Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 07.01.1993 Obvezatne upute o obrascima ze provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavak 1. toč. 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92, 27/92 i 1/93), Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE

o obrascima ze provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

1. Pripreme i provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske obavljat će se isključivo na obrascimam propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznake OŽ od 1 do 14.

3. Ako za pojedine radnje nije ovim Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, tijela za provođenje izbora odredit će sadržaj i oblik akta u skladu s odredbama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske kad je to neophođno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, o čemu će se prije donošenja akta izvijestiti Izborna komisija Republik Hrvatske.

4. Obrsci za provođenje izbora su:

-1 Prijedlog županijske liste za zastupnike u Županijski dom Sabor Republike Hrvatske;

-2 Prijedlog nezavisne županijske liste kandidata za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske;

-3 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske;

-4 Glasački listi6 za izbor.za.stupnika u upanijski dom Sabors Republike Hrvatske;

-5 Zapisnik o radu birčkog odbora za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske;

-6 Zapisnik o radu Županijske komisije za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske ;

-7 Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske;

-8 Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače članove posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice;

-9 Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače koji su lišeni slobode;

-10 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske;

-11 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače članove posade pomorskih i riječniti brodova Hrvatske trgovačke mornarice;

-12 Rješenje o imenovsnju biračkog odbora za birače koji su lišeni slobode;

-13 lzjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora za zastupnike u Žapanijski dom Sabora Republike Hrvatske;

-14 Potvrda o preuzimanju izbornog materijala za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske;

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Zagreb, 6. siječnja 1993.

Predsjednik

Milan Vuković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

                                                OŽ-1ŽUPANIJSKA IZBORNA               (Članak 12,13,14. i 15.

KOMISIJA                        Zakona o izborima za-

                            stupnika u Saboru Re---------------------

                            publike Hrvatske i čla-

(naziv županije)                    nak 3. i 5. Zakona o iz-

                            mjenama i dopunama

                            Zakona o izborima za

                            stupnika u Saboru Re-

                            publike Hrvatske)

                    PRIJEDLOG

        ŽUPANIJSKE LISTE KANDIDATA ZA ZASTUPNIKE U

        ŽUPANIJSKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKEPredlagatelj ------------------------------------------------------------------------

                            (naziv registrirane političke stranke, dvije ili više----------------------------------------------------------------------------------

registriranih političkih stranaka, koalicije stranaka koje su predložile----------------------------------------------------------------------------------

županijsku listu kandidata u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske)                        predlaže

                    ovu listu kandidata i zamjenikaNositelj liste -------------------------        ----------------------------------------

        (ime i prezime)                 (nacionalnost)-----------------------------------       ----------------------------------------

        (adresa)                     (jedinstveni matični broj građana)1. kandidat --------------------------     ----------------------------------------

        (ime i prezime)                 (nacionalnost)-----------------------------------       ----------------------------------------

        (adresa)                     (jedinstveni matični broj građana)i zamjenik ---------------------------     ----------------------------------------

        (ime i prezime)                 (nacionalost)-----------------------------------       ----------------------------------------

        (adresa)                    (jedinstveni matični broj građana)2. kandidat --------------------------     ----------------------------------------

        (ime i prezime)                 (nacionalnost)-----------------------------------       ----------------------------------------

        (adresa)                    (jedinstveni matični broj građana)i zamjenik --------------------------      ----------------------------------------

        (ime i prezime)                 (nacionalnost)-----------------------------------       ----------------------------------------

        (adresa)                    (jedinstveni matični broj građana)3. kandidat --------------------------     ----------------------------------------

        (ime i prezime)                 (nacionalnost)-----------------------------------       ----------------------------------------

        (adresa)                    (jedinstveni matični broj građana)i zamjenik ---------------------------     ----------------------------------------

        (ime i prezime)                 (nacionalnost)-----------------------------------       ----------------------------------------

        (adresa)                    (jedinstveni matični broj građana)

U --------------------------------       ----------------------------------------

        (mjesto i datum)                    (ime i prezime ovlaštenog

                                predstavnika registrirane političke

                                        stranke)

Napomene:

1. Kandidate za zastupnike i njihove zamjenike mogu na ovom obrascu predlagati u Republici Hrvatskoj registrirane političke stranke.

Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih stranaka mogu predložiti županijsku listu kandidata i njihovih zamjenika za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske.

Političke stranke predlažu kandidata za zastupnike i njihove zamjenike na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.

Kad političke stranke predlažu županijsku listu nije potrebno prikupljati potpise radi podržavanja kandidature.

2. Popunjeni obrazac predaje se Županijskoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

3. Nositelj županijske liste ne mora biti predloženi kandidat na listi

                                                OŽ-2ŽUPANIJSKA IZBORNA                   (Članak 12,13,14. i 15.

KOMISIJA                            Zakona o izborima za-

                                stupnika u Sabor Repub-

------------------------                like Hrvatske i članak 3.

    (naziv županije)                    i 5. Zakona o izmjenama

                                i dopunama Zakona o iz-

                                borima zastupnika u Sa-

                                bor Republike Hrvatske)

                        PRIJEDLOG

        NEZAVISNE ŽUPANIJSKE LISTE KANDIDATA ZA ZASTUPNIKE

            U ŽUPANIJSKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predlagatelj --------------------------------      ----------------------------------

            (ime i prezime)                 (adresa)------------------------------------------

    (jedinstveni matični broj građana)                        predlaže

                    ovu listu kandidata i zamjenika

Nositelj liste -------------------------        ----------------------------------------

        (ime i prezime)                 (nacionalnost)-----------------------------------       ----------------------------------------

        (adresa)                     (jedinstveni matični broj građana)1. kandidat --------------------------     ----------------------------------------

        (ime i prezime)                 (nacionalnost)-----------------------------------       ----------------------------------------

        (adresa)                     (jedinstveni matični broj građana)i zamjenik ---------------------------     ----------------------------------------

        (ime i prezime)                 (nacionalost)-----------------------------------       ----------------------------------------

        (adresa)                    (jedinstveni matični broj građana)2. kandidat --------------------------     ----------------------------------------

        (ime i prezime)                 (nacionalnost)-----------------------------------       ----------------------------------------

        (adresa)                    (jedinstveni matični broj građana)i zamjenik --------------------------      ----------------------------------------

        (ime i prezime)                 (nacionalnost)-----------------------------------       ----------------------------------------

        (adresa)                    (jedinstveni matični broj građana)3. kandidat --------------------------     ----------------------------------------

        (ime i prezime)                 (nacionalnost)-----------------------------------       ----------------------------------------

        (adresa)                    (jedinstveni matični broj građana)i zamjenik ---------------------------     ----------------------------------------

        (ime i prezime)                 (nacionalnost)-----------------------------------       ----------------------------------------

        (adresa)                    (jedinstveni matični broj građana)

Popis birača koji podržavaju listu:

----------------------------------------------------------------------------------

Red.      ime i prezime      nacionalnost      adresa     jedinstveni   potpis

br.                                       matični broj  birača

                                        građana

----------------------------------------------------------------------------------

1.

----------------------------------------------------------------------------------

2.

----------------------------------------------------------------------------------U ---------------------------------------        ----------------------------------

        (mjesto i datum)                    (ime i prezime predlagatelja)

Napomene:

1. Kandidate za zastupnike i njihove zamjenike mogu na ovom obrascu predlagati u Republici Hrvatskoj birači i skupina birača.

2. Birači predlažu kandidate i njihove zamjenike za županijsku listu na temelju pravovaljano prikupljenih najmanje 500 potpisa.

3. Popunjeni obrazac predaje se Županijskoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

4. Nositelj županijske liste ne mora biti predloženi kandidat na listi.

                                                OŽ-3

                                        (Članak 15. Zakona o iz-

                                        borima zastupnika u Sa-

                                        boru Republike Hrvat-

                                        ske)                O Č I T O V A N J E

        KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA

        ZASTUPNIKA U ŽUPANIJSKI DOM SABORA REPUBLIKE

                    HRVATSKEJa ---------------------------------------       ----------------------------------

         (ime i prezime kandidata)                   (nacionatnost)----------------------------------------------------------------------------------

                        (adresa)---------------------------

(jedinstveni matični broj građana)prihvaćam kandidaturu za zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske---------------------------------------------------------------------------------

(puni i skraćeni naziv registrirane potitičke stranke, dvije ili više registriranih stranaka,koalicije----------------------------------------------------------------------------------

stranaka odnosno ime i prezime birača).na izborima će se održati 7. veljače 1993. godine.

