Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 31.12.1992 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim:

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. prosinca 1992.

Broj : PA4-109/ 1-92.

Zagreb, 28. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

Članak 1.

U Zakonu o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73., 5/73., 21/74., 9/80., 25/84., 52/87., 27/88., 43/89.; 8/90., 41/90. i 59/90.) u članku 7. stavku 1. riječi: "15 dinara" zamjenjuju se riječima: "500 hrvatshih dinara".

U stavku 2. riječi: "25.000 dinara" zamjenjuju se riječima :250.000 hrvatskih dinara", a riječi: "200.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "2.000.000 hrvatskih dinara".

U stavku 3. riječi: "5.000 dinara" zamjenjnju se riječima: "100.000 hrvatskih dinara", riječi: "10.000 dinara" zamjenjuju še riječima: "200.000 hrvatskih dinara", a riječi: "25.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "1.000.000 hrvatskih dinara".

U stavku 4. riječi: "1.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "20.000 hrvatskih dinara", a riječi: "2.500 dinara" i zamjenjuju se riječima: "120.000 hrvatskih dinara":

U stavku 5. riječi: "2.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "20.000 hrvatskih dinara", a riječi: "5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "100.000 hrvatskih dinara".

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. riječi: "zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi" brišu se.

Članak 3.

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10a. koji glasi: "Članak 10a.

Nitko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu prekršajem. Imovinska korist pribavljena prekršajem oduzet će se rješenjem o prekršaju kojem je utvrđeno počinjenje prekršaja."

Članak 4.

U članku 25. stavku 3. riječi: "500 dinara" zamjenjuju se riječima: "10.000 hrvatskih dinara".

Članak 5.

Članak 48. mijenja se i glasi:

"U prekršajnom postupku u uporabi je hrvatski jezik i latinično pismo ako za uporabu u pojedinim područjima iz nadležnosti tijela za vođenje prekršajnog postupka nije zakonom uveden i drugi jezik ili pismo."

Članak 6.

Članak 49., članak 50., članak 51. i članak 52. brišu se.

Članak 7.

U članku 67. stavku 2. iza riječi: "pravo" dodaju se riječi: "ili pravni interes".

Članak 8.

U članku 111. riječi: "član 221. i 224." zamjenjuju se riječima: "članak 237. i članak 243.".

U članku,112. riječi: "član 270." zamjenjuju se riječima: "članak 295"

Članak 9.

U članku 117: stavku 1. iza točke c) dodaje se nova točka d) koja glasi:

"d) odluku o oduzimanju imovinske koristi;" Dosadašnje točke d) i e) postaju točke e) i f).

Članak 10.

U članku 124: iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi :

"Protiv odluke o oduzimanju predmeta, odnosno o oduzimanju imovinske koristi pravo žalbe ima osoba čiji je predmet oduzet rješenjem o prekršaju, odnosno kojoj je izrečeno oduzimanje imovinške koristi"

Članak 11.

U članku 131. riječi: "člana 340. stava 4., članova 346., 347., 349., 351., 355. stava.1. i 3.; člana 357. stava 1., člana 358. i 359. stava 1. te člana 390:", zamjenjuju se riječima: "članka 370. stavka 4., članka 376., članka 377., članka 379., članka 381., članka 385. stavka 1. i 3:; članka 387. stavka 1., članka 388. članka 389. stavka 1:, te članka 390.".

Članak 12.

Članak 134. mijenja se i glasi;

"Zahtjev za sudsku zaštitu dopušten je protiv rješenja Republičkog vijeća za prekršaje, ako je za prekršaj izrečena kazna zatvora ili zaštitna mjera oduzimanja dozvole za bavljenjem određenim zanimanjem ili djelatnošču."

Članak 13.

U članku 138. stavku 3: riječi: "član 383-391." zamjenjuju se riječima: "članak 416 do 424.".

Članak 14.

U članku 141. stavku 3. riječi: "član 368-378." zamjenjuju se riječima: "članak 400 do 411.".

Članak 15.

U članku 142. stavku 1. riječi: "na licu mjesta" zamjenjuju se riječima: "na mjestu izvršenja prekršaja".

U stavku 5. riječi: "republički sekretar za pravosuđe i opću upravu" zamjenjuju se riječima: "ministar pravosuđa i uprave".

Članak 16.

U članku 143. stavku 2. riječ: "prouzrokovao" zamjenjuje se riječju: "prouzročio", a u stavku 5. riječ: "tražioc" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "tražitelj" u odgovarajućem padežu.

