalije - funkcionalne i anatomske   -    -    -    -    -    -    +

defektno - manjkavo zubalo sa gubitkom više od 5    -    -    -    -    -    -    -

zubi u nizu ili ukupno 10 zubi

kariozno zubalo sa predvidivim gubitkom kao gore    -    -    -    -    -    -    -

gubitak (nenadomješten) prednjih zubiju gornje ili   -    -    -    -    -    -    -

donje čeljusti sa očitim estetskim defektom

sve parcijalne i totalne proteze            -    -    +    -    -    -    +                            Gastrointestinalni sustav

varikoziteti donje trećine jednjaka           -    -    -    -    -    -    -

teži refluks ezofagitis                 -    -    -    -    -    -    -

aktivni peptički ulkus želuca ili dvanaesnika      -    -    -    -    -    -    -

stanje nakon resekcije želuca              -    -    -    -    -    -    -

kronični aktivni hepatitis B i C            -    -    -    -    -    -    -

kronični aktivni hepatitis druge etiologije       -    -    -    -    -    -    -

ciroza jetre sa portalnom hipertenzijom     -    -    -    -    -    -    -

hemohromatoza; Vilsonova bolest         -    -    -    -    -    -    -

veće ciste jetre                        -    -    -    -    -    -    -

ciste pankreasa                 -    -    -    -    -    -    -

akutni ili kronični pankreatitis                -    -    -    -    -    -    -

malapsorpcioni sindrom; sprue          -    -    -    -    -    -    -

upalne bolesti tankog ili debelog crijeva (ulcerozni  -    -    -    -    -    -    -

kolitis i morbus crohn)

sve vrste vanjskih hernija               -    -    -    -    -    -    -

hijatus hernija (klizna manja)             -    -    +    -    -    +    +

bilijarna kalkuloza                   -    -    -    -    -    -    -

upale i opstrukcije žučnih putova            -    -    -    -    -    -    -

analne i perianalne fistule               -    -    -    -    -    -    -

stanje nakon biliodigestivnih anastomoza        -    -    -    -    -    -    -

sva stanja nakon kirurških zahvata koja smanjuju    -    -    -    -    -    -    -

funkcionalnu sposobnost organizma

kronična analna fisura i prolapsi anorektuma      -    -    -    -    -    -    -                            Urogenitalni sustav

prirodene i stečene anomalije urogenitalnog sustava   -    -    -    -    -    -    +

sva upalna oboljenja uropetskog sustava     -    -    -    -    -    -    -

kalkuloza urinarnog sustava               -    -    -    -    -    -    -

kriptorfizmus                      -    -    -    -    -    -    -                            Ginekologija

kronične upale, mastopathije, ako izazivaju teškoće i  -    -    -    -    -    -    -

neoplazme dojke

sve ostale benigne neoplazme genitalnog sistema -    -    -    -    -    -    -

ako izazivaju funkcionalne teškoće

sve maligne neoplazme g.o. bez obzira na stadij -    -    -    -    -    -    -

sve akutne i kronične upale uterusa i adneksa koje   -    -    -    -    -    -    -

prave veće tegobe i smetnje

                                                    5                                Psihijatrija

kronični moždani sindrom                -    -    -    -    -    -    -

endogene ili funkcionalne psihoze (manifestne ili u   -    -    -    -    -    -    -

remisiji)

paranoidna stanja                    -    -    -    -    -    -    -

reaktivna stanja - učestala               -    -    -    -    -    -    -

alkoholizam i narkomanija                -    -    -    -    -    -    -

sklonost stanjima panike                -    -    -    -    -    -    -

pokušaj suicida                 -    -    -    -    -    -    -

duševna zaostalost                   -    -    -    -    -    -    -

neuroze s jače izraženim smetnjama           -    -    -    -    -    -    -

emocionalna nezrelost                  -    -    -    -    -    -    -

psihopatija i border line                -    -    -    -    -    -    -                    Kriteriji za psihologijsku obradu *

opća intelektualna razvijenost mjerena RSB ili KTMZ       +            +

testom (min. -1 SD)

opća intelektualna razvijenost mjerena problemnim                +    +    +

testom, M-serijom ili RBM testom (min. -1 SD)

