Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 08.01.1993 Kolektivni ugovor za djelatnost proizvodnje i prerade metala
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOLEKTIVNI UGOVORI

Na temelju članka 94. Zakona o radnim odnosime ("Narodne novine", br. 25/92. - pročišćeni tekst) te Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo ("Narodne novine", br. 47/92) Samostalni sindikat radnika u proizvodnji i preradi metala Hrvatske i Hrvatska gospodarska komora, zaključili su 22. prosinca 1992. godine ovaj

KOLEKTIVNI UGOVOR

za djelatnost proizvodnje i prerade metala

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Kolektivnim ugovorom (u daljnjem tekstu: Ugovorom) uređuju se prava i obveze djelatnika (posloprimaoca) iz rada i na osnovi rada zaposlenih u organizacijama i kod poslodavaca, kao i prava i obveze tih organizacija, odnosno poslodavaca, sukladno zakonu, Općem kolektivnom ugovoru za gospodarstvo te drugim propisima.

Članak 2.

Ugovorom su obuhvaćena prava i obveze djelatnika i organizacije koja nisu obuhvaćena Općim kolektivnim ugovorom za gospodarstvo, a posebno su karakteristična za djelatnost proizvodnje i prerade metala.

Članak 3.

Odredbe Ugovora primjenjuju se:

1. Na sve djelatnike zaposlene u organizacijama koje su razvrstane prema statističkoj nomenklaturi u granama:

- 0103 prerada ugljena

- 0107 crna metalurgija

- 0108 proizvodnja ruda obojenih metala

- 0109 proizvodnja obojenih metala

- 0110 prerada obojenih metala

- 0113 metaloprerađivačka djelatnost

- 0114 strojogradnja

- 0115 proizvodnja prometnih sredstava

- 0116 brodogradnja (primjenjuje se na radnike koji su članovi Samostalnog sindikata u proizvodnji i preradi metala)

- 0117 proizvodnja električnih strojeva i aparata

2. Na sve druge djelatnike zaposlene u organizacijama koje djelatnost iz točke 1. ovog članka obavljaju na teritoriju Republike Hrvatske.

Na sve djelatnike iz ove djelatnosti zaposlene u inozemstvu ukoliko je ovaj Ugovor za njih povoljniji.

II. RASPOREĐIVANJE DJELATNIKA

Članak 4.

Djelatnik može biti raspoređen iz jednoga mjesta rada u drugo mjesto rada na udaljenost veću od 55 km ako organizacija odnosno poslodavac osigura smještaj za djelatnika ili mu nadoknadi povećanje troškova.

Ako je djelatnik raspoređen na drugo radno mjesto rada iz stava 1. ovog članka na određeno vrijeme organizacija odnosno poslodavac dužan je djelatniku nadoknaditi novčane troškove u visini terenskog dodatka.

Organizacija, odnosno poslodavac ne mogu rasporediti iz jednog u drugo mjesto rada na udaljenost veću od 55 km: djelatnicu za vrijeme trudnoće, majku s djetetom do sedam godina, invalida, samohranog roditelja, roditelja teže hendikepiranog djetata koji zbog toga radi sa skraćenim radnim vremenom i sindikalnog povjerenika bez njihova pristanka.

III. RADNO VRIJEME

Članak 5.

Puno radno vrijeme djelatnika iznosi 40 sati u radnom tjednu. Iznimno, organizacija odnosno poslodavac i sindikat mogu dogovoriti i dulje radno vrijeme od 40 sati tjedno.

Raspored redovnog tjednog radnog vremena na pojedine dane u tjednu, početak i završetak radnog vremena kao i trajanje i vrijeme pauze uredit će direktor, uz prethodno mišljenje sindikata.

Tijekom godine, ako se time postiže učinkovitije poslovanje organizacije, direktor može donijeti odluku o preraspodjeli radnog vremena uz prethodnu najavu, koja se mora objaviti najmanje osam dana prije provođenja te odluke.