U stavku 6. riječi: "člana 501-504." zamjenjuju se riječima: "članka 541. do 549.".

Članak 17.

U članku 161. riječ: "jugoslavenski" zamjenjuju se riječju: "hrvatski", a brojevi: "138. i 140." zamjenjuju se brojevima: "300. i 301.".

Članak 18.

U članku 162. riječi: "naroda i države" zamjenjuju se riječima: "Republike Hrvatske".

Članak 19.

U članku 166. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Svečana prisega glasi:

"Prisežem da ću se u svom radu pridržavati Ustava i zakona i da ću štititi jedinstvenost, suverenitet i pravni poredak Republike Hrvatske"."

Članak 20.

U Glavi XV. u trećem podnaslovu riječ: "Samoupravljanje i" brišu se, a u članku 175. riječ: "samoupravna" briše se.

Članak 21.

U članku 1. stavku 2., članku 4. stavku 1. i 2., članku 7. stavku 4., članku 16. stavku 2. i 3., članku 24. stavku 2., članku 28., članku 30., članku 31., članku 32. stavku 1. i 2., članku 33., članku 35., članku 36. stavku 3., članku 39. stavku 1., 2. i 3., članku 40. stavku 3., članku 42. stavku 2., članku 43. stavku 3., članku 45. stavku 1. i 2., članku 46. stavku 2., članku 47., članku 54. stavku 2., članku 55., članku 56. stavku 1, 2. i 3., članku 57. stavku 1., članku 60. stavku 3., članku 62., članku 63. stavku 2. i 3.. članku 64. stavku 1. toč. 2., članku 69. stavku 2. članku 70. stavku 2., članku 71. stavku 2. toč. a), članku 76. stavku 1., članku 80: stavku 3., članku 81. stavku 1., članku 82., članku 83. stavku 1., članku 87. stavku 2., članku 97. stavku 1., članku 104. stavku 4., članku 107. stavku 3., članku 108. stavku 1., 2., 3, 5. i 6.; članku 110. stavku 1., članku 115., članku 118. stavku 3., članku 121. stavku 1., članku 123. stavku 3, članku 124. stavku 1., 3. i 4., članku 128. stavku 1., 2. i 3, članku 129. stavku 1. i 2., članku 130. stavku 1., 2, 3. i 4.; članku 141. stavku 1., članku 142: stavku 3., članku 144. stavku 2. i 3., članku 146. stavku 1. toč. 3. i 4. i stavku 2., članku 153. stavku 1., 2. i 3., članku 154. stavku I. članku 155. stavku 1. članku 156. stavku 2., članku 158. stavku 1., 2. i 3., članku 168. stavku 3., članku 175.. članku 176, članku 177. stavku 1. i 2. i članku 179. stavku 1: riječ: "organ" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "tijelo" u odgovarajućem padežu.

Članak 22.

U članku 2. stavku 2., članku 5. stavku 2., članku 6. stavku 3., članku 11. stavku 2.. članku 12. do 15.. članku 28. do 34., članku 35. stavku 1., članku 36. stavku 1., 2. i 5., članku 42. stavku 2. i 3., članku 57. stavku 3., članku 58., članku 61., članku 77. stavku 7., članku 83. stavku 2. riječi: "učinioc" i "učinilac" u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječju: "počinitelj" u odgovarajućem padežu.

Članak 23.

U članku 9. stavku 2. riječ: "saobraćaja" zamjenjuje se riječju: "prometa", a u članku 98. stavku 3. rijeć: "saobraćajnih" zamjenjuje se riječju: "prometnih".

U članku 10. stavku 1. i članku 86. stavku 1. riječ: "Jugoslavija" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječima: "Republika Hrvatska" u odgovarajućem padežu.

U članku 24. stavku 2., članku 57. stavku 1., članku 64. stavku 2., članku 80. stavku 3.. članku 83. stavku 1., članku 144. stavku 3., članku 146. stavku 1. toč. 2., članku 153. stavku 1. riječ: "stepen" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "stupanj" u odgovarajućem padežu.

U članku 38. stavku 2., članku 39. stavku 3. i članku 41. riječ:"staralac" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se rijećju: "staratelj" u odgovarajućem padežu.

Članak 24.

