Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 31.12.1992 Odluka o određivanju banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje će obavljati poslove likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na osnovi članka 3. stavak 1. Uredbe o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 84/92.) u svezi s člankom 67. stavak I. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske, na svojoj 19. sjednici, održanoj 30. prosinca 1992. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

o određivanju banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje će obavljati poslove likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske

I.

Poslove likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd, u Zagrebu, Splitu i Rijeci obavljat će:

1. Hrvatska gospodarska banka d.d. Zagreb za glavnu filijalu Jugobanke dd. Beograd u Zagrebu;

2. Zagrebačka banka - Pomorska banka d.d. Split za glavnu filijalu Jugobanke d.d. Beograd u Splitu;

3. Adria banka d.d. Rijeka za glavnu filijalu Jugobanke d.d. Beograd u Rijeci.

II.

Banke iz točke I. ove Odluke, dužne su likvidaciju poslovanja glavnih filijala u Zagrebu, Splitu i Rijeci obavljati na način predviđen Uredbom.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ove točke, banke iz točke I. ove Odluke dužne su poduzimati sve zakonom dozvoljene mjere za naplatu potraživanja glavnih filijala i u visini naplaćenih potraživanja promptno i na vrijeme plaćati obveze vjerovnicima glavnih filijala.

III.

Banke iz točke I. ove Odluke; zapisnički će preuzeti od glavnih filijala sve knjigovodstvene isprave i poslovne knjige kao i svu dokumentaciju o instrumentima osiguranja naplate potraživanja glavnih filijala najkasnije u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke u "Narodnim novinama".

Banke su dužne jedan primjerak zapisnika o preuzimanju dokumentacije u skladu sa stavkom 1. ove Odluke dostaviti Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske kako bi Služba mogla poduzeti mjere predviđene člankom 5. Uredbe i jedan primjerak zapisnika dostaviti Narodnoj banci Hrvatske.

IV.

Banke iz točke I. ove Odluke, dužne su do 10-tog u mjesecu podnositi Narodnoj banci Hrvatske izvješće o poslovanju po odredbama Uredbe za prethodni mjesec.

U izvješću iz stavka 1. ove točke, banke su obavezne posebno iskazivati iznos naplaćenih potraživanja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama":

O. br. 94/92.

Zagreb, 30. prosinca 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.