Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 30.12.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o Gradu Zagrebu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Gradu Zagrebu

Proglašavam Zakon o Gradu Zagrebu koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 29. prosinca 1992.

Broj : PA4-118/ 1-92.

Zagreb, 30. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON O GRADU ZAGREBU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se ustrojstvo Grada Zagreba, glavnog grada Republike Hrvatske

Članak 2.

Grad Zagreb je posebna i jedinstvena teritorijalna i upravna cjelina.

Grad Zagreb ima položaj županije.

Članak 3.

Zakonom se utvrđuje područje Grada Zagreba.

Područjg Grada Zagreba je:

Grad Zagreb i naselja: Adamovec, Auguštanovec, Brbarići Kravarski, Bapča, Belovar, Blaguša, Botinec, Brebernica, Brezovica, Budenec, Bukovčak, Bukevje, Bukovje Bistransko, Buševee, Buzin, Cerje, Cerje Pokupsko, Cerovski Vrh. Cvetković Brda, Cvetnić Brdo, Čakanec, Čret Posavski, Črnkovec, Demerje, Desprin, Donja Bistra, Donja Lomnica. Donje Podotočje, Donji Dragonožec. Donji Stupnik, Donji Trpuci; D.nji Čehk Donji Hruševec, Drenje Šćitarjevsko, Drežnik Brezovićki, Drnek, Dubravica, Dubranec, Dumovec, Dobrodol, Drenćec, Đurekovec, Gajec, Gladovec Kravarski, Gladovec Pokupski, Glavnica Donja, Glavnica Gornja, Goli Breg, Goranec, Gornja Bistra, Gornja Lomnica, Gornji Hrušovec, Gornje Podotočje, Gornji Dragonožec, Gornji Stupnik, Gornji Trpuci, Gornji Čehi Glavničica, Gradaći, Grančari, Gudci, Gustelnica, Handić Selo, Horvati, Hotnja, Hrašće Turopoljsko. Hrušćevec Pušćanski, Hrvatski Leskovac, Hudi Bitek, Ivanec Bistranski, Ivanja Reka, Jablanovec, Jagodno, Jasenovec, Jerebić, Ježdovec, Kašina, Kašinska Sopnica. Kobilići; Križ Brdovećki, Kuće, Kupinećki Kraljevec, Kučanec, Kučilovina, Ključić Brdo, Kozjaća. Kravarsko; Lazi Turopoljski, Lazina Čička, Lekneno, Lijevi Degoj, Lijevi Štefanki. Lipnica. Lučko, Lukavec Lukinić Brdo, Lužan, Lužnica; Mala Buna, Mala Kosnica, Mala Mlaka, Markovo Polje, Markuševac Turopoljski, Mićevec, Moravče, Mraclin, Novaki Bistranski, Novaki Šćitarjevski. Novo Brdo, Novo Selo Lekeničko, Novo Čiče, Obed Oborovo Bištransko, Obrezina, Odra, Odranski Obrež, Ogulinec, Okuje, Opatija, Orle, Paruževina, Petina, Petravec Petrovina Turopoljska, Planina Gornja, Planina Donja, Podvornica, Pokupsko. Poljana Čićka, Poljana Bistrička, Popovec, Prekvršje, Prepuštovec, Prvonožina, Rakitovec, Ribnica, Roženica, Ruča, Šaši, Selnica Šćitarjevska, Sesvete, Soblinec, Sok Bukevski, Starjak, Strezojevo, Staro Čiče. Strmec, Strmec Bukevski, Stružec Posavski, Stupnićki Obrež, Suhopolje Bistransko, Suša Šćitarjevo, Svetonedeljski Breg, Šašinovec. Šestak Brdo, Šibice, Šiljakovina, Šimunćevec, Trnje,Turopolje, Veleševec, Velika Buna, Velika Gorica, Velika Kosnica,Velika Mlaka, Veliko Polje, Vrbovo Posavsko, Vuger Selo, Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Vukomerić, Vukovina, Vurnovec, Zablatje Posavsko, Zadvorsko, Zaprešić, Zgurić Brdo, Žerjavinec, Žitkovčica.

Članak 4.

Granice Grada Zagreba idu katastarskim granicama rubnih naselja koja ulaze u njegovo područje.

Članak 5.

Grad Zagreb ima Statut. Statutom Grada Zagreba (u daljnjem tekstu "Statut"), u skladu sa zakonom podrobnije se utvrduje samoupravni djelokrug Grada Zagreba, ustrojstvo, ovlasti i naćin rada tijela Grada Zagreba, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Zagreba.

