Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 08.01.1993 Obvezatne upute OLS-V o pravima i dužnostima promatrača kao i načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavak 5. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 90/92), Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE OLS-V

o pravima i dužnostima promatrača kao i načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave

1. Registrirana politička stranka koja je predložila općinsku, gradsku i županijsku kandidatsku listu te kandidatsku listu kotareva s posebnim samoupravnim položajem može odrediti promatrače za sva izborna tijela jedinice lokalne samouprave nadležne za provođenje izbora članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za koje je predložila kandidatsku listu (općinska izborna komisija, gradska izborna komisija, županijska izborna komisija, izborna komisija kotara s posebnim samoupravnim položajem i birački odbori).

2. Registrirana politička stranka koja je predložila kandidata za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koji se bira pojedinačno u izbornoj jedinici, a nije predložila općinsku, gradsku, županijsku kandidatsku listu i listu kandidata kotara s posebnim samoupravnim položajem, može odrediti promatrače samo za izborne komisije jedinica lokalne samouprave i biračke odbore tih izbornih jedinica u kojima je predložila kandidate.

3. Kandidat za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ne može biti promatrač.

4. Izborne komisije i birački odbori dužni su u skladu sa Zakonom, u granicama i na način propisan ovim Obvezatnim uputama, omogućiti promatračima promatranje i praćenje svog rada.

5. Rad pojedinog izbornog tijela može istovremeno promatrati i pratiti po jedan promatrač svake političke stranke.

6. Izborno tijelo čiji se rad promatra može ograničiti broj promatrača ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima. Pri tome će voditi računa da pripreme za provođenje izbora, a naročito glasovanje, budu provedene neometano i u normalnim uvjetima, uz puno poštivanje tajnosti glasovanja i sigurnost birača, ali se broj promatrača koji istovremeno promatraju rad izbornog tijela ne može ograničiti na manje od pet promatrača koji prate rad izbornih komisija, odnosno na manje od tri koji prate rad biračkih odbora. Kad izborno tijelo donese odluku o ograničenju broja promatrača promatrači će sporazumno odrediti koji će od njih prisustvovati radu izbornog tijela. Ako promatrači o tome ne mogu postići sporazum, odredit će ih ždrijebom član izbornog tijela čiji se rad promatra, izvlačenjem listića s nazivom političkih stranaka.

7. Promatrači određeni da prisustvuju radu izbornih tijela promatraju i prate njihov rad u ime svih stranaka pa su ovlašteni i dužni svoja zapažanja o nepravilnostima u radu i druge primjedbe priopćiti predstavniku svake stranke koja o tome traži obavještenje. Promatrači su ovlašteni priopćiti svoja zapažanja o nepravilnostima u radu izbornih tijela i druge primjedbe predsjedniku izbornog tijela.

8. Promatrači mogu prisustvovati radu nadležne izborne komisije jedinice lokalne samouprave kad one održavaju sjednice. Promatrači mogu prisustvovati radu Izborne komisije Republike Hrvatske i županijske izborne komisije kad se rješava o prigovorima u postupku kandidiranja i u postupku izbora.

9. Promatrači političkih stranaka mogu boraviti u prostoriji u kojoj se glasuje i prisustvovati radu biračkih odbora za vrijeme pripremanja biračkog mjesta prije njegovog otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja. Promatrači političkih stranaka koji na dan 7. veljače 1993. godine namjeravaju pratiti rad biračkog odbora moraju se prijaviti predsjedniku ili članu biračkog odbora prije početka glasovanja, a najkasnije do 7:00 sati. Ako birački odbor ograniči broj promatrača iz razloga navedenih u toč. 5. ovih Obvezatnih uputa, promatrači mogu sporazumno odrediti izmjenu. Ako promatrači ne postignu sporazum, predsjednik ili član biračkog odbora svrstat će prijavljene promatrače po abecednom redu prezimena u grupe od onoliko promatrača na koliko je ograničen njihov broj. Na tako dobiveni broj grupa promatrača podijelit će vrijeme od 24 sata (vrijeme od otvaranja birališta - 7:00 sati dana 7. veljače 1993. godine pa do isteka roka u kojem zapisnik o svom radu mora dostaviti nadležnoj izbornoj komisiji - 7:00 sati dana 8. veljače 1993. godine) i tako dobiti vremensko razdoblje u kojem svaka od tih grupa može promatrati. Redoslijed po kojem će grupe promatrača promatrati utvrdit će se ždrijebom, izvlačenjem listića s rednim brojem grupa promatrača.

10. Promatrači političkih stranaka ne smiju ometati rad izbornih tijela. Promatrači koji prisustvuju glasovanju ne smiju razgovarati s biračima koji su pristupili glasovanju niti iznositi svoja zapažanja ili prigovore o radu biračkih odbora ili na drugi način na njih utjecati.

11. Predsjednik izbornog tijela udaljit će promatrača ili sve promatrače ako nakon usmene opomene nastave ometati rad izbornog tijela.

12. Promatrač je dužan izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti uvjerenje političke stranke koja ga je odredila. Uvjerenje iz stavka 1. ove točke izdaje i potpisuje osoba koja je ovlaštena Statutom ili odlukom donesenom na temelju Statuta za zastupanje političke stranke, kao i punomoćnik kojeg ta osoba ovlasti.

Inozemni promatrači

13. Ove Obvezatne upute primjenjuju se i na inozemne promatrače, osim toč. 4. i 5. Inozemni promatrač je dužan izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti uvjerenje Izborne komisije Republike Hrvatske kojim mu je utvrđen status inozemnog promatrača.

Klasa: 013-01/92-01/06

Urbroj: 56605/92-30

Zagreb, 6. siječnja 1993.

Predsjednik

Milan Vuković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.