Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 18.01.1993 Odluka o proizvodima koji spadaju u sredstva naoružanja i opremu za Hrvatsku vojsku, policiju, Glavni stožer saniteta Republike Hrvatske i organe za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. točke 5. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91, 73/91, 18/92, 40/92, 61/92, 65/92 i 78/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 15. siječnja 1993. godine donijela je

ODLUKU

o proizvodima koji spadaju u sredstva naoružanja i opremu za Hrvatsku vojsku, policiju, Glavni stožer saniteta Republike Hrvatske i organe za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija

I.

Proizvodi koji spadaju u sredstva za naoružanje i opremu Hrvatske vojske, policije i Glavnog stožera saniteta Republike Hrvatske, oružja i opreme namijenjene za poslove izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu jesu:

1. oružje osim lovačkog (pješačko, topničko, mine, projektili i sl.), komplet sastavni elementi, pričuvni dijelovi i oprema,

2. eksplozivi osim za privredne namjene i to: brizantni eksplozivi; esteri dušične kiseline (nitroglicerin, nitroglikol, nitroceluloza i sl.), aromatski nitrospojevi (trotil, pikrinska kiselina i sl.), nitramini (heksogen, tetril i sl.), smjese (trotil-heksogen, trotil-pentrit, amatoli flegmatizirani i plastificirani eksplozivi i sl., inicijalni eksplozivi, fulminat žive, olovni azid olovni trinitrorezorcinat, tetrazen, dinitrodiazofenol i sl.,

3. baruti, malodimni jednobazni baruti (nitroceiulozni) malodimni dvobazni baruti (nitroglicerinski, dinitrodiglinolski), malodimni trobazni baruti (nitrograndidinski), kompozitne pogonske smjese i crni baruti,

4. pirotehničke smjese (signalne, obilježavajuće, traserne, svjetleće, zapaljive termitske, dimne inicijalne i uspavačke) i sredstva punjena eksplozivnim tvarima (štapini, kapsule i sl.) osim za privredne namjene,

5. streljivo (osim lovačkog): pješačko (za pištolje, puške i strojnice), topničko (malog kalibra 20-57 mm, srednjeg kalibra 75-127 mm i velikog kalibra 130-203 mm), mine (troniblonske, za ručne bacače, za minobacače i sl.), bombe (obrambene, protivtenkovske i sl.), rakete (za raketni bacač, za višecjevni bacač i sl.), streljivo za bestrzajna oružja, osvjetljavajuća sredstva i sredstva za imitaciju pucnja (topovski udar), i sl.,

6. Minsko-eksplozivna sredstva: za rušenje, za paljenje i iniciranje, za izradu protivpješačkih i protivtenkovskih minskih polja, pružna eksplozivna punjenja za izradu prolaza u minskim poljima i žičanim preprekama, specijalna sredstva za paljenje, vježbovna minsko-eksplozivna sredstva i sl.,

7. mornarička eksplozivna sredstva (mine, rakete, torpeda, dubinske bombe, diverzantska podvodna sredstva, streljivo i sl.),

8. eksplozivna sredstva zrakoplovstva (bombe, rakete, streljivo i sl.),

9. zrakoplovi i helikopteri,

10. oprema zrakoplova i helikoptera i sastavni dijelovi opreme zrakoplova i helikoptera,

11. brodovi i ostala plovna i lučka sredstva uključujući i ronilačku opremu i odjeću,

12. sredstva za orijentaciju, osmatranje, nišanjenje i upravljanje vatrom,

13. fortifikacije, zaprečna sredstva (osim eksploziva) i druga pomoćna sredstva i oprema,

14. putna oprema i pontonski mostovi,

15. sredstva za dobivanje, obradu - pročišćavanje, čuvanje i transport vode,

16. strojevi i radna oprema za inženjerske radove,

17. telefonske centrale, telefonski uređaji i telefaksi,

18. sredstva za vanjsko i unutarnje elektronsko osiguranje objekata i opreme - tehnička zaštita,

19. sredstva za otkrivanje metalnih predmeta (oprema),

20. maskirna oprema, dimna i druga sredstva za maskiranje,

21. sredstva za vezu i radionavigaciju,

22. atomsko-biološko-kemijska sredstva,

23. motori s unutarnjim izgaranjem, turbine i parni strojevi (osim za osobne automobile),

24. pomoćni uređaji motora, turbina i parnih strojeva (osim za osobne automobile),

25. dijelovi, podsklopovi i sklopovi motornih vozila i prikolica (osim za osobne automobile).

