Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 28.12.1992 Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 79. Ustava Republike Hrvatske Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 23. prosinca 1992., donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Članak 1.

U poslovniku Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 59/92.) u članku 35. stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi: " - donosi zakone, državni proračun, završni račun državnog proračuna, poslovnik Doma i druge akte iz članka 108. ovoga poslovnika."

Članak 2.

U članku 40. stavku 2. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "osim onih prava koja predsjednik radnog tijela ima kao zastupnik".

Članak 3.

U članku 60. stavku 2. riječ: "izabrani" zamjenjuje se riječju: "imenovani".

Članak 4.

U članku 64. alineja 7. mijenja se i glasi: " - utvrduje i izdaje pročišćene tekstove zakona i drugih akata zastupničkog doma, kada je tim aktima za to ovlašten ili kada to ocjeni potrebnim."

Članak 5.

U članku 86. stavku 1. alineja 10. mijenja se i glasi:

" - utvrđuje i Zastupničkom domu podnosi prijedloge propisa o plaćama, o naknadama plaća i o drugim primanjima zastupnika, dužnosnika i djelatnika koje bira ili imenuje Zastupnički dom i njegovo radno tijelo, te u okviru ovlaštenja donosi pobliže propise za njihovo izvršenje.

" Alineja 12. mijenja se i glasi:

" - donosi pojedinačna rješenja o plaćama, o naknadama plaća i o drugim primanjima zastupnika, dužnosnika i djelatnika koje bira ili imenuje Zastupnički dom i njegovo radno tijelo"

Iza alineje 12. dodaju se nove alineje 13. i 14. koje glase:

" - donosi akte kojima se ureduju plaće, naknade plaća i druga primanja djelatnika u Stručnoj službi Sabora Republike Hrvatske, osim za djelatnike iz alineje 6. stavka 1. ovoga članka." " - donosi odluke o mjerilima za utvrđivanje primanja i naknadama troškova znanstvenim, stručnim i javnim djelatnicima koji su članovi radnih tijela Zastupničkog doma ili su uključeni u njihov rad," Dosadašnja alineja 14. briše se. Dosadašnje alineje 13. i 15. postaju alineje 15. i 16.

Članak 6.

U članku 152. stavak 4. mijenja se i glasi: "Na način iz stavka 2. i 3. ovoga članka postupit će se i kada to zahtijeva predlagatelj, neovisno o broju podnesenih amandmana, ali kada Dom odluči da treba provesti treće čitanje zakona iz razloga navedenih u članku 158. stavku 1. ovoga poslovnika."

Članak 7.

U članku 164. stavak 3. mijenja se i glasi: "Ako ne bude prihvaćen prijedlog za hitni postupak, predsjednik Doma može predložiti provođenje prvog čitanja zakona na istoj sjednici, odnosno postupiti sukladno članku 200. stavku 3. poslovnika."

Članak 8.

U članku 167.,168. i 169. riječi: "odnosno poticaj" i riječi: "ili poticaj" brišu se.

Članak 9.

U članku 172. stavak 2. briše se.

Članak 10.

U članku 175. dodaje se stavak 4. koji glasi: "Izvješća, analize i ostale informacije, koje Zastupničkom domu nije dostavila Vlada, predsjednik Domaupućuje Vladi Republike Hrvatske na mišljenje."

Članak 11.

U članku 186. dodaje se stavak 2. koji glasi: "Zastupnik koji nije bio nazočan sjednici na kojoj je predsjednik Doma obavijestio Dom o pitanju koje je postavio i dobivenom odgovoru, može pismeno dostaviti svoje mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje."

Članak 12.

U članku 196. stavku 1. druga rečenica "Prva sjednica započinje u utorak drugog tjedna u mjesecu, a druga u utorak četvrtog tjedna u mjesecu." briše se.

Članak 13.

U članku 200. stavak 2. briše se. Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase: "Ako nitko od zastupnika ili drugih predlagatelja zakona ne podnese pismeni prigovor na predloženi dnevni red najkasnije jedan dan prije zakazane sjednice, predloženi dnevni red smatra se usvojenim, time da se o podnijetim prigovorima na dnevni red odlučuje ne sjednici bez rasprave, a nakon usmenog izjašnjenja podnositelja prigovora i predlagatelja zakona. Iznimno, posebno se odlučuje o izmjenama dnevnog reda koje predsjednik Zastupničkog doma predloži u Konačnom prijedlogu dnevnog reda na samoj sjednici, ako to zatraži najmanje jedan zastupnik ili drugi ovlašteni predlagatelj zakona, time da se odlučuje na način predviđen u prethodnom stavku, a u protivnom i izmjeni prijedlog dnevnog reda smatra se usvojenim."

Članak 14.

U članhu 202. na kraju stavka 2. dodaje se rečenica koja glasi: "Dopuna dnevnog reda utvrđuje se na način predviđen člankom 200. ovoga poslovnika."

Članak 15.

U članku 203. stavci 1. i 2. brišu se. Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 1., 2 i 3. Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase: "Prije nego što se na sjednici Doma odluči o uvrštavanju ili izostavljanju pojedinih predmeta iz predloženog dnevnog reda, predsjednik Doma će staviti na glasovanje prijedlog da se pojedini zakon donese po hitnom postupku, time da se odluka donosi bez rasprave, a u slučaju prijedloga da se zakon ne donese po hitnom postupku prije glasovanja predsjednik Doma će dati riječ samo zastupniku koji se protivio donošenju zakona po hitnom postupku i predlagatelju zakona. Nakon što je dnevni red utvrđen prema odredbama ovoga poslovnika o utvrđivanju dnevnog reda, predsjednik Doma objavljuje usvojeni dnevni red, time da tijekom sjednice može promijeniti redosljed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda."

Članak 16.

U članku 227. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Redosljed za postavljanje pitanja određuje se prema redosljedu predaje evidencijskog listića o nazočnosti na sjednici i zaokruživanjem na istom napomene da želi postaviti zastupničko pitanje." Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 17.

U članku 231. stavku 1. alineje 3. briše se.

Članak 18.

U članku 233. stavak 2. briše se. U stavku 5. u prvom retku brojka "1" zamjenjuje se brojkom "3".

Članak 19.

U članku 250. stavku 2. riječi: "provedenoj raspravi" zamjenjuju se riječima: "sudjelovanju u raspravi".

Članak 20.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 021-03/92-01/09

Zagreb, 23. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.