U ---------------------------------------        -------------------------------

            (mjesto i datum)            (potpis kandidata za zastupnika u

                                    Sabor Republike Hrvatske)Napomena:

Potpis kandidata mora biti ovjeren pred općinskim organom uprave nadležnim za ovjeru potpisa.

4

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

---------------------------

    (oznaka županije)Članak 37. i 38. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)GLASAČKI LISTIĆ

ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ŽUPANIJSKI DOM SABORA

REPUBLIKE HRVATSKERed br.

1. --------------------------------------------------------------------------------

                        (naziv liste)--------------------------------------------------------------------------------

                    (ime i prezime nositelja liste)Red.

br.

2. -------------------------------------------------------------------------------

                        (naziv liste)----------------------------------------------------------------------------------

                (ime i prezime nositelja liste)

(Dalje isto kao pod 1, sve do posljednje liste na zbirnoj listi županijskih lista).Važna napomena:

Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred županijske liste za koju se glasuje.

5

-----------------------------------------------------------------------------------

                    (naziv županijske izborne komisije)

( Članak 45, 46. i 47. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)ZAPISNIK

O RADU BIRAČKOG ODBORA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U

ŽUPANIJSKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKEI. Birački odbor za biračko mjesto broj -----------------------------------------

                                (broj biračkog

--------------------------------------------------------------------------

                    mjesta i naziv)

u sastavu :

1. ---------------------------------------- predsjednik

---------------------------------------- zamjenik predsjednika

2. ---------------------------------------- član,

---------------------------------------- zamjenik člana,

3. ---------------------------------------- član,

---------------------------------------- zamjenik člana,sastao se ---------------------------u --------- u prostorijama

            (datum)         (sati)

označenog biračkog mjesta i utvrdio da prostorije u potpunosti odgovaraju (ne odgovaraju)------

----------------------------------------------------------------------------------

 (ako ne odgovaraju uvjetima iz zakona navesti razloge za to)

uvjetima iz članka 36. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske.II Utvrđuje se da je birački odbor od županijske izborne komisije primio sav potreban izborni materijal (npr. odgovarajuću skupnu listu županijskih lista, izvode iz popisa birača, glasačku kutiju, glasačke listiće, kemijske olovke, omotnice).

III. Nakon što je postavljena glasačka kutija s istaknutim glasačkim listićem, pripremljen izvod iz popisa birača i glasački listići, biračko mjesto otvoreno je u ------------------- sati.

IV. Tijekom vremena određenog za glasovanje na biračkom mjestu glasovali su slijedeći birači:a) Na temelju članka 44 stavak 2. Zakona:

----------------------------------------------------------------------------------

Red.                      ime i prezime

br.

----------------------------------------------------------------------------------

1. --------------------------------------------------------------------------------

2. --------------------------------------------------------------------------------

3. --------------------------------------------------------------------------------b) Na temelju članka 44.stavak 3. Zakona:

----------------------------------------------------------------------------------

Red.                      ime i prezime

br.

-----------------------------------------------------------------------------------

1.  --------------------------------------------------------------------------------

2.  --------------------------------------------------------------------------------

3.  --------------------------------------------------------------------------------c) Na temelju članka 44.stavak 4.Zakona:

----------------------------------------------------------------------------------

Red.                      ime i prezime

br.

----------------------------------------------------------------------------------

1.  --------------------------------------------------------------------------------

2.  --------------------------------------------------------------------------------

3.  --------------------------------------------------------------------------------Napomena:

Ako nema dovoljan broj rubrika, treba sačiniti nastavak popisa birača.V. Biračko mjesto je zatvoreno u -------------- sati.

