Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 31.12.1992 Zakon o izmjenama Zakona o krivičnom postupku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku

Proglašavam Zakon o izmjenama Zaltona o krivičnom postupku koji je donio Zastupmčki dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. prosinca 1992.

Broj : PA4-107/ 1-92.

Zagreb 28. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o izmjenama Zakona o krivičnom postupku

Članak 1.

U" Zakonu o krivičnom postupku ("Narodne novine", br: 53/91:) u članku 12. riječi: "društvenih sredstava" zamjenjuju se riječima: "državnog proračuna Republike Hrvatske".

Članak 2.

U članku 35. stavku 1. riječ:"republičkim" briše se.

Članak 3.

U članku 67. stavku 4. riječi: "republičkim odnosno pokrajinskim" brišu se.

Članak 4.

U članku 70. stavku 1. i 4. riječi: "smrtna kazna" zamjenjuju se riječima: "kazna zatvora od dvadeset godina".

Članak 5.

U članku 78. stavku 1. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima: "200.000 hrvatskih dinera".

Članak 6.

U članku 83. stavku 2. iza riječi: "u postupku" stavlja se točka, a riječi: "osim u slučajevima predviđenim u članku 84. ovog zakona" brišu se.

Članak 7.

U članku 95. stavku 3. riječi: "republičkim odnosno pokrajinskim" brišu se.

Članak 8.

U članku 144. stavku 1. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima: "200.000 hrvatshih dinara".

Članak 9.

U članku 145. stavku 2. riječi: "Saveznom sekretarijatu za vanjske poslove" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvu vanjskih poslova", a riječi: "republičkog odnosno pokrajinskog organa uprave nadležnog za pravosuđe" zamjenjuje se riječima:"Ministarstva pravosuda i uprave".

Članak 10.

U članku 161. stavku 2. riječi: "republički odnosno pokrajinski" brišu se.

Članak 11.

U članku 180. stavku 1. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima: "200.000 hrvatskih dinara".

Članak 12.

U članku 167. stavku 3. riječi: "republičkim odnosno pokrajinskim" brišu se:

Članak 13.

U članku 197. stavhu 2. riječi: "republičkog odnosno pokrajinskog vrhovnog suda" zamjenjuju se riječima: "Vrhovnog suda Republike Hrvatske":

Članak 14.

U članku 211. stavku 2. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima: "200.000 hrvatskih dinara".

Članak 15.

U članku 237. stavku 1. i 2. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima: "200.000 hrvatskih dinara".

Članak 16.

U članku 243. stavku 2. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima: "200.000 hrvatskih dinara":

Članak 17.

U članku 269. stavku 4. u četvrtoj rečenici iza riječi: "postupku" stavlja se točka, a riječi: "osim u slučajevima predviđenim u članku 84. ovog zakona", brišu se:

Članak 18.

U članku 294. stavhu 3. riječi: "republičkog odnosno pokrajinskog vrhovnog suda" zamjenjuju se riječima: "Vrhovnog suda Republike Hrvatske".

Članak 19.

U članku 295. stavku 1. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima: "200.000 hrvatskih dinara".

Članak 20.

U članku 303. stavku 3. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima: "200.000 hrvatskih dinara".

Članak 21.

U članku 333. stavak 4. briše se. Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 22.

U članku 357. stavku 2. riječ: "naroda" zamjenjuje se riječima: "Republike Hrvatske".

U stavku 8. u drugoj rečenici riječi: "da postoji osobito težak slučaj ili" brišu se.

Članak 23.

U članku 360. stavku 6. riječi: "osim kad je optuženiku izrečena smrtna kazna" brišu se, a umjesto zareza stavlja se točka.

Članak 24.

U članku 394. stavku 4. riječi: "republičkog vrhovnog suda odnosno pokrajinskog vrhovnog suda" zamjenjuju se riječima: "Vrhovnog suda Republike Hrvatske".

