Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 15.01.1993 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju socijalne zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na osnovi članka 95. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Narodne novine", br. 10/90 - pročišćeni tekst i 19/91) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju socijalne zaštite

Članak 1.

U Pravilniku o ostvarivanju socijalne zaštite ("Narodne novine", br. 10/91 i 38/92) u članku 4, 8, 12, 45, 51, 58. i 68. riječi "zajamčeni osobni dohodak radnika" zamjenjuju se riječima "minimalna plaća" u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. alineji 4. riječ "170%" zamjenjuje se riječju "200%".

Članak 3.

Članak 14. mijenja se i glasi:

"Novčana pomoć za opremu djeteta samohranom nezaposlenom roditelju odobrava se u iznosu potrebnom za nabavku nužne opreme djeteta, koju nije moguće nabaviti iz donacija s tim da iznos novčane pomoći ne može prijeći trostruki iznos minimalne plaće u Republici Hrvatskoj određen za mjesec u kojem je dijete rođeno".

Članak 4.

U članku 34. stavak 1. riječi: "čini zajamčeni osobni dohodak radnika u Republici" zamjenjuju se riječima "određuje Republički fond socijalne zaštite uz prethodno mišljenje Ministarstva rada i socijalne skrbi".

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"Ako maloljetna osoba radi školovanja mora koristiti javni prijevoz naknada hranitelju uvećava se za cijenu tog prijevoza".

Članak 5.

Članak 42. mijenja se i glasi:

"Jednokratna novčana pomoć može se odobriti osobi koja zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti određenu potrebu koja predstavlja osnovnu sastavnicu socijalne sigurnosti".

Članak 6.

Iza članka 42. dodaju se novi članci 42a, 42b. i 42c. koji glase:

"Članak 42a.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se kao:

1. novčana pomoć izravno korisniku,

2. novčana pomoć za plaćanje računa javnih ili komunalnih poduzeća.

Članak 42b.

Jednokratna novčana pomoć iz članka 42a. točka 1. ovoga Pravilnika može se odobriti najviše do iznosa stalne novčane pomoći za pojedinca utvrđenog prema članku 8. ovoga Pravilnika za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev za dodjelu ove pomoći.

Jednokratna novčana pomoć iz članka 42a. točka 1. ovoga Prvilnika može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti istoj osobi više puta, s tim da ukupni iznos ove pomoći ne može prijeći trostruki iznos stalne novčane pomoći za pojedinca utvrđen prema članku 8. ovoga Pravilnika za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev za dodjelu ove pomoći.

Članak 42c.

Jednokratna novčana pomoć za plaćanje računa javnih ili komunalnih poduzeća iz članka 42a. točka 2. ovoga Pravilnika, može se odobriti korisniku za plaćanje računa, koje ta poduzeća ispostave korisniku za isporučene proizvode i izvršene usluge, kao što su troškovi grijanja, vode, električne energije, plina i druge komunalne usluge, odnosno troškovi stanovanja.

Jednokratna novčana pomoć za plaćanje računa koristi se na način, da centar za socijalni rad plati u cijelosti ili djelomično račun, izravno javnom ili komunalnom poduzeću.

Podnositelj zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje računa dužan je centru za socijalni rad podnijeti račun (uplatnicu) javnog ili komunalnog poduzeća te druge dokumente, isprave i podatke koje će zatražiti centar za socijalni rad.

Centar za socijalni rad donosi odluku o odobrenju jednokratne novčane pomoći za plaćanje računa korisniku koji živi u domaćinstvu čije su materijalne i socijalne prilike posebno ugrožavajuće, kao što su: domaćinstva korisnici naknade za socijalni minimum; domaćinstva čiji je pretežan broj članova nesposoban za rad i privređivanje; domaćinstva s troje i više djece; domaćinstva s maloljetnim djetetom koja žive kao podstanari i druga domaćinstva, čiji materijalni položaj domaćinstva nije značajnije iznad razine socijalnog minimuma za istobrojno domaćinstvo i čiji članovi sredstva za uzdržavanje ne mogu ostvariti od osoba koje su ih dužne uzdržavati, s tim da je prethodno otuđena imovina koja domaćinstvu ne služi za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Korisnik jednokratne novčane pomoći za plaćanje računa može biti samo jedan član domaćinstva.

