Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 18.01.1993 Odluka o proizvodima koji spadaju u sredstva naoružanja i opremu za Hrvatsku vojsku, policiju, Glavni stožer saniteta Republike Hrvatske i organe za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. točke 5. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91, 73/91, 18/92, 40/92, 61/92, 65/92 i 78/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 15. siječnja 1993. godine donijela je

ODLUKU

o proizvodima koji spadaju u sredstva naoružanja i opremu za Hrvatsku vojsku, policiju, Glavni stožer saniteta Republike Hrvatske i organe za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija

I.

Proizvodi koji spadaju u sredstva za naoružanje i opremu Hrvatske vojske, policije i Glavnog stožera saniteta Republike Hrvatske, oružja i opreme namijenjene za poslove izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu jesu:

1. oružje osim lovačkog (pješačko, topničko, mine, projektili i sl.), komplet sastavni elementi, pričuvni dijelovi i oprema,

2. eksplozivi osim za privredne namjene i to: brizantni eksplozivi; esteri dušične kiseline (nitroglicerin, nitroglikol, nitroceluloza i sl.), aromatski nitrospojevi (trotil, pikrinska kiselina i sl.), nitramini (heksogen, tetril i sl.), smjese (trotil-heksogen, trotil-pentrit, amatoli flegmatizirani i plastificirani eksplozivi i sl., inicijalni eksplozivi, fulminat žive, olovni azid olovni trinitrorezorcinat, tetrazen, dinitrodiazofenol i sl.,

3. baruti, malodimni jednobazni baruti (nitroceiulozni) malodimni dvobazni baruti (nitroglicerinski, dinitrodiglinolski), malodimni trobazni baruti (nitrograndidinski), kompozitne pogonske smjese i crni baruti,

4. pirotehničke smjese (signalne, obilježavajuće, traserne, svjetleće, zapaljive termitske, dimne inicijalne i uspavačke) i sredstva punjena eksplozivnim tvarima (štapini, kapsule i sl.) osim za privredne namjene,

5. streljivo (osim lovačkog): pješačko (za pištolje, puške i strojnice), topničko (malog kalibra 20-57 mm, srednjeg kalibra 75-127 mm i velikog kalibra 130-203 mm), mine (troniblonske, za ručne bacače, za minobacače i sl.), bombe (obrambene, protivtenkovske i sl.), rakete (za raketni bacač, za višecjevni bacač i sl.), streljivo za bestrzajna oružja, osvjetljavajuća sredstva i sredstva za imitaciju pucnja (topovski udar), i sl.,

6. Minsko-eksplozivna sredstva: za rušenje, za paljenje i iniciranje, za izradu protivpješačkih i protivtenkovskih minskih polja, pružna eksplozivna punjenja za izradu prolaza u minskim poljima i žičanim preprekama, specijalna sredstva za paljenje, vježbovna minsko-eksplozivna sredstva i sl.,

7. mornarička eksplozivna sredstva (mine, rakete, torpeda, dubinske bombe, diverzantska podvodna sredstva, streljivo i sl.),

8. eksplozivna sredstva zrakoplovstva (bombe, rakete, streljivo i sl.),

9. zrakoplovi i helikopteri,

10. oprema zrakoplova i helikoptera i sastavni dijelovi opreme zrakoplova i helikoptera,

11. brodovi i ostala plovna i lučka sredstva uključujući i ronilačku opremu i odjeću,

12. sredstva za orijentaciju, osmatranje, nišanjenje i upravljanje vatrom,

13. fortifikacije, zaprečna sredstva (osim eksploziva) i druga pomoćna sredstva i oprema,

14. putna oprema i pontonski mostovi,

15. sredstva za dobivanje, obradu - pročišćavanje, čuvanje i transport vode,

16. strojevi i radna oprema za inženjerske radove,

17. telefonske centrale, telefonski uređaji i telefaksi,

18. sredstva za vanjsko i unutarnje elektronsko osiguranje objekata i opreme - tehnička zaštita,

19. sredstva za otkrivanje metalnih predmeta (oprema),

20. maskirna oprema, dimna i druga sredstva za maskiranje,

21. sredstva za vezu i radionavigaciju,

22. atomsko-biološko-kemijska sredstva,

23. motori s unutarnjim izgaranjem, turbine i parni strojevi (osim za osobne automobile),

24. pomoćni uređaji motora, turbina i parnih strojeva (osim za osobne automobile),

25. dijelovi, podsklopovi i sklopovi motornih vozila i prikolica (osim za osobne automobile).