IV. ODMORI I DOPUSTI

Članak 6.

Djelatnik ima pravo na odsutnost s rada uz naknadu plaće do sedam radnih dana u godini u slučajevima:

- sklapanje braka tri dana

- rođenje djeteta dva dana

- smrt bračnog supružnika, djeteta ili roditelja četiri dana

- smrt roditelja bračnog supružnika, djedova, baka i sestara dva dana

- selidbe u drugo mjesto tri dana

- selidbe u isto mjesto dva dana

- elementarne nepogode četiri dana

- teška bolest člana uže obitelji (roditelji i djeca izvan mjesta stanovanja) dva dana

- smještaj prognanika i izbjeglica jedan dan

- traženje članova obitelji (djeca, braća, sestre), nestalih u domovinskom ratu ili pomoći članovima obitelji zarobljenih od neprijatelja pet dana

- otklanjanje većih oštećenja kao posljedica bombardiranja i miniranja pet dana

Članak 7.

Godišnji odmor dulji od 18 radnih dana utvrđuje se općim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom organizacije, odnosno poslodavca, ovisno o:

1. Uvjeti rada na radu do pet radnih dana

2. Doprinos radnika na radu do četiri radna dana

3. Složenost poslova radnog mjesta do četiri radna dana

4. Dužina radnog staža do šest radnih dana

5. Zdravstveno stanje radnika do tri radna dana

6. Za beneficirani staž do tri radna dana

7. Za neprekidnirad u promjenjivoj smjeni do dva radna dana

Trajanje godišnjeg odmora može iznositi najviše 30 radnih dana. Iznimno godišnji odmor može iznositi više od 30 radnih dana, ali ne više od 45 radnih dana kada djelatnik po točki 1. i 6. ostvaruje maksimum radnih dana prema kriterijima koji se u utvrđuju općim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom organizacije.

Broj dana utvrđen prema kriterijima iz prethodnog stavka pribraja se na zakonski minimum trajanja godišnjeg odmora od 18 radnih dana, s tim da ne može prijeći zakonom utvrđeni maksimum.

Članak 8.

Neiskorišteni dio godišnjeg odmora hrvatski vojnik mobiliziran u postrojbe Hrvatske vojske može koristiti po demobilizaciji, bez obzira na to kada je demobiliziran, bez vremenskog ograničenja.

Članak 9.

Tijekom godine djelatnik može koristiti dva radna dana godišnjeg odmora po svojoj želji i potrebi, s tim da najmanje tri dana unaprijed o tome mora upoznati neposrednog rukovodioca.

V. PLAĆE

Članak 10.

Organizacija, odnosno poslodavac, dužni su djelatniku isplatiti najmanje osnovnu plaću utvrđenu u tarifnom dijelu Ugovora, a na temelju članka 21. Općeg kolektivnog ugovora (Prilog I.), neovisno o ostvarenom poslovnom rezultatu organizacije, izuzev u slučajevima utvrđenim Zakonom.

Članak 11.

Kolektivnim ugovorom, odnosno općim aktom poduzeća, izvršit će se razvrstavanje i vrednovanje pojedinih poslova, odnosno radnih mjesta, po stupnjevima složenosti, na osnovi složenosti i normalnih uvjeta rada na tim radnim mjestima.

Pod normalnim uvjetima rada na pojedinom radnome mjestu smatraju se oni uvjeti koji su prisutni tijekom cijelog radnog vremena, koje diktira tehnološki proces i njemu odgovarajuća organizacija rada, odnosno oni koji su uobičajeni na takvim radnim mjestima.

Članak 12.

Vrednovanje i razvrstavanje radnih mjesta izvršeno na temelju složenosti poslova može se korigirati na osnovi uvjeta rada koji se smatraju normalnim za poslove pojedinog radnoga mjesta.

