Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 23.01.1993. Pravilnik o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati poslovne prostorije za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja, vođenje civilnih strelišta, te zaštitu od požara, krađe i drugih nezgoda i zlouporaba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 57. stavak 4. Zakona o oružju ("Narodne novine",broj 69/92.) ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra graditeljstvai zaštite okoliša, donosi

PRAVILNIK

o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati poslovneprostorije za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva, popravljanjei prepravljanje oružja, vođenje civilnih strelišta, te zaštitu od požara,krađe i drugih nezgoda i zlouporaba

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni prostorni i tehnički uvjeti štoih moraju ispunjavati postovne prostorije u kojima se obavljaju proizvodnjai smještaj oružja, promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanjeoružja, vođenje civilnih strelišta, te zaštita od požara, krađe i drugihnezgoda i zlouporaba.

I. PROSTORNl I TEHNIČKI UVJETI ZA PROIZVODNJU ORUŽJA

Članak 2.

Prostorije za proizvodnju i za smještaj proizvedenog uružja moraju ispunjavatislijedeće uvjete:

1. da su prozori, ako postoje, zaštićeni pokretnom metalnom mrežom svanjske strane prozora debljine alki najmanje 5 mm i maksimalnom veličinomotvora 70 x 70 mm ili fiksnim rešetkama najmanje debljine šipki 10 mm.Pritom najveći razmak između šipki može biti 100 mm, a između vodoravnogmetalnog ukručenja do 300 mm;

2. da su vrata prema vanjskom prostoru zaštićena kako je to propisanoza prozor točkom 1. ovog članka s tim da metalna mreža, odnosno okvir srešetkama mora biti jednim krajem učvršćen za vanjski nosivi zid, a drugikraj mora biti zaključan s dvije brave;

3. da su vanjski zidovi i strop sagrađeni od tvrdog materijala. Tvrdimmaterijalom, prema ovom Pravilniku, smatraju se opeke, beton, kamen i slično.

Članak 3.

Proizvedeno oružje smješta se u posebnu prostoriju koja mora biti odvojenaod prostorije za proizvodnju.

Članak 4.

Prostorije za proizvodnju oružja moraju biti osigurane djelatnicimaza zaštitu imovine ili alarmnim sustavom zaštite. Prostorije u kojima sesmješta proizvedeno oružje moraju biti osigurane stalnim fizičko-tehničkimosiguranjem.

Članak 5.

Vrata na prostorijama za proizvodnju oružja i vrata na prostorijamaza smještaj oružja moraju biti zaštićena metalnom mrežom, odnosno okviroms rešetkama propisano člankom 2. stavka 1. točka 2. ovog Pravilnika odzavršetka radnog vremena do početka idućeg radnog dana i za vrijeme privremeneodsutnosti zaposlenih djelatnika.

Članak 6.

Ulazi u poslovne prostorije za proizvodnju oružja te ulazi u poslovneprostorije za smještaj oružja moraju biti osvijetljeni od prvog sumrakado jutarnjeg dnevnog svjetla.

Članak 7.

Zabranjen je ulaz u prostorije za smještaj proizvedenog oružja i prostorijeza proizvodnju oružja neovlaštenim osobama.

II. PROSTORNI I TEHNIČKI UVJETI ZA PROMET ORUŽJA I STRELJIVA

Članak 8.

Oružje i streljivo koje je nabavljeno zbog prodaje na malo smješta sei čuva u pravilu, u priručnom skladištu, a može se čuvati i u prodajnomprostoru pod uvjetom propisanim ovim Pravilnikom. Prostorije koje se sastojeod priručnog skladišta i prodajnog prostora moraju činiti jedinstvenu građevinskucjelinu.

Članak 9.

Priručno skladište oružja mora ispunjavati slijedeće uvjete:

1. da je izgrađeno od negorivog materijala minimalne vatrootpornostizidova od 2 sata, stropova i podova od 1,5 sat, otvora od 1 sat;

2. da su prozori i vrata zaštićeni kako je to propisano člankom 2. stavak1. točka 1. ovog Pravilnika;

3. da za smještaj oružja i streljiva postoji metalni vatrootporni ormarodgovarajuće veličine sa sigurnosnom bravom, koji je pričvršćen za podili zid prostorije u kojoj se nalazi. Negorivim materijalom, prema ovomPravilniku smatra se materijal koji je propisan člankom 2. stavak 2. ovogPravilnika.

Članak 10.

Grijanje priručnog skladišta smije se obavljati samo uređajima na topluvodu, vodenu paru ili topli zrak koji se ubacuje izvana, tako da temperaturavanjske površine uređaja ne prelazi 1200C.

Članak 11.