Članak 6.

Grad Zagreb ima grb i zastavu, te druga znamenja utvrđena Statutom.

Statutom se ureduje uporaba grba Grada Zagreba i davanje drugih počasti

II.. DJELOKRUG GRADA ZAGREBA

Članak 7.

Grad Zagreb u okviru svog samoupravnog djelokruga:

1. obavlja sve poslove koji su člankom 14., stavkom 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi stavljen·i u samoupravni djelokrug grada,

2. obavlja sve poslove koji su člankom 15. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi stavljeni u samoupravni djelokrug županija.

3. obavlja poslove glede:

- uređenja i korištenja gradevinskog zemljišta;

- uređenja i zaštite prirode i spomenika kulture;

- izgradnja stanova i poslovnog prostora te drugih objekata od važnosti za Grad Zagreb;

- utvrđivanja stopa poreza i doprinosa te visine takse i naknada;

- upravljanja, gospodarenja i raspolaganja gradskom imovinom,

ako nisu zakonom stavljeni u djelokrug tijela državne vlasti.

4. Pored poslova iz točaka I., 2. i 3. ovoga članka u samoupravnom djelokrugu Grada Zagreba su i svi drugi poslovi koji proizlaze iz položaja Grada Zagreba kao posebne i jedinstvene teritorijalne i upravne cjeline, a nisu zakonom povjereni državnim tijelima.

Članak 8.

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Gradu Zagrebu odreduju se zakonom.

Zakonom kojim se uređuje državna uprava pobliže će se urediti prava i obveze tijela Grada Zagreba u obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka.

III. USTROJSTVO GRADA ZAGREBA

A) GRADSKI KOTARI I GRADSKE ČETVRTI

Članak 9.

U Gradu Zagrebu su gradski kotari i gradske četvrti kao posebni oblici mjesne samouprave.

Gradski kotar je oblik mjesne samouprave koju Grad Zagreb Statutom osniva za područje koje predstavlja gradsku ili prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, a koje je povezano zajedničkim interesima stanovništva.

Članak 10.

Gradski kotari imaju vijeća koja su predstavnička tijela gradana.

Vijeće kotara ima od 10 do 20 članova.

Članovi vijeća kotara biraju predsjednika vijeća Funkcije predsjednika i članova vijeća su počasne. Mandat članova vijeća traje 4 godine.

Statutom će se odrediti naćin izbora vijeća gradskog kotara, broj članova vijeća te druga pitanja od važnosti za provedbu izbora.

Statutom će se odrediti i poslovi iz samoupravnog djelokruga koji se povjeravaju vijeću kotara, naćin rada, financiranje, obavljanje administrativnih i drugih poslova i sudjelovanje gradana u odlučivanju.

Članak 11.

Nadzor nad zakonitošću rada vijeća kotara obavlja gradsko poglavarstvo koje može raspustiti vijeće, ako svojim radom povrijedi Statut ili ne izvršava povjerene mu zadaće.

B) TIJELA GRADA ZAGREBA

Članak 12.

Tijela Grada Zagreba su:

1. gradska skupština,

2. gradonačelnik,

3. gradsko poglavarstvo.

Gradska skupština

Članak 13.

Mandat članova Gradske skupštine traje četiri godine. Funkcija člana Gradske skupštine je počasna.

Članovi Gradske skupštine nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Prava i dužnosti članova Gradske skupštine utvrduju se Statutom Grada i poslovnikom Skupštine.

Članak 14.

Unutarnje ustrojstvo i način rada Gradske skupštine uređuje se, u skladu s ovim Zakonom, Statutom Grada i poslovnikom Skupštine.

Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova Gradske skupštine.

Članak 15.

Gradska skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednik Gradske skupštine predsjedava sjednicama Skupštine i zastupa Skupštinu.

Prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Skupštine utvrđuju se Poslovnikom.

Članak 16.

Gradska skupština donosi odluke većinom glasova ukoliko je na sjednici nazočna većina njezinih članova.

Statut Grada, proračun i završni račun donose se većinom glasova svih članova Skupštine.

Poslovnikom Skupštine mogu se odrediti i drugapitanja o kojima se odlučuje većinom,glasova svih članova Skupštine.

Članak 17.

Gradska skupština ima 60 članova.

Članak 18.

Gradska skupština

1. donosi Statut Grada;

2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada;

3. bira i razrješuje gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, bira i razrješuje članove gradskog poglavarstva, radna tijela gradske skupštine, bira ili imenuje odnosno razrješuje i druge osobe određene statutom Grada;

4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada;

5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih društvenih i drugih djelatnosti od interesa za grad;

6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili Statutom stavljeni u njezin djelokrug.