Tom korekturom pojedino radno mjesto određenog stupnja složenosti poslova može biti razvrstano na viši stupanj skale vrednovanja radnih mjesta ukoliko su normalni uvjeti rada na tom radnome mjestu teži od normalnih uvjeta rada na drugim radnim mjestima istoga stupnja složenosti.

Članak 13.

Ugovorom se utvrđuje pravo djelatnika na stimulativni dio plaće. Kriterije i raspodjelu stimulacije utvrđuje organizacija odnosno poslodavac. Iznos stimulativnog dijela plaće nije ograničen.

Na ime stimulacije raspoređuje se najmanje 15% mase sredstava za plaće onoga mjeseca kada je postignuta puna zaposlenost proizvodnih kapaciteta.

Kriterije pune zaposlenosti proizvodnih kapaciteta utvrđuju u svakom pojedinom poduzeću poslovodstvo i sindikat.

Djelatnik mora biti unaprijed upoznat s kriterijima i mjerilima za vrednovanje rezultata rada i iznosom stimulativnog dijela plaće koji mu po toj osnovi pripada.

Na zahtjev djelatnika, poslovodnog organa odnosno poslodavca ili sindikata može se izvršiti stručna arbitraža normi ili drugih mjerila vrednovanja rezultata rada, a do završetka arbitražnog postupka djelatnik ostvaruje stimulativni dio plaće prema do tada važećim mjerilima

Članak 14.

Osnovna plaća povećat će se za ono vrijeme kada djelatnik radi u uvjetima težim od normalnih uvjeta utvrđenih za radno mjesto na koje je raspoređen.

Općim aktom organizacije, utvrdit će se uvjeti rada teži od normalnih za pojedino radno mjesto.

Elementi težih uvjeta rada koji se obavezno moraju uzeti u obzir su sljedeći:

- utjecaj okoline (klima, buka, vibracije, zračenje, vlaga, štetni plinovi, biološke štetnosti)

- fizička i psihička opterećenja (opterećenja osjetila, teži fizički napor s mogućim posljedicama za zdravlje, rad s prljavim stvarima)

- opasnost za zdravlje i život na radnome mjestu (opasnost od alata ili predmeta rada, od transportnih sredstava i sredstava javnog prometa, opastnosti od pada, električne struje, zatrpavanja, eksplozije, vrućih i užarenih predmeta ili tvari i od nagrizajućih tvari).

Najmanji postotak povećanja s naslova navedenih uvjeta rada iznosi:

- nečistoća atmosfere više od normalne, zračenja, ijonizirajuća zračenja 2%

- snažna buka i vibracija 2%

- blještanje i rad u tami 2%

- izloženost tijela prljavštini 2%

- rad na nenormalno visokim ili niskim temperaturama 2%

- rad u vodi, vlazi ili na propuhu 2%

- opasnost od ozljeda 2%

- rad na visini 2%

- monotonija u radu 1%

Opis kriterija za navedene elemente dani su u Prilogu II.

VI. PRIGODNI NOVČANI DODACI

Članak 15.

Djelatnik ima pravo na prigodni novčani dodatak za praznike (Božić, Uskrs, Dan poduzeća ili sl.).

Kolektivnim ugovorom ili općim aktom poduzeća utvrdit će se mogućnost isplate prigodnih novčanih dodataka.

VII. NAKNADE PLAĆE

Članak 16.