Članak 25.

U članku 401. stavku i. točka 2. riječi u zagradi brišu se.

Članak 26.

Članak 411. briše se:

Članak 27.

U članku 414. stavak 1. mijenja se i glasi: "O zahtjevu za izvanredno ublažavanje kazne rješava Vrhovni sud Republike Hrvatske":

Članak 28.

U članku 428. stavku 3. riječi: "i članka 426. stavak 2." brišu se.

Članak 29.

U članku 429. iza riječi: "članka 423" riječi: "stava 1 " brišu se.

Članak 30.

U članku 452. stavku 2: riječi: "Krivičnog zakona SFRJ" zamjenjuju se riječima: "Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske":

Članak 31.

U članku 4B8. štavhu 1. riječi: "u republici" brišu se.

Članak 32.

U članku 466. riječi: "republički odnosno pokrajinski" brišu se.

Članak 33.

U članku 499. stavku 1. članku 505. stavku 1. i članku 515. stavku 1. riječi: "Krivičnog zakona SFRJ" zamjenuju se riječima: "Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske".

Članak 34.

U članku 519. stavku 1. riječ: "republičkom" briše se. U stavku 2. riječi:.Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove" zamjenuju se riječima: "Ministarstvo unutarnjih poslova" riječ "regubličkog" briše se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

"Kad se molba odnosi na krivično djelo za koje prema domaćim propisima nije dopuštena ekstradicija, sud će zatražiti uputu od Ministarstva pravosuđa i uprave."

Članak 35.

U članku 520. stavku 5. riječ: "republičkim" briše se.

Članak 36.

U članku 526. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Ako su spomenuti prilozi sastavljeni na stranom jeziku, treba se priložiti i ovjeren prijevod na hrvatskom jeziku".

Članak 37.

U članku 531. riječ: "republičkim" briše se.

Članak 38.

U članku 537. stavku 1. riječi: "starješina saveznog organa nadležnog za pravosuđe" zamjenjuju se riječima "ministar pravosuđa i uprave".

Članak 39.

U članku 540. stavku 1. riječi:"starješina saveznog organa nadležnog za pravosude" zamjenuju se riječima: "ministar pravosuda i uprave".

Članak 40.

U članku 542. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Prije podnošenja sudu tužbe za naknaku štete oštećenik je dužan sa svojim zahtjevom obratiti se Ministarstvu pravosuđa i uprave radi postizanja sporazuma o postojanju štete te vrsti i visini naknade".

Članak 41.

U cijelom tekstu Zakona riječi: "tužilac". "tužioc". "tužilaštvo", "stepen", "budžetska sredstva", "budžet", "prijavilac", "izvršilac", "učinilac", "štampa", "glasanje", "rezervni mladi oficir", "oficir", "pripadnik milicije". "putna isprava", "radni ljudi", "državni organ", "organ unutrašnjih poslova", "organizacije udruženog rada", "organizacija udruženog rada ili druga organizacija odnosno zajednica", "organizacija udruženog rada ili druga samoupravna organizacija ili zajednica", "tok", "saopćenje", "saopćavanje", "saopćiti", "zakletva", "zakleti", "republički organ uprave nadležan za pravosude", u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječima: "tužitelj", "tužiteljstvo", "stupanj", "proračunskih sredstava". "proračun";.prijavitelj", "izvršitelj", "počinitelj", "tisak". "glasovanje", "pričuvni časnik", "časnik", "pripadnik redarstvene službe", "putovnica", "djelatnici", "državno tijelo", "organ unutarnjih poslova", "poduzeće", "poduzeće ili druga pravna osoba", "tijek", "priopćenje", "priopćavanje", "priopčiti", "prisega". "prisegnuti", "Ministarstvo pravosuđa i uprave".

Članak 42.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o krivičnom postupku.

Članak 43.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-02/92-01/09

Zagreb, 22. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.