Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 15.01.1993 Odluka o osnivanju Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 295. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92) ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

ODLUKU

o osnivanju Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama

I.

Radi promicanja i usklađivanja prometno-preventivnih aktivnosti sigurnosti u prometu i razvijanja prometne kulture sudionika u prometu na cestama u Ministarstvu pomorstva prometa i veza Republike Hrvatske, ovom odlukom osniva se Hrvatski savjet za sigurnost prometa na cestama Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savjet).

Savjet će osnovati svoje sekcije u nadležnim tijelima županija.

II.

Savjet čine predsjednik i dvadesetdva člana.

Predsjedniku Savjeta može se odrediti zamjenik.

Savjet ima tajnika.

Predsjednik i članovi Savjeta imenuju se na četiri godine, a nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani.

III.

Predsjednik Savjeta predstavlja Savjet, saziva sjednice i predsjedava im, brine o organizaciji rada i izvršavanju programa rada i odluka Savjeta.

IV.

U okviru Savjeta, za pojedine oblasti sigurnosti u prometu osnivaju se sljedeći odbori:

- Odbor za prometni odgoj djece i osposobljavanje vozača,

- Odbor za prometnu tehniku,

- Odbor za prometnu medicinu,

- Odbor za propise u sigurnosti prometa,

- Odbor za informiranje i propagandu u prometu.

Predsjednike i članove odbora imenuje Savjet.

Odbori pripremaju akte i prethodno razmatraju pojedina pitanja iz oblasti sigurnosti u prometu, koja razmatra Savjet.

V.

Članovima Savjeta i odbora pripada naknada troškova (dnevnica i putni troškovi) koje imaju u svezi s radom u Savjetu ili odboru pod uvjetima koji se primjenjuju za državnu upravu.

VI.

Savjet raspravlja o pojedinim pitanjima sigurnosti u prometu na zahtjev nadležnih ministarstava ili po vlastitoj inicijativi.

Savjet donosi programe preventivnih aktivnosti sigurnosti u prometu i način njihova financiranja.

Savjet koordinira aktivnosti sigurnosti u prometu koje u okviru svog djelokruga obavljaju nadležna ministarstva i druge organizacije.

Savjet zauzima stavove, daje mišljenje i donosi odluke.

O zauzetim stavovima, datim mišljenjima i donesenim odlukama na sjednici Savjeta obavještavaju se organi i organizacije u čijem djelokrugu rada je predmetna djelatnost, odnosno na koje se odnose zauzeti stavovi, mišljenja ili odluke.

Ako pojedini organi ili organizacije nisu suglasni sa zauzetim stavom, mišljenjem ili odlukom Savjeta koji su bitni za sigurnost u prometu, Savjet će upoznati Vladu Republike Hrvatske.

VII.

Nadležna ministarstva i druge pravne organizacije iz čije nadležnosti su pitanja koja će se raspravljati na Savjetu dužni su Savjetu osigurati izvješća, podatke, dokumentaciju i potrebnu stručnu pomoć.

VIII.

Savjet u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza donosi poslovnik o svom radu.

Poslovnikom se u skladu sa Zakonom i ovom odlukom, uređuje način rada Savjeta i odbora.

X.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/92-05-18

Urbroj: 535-01-92-1

Zagreb, 28. prosinca 1992.

Ministar pomorstva prometa i veza

Ivica Mudrinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.