Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 20.01.1993 Pravilnik o čuvanju izbornog materijala za izbor predsjednika Republike Hrvatske, za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske i za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 27. stavak 3. u svezi s člankom 7. Zakona o zaštiti arhivske građe i arhivima ("Narodne novine" br. 25/78) Izborna komisija Republike Hrvatske, na sjednici održanoj dana 19. siječnja 1993. donijela je

PRAVILNIK

o čuvanju izbornog materijala za izbor predsjednika Republike Hrvatske, za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske i za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i rokovi čuvanja izbornog materijala za izbor predsjednika Republike Hrvatske, za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske i za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 2.

Pod izbornim materijalom u smislu ovog Pravilnika smatraju se:

- iskorišteni obrasci za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske propisani Obvezatnim uputama Izborne komisije Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 36/92),

- iskorišteni obrasci za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske propisani Obvezatnim uputama Izborne komisije Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 36/92),

- iskorišteni obrasci za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske, propisani Obvezatnim uputama Izborne komisije Republike Hrvatske, ("Narodne novine" br. 2/93),

- iskorišteni obrasci za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave propisane Obvezatnim uputama Izborne komisije Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 2/93),

- izvodi iz popisa birača s potvrdama iz članka 31. stavak 3. Zakona o popisima birača ("Narodne novine" br. 19/92),

- glasački listići za izbor predsjednika Republike Hrvatske, glasački listići za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, glasački listići za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i glasački listići za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave,

- prigovori u postupku kandidiranja i izbora, žalbe i odluke o njima,

- informatičke baze podataka za provedbu izbora.

Članak 3.

Izborni materijal koji se odnosi na izbor predsjednika Republike Hrvstske i izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske koji je predan Saboru Republike Hrvatske, u skladu sa odredbom članka 4. Pravilnika o čuvanju izbornog materijala za izbor predsjednika Republike Hrvatske i izbornog materijala za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 50/92) i izborni materijal koji je pohranjen u Izbornoj komisiji Republike Hrvatske čuvat će se u Saboru Republike Hrvatske, do predaje Arhivu Hrvatske.

Članak 4.

Izborni materijal koji se odnosi na izbor predsjednika Republike Hrvatske i na izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske iz članka 2. alineja 5. (popisi birača) i članka 2. alineja 6. (glasački listići) ovog Pravilnika čuvat će se pri skupštinama postojećih općina i pri postojećoj Skupštini grada Zagrebe, prema sjedištu općinske izborne komisije odnosno izborne komisije izborne jedinice.

Članak 5.

Izborni materijal iz članka 2. ovog Pravilnika koji se odnosi na izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske pohranjuje se i čuva pri skupštinama postojećih općina i pri postojećoj Skupštini grada Zagreba prema sjedištu odgovarajuće županijske izborne komisije za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske.

Članak 6.

Izborni materijal iz članka 2. ovog Pravilnika koji se odnosi na izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave (općinsko vijeće, gradsko vijeće, kotarska skupština, županijska skupština i Skupština grada Zagreba) pohranjuje se i čuva pri skupštinama postojećih općina, odnosno pri postojećoj Skupštini grada Zagreba, na čijem području izborne komisije imaju sjedišta.

Članak 7.

Izborni materijal iz članka 2. ovog Pravilnika čuvat će se pri skupštinama postojećih općina, odnosno pri postojećoj Skupštini grada Zagreba, kako je propisano člancima 4, 5. i 6. ovog Pravilnika, do stupanja na snagu propisa koji će donijeti Ministarstvo pravosuđa i uprave kojim općine, gradovi i županije preuzimaju arhive završenih predmeta, dokumentacije i nezavršenih predmeta organa uprave i službi dosadašnjih općina čiji su sljednici (članak 87. stavak 6. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi - "Narodne novine" br. 90/92).

Članak 8.

Izborni materijal iz članka 2. alineja 5. ovog Pravilnika (popisi birača) čuvat će se trajno, a izborni materijal iz članka 2. alineja 6. ovog Pravilnika (glasački listići) čuvat će se godinu dana nakon održanih izbora.

Članak 9.

Pohranjeni glasački listići se klasificiraju po izbornim jedinicama, za svaku izbornu jedinicu odvojeno se pakiraju u odgovarajući čvrsti omot i nakon toga zapečate.

Članak 10.

Postojeće općine odnosno jedinice lokalne samouprave dužne su sav izborni materijal pohraniti i čuvati u izvornom obliku. O čuvanju izbornog materijala koji se po odredbama ovog Pravilnika daje na čuvanje Saboru Republike Hrvatske brine se Izborna komisija Republike Hrvatske, a o izbornom materijalu koji je na čuvanju pri postojećim skupštinama općina i pri postojećoj Skupštini grada Zagreba brine se tajnik odgovarajuće skupštine. Izborna komisija Republike Hrvatske nadzire način na koji se pohranjuje i čuva izborni materijal i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju uočenih nepravilnosti.

Članak 11.

Troškove za pohranjivanje i čuvanje izbornog materijala za izbor predsjednika Republike Hrvatske i za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske osigurava Republika Hrvatska, a troškove za pohranjivanje i čuvanje izbornog materijala za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave osigurava odgovarajuća postojeća općina odnosno jedinica lokalne samouprave.

Članak 12.

Izborna komisija Republike Hrvatske će u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika donijeti akt o izlučivanju izbornog materijala za izbor predsjednika Republike Hrvatske i za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske i predaji Arhivu Hrvatske. U roku od 60 dana od dana donošenja akta iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuća predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donijet će akt o izlučivanju izbornog materijala za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i njegovoj predaji na čuvanje nadležnom arhivu.

Članak 13.

Povodom opravdanih zahtjeva građana, znanstvenih i drugih institucija Izborna komisija Republike Hrvatske odobrit će uvid u izborni materijal za izbor predsjednika Republike Hrvatske odnosno za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske, a nadležna županijska izborna komisija odobrit će uvid u izborni materijal za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno njihovo korištenje u znanstvene i druge svrhe.

Članak 14.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o čuvanju izbornog materijala za izbor predsjednika Republike Hrvatske i izbornog materijala za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 50/92).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-01/92-01/08

Urbroj: 56605/93-86

Zagreb, 19. siječnja 1993.

Predsjednik

Milan Vuković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.