Uključivanje rasvjete mora se izvesti izvan priručnog skladišta. U priručnomskladištu nije dopušteno osvjetljavanje prostorije s otvorenim plamenom.

Članak 12.

Oružje i streljivo mogu se čuvati i u prodajnom prostoru koji nema priručnoskladište ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:

1. da se u prodajnom prostoru nalazi jedan aparat za početno gašenjepožara tipa S-12 i dva aparata tipa S-6;

2. da je prodajni prostor izgrađen od negorivog materijala prema članku9. stavak 1. točka 1. ovog Pravilnika;

3. da je prodajni prostor odijeljen od ostalih dijelova objekta protupožarnimkonstrukcijama vatrootpornosti zidova od 2 sata, a stropova i podova od1,5 sat;

4. da otvori (vrata i dr.) na granicama požarnog sektora imaju vatrootpornostu trajanju od jednog sata, osim izloga i vrata u sklopu izloga;

5. da se u prodajnom prostoru nalazi metalni ormar za smještaj oružjai streljiva instaliran u skladu s odredbom članka 9. stavka 1. točke 3.ovog Pravilnika.

Članak 13.

Izlozi i vrata prostora za promet oružja i streljiva kada nema priručnogskladišta za smještaj oružja i streljiva, moraju biti zaštićeni kako jeto propisano odredbom članka 2. stavak 1. točka 2. ovog Pravilnika.

Članak 14.

Izlozi i vrata prodajnog prostora moraju biti zaštićeni metalnom mrežom,odnosno okvirom s rešetkama neprekidno od završetka radnog vremena do početkaidućeg radnog dana te za vrijeme privremene odsutnosti prodavatelja izposlovne prostorije.

Članak 15.

Oružje i streljivo mogu se izlagati u poslovnim prostorijama samo tijekomradnog vremena. Izvan radnog vremena oružje i streljivo mora se čuvatiu zaključanim metalnim ormarima. Puške se mogu čuvati u poslovnim prostorijamaizvan metalnih ormara, ako su povezane čeličnim užetom ili lancem kojije provučen kroz branik obarača. Čelično uže ili lanac moraju biti pričvršćenina fiksnu podlogu (zid, pod ili prostorije za smještaj oružja) i žaključanina oba svoja kraja.

Članak 16.

Odredba članka 6. ovog Pravilnika primjenjuje se i na poslovne prostorijeza promet oružja i streljiva.

Članak 17.

Odredbe članka 9. stavka 1. točka 1, članka 10. i članka 12. stavka1. točka 2, 3. i 4. ovog Pravilnika, ne primjenjuje se u slučajevima kadase obavlja samo promet oružja, a ne i streljiva.

Članak 18.

Skladišta u kojima se obavlja promet oružja i streljiva na veliko morajuispunjavati uvjete koji su zakonom ili propisima donijetim na temelju zakonautvrđeni za smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari.

III. PROSTORNI I TEHNIČKI UVJETI ZA POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJEORUŽJA

Članak 19.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na prostorije za proizvodnjuoružja na odgovarajući način primjenjuju se na prostorije za popravljanjei prepravljanje oružja.

IV. PROSTORNI I TEHNIČKI UVJETI ZA VOĐENJE CIVILNIH STRELIŠTA

Članak 20.

Civilna strelišta otvorenog tipa za oružje s užlijebljenom cijevi, zamalokalibarske puške kalibra 22 I.r. s rubnim paljenjem, za puške svihkalibara, za kratko oružje svih kalibara te civilna strelišta zatvorenogtipa za kratko vatreno oružje svih kalibara i za malokalibarske puške kalibra22 I.r. s rubnim paljenjem moraju ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom.

1. Civilna strelišta otvorenog tipa za oružje s užlijebljenom cijevi

1.1. Civilna strelišta otvorenog tipa za malokalibarske puške kaIibra22 I.r. s rubnim paljenjem

Članak 21.

Gornje poprečne blende za malokalibarske puške kalibra 22 I.r. morajubiti građene od sljedećeg materijala:

1. armiranog betona MB15 debljine najmanje 8 cm ili

2. zidova od pune opeke debljine 12 cm, ožbukanih cementnom žbukom.Prednji dio blende propisane u stavku 1. ovog članka mora biti potpunoobložen punim mekanim drvetom, debljine najmanje 24 mm, udaljenim najmanje5 cm od zida.

Članak 22.

Bočna zaštita civilnog strelišta za malokalibarske puške kalibra 22I.r. može biti izvedena od zemljanog nasipa ili od zida građenog od tvrdogneprobojnog materijala. Bočna zaštita izvedena od zemljanog nasipa možeimati kut nagiba najviše do 450. Visina zemljanog nasipa mora biti izvedenau visini gornjih blendi te se na njega neposredno nastavljati. Bočna zaštitaod zida mora biti građena od materijala propisanih člankom 20. ovog Pravilnika,bez drvene obloge.

