Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 21.12.1992 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju porezne prijave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 111. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine" br. 19/90, 28/90, 14/90, 73/91. i 40/92), ministar financija donosi

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju porezne prijave

Članak 1.

U Pravilniku o obliku i sadržaju porezne prijave ("Narodne novine", br. 55/90 i 12/92) mijenja se obrazac 4 - Prijava za razrez poreza iz ukupnog prihoda građana, koji je sastavni dio tog pravilnika.

Članak 2.

Obrazac 4 - Prijava za razrez poreza iz ukupnog prihoda građana sastavni je dio ovog pravilnika.

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993. godine.

Klasa: 410-01/92-01/386

Urbroj : 513-07/92-1

Zagreb, 21. prosinca 1992.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Obrazac 4
Datum primitka prijave:__________________________
Redni broj popisa primljenih prijava_____________        Služba društvenih prihoda
                                __________________________


PRIJAVA ZA RAZREZ POREZA IZ UKUPNOG PRIHODA GRAĐANA ZA _______ GODINU


I. PODACI O OBVEZNIKU
________________________________________________________________________________
Osobni podaci  Grupa      Zanimanje                Mjesto stanovanja o obvezniku
        zanimanja                            ulica i broj
________________________________________________________________________________
1            2            3                    4
________________________________________________________________________________


____________________________________
    (ime i prezime, ime oca)


____________________________________
    (jedinstveni matični broj građana)


________________________________________________________________________________
__________________________________________kod___________________________________
(broj žiro-računa)                       (naziv i sjedište banke)

________________________________________________________________________________
Prijavljujem da sam u_____________ 199___ godini ostvario slijedeće prihode:


II. PODACI O PRIHODIMA OSTVARENIM IZ RADNOG ODNOSA
________________________________________________________________________________
            Naziv i adresa isplatitelja poslodavca -    Ukupni iznos
Prlhod je ostvaren iz: kod kojeg je obveznik - podnositelj pri-    hrvatskih dinara
            jave ostvario prihod
________________________________________________________________________________
5                6                    7
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
Radnog odnosa na neodređeno vrijeme (redovna i ostalaprimanja)

________________________________________________________________________________
Mirovine ili invalidske mirovine

________________________________________________________________________________
Radnog odnos na određeno radno vrijeme ili dopunskog rada
________________________________________________________________________________
Ostalo
________________________________________________________________________________
                                            UKUPNO II.


III. PRIHOD OD AUTORSKIH PRAVA
________________________________________________________________________________
                            Odbija se na ime poreza
                Bruto prihod umanjen
Naziv i adresa isplatioca    za troškove       od autorskih  iz neto Ostatak (kol. 9-kol 10. i 11.)
                hrvatskih dinara    prava      plaća  iznos hrvatskih dinara
                            hrvatskih dinara
________________________________________________________________________________
8                9            10       11       12
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
                                        UKUPNO III:
________________________________________________________________________________


IV. OSTALI PRIHODI
________________________________________________________________________________
            Neto prihod (porezna      Odbija se na ime poreza,
Prihodi na koje se   osnovica ili katastarski    doprinosa samodoprinosa i    Ost. (kol.14-kol.15)
plaća porez       prihod) hrvatskih dinara    drugih obveza hrvatskih iznos hrvatskih dinara
dinara
________________________________________________________________________________
13               14                   15           16
________________________________________________________________________________
Godišnji dohodak od poljopriv-
rede (katastarskih prihod) koji
otpada na obveznika ili ostva-
rena dobit od poljoprivrede
________________________________________________________________________________
Ostvarena dobit obavljanjem
djelatnosti
________________________________________________________________________________
Od prihoda na koje se plaća
porez u postotku od bruto pri-
hoda (ugovor o djelu i sl.)
________________________________________________________________________________
Od izdavanja u zakup ili najam
imovine
________________________________________________________________________________
UKUPNO IV:
________________________________________________________________________________
V. PODACI ZA PRIZNAVANJE OLAKŠICA            SVEUKUPNO (II + III + IV)
A. Podaci za priznavanje olakšice za članove obitelji
________________________________________________________________________________
1. Opći podaci:             1. član 2. član 3. član 4. član 5. član
Prezime i ime članova uže obitelji
________________________________________________________________________________
Zanimanje
________________________________________________________________________________
Godina rođenja
________________________________________________________________________________
Srodstvo
________________________________________________________________________________
2. Podaci o čistom prihodu iz:
Radnog odnosa
________________________________________________________________________________
Od mirovine, invalidske
mirovine i slično
________________________________________________________________________________
Od radnog odnosa na
određeno vrijeme ili
dopunskog rada
________________________________________________________________________________
Od autorskih prava:
Ukupno:
________________________________________________________________________________
- troškovi% ______________________________________________________________________
Ostaje čisti prihod
________________________________________________________________________________
Od poljoprivrede
________________________________________________________________________________
Od prihoda od imovine
________________________________________________________________________________
Od obavljanja djelatnosti - dobiti
________________________________________________________________________________
SVEGA
________________________________________________________________________________


B. Podaci za priznavanje ostalih olakšica propisanih zakonom
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

C. Uplaćene akontacije poreza iz ukupnog prihoda gradana po tromjesečjima _______ godine
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Napomena obveznika:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

U ______________dana____________________        ______________________________
                                    (potpis obveznika)


UPUTE
za popunjavanje prijave

I. PODACI O OBVEZNIKU

U koloni 2. prijave naznačiti grupu zanimanja. To znači, ako je obveznik direktor ili rukovodeće osoblje u prIvredi, u koIonu 2. upist će brojku 2, a u kolonu 3. upisat će "direktor" iIi "šef računovodstva" ili "šef transporta&quo

________________________________________________________________________________
                                            Zanimanja
        Grupa zanimanja                         koja
                                            ulaze u
                                            grupu
________________________________________________________________________________
            1                                2
________________________________________________________________________________
1. ČIanovi predstavničkih tijela i izvršnih vi-
jeća i njihovih odgovarajućih osoba u općinama
2. Direktori i ostalo rukovodeće osobIje u gospodarstvu
3. Direktorl, načeInici i ostaIo rukovodeće
osobIje u državnim organima i ustanovama državnih sIužbi
4. Inženjerl i arhitekti
5. Tehničarl (građevinshi, rudarski, strojarski, elektro i dr.)
6. Liječnici i veterinarl
7. Književnici
8. Likovni umjetnici
9. Kipari
10. Kompozitorl
11. Muzičarl i pjevači
12. Glumci, režiseri i scenografi
13. Profesorl sveučilišta i drugi znanstveni radnici
14. Knjigovođe
15. Radnici u industriji, rudarstvu i građevinarstvu
16. Radnfci u trgovini i ugostiteljstvu
17. Radnici u ostaIim privrednim djelatnostima
18. Radnici u bankama, SDK, štedionicama,
osiguravajućim zavodima i lutriji
19. Radnici u privrednim komorama, zavodima i poslovnim udruženjima
20. Radnici u športskim organizacijama
21. Radnici u ostaIim neprivrednim organizacijama
22. Odvjetnici
23. SamostaIni obrtnici
24. SamostaIni ugostiteIji
25. Samostalni prtjevoznici
26. Poljoprivrednici
27. Ostala zanimanja
________________________________________________________________________________

III. PRIHOD OD AUTORSKIH PRAVA
PriIikom isplate prihoda od autorskih prava isplatilac obračunava i obustavlja porez i doprlnos za zdravstveno, mirovinsko i invaIidsko osiguranje samostaInih umjetnika, a autoru ispIaćuje ostak prlhoda po odbitku poreza iz neto plaća.
Porez od autorskih prava plaćju obveznici tog poreza po stopi od 15%.
a) po stopi od 30% od prihoda ostvarenih od:
- priredaba artista, mađioničara, plesača, manekena, imitatora i sl.
b) po stopi od 20% na prihode od autorskih prava koje ostvaruje osoba na koju je preneseno autorsko pravo,
c) po stopi od 5% iz prihoda od patenata i tehničkih unapredenja i drugih oblika inovacija.

Ove stope poreza od 15 i 30% smanjuju se samostalnim umjetnicima i ostalim gradanima, koji pIaćaju doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika za iznos stope tog doprlnosa. Osim toga ove stope smanjuju se samostalnim 

Doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika plaćaju samostalni umjetnici po stopi od 14%, a ostali građani po stopi od 8%. Samostalni umjetnici i estradni radnici, koji sami plaćaju doprinos za zdravstveno, mirovinsko
Međutim, od primljenog iznosa, ostatka prihoda od autorskih prava, treba odbiti troškove u smislu članka 59. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 19/90, 28/90, 14/91, 73/91 i 40/92) po slijedećim stopama.
1. Za kiparska djela, tapiserije izvedene u materijalu, keramoplastiku i umJetničku keramiku i vitraž - 50% od prihoda.
2. Za umjetničku fotografiju iz oblasti znanosti, kulture i privrede, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama fresko, mozaik, intarzija, emaJl, interzirani i emajlirani predmeti i slično, kostimografiju (kazališni i modni kostimi izvedeni u m
3. Za slikarska djela, grafička djela, industrijsko oblikovanje s izradom modela i maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obradu fasada objekata, oblikovanje prostora, radove na području hortikultu
4. Za izvođenje umjetničkih djela (sviranje, pjevanje, kazališna i filmska gluma, recitiranje) snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju, kada se ne izvode u materijalu - 15% od prihoda.
5. Za ostala, osim patenata i tehničkih unapređenja - 25% od prihoda.
Ovi postoci troškova obračunavaJu se od bruto iznosa prihoda. Ako obvezniku nije poznat bruto iznos prihoda već samo primljeni iznos prihoda (bruto iznos umanjen za porez i doprinos od autorshik prava), preračunati troškovi na prlmljeni iznos prihoda obra
Postotak troškova propisan zahonom podijeli se sa 100 manje obustavljeni porez i doprinos od autorskih prava ili po formuli:

            PT
TN=____________________________________
        100 - (100 - PT) x USPD%

od čega je:
TN - troškovi na prlmljeni (neto) iznos prihoda
PT - postotak troškova propisan zakonom
USPD - ukupna stopa poreza i doprlnosa od autorskih prava
Na primjer, ako je obveznih primio neto prlhod u iznosu od 10.000 htvatskih dinara, a troškovi mu se priznaju 35% od bruto ostvarenog prlhoda i ukupna stopa poreza i doprinosa od autorskih prava iznosi 15%, od neto ostvarenog prihoda troškovi mu se-prizna
35:100 - (100-35) x 15% = 0,38781.
Troškovi za ostvarenje prihoda od patenata i tehničhih unapređenja priznaju se u iznosima propisanim čl. 60. Zakona o neposrednim porezima.
Porez iz neto plaća utvrđuje se od osnovice za obračun poreza na prihod od autorskih prava umanjene za plaćeniporez i doprinos od autorskih prava.
Ako je prihod od autorskih prava ostvaren kod više od tri isplatioca, podatke pod III. dati na posebnom popisu pod svim predviđenim kolonama (8-12) i sumarno unijeti u prijavu.

IV. OSTALI PRIHODI

Obveznicima poreza na dobit, koji taj porez plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, ukupnim čistim prihodom smatra se prihod od kojega bi po propisanoj stopi poreza na dobit bio razrezan onoliki iznos poreza, koliko iznosi paušalni iznos poreza, umanjen za 
Obveznici poreza na dobit, koji taj porez plaćaju prema ostvarenoj dobiti u kolonu 14 unose iznos o ostvarenoj dobiti, koja služi kao osnovica za utvrđivanje poreza na dobit po godišnjem obračunu u godini za koje se utvrđuje porez iz ukupnog prlhoda građa

Za popunjavanje ostalih kolona prijave ne daju se posebne upute jer se smatra da su dovoljno jasne.
Prijavu popuniti sa svim traženim podacima kako bi se izbjeglo nepotrebno vraćanje odnosno pozivanje na nadopunu prljave.
Olakšice pod V. "Prijave" priznavat će se samo ako su pruženi svi podaci odnosno potrebni dokazi.