26. ležaji (osim za osobne automobile),

27. gume za kotače (osim za osobne automobile) i gumeni proizvodi,

28. pogonski i razdjelni električni uređaji i linijska oprema,

29. radionice,

30. odjeća, obuća i oprema djelatnika, posteljna oprema, šatori, šatorska krila i cerade,

31. sanitetska i veterinarska oprema i materijal,

32. motorna vozila i prikolice (osim osobnih automobila iz tar. br. 5. Tarife poreza napromet),

33. zaprežna vozila, saonice i zaprežna tovarna, jahača i ostala oprema za konje i pse,

34. radarska i računarska sredstva,

35. sprave i instrumenti za ispitivanje, mjerenje i provjeru, laboratorijska oprema i uređaji,

36. fotoaparati i filmske kamere, oprema i pribor,

37. strojevi i uređaji za obradu drva,

38. strojevi i uređaji za obradu metala,

39. strojevi i uređaji za obradu kamena,

40. pumpe i kompresori,

41. uređaji za hlađenje i klimatizaciju,

42. mjerni i provjerni alat,

43. ručni i strojni alat (osim poljoprivrednog),

44. ostala metalna roba (željeznarija) i slična nemetalna roba,

45. materijal za čišćenje, pranje, glačanje, bojanje i ljepljenje,

46. kemikalije i kemijski proizvodi,

47. rude i poluproizvodi crne metalurgije, obojenih metala i nemetala,

48. električna energija, lignit, mrki ugljen, kameni i drveni ugljen, briketi od ugljena, plin dobiven destilacijom ugljena, ogrjevnog drveta, prirodnog zemnog plina i tehničkih plinova, naftnih derivata (goriva i maziva), voskovi i tekućine za hlađenje,

49. strojevi i uređaji za obradu, pranje i čišćenje tekstilnih kožnih, gumenih, sintetičkih i plastičnih predmeta, uključujući i brijaći pribor,

50. strojevi, oprema i alat za pripremu, čuvanje i posluživanje hrane za ljude,

51. namještaj, tepisi i originalna umjetnička djela (osim za opremanje ureda i drugih administrativnih zgrada),

52. pećii uređaji za zagrijavanje i sušenje,

53. tkanine, pust, vlakna, prediva, konci, konop i konopci, užad, mreže i gurtne,

54. zastave, zastavice, znakovi, oznake, odlikovanja, poveske, grudni gajtani i gimnastički trofeji,

55. nastavna sredstva: zemljopisne karte, projekcijski aparati (kinoprojektori, dijaprojektori i grafoskopi), presjeci naoružanja minsko-eksplozivnih sredstava, AKB i drugih sredstava, makete i crteži naoružanja, borbenih zrakoplova i plovnih sredstava, reljefa zemljišta, zaštitnih objekata i skloništa te druge makete; nastavni filmski proizvodi (filmovi, dijapozitivi i statične polarizirane grafologije), audio i video oprema i pribor: gramofonske ploče, video i audio kazete, magnetofonske i magnetske vrpce, kompakdiskovi, megafoni; mete za gađanje, dijabolo-kuglice za zračnu pušku 4,5 mm, lutke za uvježbavanje umjetnog disanja i vanjsku masažu srca, proktoplast za imitaciju ozljeda, poveska za podvezivanje krvnih žila,

56. uredski, školski, crtaći, tiskarsko-knjigoveški pribor, sprave, strojevi i aparati te poštanska oprema,

57. papir, kartoni i drugi uredski, školski, crtaći i tiskarsko-knjigoveški materijal,

58. elektronički i mehanički uređaji za pisanje računala, štampači i ostala kompjuterska oprema te džepni kalkulatori,

59. aparati za reprodukciju i umnožavanje (fotokopirni aparati i sl.),

60. knjige, brošure, časopisi i publikacije (ako nisu oslobođeni u smislu članka 19. točke 14. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga),

61. ambalaža za opću upotrebu,

62. željeznička sredstva, viseći i montažni mostovi,

63. sredstva za dizanje, podmetanje i prijenos,

64. cjevovodi, kanalizacije, sanitarni uređaji,

65. građevinsko-zidarski materijal,

66. drvena građa i drveni poluproizvodi,

67. glazbala i sredstva za kulturno uzdizanje i tjelesni odgoj,

68. opći dijelovi električnih i elektroničkih uređaja te instalacijski i izolacijski materijal,

