Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 31.12.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o pomilovanju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o pomilovanju

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o pomilovanju koji je donio zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. prosinca 1992.

Broj : PA4-103/1-92.

Zagreb, 28. prosinca 1992.

PredsjednikRepublike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o izmjenama Zakona o pomilovanju

Članak 1.

U Zakonu o pomilovanju ("Narodne novine", br. 5/77. i 47/90) članak 1. mijenja se i glasi: "Predsjednik Republike Hrvatske daje pomilovanja za krivična djela predviđena zakonima Republike Hrvatske".

Članak 2.

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi: "Pomilovanjem se može odrediti ukidanje ili kraće trajanje ovih sigurnosnih mjera: zabrane obavljanja djelatnosti ili dužnosti zabrane javnog istupanja, zabrane upravljanja motornim vozilom počiniteljima koji su vozači po zanimanju i protjerivanja stranaca iz zemlje."

Članak 3.

U članku 3. i članku 4. stavku 2. riječi: "Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" zamjenjuju se riječima: "Osnovnog Krivičnog zakona Republike Hrvatske".

Članak 4.

U članku 5. stavak 3. briše se. Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 5.

U članku 7. stavku 1, 2. i 3, članku 10. stavku 1. i 2., članku 11. stavku 1. i 2. riječi: "stepen", "organ", "izvještaj". "tužioc", "molilac", "organ, organizacija udruženog rada, druga samoupravna organizacija i zajednica te društveno-politička organizacija", "Predsjedništvo Republike Hrvatske", u odgovarajućim padežima, zamjenjuju se riječima: "stupanj", "tijelo", "izvješće", "tužitelj". "molitelj". "tijela, poduzeća ili drugih pravnih osoba", "Predsjednik Republike Hrvatske" u odgovarajućim padežima.

Članak 6.

U članku 12. riječ: "presude" zamjenjuje se riječju: "osude".

Članak 7.

U članku 15. stavak 2. briše se:

Članak 8.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o pomilovanju.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 703-01/92-01/01

Zagreb, 22. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.