Biračima zatečenim u 19 sati pred biralištem omogućeno je glasovanje, pa je glasovanje zaključeno u ---------------- sati.VI. Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakove izvanredne okolnosti u smislu odredaba Zakona koje bi trebalo unijeti u zapisnik o radu biračkog odbora. Ako bi se dogodile takove okolnosti tada ih je potrebno opisati. --------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

VII. Birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na biračkom mjestu.

Utvrđeni su slijedeći rezultati izbora i glasovanja:

1. na biračkom mjestu ostalo je neupotrebljenih glasačkih listića------------------  ------------;

2. iz posebnog omota (za slučaj da su glasovanju pristupili građani koji su glasovali na

osnovi potvrde ili da su nenamjerno oštećeni glasački listići i dr.), uzeto je glasačkih

listića a ostatak je zapečaćen; -----------------------------------------------------------------;

3. u izvodu iz popisa birača za biračko mjesto upisano je birača ------------------  ------------;

4. na biračkom mjestu na osnovi članka 44. stavak 3. Zakona (temeljem potvrde)

glasovalo je birača------------------------------------------------------  ------------;

5. Birački odbor utvrđuje da biračko mjesto za koje se utvrđuje rezultat glasovanja

ima ukupno birača (toč. 3 + toč. 4.) ----------------------------------------  ------------;

6. Prema izvodu iz popisa za biračko mjesto glasovalo je birača------------------  ------------;

7. a na biračkom mjestu na osnovi članka 44 stavka 3. Zakona (temeljem potvrde

glasovalo je birača (upiši brojku iz toč. 4.) -----------------------------------  ------------;

8. Birački odbor utvrđuje da je na biračkom mjestu ukupno glasovalo birača (toč. 6

+ toč. 7) -------------------------------------------------------------  ------------;

Otvorena je glasačka kutija za izbor zastupnika u Županijski dom i nakon pre-

brojavanja glasačkih listića, utvrđen je ukupni broj glasova--------------------------------------;A. Budući da je broj glasova prema glasačkim listićima isti ili manji od broja glasova

prema popisu birača, za rezultate izbora računa se broj od -----------------------------------------------;

glasova prema broju glasačkih listića, nakon čega se prilazi utvrđivanju rezultata glasovanja pojedinačno za svaku županijsku listu;iliB. S obzirom da je broj glasova prema glasačkim listićima veći od broja glasova prema biračkom popisu birača, birački odbor prekida utvrđivanje rezultata glasovanja na tom biračkom mjestu i sav izborni materijal odmah zapečaćuje radi upućivanja nadležnoj 

(Prekriži tekst pod A ili B, ovisno o utvrđenom stanju).9. Prebrojavanjem glasova za županijske liste utvrđeni su slijedeći rezultati:1. Županijska lista ----------------------------------------------------

                (ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili

--------------------------------------------------------------------

stranačke koalicije odnosno oznaka da je lista nezavisna)

--------------------------------------------------------------------dobila je glasova---------------------------------------------------------------------;2. Županijska lista  ---------------------------------------------------

                (ime i prezime nositelja i naziv stranke,više stranaka ili

--------------------------------------------------------------------

stranačke koalicije odnosno oznaka da je lista nezavisna)

--------------------------------------------------------------------dobila je glasova-------------------------------------------------------- -------------;3. Županijska lista ----------------------------------------------------

            (ime i prezime nositelja i naziv stranake,više stranaka ili

--------------------------------------------------------------------

 stranačke koalicije odnosno oznaka da je lista nezavisna)

--------------------------------------------------------------------dobila je glasova----------------------------------------------------------------------- ;4. Županijska lista ---------------------------------------------------

            (ime i prezime nositelja i naziv stranke,više stranaka ili

--------------------------------------------------------------------

 stranačke koalicije odnosno oznaka da je lista nezavisna)

--------------------------------------------------------------------dobila je glasova-----------------------------------------------------------------------;5. Županijska lista ---------------------------------------------------

                (ime i prezime nositelja i naziv stranke,više stranaka ili

--------------------------------------------------------------------

 stranačke koalicije odnosno oznaka da je lista nezavisna)

--------------------------------------------------------------------dobila je glasova-----------------------------------------------------------------------;6. Županijska lista ---------------------------------------------------

                (ime i prezime nositelja i naziv stranke,više stranaka ili

--------------------------------------------------------------------

 stranačke koalicije odnosno oznaka da je lista nezavisna)