Gradonačelnik

Članak 19.

Gradonačelnik zastupa Grad Zagreb i nositelj je izvršne vlasti u Gradu.

Članak 20.

Gradonačelnika bira Gradska skupština većinom glasova svih članova na način i po postupku ulvrdenim Poslovnikom u skladu s gradskim statutom.

Izbor gradonačelnika potvrđuje Predsjednik Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Članak 21.

O izboru gradonačelnika Gradska skupština dužna je izvijestiti Vladu Republike Hrvatske u roku od 24 sata.

Vlada Republike Hrvatske predložit će, u roku od 8 dana od dana kad je primila izvješće Gradske skupštine o izboru gradonačelnika. Predsjedniku Republike da potvrdi ili odbije potvrditi izbor gradonačelnika.

Predsjednik Republike donijet će u roku od 14 dana od dana kad mu je dostavljen prijedlog Vlade, odluku kojom

potvrđuje ili odbija potvrditi izabranog gradonačelnika. ·

Članak 22.

Kad Predsjednik Republike odbije potvrditi izbor gradonačelnika Gradska skupština dužna je, u roku od 14 dana od dana primitka odluke o odbijanju, izabrati drugog gradonačelnika.

Ako Gradska skupština u skladu s odredbom iz stavka 1: ovoga članka ne izabere drugog gradonačelnika, ili ako Predsjednik Republike ponovno ne potvrdi izbor gradonačelnika, Predsjednik Republike će u roku od 14 dana imenovati gradonačelnika.

Članak 23.

Gradonačelnik je odgovoran za obavljanje poslova državne uprave na području Grada Vladi Republike Hrvatske.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo zadržati od izvršenja opći akt Gradske skupštine, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Skupštine da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradska skupština to ne ueini, gradonačelnik je dužan u roku od sedam

- dana o tome izvijestiti Vladu Republike Hrvatske.

Članak 24.

Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji se biraju i potvrđuju na isti način i po istom postupku kao i gradonačelnik:

Zamjenik gradonačelnika amjenjuje gradonačelnika u slučaju kad je zbog duže odsutnosti, ili drugih razloga. u skladu sa Statutom, spriječen da obavlja svoje dužnosti.

Gradonaćelnik u skladu sa Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku gradonačelnika pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik gradonačelnika dužan se je pridržavati uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku gradonačelnika ne prestaje odgovornost gradonačelnika za njihovo obavljanje.

Gradsko poglavarstvo

Članak 25.

Gradsko poglavarstvo obavlja izvršne poslove Grada i poslove državne uprave koji su mu povjereni zakonom.

Članak 26.

Gradonačelnik je predsjednik Gradskog poglavarstva.

Članak 27.

Članove Gradskog poglavarstva bira Gradska skupština, na prijedlog gradonačelnika, većinom glasova svih članova.

Članovi Gradskog poglavarstva u pravilu su pročelnici upravnih odjela Gradske uprave.

Broj članova Gradskog poglairarstva utvrđuje se Statutom Grada.

Članak 28.

Gradsko poglavarstvo je odgovorno Gradskoj skupštini.

Predsjednik, zamjenici predsjednika i članovi Gradskog poglavarstva zajednički su odgovorni za odluke koje Poglavarstvo donosi. a osobno su odgovorni za svoje područje rada.

Na prijedlog najmanje I/4 članova Gradske skupštine, može se pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku, pojedinom njegovorn članu ili Poglavarstvu u cjelini. Glasovanje o povjerenju Poglavarstvu može zahtijevati i njegov predsjednik.

Odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako je za nju glasovala većina svih članova Gradske skupštine.

Ako se izglasa nepovjerenje predsjedniku Gradskog poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini, Gradsko poglavarstvo će podnijeti ostavku, osim ako gradonačelnik ne postupi po odredbi članka 29. stavka 1. ovoga Zakona.

Ako se izglasa nepovjerenje pojedinom članu Poglavarstva, predsjednik Poglavarstva će razriješiti dužnosti tog člana Poglavarstva.

Članak 29.

Ako Gradska skupština izglasa nepovjerenje gradonačelniku ili Gradskom poglavarstvu u cjelini, a u roku od 15 dana ne izabare novog gradonačelnika ili Gradsko poglavarstvo gradonačelnik može raspustiti gradsku skupštinu.