U članku 44. stavku 2., članku 69. stavku 2., članku 75. stavku 5., članku 86. stavku 2., članku 101. stavku 2., članku 111., članku 112., članku 123. stavku 6., članku 131:, članku 138. stavku 3. članku 141. stavku 3. i članku 143. stavku 6. riječi: "Zakonik o krivičnom postupku" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječima: "Zakon o krivičnom postupku" u odgovarajućem padežu.

U članku 46., članku 53., članku 64. stavku 1. toč. 2. i 3., u Glavi VII podnaslova 4., članku 67. stavku 1., članku 69., članku 70: stavku 1., članku 71. stavku 4., članku 76., stavku 2.. članku 77. stavku 2., 3. i 7., članku 80. stavku 1., članku 85., članku 86. stavku 1., 2. 3. i 6., u Glavi VIII podnaslovu 3., članku 88., članku 89., članku 90. članku 91.stavku 3. članku 92., članku 95., članku 98. stavku 3., članku 100., članku 108. stavku 1. i 2., članku 109. stavku 1, 3., 5., 6., 7. i 8., članku 117. stavku 1. toč. a). b), c), stavku 2. i 3., članku 118. stavku 1., članku 119., članku 1234. stavku 2., članku 125., članku 130. stavku 4. i 5. riječ: "okrivljeni" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "okrivljenik" u odgovarajućem padežu.

U članku 64. stavku 2., članku 76. stavku 1. riječ: "učestvovati" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "sudjelovati" u odgovarajućem padežu.

Članak 25.

U članku 60. stavku 1. riječ: "izvršioca" zamjenjuje se riječju: "izvršitelja".

U članku 60. stavku 3. i članku 89. riječi: "suizvršioc" i "saučesnik" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "suizvršitelj" i "suučesnik" u odgovarajućem padežu.

U članku 64. stavku 1. toč. 2., 3. i 4., članku 69. stavku 2. i 3.. članku 92. i članku 124. stavku 2., riječ: "branilac" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "branitelj" u odgovarajućem padežu.

U članku 64. stavku 1. toč. 3. i članku 83. stavku 3. riječ: "podnosioc" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "podnositelj" u odgovarajućem padežu.

U članku 64. stavku 1. toč. 3. i članku 81. stavku 3. riječi: "staraoc". "usvoioc" i "hranioc" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "staratelj", "usvojitelj" i "hranitelj" u odgovarajućem padežu.

U članku 65., članku 124. stavku 3., članku 132. stavku 1., članku 138..stavku 1. i članku 139. stavku 2. riječi: "javni tužioc" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "javni tužitelj" u odgovarajućem padežu.

Članak 26.

U članku 75. sjtavku 1., 2., 3. i 4., članku 85. stavku 2., članku 88. stavku 3., članku 126. stavku 2. i članku 144. stavku 2. riječ: "saopćiti" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "priopćiti" u odgovarajućem padežu, a u članku 75. stavku 3., članku 126. stavku 2. i članku 143. stavku 5. riječ: "saopćenje" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "priopćenje" u odgovarajućem padežu.

U članku 77. stavku 6., članku 83. stavku 1. i članku 107. stavku 3. riječ: "milicija" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "policija" u odgovarajućem padežu.

U članku 87. stavku 2., članku 98. stavku 3., članku 101. stavku 3. riječ: "unutrašnji" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se rijećju: "unutarnji" u odgovarajućem padetu.

Članak 27.

U Glavi VIII. u Podnaslovu 7. riječi:.i pretres" brišu se, a u članku 100. i članku 101. stavku 2. riječ: "pretres" zamjenjuje se riječju "pretraga".

U članku 104. stavku 4. i 5. riječ: "ustanovama" zamjenjuje se riječju: "objektima".

U naslovu Glave VIII., te u članku 48. stavku 2., članku 69. stavku 2., članku 70. stavku 2. članku 71. stavku 1. toč. d), članku 95. stavku 2., članku 118. stavku 1., članku 122. stavku 2. riječ: "tok" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "tijek" u odgovarajućem padežu.

U članku 63. stavku 3., članku 132., članku 133. stavku 2., članku 136. stavku 1 članku 138., stavku 1. riječi: "Vrhovni sud Hrvatske" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječima: "Vrhovni sud Republike Hrvatske" u odgovarajućem padežu.

U članku 127. i članku 128. riječ "žalilac" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "žalitelj" u odgovarajućem padežu.

Članak 28.

Na zahtjev za sudsku zaštitu podnesen do dana stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuje se dosadašnji propis.

Članak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-04/92-01/01

Zagreb, 22. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.