perceptivni faktor (min. 0 SD)                     +    +

spacijalni faktor (min. 0 SD)                              +    +

mehanički faktor (min. 0 SD)                          +

okulomotorna koordinacija u skladu s normama          +

instrumenta

opća informiranost (min. -1 SD)                     +    +    +    +

poremećaj ličnosti izvan kriterija normalne populacije- -    -    -    -    -    -

upotrebljavaju se kao indikator za psihijatrijsku

obradu

*oznaka (+) predstavlja oznaku metode odnosno faktora koji se eksplorira kod

određene kategorije poslova                                                    6                                Neurologija

spastički (celebralni), periferni (mlohavi) ili     -    -    +    +    +    +    +

ekstrapiramidni sindrom kao i diseminirani-bez

obzira na etiologiju

verificirana epilepsija                 -    -    -    -    -    -    -

heredodegenerativna oboljenja živčanog i mišičnog    -    -    -    -    -    -    -

sistema

migrena                     -    -    -    -    +    +    +

tumori perifernog i centralnog živčanog sistema -    -    -    -    -    -    -

cerebralna i spinalna vaskularna oboljenja-incidenti  -    -    -    -    -    -    -

aktuelni ili preboljeli sa i bez ispada bez obzira na

etiologiju (vaskularne malformacije, krvarenja,

embolija, ishemije, anoksije, venozne cerebralne

tromboze velikih ektrakranijalninih arterija na vratu)

upalni intrakranijalni proceci s posljedicama      -    -    -    -    -    -    -

(meningoencefalitis, encefalitis, apsces, empiem)

luetična oboljenja centralnog živčanog sistema -    -    -    -    -    -    -

(cerebrovaskularni lues, tabes dorsalis, progresivna

paraliza)

postraumatska encefalopatija i mijelopatija       -    -    -    -    -    -    -                                Dermatologija

psorijaza, ekcemi težeg i zglobnog oblika        -    -    -    -    -    -    -

psorijaza, ekcemi lakšeg oblika, bez komplikacija    -    -    -    -    -    -    +

sklerodermija                      -    -    -    -    -    -    -

kronična upalna oboljenja kože i kronična        -    -    -    -    -    -    +

furunkuloza

jako izražena diseboreja osobito lica (kozmetski) ili  -    -    -    -    -    -    +

leđa koje se teško liječi

sve piodermije i teža kronična gljivčna oboljenja    -    -    -    -    -    -    -

sve tetoaže podlaktice i ostale veče tetoaže      -    -    -    -    -    +    +

veće pigmentne izrasline i brazgotine          -    -    -    -    -    +    +

ostala i nedovoljno definirana oboljenja i stanja    -    -    -    -    -    -    -

kožnog sistema

                                                    7                        Endokrini sustav i metabolizam

manifestna šećerna bolest                -    -    -    -    -    -    -

blaga šećerna bolest (bez medikamentozne terapije)   -    -    -    -    -    +    +

giht i ekvivalenti                   -    -    -    -    -    -    -

hiper i hipofunkcije štitnjače i hipofize        -    -    -    -    -    -    -

sve bolesti u vezi s disfunkcijom suprarenalnog -    -    -    -    -    -    -

sistema i spolnih hormona

ostale bolesti i nedefinirana stanja endokrinog -    -    -    -    -    -    -

sistema i metabolizma                        Nalaz krvi i krvotvornih organa

kongen. anemije                 -    -    -    -    -    -    -

izrazite i dugotrajne anemije              -    -    -    -    -    -    -

ostala verificirana hemopoetska oboljenja i bolesti   -    -    -    -    -    -    -

koagulacije                                Ortopedija

ograničenje za trajno sjedenje             -    -    -    -    -    -    +

(rad gdje ne postoji mogućnost "slobodnog ritma

rada";

-skolioze-torakalne iznad 30 stupnjeva, a lumbalna

iznad 20 stupnjeva;

