Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 31.12.1992 Odluka o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske u I. tromjesečju 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju točke III. stavka 3. Odluke o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br 90/92.), guverner Narodne banke Hrvatske, donio je

ODLUKU

o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske u I. tromjesečju 1993. godine

I.

Narodna banka Hrvatske prodavati će blagajničke zapise izdate sukladno Odluci o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br. 90/92.) u iznosu do 10.0 milijardi hrvatskih dinara bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: "banke"), putem direktne ponude.

Blagajničke zapise Narodne banke Hrvatske banke mogu kupiti u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun poduzeća ili druge domaće pravne osobe.

II.

Narodna banka Hrvatske će prodavati blagajničke zapise koji su izdati s rokom dospijeća od 3. 7,15, 30, 45, 60 i 90 dana.

Blagajnički zapisi iz stavka 1. ove točke prodavat će se bankama po kamatnoj stopi u visini od:

- 30% od važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 3 dana;

- 45% od važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 7 dana;

- 60% od važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 15 dana;

- 95% od važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 30 dana;

- u visini važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 45 dana;.

- 1% iznad važeće eskontne stope za zapise s rokom dospijeća od 60 dana; i

- 5% iznad važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 90 dana.

Blagajnički zapisi izdaju se u apoenima od 10, 20, 50,100 i 200 milijuna hrvatskih dinara.

III.

Blagajničke zapise koje je Narodna banka Hrvatske prodala prema ovoj Odluci, banke ne mogu podnijeti na naplatu prije, isteka roka na koji su upisani.

Izuzetno od odredbi stavka I. ove točke, odlukom guvernera Narodna banka Hrvatske može otkupiti vlastite blagajničke zapise i prije isteka roka na koji su upisani zavisno od tekućih monetarnih kretanja i stanja likvidnosti banaka.

Zavisno od tekućih monetarnih kretanja Narodna banka Hrvatske može obustaviti daljnju prodaju blgajničkih zapisa koji se izdaju uz uvjete i na način utvrđene ovom odlukom.

IV.

Obveze iz blagajničkih zapisa prodanih u skladu s ovom odlukom izvršava Narodna banka Hrvatske, u roku dospijeća tih zapisa i to isplatom glavnice i kamata, koji se računaju od dana upisa do dana dospijeća tih zapisa.

Kamate se obračunavaju i plaćaju u roku dospijeća blagajničkih zapisa, a primjenjuju se konformne stope za broj dana za koji se obračunava kamata, sukladno važećoj Odluci o načinu obračuna, naplate i plačanja aktivne i pasivne kamate te naknade Narodne banke Hrvatske.

V.

Banke kupuju blagajničke zapise od Narodne banke Hrvatske i to isključivo uplatom sa svojeg žiro računa.

Narodna banka Hrvatske će, po potrebi, bankama izdavati potvrde o upisu blagajničkih zapisa.

Ukoliko banka ili druga pravna osoba proda blagajničke zapise Narodne banke Hrvatske prije roka dospijeća drugoj banci ili pravnoj osobi mora o tome, odmah ili najkasnije u roku od dva radna dana, izvijestiti Narodnu banku Hrvatske.

VI.

Narodna banka Hrvatske po potrebi, donijet će upute za provodenje ove odluke.

VII.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", broj 18/92. i 73/92.).

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O. g. br. 16/92. ,

Zagreb. 30. prosinca 1992.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.