Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 28.12.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o koncesijama
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o koncesijama

Proglašavam Zakon o koncesijama koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 23. prosinca 1992.

Broj : PA4-111/1-92.

Zagreb, 28. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o koncesijama

Članak 1.

Prema ovome Zakonu koncesijom se stiče:

- pravo gospodarskoga korištenja prirodnih bogatstava te drugih dobara za koje je zakonom određeno da su od interesa za Repbliku Hrvatsku:

- pravo obavljanja djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku te izgradnja i korištenje objekata i postrojenja potrebnih za obavljanje tih djelatnosti.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka koncesija se ne može dati na slijedeća dobra u vlasništvu države:

- na šumska dobra;

- druga dobra utvrđena posebnim zakonom. Koncesija se može dati domaćoj i stranoj pravnoj i fizičkoj osobi. Koncesija se može dati najdulje na vrijeme od 99 godina. Interes Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka utvrduje Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

Članak 2.

Odluku o koncesiji donosi Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Prijedlog za donošenje odluke o koncesiji podnosi Vlada Republike Hrvatske nakon pribavljenog mišljenja izvršnog odbora općine ili grada ili županije na čijem se području stječe pravo gospodarskog korištenja dobara iz članka 1. ovoga Zakona. Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske može ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da donosi odluku o koncesiji.

Članak 3.

Odluka o koncesiji donosi se na temelju provedenog javnoga prikupljanja ponuda ili javnog natječaja ili na zahtjev ako je to određeno posebnim zakonom.

Članak 4.

Prilikom pripreme prijedloga odluke o koncesiji Vlada Republike Hrvatslte (osobito) prosuđuje: - poslovni ugled podnositelja ponude,

- sposobnost za ostvarivanje koncesije,

- povoljnost ponude (tehnička i financijska) i

- utjecaj na očuvanje i zaštitu prirodnog okoliša. Prosudbu iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada na temelju elemenata prikupljenih u postupku javnoga prikupljanja ponuda ili javnog nalječaja, odnosno iz zahtjeva.

Članak 5.

Vlada može posebnom odlukom za pojedine koncesije odrediti poreske i carinske olakšice. Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u pozivu za javno prikupljanje ponuda odnosno u javnom natječaju.

Članak 6.

Stručne poslove oko pripreme odluke o koncesiji i nadzor nad ostvarivanjem koncesije, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, obavljaju nadležna ministarstva, ili izvršni organ županije, odnosno grada.

Članak 7.

Ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, Vlada Republike Hrvatske, odnosno nadležno ministarstvo, ili izvršni organ županije, odnosno grada i podnositelj ponude sklapaju ugovor o koncesiji. Ugovorom o koncesiji moraju se osigurati odgovarajuća jamstva za ostvarivanje gospodarske svrhe koncesije u skladu s interesima Republike Hrvatske. Ugovoreno plaćanje naknada za koncesiju ide u prihod proračuna Republike Hrvatske ili proračuna županije, odnosno grada. Vlada Republike Hrvatske odredit će, sukladno odredbama posebnog zakona kojim se uređuje, financiranje općina, odnosno grada, dio ugovorene naknade za koncesije koji će se iz državnog proračuna izdvajati za potrebe općine, odnosno grada na čijem se području stječe pravo gospodarskog korištenja dobara iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 8.

Ugovori o koncesiji upisuju se u jedinstveni registar koncesija koji vodi Ministarstvo financija. Ministar financija donosi pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Ugovori o koncesiji koji se odnose na nekretnine upisuju se u zemljišne knjige.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o koncesijama ("Narodne novine", br.18/90. i 61/91.) te odredbe članaka 18.,19. i 20. Zakona o stranim ulaganjima ("Narodne novine", br. 53/91.).

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 302-01/92-01/12

Zagreb, 23. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.