-ukočenje jednog kuka ispod 30 stupnjeva fleksije

ograničenje za bimanualni rad:         -    -    -    -    -    -    +

anatomski ili funkcionalni deficit jedne od gornjih

okrajina što onemogućuje rad kod kojeg je

neophodna bimanualna djelatnost i to u punom

opsegu

                                                    8PRILOG 2.ZDRAVSTVENA USTANOVA              REDNI BROJ: ______________

IZVIJEŠĆE

O IZVRŠENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU DJELATNIKA MUP-aDATUM PREGLEDA _____________________  PU_____________________________IME (IME OCA) PREZIME _________________________________________________________GODINA ROÐENJA ______________________________ADRESA I OPĆINA PREBIVALIŠTA _______________________________________________JMBG ______________________________

ANAMNEZA (ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA)ŠTO JE DO SADA PODUZETOHOSPITALIZACIJA

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

DIJAGNOZA

    ______________________________________________  ___________________

    ______________________________________________  ___________________

    ______________________________________________  ___________________

    ______________________________________________  ___________________

    ______________________________________________  ___________________

MIŠLJENJE:1. SROSOBAN OBAVLJATI POSLOVE RADNOG MJESTA2. POTREBAN PONOVNI PREGLED PO ZAVRŠETKU LIJEČENJA3. POTREBNO PROVOÐENJE POSTUPKA ZA OCJENU SPOSOBNOSTI ZA

OVLAŠTENU SLUŽBENU OSOBUNAPOMENA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ČLANOVI KOMISIJE

1. _______________________________________2. _______________________________________3. _______________________________________4. _______________________________________DOSTAVITI:1. PACIJENTU

2. MUP RH

3. PU

4. LIJEČNIKU

5. DZ

PRILOG 3.ZDRAVSTVENA USTANOVA      SISTEMATSKI PREGLED

                        ________________________________________

M. br. __________                        (Prezime, očevo ime i ime)

Dne ___________             ________________________________________

                                (Datum i mjesto rođenja)Radna organizacija______________. JMBG __________________________ OSO  DA-NE

zanimanje - zvanje____________________. radno mjesto_______________

ANAMNEZA I STATUS: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________Visina_______ Težina.:_______ Rtg. pluća i srca___________________ EKG

                        8 7 6 5 4 3 2 1 _ 1 2 3 4 5 6 7 8

Glava i vrat: ____________________. Zubi:    8 7 6 5 4 3 2 1 _ 1 2 3 4 5 6 7 8

Prsni koš i kičma: ___________________________________________

Pluća (fizik.) ______________________________________________.

Srce (fizik.) _____________________ RR: _________. mml Ig: ________

______________________________________________________

Abdomen i abdom. organi: ______________________________________

Urogenitalija ______________________________________________.

Ekstremiteti: __________________.

                    _______________.

                        LiječnikSE _____ E _____ L _____ Hb _____ HTC _____ MCV _____ ŠUK ____.

Urea ___ Holestorol ___. Bilirubin ___. gGT ____ SGOT ____ SGPT ___ Urin___

VOD sc = _______ Vou sc = ______. VOD cc = ______ Vou cc = ______.

VOS sc = ____________________. VOD cc = ___________________.

Stereopsija: ____________________ Fundus: _____________________

Boje: _____________ AQ: _______.

Niktometrija: ____________________

Adaptometrija: ___________________

Perimetrija: o. d. ______ o. s. _______.

Forije za daleko: _________________

Forije za blizinu: _________________.

Sposobnost: ____________________                _____________.

                                    Okulista

Psihološki test:

                                ____________.

                                PsihologNeurološki status: ___________________________________________.

______________________________________________________

Psihički status: _____________________________________________

______________________________________________________

Intelektualne funkcije: _________________________________________.

______________________________________________________

Sposobnost: _____________________

____________________________.

____________________________.              _____________

                                NeuropsihijatarSluh: D: ____________. L: _______.   Ravnoteža: __________________

Audiogram: ____________________.    Ny: ______________________

___________________________.      Vestibulogram: ________________

Dg.: ________________________.     ________________________.

___________________________.

Sposobnost: ____________________

___________________________.

___________________________.              _____________

                                OtologOstali nalazi:ZAKLJUČNE DIJAGNOZE I SPOSOBNOSTI:Članovi komisije:

1. ______________

2. ______________

3. ______________                        ___________________

                                Direktor - Predsjednik komisije

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>