Djelatnik ima pravo na naknadu plaće kada ne radi i to za vrijeme:

1. Godišnjeg odmora;

2. Blagdana utvrđenih Zakonom;

3. Obaveznih sistematskih pregleda;

4. Dobrovoljnog davanja krvi;

5. Funkcionalnog obrazovanja za potrebe poduzeća;

6. Zastupničkih funkcija u organima vlasti;

7. Bolovanja do 30 dana i to:

- 80% od osnovice za nesposobnost radi bolesti i medicinskih ispitivanja;

- 90% od osnovice za nesposobnost radi bolesti i medicinskih ispitivanja za radnike koji imaju više od 25 godina radnog staža;

- 100% od osnovice za slučajeve profesionalnog oboljenja i nesreće na poslu;

8. Zastoja u radu bez krivice djelatnika do sedam dana;

9. Plaćenog dopusta;

10. Zastoja u radu bez krivice djelatnika više od sedam dana;

11. Prekvalifikacije i dokvalifikacije u interesu poduzeća;

12. Pritvora;

13. Vojne vježbe i vježbe civilne zaštite;

14. Suspenzije i udaljavanja s radnog mjesta.

Osnovica za navedene naknade utvrđuje se u iznosu i to:

a) Za naknade navedene pod točkama 1do 9 osnovica je isplaćena plaća djelatnika za prethodni mjesec;

b) Za naknade navedene pod točkama 10 i 11 osnovica je osnovna plaća;

c) Naknade navedene u točkama 12 do 14 isplaćuju se u skladu sa Zakonom.

Članak 17.

Sindikalnom povjereniku, kada ne radi na poslovima radnoga mjesta zbog sindikalne aktivnosti utvrđene Zakonom i ovim Ugovorom, pripada naknada plaće u iznosu kao da je radio.

Pravo na sindikalnu aktivnost s naknadom plaće u smislu stava jedan ovoga članka sindikalni povjerenik ostvaruje u ovisnosti o broju članova sindikata u organizaciji ili kod poslodavca i to tako da za svakog člana sindikata ima pravo na dva sata aktivnosti godišnje. Poduzeća koja imaju više od 750 članova jedne sindikalne organizacije, plaćaju puni godišnji fond sati za jednog sindikalnog povjerenika odnosno sindikalni povjerenik ima pravo biti profesionalac na trošak poduzeća.

Organizacija, odnosno poslodavac dužni su omogućiti odsustvovanje s rada s naknadom plaće članu republičkog sindikata, odnosno članu nacionalne sindikalne centrale do sedam dana godišnje.

Članak 18.

Organizacija odnosno poslodavac dužni su djelatnika osigurati protiv nezgode za vrijeme radnog vremena na trošak organizacije, odnosno poslodavca.

Za djelatnike koji rade na posebno teškim i opasnim radnim mjestima koji iscrpljuju djelatnike ili ugrožavaju njihov život, a koje posljedice nisu odmah vidljive i uočljive, organizacija odnosno poslodavac, dužan je na trošak poduzeća djelatnike i životno osigurati.

Radna mjesta iz prethodnog stava na koja se ova odrednica odnosi kao i minimalne svote osiguranja koja se može ugovoriti, utvrdit će organizacija, odnosno poslodavac općim aktom ili ugovorom o zapošljavanju.

Članak 19.

Djelatnik ima pravo na nagradu za višegodišnji rad u organizaciji, odnosno kod poslodavca počevši od desete godine radnog staža, prema kriterijima utvrđenim kolektivnim ugovorom ili općim aktom poduzeća.

Članak 20.

Djeca djelatnika imaju pravo jedanput godišnje dobiti poklon od organizacije, odnosno poslodavca, na ime dara povodom blagdana.

Vrijednost dara ne može biti niža od 15% prosječno isplaćene plaće u gospodarstvu Hrvatske za prethodna tri mjeseca.

VIII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST DJELATNIKA

Članak 21.

Organizacija, odnosno poslodavac, utvrđuje disciplinsku odgovornost radnika prema unaprijed utvrđenim kriterijima i pravilima utvrđenim općim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom organizacije, odnosno poslodavca te izriče disciplinsku mjeru sukladno Zakonu.

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA, IZMJENE I DOPUNE KOLEKTIVNOG UGOVORA

Članak 22.

Za razrješenje sporova vezanih za primjenu ovoga Ugovora formirat će se Komisija za pomirenje.