69. rasvjetna sredstva,

70. odjevni predmeti od kože, krzna i predmeti od umjetne kože i krzna (zaštitni),

71. sredstva za uzbunjivanje (uređaji za centralizirano i daljinsko aktiviranje sirena); sirene (električne, elektronične, pneumatske, ručne),

72. montažna skloništa; sredstva za zatvaranje otvora za kretanje (vrata, kapci, pokretne pregrade); elementi za zaštitu od udarnog vala (protuudarni ventili, protuudarni ventili za regulaciju predtlaka); elementi za dovod zrakag (dovodne i odvodne cijevi, brzozatvarajući ventili, ventili za promjenu provjetravanja, obilazni cjevovodi); elementi za pročišćavanje zraka (sabirni kanali, pješćani i mehanički pretfilter, filteri za grubu prašinu, kolektivnu zaštitu i ugljični monoksid); elementi za raspodjelu zraka (centrifugalni ventilatori, odnosno filterski ventilacijski uređaji za suhi zrak, ventili za regulaciju predtlaka, razdjelni cjevovodi, anemostati i prigušivači buke); mjerni instrumenti (mjerač predtlaka i protoka zraka, indikator ugljičnih monoksida, termometar s hidrometrom); materijal za instalacijske mreže (električne, vodovodne, kanalizacijske i mreže za grijanje i provjetravanje s klimatizacijskim uređajima),

73. namjenska oprema za skloništa, dvonamjenske objekte, centre veze, centre za izvješćivanje, osmatračke stanice i zaštitne objekte te prostorije za boravak i rad jedinica i štabova narodne obrane i civilnezaštite; planšete; ploče (pregled) meteorološke situacije, agregati za samostalnu opskrbu skloništa i dvonamjenskih objekata za zadovoljavanje energetskih potreba; oprema za sanacijske potrebe (tretman mrtvaca u skloništima),

74. minimum sredstava za osobnu i kolektivnu zaštitu,

75. oprema za spašavanje iz ruševina i s visina: ljestve, koturače, užad sajle, lopate, pijuci, čekići, poluge sjekire, gumene čizme, šljemovi, ručne pile za betonski čelik, spuštalice, vreće, jastuk za skakanje, košara za spašavanje, Feterov jastuk, pneumatske škare i slično,

76. protupožarna i druga oprema te sredstva za zaštitu na radu; vatrogasna oprema; aparti za gašenje požara prahom, pjenom, plinom (CO2), vodom i halonom; elementi i aparati stabilnih sistema (stabilne instalacije za gašenje požara pjenom raspršenom vodom i prahom), instalacije za gašenje iskre (stabilne CO2 instalacije, stabilne sprinkler instalacije); vatrogasna vozila za gašenje vodom, vodom-prahom, vodom-prahom-pjenom, prahom); vatrogasne automatske ljestve i prikolice; usisni i prijevozni stabilni bacači vode-pjene; vatrogasna armatura; spojke, mlaznice, razdjelnice, sabirnice i usisne košare (spojke, potisne cijevi, usisne cijevi, mlaznice, usisne košare); hidratanski ormari s nastavcima i ključevima i bez nastavka i ključeva, nastavni ormari, spojke, ključevi za spojke; vatrogasni pribor, uređaji i sredstva za gašenje; osobna vatrogasna oprema (odjela i uniforme), odijela za zaštitu od vatre; uređaji i elementi za dojavu požara,

77. stražarske kućice,

78. sredstva za osobnu zaštitu djelatnika (zaštitni prsluci, štitnici za ruke i noge, štitovi, kacige),

79. odjeća, obuća, posteljna oprema i garnizonska oprema za osobe lišene slobode,

80. sportska oprema i odjeća i obuća,

81. stolarija, parketi, podne i zidne obloge,

82. medicinski potrošni materijal,

83. invalidska kolica,

84. sredstva za vještačenje i pripadajući materijali (razni neseseri za vještačenje terena, nekretnina, ljudi),

85. sredstva za zaprečavanje i vezivanje.

II.

U slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske te rata, proizvodima iz točke I. ove odluke razumijevaju se i proizvodi koji služe za ljudsku prehranu, osobni automobili, rezervni dijelovi za osobne automobile i reprodukcijski materijal za namjensku proizvodnju za potrebe Hrvatske vojske, policije, Glavnog stožera saniteta Republike Hrvatske i organe za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/92-01/05

Urbroj: 5030109-93-5

Zagreb, 15. siječnja 1993.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>