Gradonačelnik ne može ponovno raspustiti Gradsku skupštinu prije isteka godine dana od dana raspuštanja.

Članak 30.

Gradsko poglavarstvo priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršenje općih akata Gradske skupštine, usmjerava djelovanje gradskih upravnih tijela u obavljariju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga odnosno poslova državne uprave koji se obavljaju u Gradu, nadzire njihov rad. obavlja i druge poslove utvrdene gradskim statutom.

Gradsko poglavarstvo upravlja nekretninama i pokretninama u gradskom vlasništvu, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i gradskim statutom.

Pojedini članovi Gradskog poglavarstva nemaju pravo odlučivanja o pitanjima iz stavka 2. ovoga članka, kad su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.

Članak 31.

Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Gradskog poglavarstva ureduje se njegovim poslovnikom u skladu s gradskim statutom.

Članak 32.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada. kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad, osnivaju se gradski upravni odjeli.

Gradskim upravnim odjelima upravljaju pročelnici koje. na temelju javnog natjećaja. imenuje Gradsko poglavarstvo.

IV. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA ZAGREBA

Članak 33.

Sve pokretne i nepokretne stvari kojima upravlja Grad Zagreb čine njegovu imovinu.

Članak 34.

Grad Zagreb ima, u okviru državne gospodarske politike, svoje prihode, kojima u okviru samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Zagreba srazmjerni su poslovima koji su, u skledu sa zakonom u njegovom djelokrugu.

Prihodi Grada Zagreba su:

1. prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u njegovom vlasništvu,

2. prihodi od poduzeća i drugih pravnih osoba u njegovom vlasništvu, te prihodi od koncesija, koje odobrava Grad,

3. prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u njegovom vlasništvu,

4. darovi, nasljedstva i legati,

5. gradski porezi i naknade čije stope, u granicama određenim Zakonom Grad utvrduje samostalno,

6. gradski porez na plaće,

7. naknade iz državnog proračuna za obavljanje poslova državne uprave koji su preneseni na tijela Grada Zagreba,

8. pomoći i dotacije Republike Hrvatske predvidene u drevnom proračunu, odnosno posebnim zakonom i

9. drugi prihodi utvrđeni zakonom.

Članak 35.

Prihodi i rashodi Grada Zagreba utvrduju se godišnjim proračunom.

Članak 36.

Godišnji proračun Grada dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njegova donošenja,

Članak 37.

Ministarstvo financija, odnosno drugi zakonom određeni organ, nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Grada.

Organ iz stavka 1. ovoga članka obustavit će od izvršenja poništiti, odnosno ukinuti nezakoniti akt materijalnog odnosno financijskog poslovanja Grada i pokrenuti postupak protiv odgovorne osobe u skladu sa zakonom.

V. AKTI GRADA ZAGREBA

Članak 38.

Skupština Grada donosi Statut i opće akte u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i upravi.

Tijela Grada Zagreba u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga donose akte poslovanja.

VI. DRŽAVNI NADZOR I ZAŠTITA LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 39.

Državni nadzor i zaštita lokalne samouprave glede rada i akata tijela Grada Zagreba provode se prema odredbama članaka 78., 79., 80., 81, 82. i 84. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Gradska skupština donijet će Statut Grada Zagreba u roku od,tri mjeseca od dana konstituiranja.

Članak 41.

Do prvog zasjedanja novoizabrane Skupštine Grada dosadašnja Skupština nastavlja s radom u okviru svojih sadašnjih prava i obveza.

Organi uprave i službe Grada nastavljaju s radom na obavljanju poslova državne uprave u skladu sa rokovima određenim Zakonom o 5ustavu državne uprave.

Članak 42.

Nekretnine, pokretnine, financijska sredstva te prava i obveze općine Grada Zagreba, preuzet će Grad Zagreb i općine koje su se izdvojile iz dosadašnje općine Grad Zagreb, kao pravni sljednici u roku od šest mjeseci od dana konstituiranja Skupštine Grada Zagreba.

Grad Zagreb i općine koje su se izdvojile iz dosadašnje općine Grad Zsgreb posebnim sporazumom izvršit će podjelu imovine i sredstva iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 43.

Odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi odgovarajuće se primjenjuju i na Grad Zagreb.

Članak 44.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o spajanju općina s područja Gradske zajednice Zagreb i prestanku Gradske zajednice Zagreb ("Narodne novine", br. 47/90. i 33/92.).

Članak 45.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske.

Klasa: 015-07/92-01/02

Zagreb, 29. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.