Članak 23.

Ako postoji zaklon za pokazivače pogodaka, te zid na završetku strelištamoraju biti građeni od materijala propisanih člankom 20. stavkom 1. točka1. i 2. ovog Pravilnika.

Članak 24.

Odredba članka 20. stavka 1. primjenjuje se i na zid na završetku strelišta.

Članak 25.

Razmak između streljačkih mjesta mora biti najmanje 100 cm.

Članak 26.

Hvatač zrna punjen drvenim trupcima od mekog drveta složen u dva redapojedinačne dužine najmanje 30 cm, postavljen tako da se nijedna horizontalnareška ne poklapa s reškom u drugom redu. Uzdužna os drvenih trupaca morabiti postavljena u smjeru linije gađanja.

Članak 27.

Kod otvorenog strelišta pod od streljačkog mjesta do mele rnora bitizemljani ili pješćani, bez kamenčića i stranih tijela, ravan i horizonlalan.

Članak 28.

Prostor strelišta mora bili ograđen s 2 m visokom ogradom od pletenežice ili drugog materijala. Ako je bočna zaštita strelišta izvedena odzemljanog nasipa, tada žičana ograda morabiti postavljena izvan strelištai zemljanog nasipa. Prostor strelišta mora se označiti vidljivim znacimaupozorenja, koja treba učvrstiti uzduž ograde na dovoljnim razmacima. Znaciupozorenja moraju biti dimenzije najmanje 25 x 20 cm, žute boje s napisanimcrnim slovima: "STRELIŠTE, ULAZ ZABRANJEN".

1.2. Civilna strelišta otvorenog tipa za puške svih kalibara

Članak 29.

Poprečna gornja blenda mora biti izgrađena od armiranog betona MB30debljine 20 cm. Prednja ploha blende okrenuta prema strijelcu mora bitiobložena punim mekanim drvetom, debljine najmanje 24 mm, koje mora bitiudaljeno najmanje 5 cm od zida.

Članak 30.

Odredba članka 21. stavka 1, 2. i 3. ovog Pravilnika primjenjuje sei na civilno strelište otvorenog tipa za puške svih kalibara.

Članak 31.

Bočna zaštita strelišta od zida mora biti građena od slijedećih materijala:1. armiranog betona MB15, debljine 12 cm; 2. zida od pune opeke, debljine24 cm, ožbukanog cementnom žbukom.

Članak 32.

Zaklon za pokazivače pogodaka, ako je izveden ispod zemlje mora bitigrađen od slijedećih materijala:

1. armiranog betona MB25, debljine 10 cm ili

2. zida od pune opeke MB20, debljine 24 cm. Ako je zaklon za pokazivačepogodaka iznad zemlje ili je postavljen bočno od mete, tada mora biti građenod sljedećih materijala:

1. armiranog betona MB15, debljine 15 cm ili

2. zida od pune opeke debljine 25 cm ožbukanog cementnom žbukom.

Članak 33.

Hvatač zrna kod otvorenog civilnog strelišta za puške svih kalibaramože biti prirodni ili građeni. Prirodni hvatač zrna može biti: strmi obronakbrda, šljunćara i kamenolom, ako je strelište smješteno na takvom terenu.Građeni hvatač zrna mora biti napravljen od materijala i konstrukcije kojiomogućava potpuno zaustavljanje zrna bez mogućnosti odbijanja u bilo kojemsmjeru.

Članak 34.

Odredbe članka 26. i 27. ovog Pravilnika primjenjuju se i na civilnastrelišta otvorenog tipa za puške svih kalibara.

Članak 35.

Prilikom gađanja vatrenim oružjem obvezna je uporaba zaštitnih naočalai štitnika za uha.

1.3. Civilna strelišta otvorenog tipa za kratko oružje svih kalibara

Članak 36.

Na civilna strelišta otvorenog tipa za kratko oružje svih kalibara nijedopušteno pomicanje streljačkih mjesta u smjeru mete, te se može gađatisamo s osnovnog stojećeg mjesta za strijelce.

Članak 37.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na civilna strelišta otvorenogtipa za malokalibarske puške primjenjuju se na odgovarajući način i nastrelišta otvorenog tipa za kratko oružje svih kalibara.

2. Civilna strelišta zatvorenog tipa

2.1. Civilno strelište zatvorenog tipa za kratko vatreno oružje svihkalibara i za malokalibarske puške kalibra 22 I.r. s rubnim paljenjem

Članak 38.