--------------------------------------------------------------------dobila je glasova-----------------------------------------------------------------------;7. Županijska lista ---------------------------------------------------

            (ime i prezime nositelja i naziv stranke,više stranaka ili

--------------------------------------------------------------------

 stranačke koalicije odnosno oznaka da je lista nezavisna)

--------------------------------------------------------------------dobila je glasova-----------------------------------------------------------------------;8. Županijska lista ---------------------------------------------------

            (ime i prezime nositelja i naziv stranke,više stranaka ili

--------------------------------------------------------------------

 stranačke koalicije odnosno oznaka da je lista nezavisna)

--------------------------------------------------------------------dobila je glasova-----------------------------------------------------------------------;9. Županijska lista ---------------------------------------------------

                (ime i prezime nositelja i naziv stranke,više stranaka ili

--------------------------------------------------------------------

 stranačke koalicije odnosno oznaka da je lista nezavisna)

--------------------------------------------------------------------dobila je glasova-----------------------------------------------------------------------;10. Županijska lista ---------------------------------------------------

            (ime i prezime nositelja i naziv stranke,više stranaka ili

--------------------------------------------------------------------

 stranačke koalicije odnosno oznaka da je lista nezavisna)

--------------------------------------------------------------------dobila je glasova-----------------------------------------------------------------------;(Potrebno ispuniti na jednak način do posljednje županijske liste. Ako ima više od 10 lista potrebno je sačiniti nastavak popisa na zasebnom papiru, priložiti ovom zapisniku kao njegov sastavni dio).10. Nevažećim je proglašeno glasačkih listića-----------------------------------------------------------;11. Na ovaj zapisnik članovi biračkog odbora

nemaju primjedbi - imaju slijedeće primjedbe: --------------------------------------

                                (ako ima primjedbi potrebno ih

--------------------------------------------------------------------

            je što konkretnije i potpunije navesti).U -------------------- --------------------------------------------------

        (mjesto)            (datum)         (sati)

Članovi:                            Predsjednik:

1 ---------------------------             ----------------------------

2 ---------------------------

6

-------------------------------

(naziv županijske izborne komisije)(Članak 48. i 49. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)ZAPISNIK O RADU ŽUPANIJSKE IZBORNE KOMISIJE IZBORNE JEDINICE ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ŽUPANIJSKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE1. Županijska izborna komisija --------------------------------------------------------

                                (naziv županije)prikupila je i pregleda izborne materijale sa svih biračkih mjesta na svom području.2. Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na svim biračkim mjestima utvrđeno je:A. da županija ima ukupno birača---------------------------------------------------------------;

                    (točka VII/5- = Ž-5)

B. ukupno je glasovalo birača---------------------------------------------------------- ;

od čega je glasačkih listića proglašeno nevažećim ------------------------------------------ ;

                                    (točka VII/8-OŽ-5)C. da je županijska lista --------------------------------------------------------------

                            (ime i prezime nositelja stranke,

----------------------------------------------------------------------------------

više stranaka ili stranačke koalicije odnosno nezavisna lista)dobila glasova-------------------------------------------------------;

da je županijska lista----------------------------------------------------------------

                        (ime i prezime nositelja stranke,

-----------------------------------------------------------------------------------

više stranaka ili stranačke koalicije odnosno nezavisna lista)dobila glasova-----------------------------------------------------------------------;

da je županijska lista ----------------------------------------------------------------

                            (ime i prezime nositelja stranke,

----------------------------------------------------------------------------------

više stranaka ili stranačke koalicije odnosno nezavisna lista)dobila glasova---------------------------------------------------------------------;

da je županijska lista ----------------------------------------------------------------

                            (ime i prezime nositelja stranke,

----------------------------------------------------------------------------------

više stranaka ili stranačke koalicije odnosno nezavisna lista)dobila glasova-------------------------------------------------------;

da je županijska lista ----------------------------------------------------------------

                        (ime i prezime nositelja stranke,

----------------------------------------------------------------------------------

više stranaka ili stranačke koalicije odnosno nezavisna lista)dobila glasova-------------------------------------------------------;

da je županijska lista ----------------------------------------------------------------