Komisija za pomirenje ima predsjednika i dva člana.

Po jednog člana imenuje Samostalni sindikat radnika u proizvodnji i preradi metala i Hrvatska gospodarska komora a jednoga člana imenuju zajednički od uglednih znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika. Obje su strane suglasne da po mogućnosti taj član bude predsjednik.

Članak 23.

Postupak mirenja, odnosno arbitraže, vodi se na način koji je propisan pravilnikom, koji vrijedi za Opći kolektivni ugovor za gospodarstvo.

X. SKLAPANJE UGOVORA

Članak 24.

Smatra se da je Ugovor zaključen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici Samostalnog sindikata radnika u proizvodnji i preradi metala i Hrvatske gospodarske komore.

Članak 25.

Ovaj Ugovor zaključuje se na određeno vrijeme i vrijedi do 31. prosinca 1993. godine.

Prilozi I. i II. sastavni su dijelovi Ugovora.

Postupak pregovora za sklapanje novog Kolektivnog ugovora počet će najkasnije tri mjeseca prije isteka roka iz stavka jedan ovoga članka.

Članak 26.

Ovaj Ugovor registrira se u Ministarstvu rada socijalne skrbi i obitelji najkasnije 30 dana od podnošenja na registraciju, a objavljuje se u službenom glasilu ili prema uputi navedenog ministarstva.

XI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 27.

Ugovorne strane imenuju zajednički organ za tumačenje odredbi Ugovora i praćenje njegove primjene.

Zajednički organ ima tri člana. Po jednog člana samostalno imenuju Samostalni sindikat radnika u proizvodnji i preradi metala i Hrvatska gospodarska komora, a jednoga člana biraju zajednički ugovorne strane.

Članak 28.

Troškove pripremanja, praćenja i ostvarivanja ovoga Ugovora snose potpisnici i to svaki u svome dijelu, a troškove pripremanja i rada arbitraže, mirovne komisije i komisije za tumačenje Ugovora potpisnici dijele na jednake dijelove.

Članak 29.

Ugovor stupa na snagu osmoga dana po objavi u službenom glasilu.

Zagreb, 22. prosinca 1992.

Hrvatska gospodarska komora

prof. dr. Božo Udovičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Samostalni sindikat radnika u proizvodnji i preradi metala Hrvatske

Ivica Jakopčević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

PRILOG I.

RADNA MJESTA PO GRUPAMA SLOŽENOSTI I KOEFICIJENTIMA

Grupe složenosti poslova Koeficijent

složenosti

I.

Grupa poslova podrazumijeva jednostavan, rutinski rad koji ne zahtijeva

posebno obrazovanje 1,00

Radna mjesta: - čišćenje prostorija

- manipulanta

II.

Grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadatke, odnosno

rad pomoću jednostavnih sredstava za rad, za koja su dovoljna pismena uputstva 1,20

Radna mjesta: - poslužitelj postrojenja

- pomoćnog radnika

- čuvara

- kurira, dostavljača

- ostala radna mjesta u stupnju II.

III.

Grupa poslova podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima

se rad ponavlja, uz povremenu pojavu novih 1,40

Radna mjesta: - rukovodioca postrojenja

- galvanizera

- ljevača

- obrada metala: tokara, glodača, alatničara, kovača, varioca,

brusača i ostala radna mjesta u obradi metala

- bravara

- instalatera

- montera

- mehaničara

- tehničkog crtača

- skladištara

- ostala radna mjesta u stupnju III.

IV.

Grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke,

za čije obavljanje su potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju 1,60

Radna mjesta: - operatora u proizvodnji

- tehnologa i planera

- ljevača

- galvanizera

- obrada metala: tokara, glodača, alatničara, kovača, varioca,

brusača i ostala radna mjesta u obradi metala

- bravara

- montera, instalatera

- servisera

- elektromehaničara

- elektroničara

- skladištara

- kontrolora kvalitete

- blagajnika

- knjigovođe

- računskog operatera

- administrativnog operatera

- ostala radna mjesta u stupnju IV.