26. ležaji (osim za osobne automobile),

27. gume za kotače (osim za osobne automobile) i gumeni proizvodi,

28. pogonski i razdjelni električni uređaji i linijska oprema,

29. radionice,

30. odjeća, obuća i oprema djelatnika, posteljna oprema, šatori, šatorska krila i cerade,

31. sanitetska i veterinarska oprema i materijal,

32. motorna vozila i prikolice (osim osobnih automobila iz tar. br. 5. Tarife poreza napromet),

33. zaprežna vozila, saonice i zaprežna tovarna, jahača i ostala oprema za konje i pse,

34. radarska i računarska sredstva,

35. sprave i instrumenti za ispitivanje, mjerenje i provjeru, laboratorijska oprema i uređaji,

36. fotoaparati i filmske kamere, oprema i pribor,

37. strojevi i uređaji za obradu drva,

38. strojevi i uređaji za obradu metala,

39. strojevi i uređaji za obradu kamena,

40. pumpe i kompresori,

41. uređaji za hlađenje i klimatizaciju,

42. mjerni i provjerni alat,

43. ručni i strojni alat (osim poljoprivrednog),

44. ostala metalna roba (željeznarija) i slična nemetalna roba,

45. materijal za čišćenje, pranje, glačanje, bojanje i ljepljenje,

46. kemikalije i kemijski proizvodi,

47. rude i poluproizvodi crne metalurgije, obojenih metala i nemetala,

48. električna energija, lignit, mrki ugljen, kameni i drveni ugljen, briketi od ugljena, plin dobiven destilacijom ugljena, ogrjevnog drveta, prirodnog zemnog plina i tehničkih plinova, naftnih derivata (goriva i maziva), voskovi i tekućine za hlađenje,

49. strojevi i uređaji za obradu, pranje i čišćenje tekstilnih kožnih, gumenih, sintetičkih i plastičnih predmeta, uključujući i brijaći pribor,

50. strojevi, oprema i alat za pripremu, čuvanje i posluživanje hrane za ljude,

51. namještaj, tepisi i originalna umjetnička djela (osim za opremanje ureda i drugih administrativnih zgrada),

52. pećii uređaji za zagrijavanje i sušenje,

53. tkanine, pust, vlakna, prediva, konci, konop i konopci, užad, mreže i gurtne,

54. zastave, zastavice, znakovi, oznake, odlikovanja, poveske, grudni gajtani i gimnastički trofeji,

55. nastavna sredstva: zemljopisne karte, projekcijski aparati (kinoprojektori, dijaprojektori i grafoskopi), presjeci naoružanja minsko-eksplozivnih sredstava, AKB i drugih sredstava, makete i crteži naoružanja, borbenih zrakoplova i plovnih sredstava, reljefa zemljišta, zaštitnih objekata i skloništa te druge makete; nastavni filmski proizvodi (filmovi, dijapozitivi i statične polarizirane grafologije), audio i video oprema i pribor: gramofonske ploče, video i audio kazete, magnetofonske i magnetske vrpce, kompakdiskovi, megafoni; mete za gađanje, dijabolo-kuglice za zračnu pušku 4,5 mm, lutke za uvježbavanje umjetnog disanja i vanjsku masažu srca, proktoplast za imitaciju ozljeda, poveska za podvezivanje krvnih žila,

56. uredski, školski, crtaći, tiskarsko-knjigoveški pribor, sprave, strojevi i aparati te poštanska oprema,

57. papir, kartoni i drugi uredski, školski, crtaći i tiskarsko-knjigoveški materijal,

58. elektronički i mehanički uređaji za pisanje računala, štampači i ostala kompjuterska oprema te džepni kalkulatori,

59. aparati za reprodukciju i umnožavanje (fotokopirni aparati i sl.),

60. knjige, brošure, časopisi i publikacije (ako nisu oslobođeni u smislu članka 19. točke 14. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga),

61. ambalaža za opću upotrebu,

62. željeznička sredstva, viseći i montažni mostovi,

63. sredstva za dizanje, podmetanje i prijenos,

64. cjevovodi, kanalizacije, sanitarni uređaji,

65. građevinsko-zidarski materijal,

66. drvena građa i drveni poluproizvodi,

67. glazbala i sredstva za kulturno uzdizanje i tjelesni odgoj,

68. opći dijelovi električnih i elektroničkih uređaja te instalacijski i izolacijski materijal,