Jednokratna novčana pomoć za plaćanje računa u jednom mjesecu ne može prijeći razinu socijalnog minimuma utvrđenu za domaćinstvo, kojega je član korisnik ove pomoći, za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se daje ova pomoć.

Jednokratna novčana pomoć za plaćanje računa može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti istoj osobi više puta, s tim da ukupni iznos ove pomoći ne može prijeći šesterostruki iznos razine socijalnog minimuma utvrđene za domaćinstvo, kojega je član korisnik ove pomoći, za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se daje ova pomoć".

Članak 7.

U članku 44. iza riječi "odobriti" stavlja se riječ "i".

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

"Korisniku socijalne zaštite smještenom u drugu obitelj ili organizaciju socijalne zaštite jednokratna novčana pomoć može se odobriti samo za podmirenje potreba, koje nisu obuhvaćene tim oblicima zaštite.

Jednokratnu novčanu pomoć korisniku iz stavka 2. ovog članka može odobriti i centar za socijalni rad općine na području koje je korisnik smješten".

Članak 8.

U članku 45. stavak 1. i 2. mijenja se i glasi:

"Novčana pomoć za osobne potrebe odobrava se korisniku smještenom u drugu obitelj ili organizaciju socijalne zaštite, koji vlastitim prihodom ne može osigurati sredstva za te namjene niti ih može osigurati prihodima od sudjelovanja u obavljanju rada u sporednoj privrednoj ili neprivrednoj djelatnosti organizacije socijalne zaštite.

Visinu novčane pomoći iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Republički fond socijalne zaštite uz prethodno mišljenje Ministarstva rada i socijalne skrbi".

Članak 9.

Članak 46. mijenja se i glasi:

"Pomoć u obliku prehrane možese odobriti nepokretnoj, polupokretnoj i drugoj osobi koja nije u mogućnosti sama ili uz pomoć članova obitelji pripremiti hranu, kao jedan obrok dnevno koji je u pravilu ručak.

Obrok iz stavka 1. ovoga članka priprema organizacija socijalne zaštite ili druga fizička ili pravna osoba s kojima centar za socijalni rad zaključi ugovor.

Suglasnost za cijenu obroka iz stavka 1. i 2. ovoga članka daje Republički fond socijalne zaštite.

Obrok se u pravilu dostavlja u stan korisnika".

Članak 10.

Članak 47. mijenja se i glasi:

"Korisnik sudjeluje u plaćanju cijene obroka iz članka 46. ovoga Pravilnika do visine cijene obroka, a u visini razlike između ukupnih prihoda domaćinstva ostvarenih u mjesecu prije mjeseca u kojem ostvaruje pomoć u obliku prehrane i visine stalne novčane pomoći utvrđene člankom 8. ovoga Pravilnika za njegovo domaćinstvo".

Članak 11.

U članku 59. stavak 2. briše se.

Članak 12.

Iza članka 59. dodaje se novi članak 59a. koji glasi:

"Maloljetna osoba kao korisnik stalnog smještaja koja ima vlastite prihode sudjeluje u plaćanju cijene do visine od65% svojih prihoda.

Maloljetna osoba svojom imovinom ne sudjeluje u plaćanju cijene stalnog smještaja".

Članak 13.

U članku 60. stavak 2, briše se.

Članak 14.

Iza članka 63. dodaje se članak 63a, koji glasi:

"Iznosi sudjelovanja korisnika ili obveznika uzdržavanja u cijeni smještaja u organizaciju socijalne zaštite, odnosno naknadi za smještaj u drugu obitelj prihod su Republičkog fonda socijalne zaštite.

Korisnici ili obveznici uzdržavanja dužni su izvršiti uplatu za korisnike smještene u organizaciju socijalne zaštite toj organizaciji, a za korisnike smještene u drugoj obitelji centru za socijalni rad koji je odlučio o smještaju korisnika".

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 550-01/92-01/711

Urbroj: 524-01-92-1

Zagreb, 7. siječnja 1993.

Ministar rada i socijalne skrbi

mr. Josip Juras, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.