V.

Grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke, koji zahtijevaju

veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova 1,85

Radna mjesta: - operatera specijaliste

- ljevača

- obrade metala: tokara, glodača,

- alatničara, kovača, varioca, brusača

i ostala radna mjesta iz obrademetala

- bravara

- montera, instalatera -specijalista

- servisera

- elektromehaničara

- elektroničara

- skladištara

- kontrolora kvalitete

- knjigovođe

- ostala radna mjesta u stupnju V.

VI.

Grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći

stupanj kreativnosti u njihovom izvršavanju 2,10

Radna mjesta: - operativnog tehnologa

- operativnog konstruktora

- operativnog projektanta

- operativnog planera

- kontrolora planera

- komercijaliste

- kontrolora kvalitete

- organizatora knjigovodstva

- organizatora općih poslova

- ostala radna mjesta u stupnju VI.

VII.

Grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje

užeg područja djelovanja samostalnosti i kreativnosti u izvršavanju poslova toga

područja 2,20

Radna mjesta: - operativnog tehnologa - specijaliste

- operativnog konstruktora - specijaliste

- operativnog projektanta - specijaliste

- operativnog planera - specijaliste

- kontrolora kvalitete

- komercijaliste

- organizatora deviznog knjigovodstva

- ostala radna mjesta u stupnju VII.

VIII.

Grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju

inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadataka 2,60

Radna mjesta: - tehnologa

- konstruktora

- projektanta

- planera proizvodnje

- organizatora poslovanja

- organizatora računskog poslovanja

- analitičara.

IX.

Grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu

i kreativnost radnika te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih

poslova 2,80

Radna mjesta: - tehnologa

- konstruktora

- projektanta

- planera proizvodnje

- organizatora poslovanja

- organizatora računarskog poslovanja

- analitičara

- planera poslovanja

- pravnika

- kadrovika

- ostala radna mjesta u stupnju IX.

X.

Grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove s najvećim značenjem za

vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove i istraživački rad 3,20

Radna mjesta: - organizatora poslovnih sistema

- znanstvenog istraživača

PRILOG II.

UVJETI NA TEMELJU KOJIH SE OSTVARUJU DODACI NA OSNOVNU PLAĆU

I. Štetnost radne sredine:

1. Onečišćenje radne atmosfere

Opis

Koncentracija toksičnih onečišćenja je tolika da je rad moguć isključivo upotrebom specijalnih odijela ili komora koje obuhvaćaju cijelo tijelo.

2. Buka i vibracije

Opis

Buka dostiže intenzitet više od 95 db ili utjecaj vrlojakih vibracija zbog kojih je potrebno povremeno prekidati rad

3. Blještanje i rad u tami

Opis

Blještavost je zasljepljujuća. Bez upotrebezaštitnih srdstava rad je nemoguć. Osim upotrebe zaštitnih sredstava pojavljuje se vrlo veliko naprezanje vida; ili rad u tamnim komorama pri specijalnim izvorima svjetlosti koje izaziva vrlo velika naprezanja vida

4. Izloženost prljavštini

Opis

Uprljanje cijelog tijela otpadnim vodama, fekalijama i sl.

5. Rad pri visokim ili niskim temperaturama

Opis

Više od 45 C0 Više od -20 C0

6. Voda, vlaga i strujanje zraka

Opis

Rad pod vodom

II. Opasnost od ozljeda tijela i oboljenja

Opis

1. Ozljede koje mogu uzrokovati smrt izvršioca

Opis

2. Rad na visini (prema dozvoli liječnika)

III. Monotonija u radu

Opis

Aktivnost se stalno ponavlja u vremenskom razmaku manjem od 0,8 minuta i izaziva opću iscrpljenost.