69. rasvjetna sredstva,

70. odjevni predmeti od kože, krzna i predmeti od umjetne kože i krzna (zaštitni),

71. sredstva za uzbunjivanje (uređaji za centralizirano i daljinsko aktiviranje sirena); sirene (električne, elektronične, pneumatske, ručne),

72. montažna skloništa; sredstva za zatvaranje otvora za kretanje (vrata, kapci, pokretne pregrade); elementi za zaštitu od udarnog vala (protuudarni ventili, protuudarni ventili za regulaciju predtlaka); elementi za dovod zrakag (dovodne i odvodne cijevi, brzozatvarajući ventili, ventili za promjenu provjetravanja, obilazni cjevovodi); elementi za pročišćavanje zraka (sabirni kanali, pješćani i mehanički pretfilter, filteri za grubu prašinu, kolektivnu zaštitu i ugljični monoksid); elementi za raspodjelu zraka (centrifugalni ventilatori, odnosno filterski ventilacijski uređaji za suhi zrak, ventili za regulaciju predtlaka, razdjelni cjevovodi, anemostati i prigušivači buke); mjerni instrumenti (mjerač predtlaka i protoka zraka, indikator ugljičnih monoksida, termometar s hidrometrom); materijal za instalacijske mreže (električne, vodovodne, kanalizacijske i mreže za grijanje i provjetravanje s klimatizacijskim uređajima),

73. namjenska oprema za skloništa, dvonamjenske objekte, centre veze, centre za izvješćivanje, osmatračke stanice i zaštitne objekte te prostorije za boravak i rad jedinica i štabova narodne obrane i civilnezaštite; planšete; ploče (pregled) meteorološke situacije, agregati za samostalnu opskrbu skloništa i dvonamjenskih objekata za zadovoljavanje energetskih potreba; oprema za sanacijske potrebe (tretman mrtvaca u skloništima),

74. minimum sredstava za osobnu i kolektivnu zaštitu,

75. oprema za spašavanje iz ruševina i s visina: ljestve, koturače, užad sajle, lopate, pijuci, čekići, poluge sjekire, gumene čizme, šljemovi, ručne pile za betonski čelik, spuštalice, vreće, jastuk za skakanje, košara za spašavanje, Feterov jastuk, pneumatske škare i slično,

76. protupožarna i druga oprema te sredstva za zaštitu na radu; vatrogasna oprema; aparti za gašenje požara prahom, pjenom, plinom (CO2), vodom i halonom; elementi i aparati stabilnih sistema (stabilne instalacije za gašenje požara pjenom raspršenom vodom i prahom), instalacije za gašenje iskre (stabilne CO2 instalacije, stabilne sprinkler instalacije); vatrogasna vozila za gašenje vodom, vodom-prahom, vodom-prahom-pjenom, prahom); vatrogasne automatske ljestve i prikolice; usisni i prijevozni stabilni bacači vode-pjene; vatrogasna armatura; spojke, mlaznice, razdjelnice, sabirnice i usisne košare (spojke, potisne cijevi, usisne cijevi, mlaznice, usisne košare); hidratanski ormari s nastavcima i ključevima i bez nastavka i ključeva, nastavni ormari, spojke, ključevi za spojke; vatrogasni pribor, uređaji i sredstva za gašenje; osobna vatrogasna oprema (odjela i uniforme), odijela za zaštitu od vatre; uređaji i elementi za dojavu požara,

77. stražarske kućice,

78. sredstva za osobnu zaštitu djelatnika (zaštitni prsluci, štitnici za ruke i noge, štitovi, kacige),

79. odjeća, obuća, posteljna oprema i garnizonska oprema za osobe lišene slobode,

80. sportska oprema i odjeća i obuća,

81. stolarija, parketi, podne i zidne obloge,

82. medicinski potrošni materijal,

83. invalidska kolica,

84. sredstva za vještačenje i pripadajući materijali (razni neseseri za vještačenje terena, nekretnina, ljudi),

85. sredstva za zaprečavanje i vezivanje.

II.

U slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske te rata, proizvodima iz točke I. ove odluke razumijevaju se i proizvodi koji služe za ljudsku prehranu, osobni automobili, rezervni dijelovi za osobne automobile i reprodukcijski materijal za namjensku proizvodnju za potrebe Hrvatske vojske, policije, Glavnog stožera saniteta Republike Hrvatske i organe za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/92-01/05

Urbroj: 5030109-93-5

Zagreb, 15. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: