Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 18.01.1993 Odluka o osnivanju Komisije za invalide u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 15. siječnja 1993. donijela je

ODLUKU

o osnivanju Komisije za invalide u Republici Hrvatskoj

I.

Ovom odlukom osniva se Komisija za invalide u Republici Hrvatskoj (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija djeluje pri Vladi Republike Hrvatske.

II.

Zadatak je Komisije da prati aktivnosti organa organizacija i drugih pravnih osoba koje djeluju u oblasti zaštite i rehabilitacije invalida i njihovih obitelji te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti u ovoj oblasti.

III.

U ostvarivanju svojih zadataka Komisija:

1. prati probleme u svezi s rehabilitacijom i zaštitom invalida, te pokreće inicijativu za donošenje odgovarajućih propisa i akata odnosno za poduzimanje potrebnih mjera, posebice za invalide, domovinskog rata;

2. zalaže se za primjenu postojećih propisa o zaštiti i rehabilitaciji invalida a posebice u pogledu što uspješnije njihove integracije;

3. potiče odgovarajuće organe, ustanove i njihove stručne službe da što brže i efikasnije provode osposobljavanje invalida, posebice hrvatskih vojnih invalida;

4. pokreće inicijativu i sudjeluje u pripremanju znanstvenih projekata u oblasti zaštite i rehabilitacije invalida;

5. surađuje i dogovara se u pogledu usavršavanja stručnih djelatnika u oblasti zaštite i rehabilitacije invalida;

6. zalaže se za stvaranje što boljih uvjeta za rahabilitaciju i zbrinjavanje teških invalida u porodičnim i institucionalnim uvjetima;

7. putem sredstava javnog priopćavanja obavještava javnost o svojoj djelatnosti te prati izdavačku djelatnost na području zaštite i rahabilitacije invalida;

8. daje stalnu podršku i surađuje s organizacijama invalida i roditelja invalidne djece u izvršavanju njihovih programa, okupljanju i angažiranju što većeg broja invalida i roditelja u odgovarajuća udruženja radi njihovog neposrednog sudjelovanja u zadovoljavanju specifičnih potreba ovisno o vrsti i stupnju oštečnja zdravlja;

9. surađuje s odgovarajućim činiteljima u Republici Hrvatskoj te sličnim tijelima u drugim državama.

IV.

Komisija ima predsjednika, tajnita i 21 člana (širi sastav).

U Komisiju imenuju odnosno delegiraju i to:

1) Ministarstvo obrane 1 člana

2) Ministarstvo unutarnjih poslova 1 člana

3) Ministarstvo zdravstva 1 člana

4) Ministarstvo kulture i prosvjete 1 člana

5) Ministarstvo rada i socijalne skrbi 1 člana

6) Ministarstvo pomorstva, prometa i veza 1 člana

7) Ministarstvo pravosuđa i uprave 1 člana

8) Ministarstvo znanosti 1 člana

9) Ministarstvo financija 1 člana

10) Ministarstvo industrije, brodogradnje i energetike 1 člana

11) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva 1 člana

12) Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša 1 člana

13) Odbor Zastupničkog doma Sabora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež 1 člana

14) Savez hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata 1 člana

15) Savez organizacija invalida Hrvatske 5 članova

16) Društvo hrvatskih ratnih udovica 1 člana

17) Hrvatska gospodarska komora 1 člana

V.

Komisija može raditi i u užem sastavu koji čine uz predsjednika i tajnika i delegirani članovi:

1) Ministarstva zdravstva

2) Ministarstva rada i socijalne skrbi

3) Ministarstva financija

4) Ministarstva obrane

5) Ministarstva industrije, brodogradnje i energetike

6) Ministarstva unutarnjih poslova.

U radu užeg sastava mogu učestvovati i drugi članovi Komisije po pozivu predsjednika.

VI.

Predsjednika i tajnika Komisije imenuje Vlada Republike Hrvatske.

VII.

Početkom svake godine Komisija donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka.

Komisija podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske najmanje za svako tromjesečje.

VIII.

Stručne i administrativne poslove za komisiju obavlja Ministarstvo obrane.

Sredstva za rad Komisije osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

IX.

Organizacija i način rada Komisije uređuju se poslovnikom koji donosi Komisija.

X.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Komisije za invalide u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 27/92).

XI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 562-01/92-01/04

Urbroj: 5030104-93-1

Zegreb, 15. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: