Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 21.12.1992 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poslovnim knjigama poreznih obveznika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 30. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br.19/90, 28/90, 14/91, 73/91. i 40/92) ministar financija donosi

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o poslovnim knjigama poreznih obveznika

Članak 1.

U Pravilniku o poslovnim knjigama poreznih obveznika ("Narodne novine". br. 55/90 i 11/92) članak 21. st.1. mijenja se i glasi:

"Obrazac polugodišnjeg i godišnjeg obračuna sastavlja se u vidu prijave polugodišnjeg i godišnjeg poreza na dobit prema ostvarenoj dobiti. Prijava polugodišnjeg i godišnjeg poreza na dobit prema ostvarenoj dobiti je sastavni dio ovog pravilnika".

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. siječnja 1993. godine.

Klasa: 410-01/92-01/387

Urbroj : 513-07/92-1

Zagreb, 21. prosinca 1992.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Općina________________________________ ______________________________
                                (područni odjel)

PRIJAVA POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG POREZA NA DOBTIT PREMA OSTVARENOJ DOBITI I OSTALIH OBVEZA od__________ 19_____ do _________19_____

PODACI O OBVEZNIKU______________________________    _______________________
                (jedinstveni matični broj)           (naziv radnje)
_____________________________________  ______________________________________
    (ime i prazime obveznika)                    (ime oca)
_____________________________________  ______________________________________
    (mjesto stanovanja, ulica i broj)                (djelatnost)
______________________________________________________________________________
                (sjedište radnje, mjesto, ulica i broj)
_____________________________________ kod _____________________________________
    (broj žiro-računa obveznika)                  (sjedište SDK)
_____________________________________ kod _____________________________________
    (broj žiro-računa obveznika)              (naziv i sjedište banke)


I. POREZ NA DOBIT

________________________________________________________________________________
Datum          Ukupni prihodi Ukupni rashodi Dobit ili gubitak utvrđivanja
obračuna        (red. br.12)*      (red. br. 23)*     (red. br. 24)*
________________________________________________________________________________
1            2            3            4
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


Suvlasnici ispunjavaju prijavu srazmjerno udjelu ostvarene dobiti
________________________________________________________________________________
Reinvestirani dio dobiti    Osnovica za oporezivanje    Obračun poreza Obračunate i uplačene
(red. br. 25)*         (red. br. 26)*         na dobit        akontacije poreza
________________________________________________________________________________
5                6                7            8
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
*Iz knjige prIhoda i rashoda


II. ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
________________________________________________________________________________
Osnovica    Stopa      Obračunata       Uplaćene akontacije
                članarina        članarine
________________________________________________________________________________
1        2        3            4
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________III. VODOPRIVREDNI DOPRINOS
________________________________________________________________________________
Osnovlca        Stopa      Obračunati vodo-    Uplačene akontacije
                    privredni doprlnos   vodoprivrednog doprinosa
________________________________________________________________________________
1            2            3                4
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________IV. ZAJAM REPUBLICI HRVATSKOJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
________________________________________________________________________________
Obračunata amortizacija
siječanj - lipanj            Stopa      Obračunati       Uplačeni zajam
19___________              zajam
________________________________________________________________________________
1                2        3            4
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________

Ispunjava uprava društvenih prlhoda

Datum početka rada_________ 199_____  Početne godine rada
                        (čl. 26. Zakona o nepo-
Datum prestanka rada _______ 199_____  srednim porezima)____  ____  ____  ____
                                mjeseci     %    mjesec i%
Ukupno zaposlena radnika ____________  Broj ukupno zaposlenih ____
Od toga invalidnih osoba _____________ Postotak zaposlenih invalidnih osoba (čl. 27.
                        Zakona o neposrednim porezima)
Udio u ostvarenoj dobiti suvlasnika (%)__    Udio u ostvarenoj dobiti suvlasnika _______
                        Postotak dobiti ostvaren u inozemstvu _____
                        Strana fizička osoba ________

                                Žig i potpis poreznog obveznika
U_____________ _______________19_____     _______________________________
Napomena:

I. POREZ NA DOBIT

U kolonu 5 upisuje se:

- dio dobiti koji je fizička osoba uložila u saniranje šteta izazvanih ratnim djelovanjem na području Republike Hrvatske (članak 26. st.1. Zakona o neposrednim porezima),

- dio dobiti koji fizička osoba reinvestira u cilju povećanja ili modernizacije proizvodnih kapaciteta u vlastitom ili drugom poduzeću ili radnji po odbitku amortizacije. Reanimirani dio dobiti može iznositi najviše 50% od ostvarene dobfti, iz kolone 4 (članak 28. Zakona).

U kolonu 7 upisuje se obračunati porez na dobit primjenom stopa na osnovicu iz kolone 6.

II. ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

U kolonu 1 upisuje se osnovica što je čini uhupni prihod iz kolone 2 poreza na dobit.

III. VODOPRIVREDNI DOPRlNOS

U kolonu 1 upisuje se osnovica što je čini dobit iz kolone 4 poreza na dobit uvećana za bruto plaće poslodavca i radnika obračunate za godinu za koju se podnosi prijava.

IV. ZAJAM REPUBLICI HRVATSKOJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

U kolonu 1. upisuje se iznos amortizacije obračunat za razdoblje siječanj-lipanj 19_____ godine.