                            (ime i prezime nositelja stranke,

----------------------------------------------------------------------------------

više stranaka ili stranačke koalicije odnosno nezavisna lista)dobila glasova-------------------------------------------------------;

da je županijska lista ----------------------------------------------------------------

                            (ime i prezime nositelja stranke,

----------------------------------------------------------------------------------

više stranaka ili stranačke koalicije odnosno nezavisna lista)dobila glasova-------------------------------------------------------;

da je županijska lista ----------------------------------------------------------------

                    (ime i prezime nositelja stranke,

----------------------------------------------------------------------------------

više stranaka ili stranačke koalicije odnosno nezavisna lista)dobila glasova-------------------------------------------------------;

da je županijska lista ---------------------------------------------------------------

                        (ime i prezime nositelja stranke,

----------------------------------------------------------------------------------

više stranaka ili stranačke koalicije odnosno nezavisna lista)dobila glasova-------------------------------------------------------;

da je županijska lista ----------------------------------------------------------------

                        (ime i prezime nositelja stranke,

----------------------------------------------------------------------------------

više stranaka ili stranačke koalicije odnosno nezavisna lista)dobila glasova-------------------------------------------------------;

        (Potrebno ispuniti na isti način do posljednje županijske liste).3. Članovi izborne komisije nemaju primjedbi na zapisnik - imaju slijedeće primjedbe: ---------

-----------------------------------------------------------------------------------

            (ako ima primjedbi potrebno ih je određeno i što konkretnije navesti)U -------------------------

    (mjesto i datum)Članovi :                                Predsjednik:

1. --------------------------                  ------------------------

2. --------------------------7

MINISTAR PRAVOSUĐA I UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE(Članak 35. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)Na temelju članka 35. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92, 27/92 i 1/93) na osnovi prijedloga ministra obrane Republike Hrvatske donosimRJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA BIRAČE NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKEBirači na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske glasovat će na slijedećim biračkim mjestima:1 ) biračko mjesto broj 1. u -----------------------------------------------------------

                        (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog

----------------------------------------------------------------------------------

mjesta - birališta)koje obuhvaća birače ----------------------------------------------------------------

                (točno i precizno označiti puni naziv vojne jedinice i sl. u kojoj će se

----------------------------------------------------------------------------------

glasovati na označenom biračkom mjestu)

2. biračko mjesto broj 2- itd. isto kao pod 1. sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske.U--------------------                      Ministar:

    (mjesto i datum)            M.P.          ----------------------

8

MINISTAR POMORSTVA PROMETA I VEZA(Članak 35. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92, 27/92 i 1/93), donosimRJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA BIRAČE ČLANOVE POSADE POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA HRVATSKE TRGOVAČKE MORNARICEBirači koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske glasovat će na slijedečim biračkim mjestima

1 ) biračko mjesto broj 1. u -----------------------------------------------------------

                            (navesti točnu oznaku

----------------------------------------------------------------------------------

biračkog mjesta - birališta)koje obuhvaća birače koji su članovi posade pomorskihriječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice  -------------------------------------------------------------------------

                        (navesti

----------------------------------------------------------------------------------

oznake brodara, brodova, posade koja će glasovati na biračkom mjestu)2. biračko mjesto broj 2- itd. isto kao pod 1. sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta za birače koji su članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice.U -------------------                      Ministar:

    (mjesto i datum)            M.P.          ---------------------

9

MINISTAR PRAVOSUĐA UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE(Članak 35. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92, 27/92 i 1/93) donosimRJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA BIRAČE KOJI SU LIŠENI SLOBODEBirači koji su lišeni slobode glasovat će na slijedećim biračkim mjestima:1) biračko mjesto broj 1: u -----------------------------------------------------------

                        (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog

----------------------------------------------------------------------------------

mjesta - birališta)

koje obuhvaća birače koji su lišeni slobode i nalaze se na izdržavanju kazne zatvora u -----------

                                                (navesti

----------------------------------------------------------------------------------

točno i precizno kaznenopopravne domove, okružne zatvore i sl- čiji birači pripadaju pod označeno

----------------------------------------------------------------------------------

biračko mjesto)2. biračko mjesto broj 2. itd. isto kao pod 1. sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta za birače koji su lišeni slobode.U--------------------                      Ministar:

    (mjesto i datum)            M.P.          -----------------------

10

ŽUPANIJA ----------------------

Izborna jedinica br. ---------------Izborna komisija

izborne jedinice(Članak 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)Na temelju članka 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92) donosiRJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA BIRAČE NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKEI. U birački odbor za biračko mjesto broj -----------------------------------------------

                                    (navesti potpunu i

----------------------------------------------------------------------------------

točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta)imenuju se:

1. ---------------------------------------  za predsjednika

2. ---------------------------------------  za člana

3. ---------------------------------------  za članaZa zamjenike:

1. ---------------------------------------  predsjednika

2. ---------------------------------------  člana

3. ---------------------------------------  članaII. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.U -------------------                     Predsjednik:

    (mjesto i datum)            M.P.          ---------------------

11

ŽUPANIJA -------------------------

Izborna jedinica br.-------------------Izborna komisija

izborne jedinice(Članak 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)Na temelju članka 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92) Izborna komisija izborne jedinice donosiRJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA BIRAČE ČLANOVE POSADE POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA HRVATSKE TRGOVAČKE MORNARICEI. U birački odbor za biračko mjesto broj ------------------------------------------------

                                (navesti potpunu i točnu adresu i

----------------------------------------------------------------------------------

oznaku biračkog mjesta - birališta)imenuju se:

1. ---------------------------------------  za predsjednika

2. ---------------------------------------  za člana

3. ---------------------------------------  za članaZa zamjenike:

1. ---------------------------------------  predsjednika

2. ---------------------------------------  člana

3. ---------------------------------------  članaII. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za izbor zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U -------------------                     Predsjednik:

    (mjesto i datum)            M.P.          ---------------------

12

ŽUPANIJA  -------------------------

Izborna jedinica br. -------------------Izborna komisija

izborne jedinice(Članak 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)Na temelju članka 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92, 27/92) Izborna komisija izborne jedinice donosiRJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA BIRAČE KOJI SU LIŠENI SLOBODEI. U birački odbor za biračko mjesto broj ------------------------------------------------

                        (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog

----------------------------------------------------------------------------------

mjesta - birališta)imenuju se:

1. ---------------------------------------  za predsjednika

2. ---------------------------------------  za člana

3. ---------------------------------------  za članaZa zamjenike:

1. ---------------------------------------  predsjednika

2. ---------------------------------------  člana

3. ---------------------------------------  člana

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.U -------------------                     Predsjednik:

    (mjesto i datum)            M.P.          ---------------------

13

(Članak 29. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PHOVOĐENJE IZBORA ZA ZASTUPNIKE U ŽUPANIJSKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKEJa -------------------------------------------------------------------------------

                        (ime i prezime)

----------------------------------------------------------------------------------

                        (adresa)

----------------------------------------------------------------------------------

                    (jedinstveni matični broj građana)izjavljujem da ću dužnost predsjednika (zamjenika predsjednika), člana (zamjenika člana) -------

                                                (naziv

----------------------------------------------------------------------------------

izborne komisije - biračkog odbora)obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom i zakonom, da nisam član ni jedne političke stranke niti sam se kandidirao za zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske.U -----------------------------         ----------------------------

        (mjesto i datum)                        (potpis)

14

POTVRDA O PREUZIMANJU IZBORNOG MATERIJALA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ŽUPANIJSKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKEPotvrdujem da sam u svojstvu predsjendika - člana----------------------------------------------------------------------------------

                    (naziv izbornog tijela)preuzeo od ------------------------------------------------------------------------

                    (naziv izbornog tijela)1.  -------------------------------------------------------------------------------2.  --------------------------------------------------------------------------------3.  --------------------------------------------------------------------------------4.  --------------------------------------------------------------------------------5.--------------------------------------------------------------------------------6. --------------------------------------------------------------------------------7. --------------------------------------------------------------------------------8. -------------------------------------------------------------------------------9. --------------------------------------------------------------------------------10. -------------------------------------------------------------------------------11. -------------------------------------------------------------------------------12. -------------------------------------------------------------------------------

U ------------------------------            ----------------------------------

        (mjesto i datum)                        (potpis)     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>