Zidovi i strop civilnog strelišta zatvorenog tipa za kratko vatrenooružje svih kalibara i za malokalibarske puške 22 I.r. s rubnim paljenjemmoraju biti građeni od sljedećih materijala:

1. armiranog betona MB20, debljine najmanje 10 cm;

2. materijala i dimenzija propisanih člankom 30. ovog Pravilnika ili

3. betonskih blokova s betonskim punjenjem ukupne debljine 24 cm.

Članak 39.

Civilno strelište zatvorenog tipa za kratko vatreno oružje svih kalibarai za malokalibarske puške kalibra 22 I.r. mora biti bez prozora na bočnimzidovima, unutar prostora za gađanje. Za slučaj opasnosti od požara, upodručju streljačke staze moraju biti ugrađena najmanje jedna vrata zaštićenaod proboja zrna, koja se otvaraju prema van.

Članak 40.

Podna obloga u prostoru za gađanje mora biti od materijala koji se lakoodržava i ublažava udar zrna.

Članak 41.

Unutarnja visina strelišta mora biti najmanje 300 cm.

Članak 42.

Odredba članka 32. stavka 3. ovog Pravilnika primjenjuje se i na civilnastrelišta zatvorenog tipa za kratko vatreno oružje svih kalibara i za malokalibarskepuške kalibra 22 I.r. s rubnim paljenjem.

Članak 43.

Ispred hvatača zrna obvezno je postaviti zavjese od gumenih traka radisprečavanja odbijanja ostataka zrna u smjeru strijelca.

Članak 44.

Unutar strelišta za vrijeme gađanja mora se osigurati odstranjivanjebarutnih plinova i olovne prašine pomoću uređaja za prozračivanje. Za vrijemegađanja barutne plinove i olovnu prašinu iz strelišta mora se uklanjatidvanaestostrukom izmjenom zraka na sat. Svježi zrak mora se dovoditi izastreljačkog mjesta sa stropa ili zida. Odvođenje zraka mora se obavljatina udaljenosti od 2 do 3 m ispred streljačkog mjesta i hvatača zrna.

Članak 45.

Instalacije struje i plina te svijetleća tijela moraju biti tako izvedenida su sigurno zaštićeni od pogodaka zrna. Pult za upravljanje rasvjetom,ventilacijom i grijanjem mora se nalaziti izvan prostorije u kojoj se obavljagađanje.

Članak 46.

Stajalište strijelca mora biti osvijetljeno indirektnim svjetlom jačine300 luksa. Meta mora biti osvijetljena svjetlom jačine od 1000 do 1200luksa.

Članak 47.

U zatvorenom strelištu moraju se provesti posebne mjere zvučne izolacije,tako da u prostorijama gdje se ne obavlja gađanje jačina buke ne prelazi85 decibela. Izvan objekta buka ne smije prelaziti 70 decibela, a u najbližemstambenom objektu ne smije prelaziti 45 decibela. Zvučna izolacija morabiti postavljena od teško gorivog ili samogasivog materijala.

Članak 48.

Da bi se spriječilo odbijanje zrna, zidovi, strop i svi dijelovi kojistrše unutar strelišta u smjeru putanje zrna moraju biti obloženi 24 mmdebelim mekanim drvetom ili sličnim materijalom zaštićenim vatrootpornimpremazom.

Članak 49.

Širina između streljačkih mjesta za gađanje mora biti najmanje 100 cm.Između streljačkih mjesta za gađanje mora se postaviti pregrada radi zaštitestrijelaca od udaraca čahura i ometanja u gađanju.

Članak 50.

Ispred stajaćeg mjesta strijelca na svakoj streljačkoj stazi mora sepostaviti pult za odlaganje oružja i streljiva. Pult propisan stavkom 1.ovog članka mora biti visine 1 m, i širine najmanje 40 cm, a dužina pultamora biti jednaka širini streljačke staze.

Članak 51.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na promet oružja i streljivana odgovarajući način se odnose na smještaj oružja i streljiva u objektustrelišta.

Članak 52.

Odredba članka 36. ovog Pravilnika primjenjuje se i na civilno strelištezatvorenog tipa za kratko oružje svih kalibara i za malokalibarske puškekalibra 22 I.r. s rubnim paljenjem.

Članak 53.

Da su ispunjeni posebni uvjeti što ih mora ispunjavati poslovna prostorijaza proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanjeoružja, vođenje civilnih strelišta, te zaštita od požara, krađa i drugihnezgoda i zlouporaba propisani ovim Pravilnikom utvrđuje komisija.

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe članka1. do 13. Pravilnika o posebnim uvjetima za uređenje poslovnih prostorijaza promet oružja i municije i o evidencijama prometa oružja i municije("Narodne novine", broj 8/91.).

Članak 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-43-551/1-1993.

Zagreb, 8. siječnja 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">