Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 23.01.1993 Pravilnik o programu i načinu provedbe osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o oružju ("Narodne novine", broj 69/92), ministar unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

o programu i načinu provedbe osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se program i način provedbe osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja djelatnika koji obavljaju zaštitu imovine i građana koji podnose zahtjev za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja (u daljnjem tekstu: djelatnici i građani).

Članak 2.

Program osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja sastoji se iz teoretskog i praktičnog dijela.

Teoretski dio programa osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja sadrži:

1. upoznavanje s propisima koji se odnose na pravilnu uporabu vatrenog oružja (nužna obrana, krajnja nužda, korištenje oružja);

2. mjere sigurnosti prilikom čuvanja, držanja i nošenja oružja i streljiva;

3. čuvanje, držanje i nošenje oružja i streljiva.

Praktični dio programa osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja sadrži:

1. namjenu, borbene osobine, pravilno rukovanje, rastavljanje i sastavljanje, glavni dijelovi (pištolja i revolvera), zastoji i način njihova otklanjanja;

2. namjenu, borbene osobine, pravilno rukovanje, taktičko-tehnički podaci, zastoji i način njihova otklanjanja, rastavljanje i sastavljanje pušaka koje su namijenjene za rad djelatnika koji obavljaju zaštitu imovine;

3. pripremu za praktičnu obuku s vatrenim oružjem (psihološka priprema za gađanje, tehnika nišanjenja i okidanja);

4. mjere sigurnosti prilikom gađanja iz oružja;

5. praktično izvođenje gađanja.

Članak 3.

Praktično izvođenje gađanja propisano člankom 2. stavka 3. točka 5. ovog pravilnika obavlja se s kratkim i dugim vatrenim oružjem.

Članak 4.

Praktično izvođenje gađanja s kratkim vatrenim oružjem (pištoljem) obavlja se pod slijedećim uvjetima:

1. gađanje se izvodi sa 8 metaka (od toga su 3 probna) u stojećem stavu;

2. udaljenost od strijelca do mete iznosi 10 m;

3. veličina mete je 50 x 50 cm kružnog oblika;

4. strijelac od 5 metaka mora pogoditi u metu propisanu točkom 3. ovog članka najmanje 2 metka.

Clanak 5.

Praktično izvođenje gađanja s dugim vatrenim oružjem (puškama) obavlja se pod slijedećim uvjetima:

1. gađanje se izvodi sa 8 metaka (od toga su 3 probna) u stojećem stavu;

2. udaljenost od strijelca od mete za pušku 5 užlijebljenom cijevi iznosi 50 m;

3. udaljenost od strijelca do mete za pušku s neužlijebljenom cijevi (punjeno s krupnom sačmom) iznosi 30 m;

4. veličina mete je 50 x 50 cm kružnog oblika;

5. strijelac od 5 metaka mora pogoditi u metu propisanu točkom 4. ovog članka najmanje 3 metka.

Članak 6.

Odredbe članka 2. stavka 3. točka 2. te članka 5. ovog pravilnika, ne primjenjuju se u slučajevima kada se obavlja osposobljavanje za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja građana.

Članak 7.

Program osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja propisan ovim pravilnikom traje za djelatnike 12 sati, a za građane 6 sati.

Članak 8.

Djelatnici su obvezni jedanput godišnje izvršiti praktično izvođenje gađanja propisano člankom 4. i 5. ovog pravilnika.

Članak 9.

Prijavu za polaganje ispita o osposobljenosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja djelatnici i građani podnose nadležnom tijelu prema mjestu prebivališta.

Uz prijavu za polaganje ispita djelatnici i građani moraju priložiti "Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti", propisano člankom 18. Zakona o oružju, bez kojeg ne mogu pristupiti ispitu.

Članak 10.

Osposobljavanje djelatnika i građana za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja mogu obavljati policijske uprave prema mjestu prebivališta, Obrazovni centar Ministarstva unutarnjih poslova i pravne osobe po odobrenju ministra unutarnjih poslova.

Za osposobljavanje djelatnika i građana pravne osobe moraju imati osposobljenu osobu za pravilnu uporabu i praktično rukovanje oružjem.

Članak 11.

Osobe koje kod pravnih osoba obavljaju osposobljavanje obvezne su po Programu za osposobljavanje djelatnika i građana za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja propisanog ovim pravilnikom položiti ispit u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Ispit propisan u stavku 1. ovog članka osobe polažu pred komisijom Obrazovnog centra Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 12.

Zahtjev za osposobljavanje djelatnika i građana za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja pravne osobe podnose Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 13.

Ispit o osposobljenosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja organiziraju i provode komisije policijskih uprava prema mjestu prebivališta i Obrazovni centar Ministarstva unutarnjih poslova.

Ako za to postoje opravdani razlozi, ispit o osposobljenosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja može obaviti i komisija Ministarstva unutarnjih poslova.

Komisiju policijske uprave imenuje načelnik policijske uprave, komisiju Obrazovnog centra načelnik Obrazovnog centra, a komisiju Ministarstva unutarnjih poslova ministar unutarnjih poslova.

Članak 14.

Rezultate koje djelatnici i građani postignu na praktičnom izvođenju gađanja propisano člankom 4. točka 4. i člankom 5. točka 5. ovog pravilnika čine sastavni dio ispita.

Članak 15.

Djelatnik i građanin može ispit o osposobljenosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja polagali više puta.

Ponovnom polaganju ispita djelalnik i građanin može pristupiti najranije nakon 30 dana od dana zadnjeg polaganja.

Članak 16.

O položenom ispitu o osposobljenosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja izdaje se potvrda.

Članak 17.

Troškove osposobljavanja i ispita snose djelatnici i građani.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti članak 14. i 15. Pravilnika o vrsti oružja, načinu nabavljanja, nošenja i čuvanja oružja te načinu obuke o nošenju, rukovanju i upotrebi oružja za obavljanje poslova neposredne fizičke zaštite ("Narodne novine", broj 16/87).

Članak 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-43-1770/1-1993.

Zagreb, 20. siječnja 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.