Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 21.12.1992 Pravilnik o izinjenaina i dopunama Pravilnika o naičnu utvrđivanja vrijednosti i kvalitete stana te načinu i postupku utvriđivanja visine stanarine za pojedini stan
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Na temelju članka 45. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85, 42/86 i 22/92) ministar graditeljstva i zaštite okoliša donosi

PRAVILNIK

o izinjenaina i dopunama Pravilnika o naičnu utvrđivanja vrijednosti i kvalitete stana te načinu i postupku utvriđivanja visine stanarine za pojedini stan

Članak 1.

U Pravilniku o načinu utvrdivanja vrijednosti i kvalitete stana te načinu i postupku utvrđivanja visine stanarine za pojedini stan ("Narodne novine", br. 20/87 i 49/90), članak 4. mijenja se i glasi: "Prosječni troškovi građenja kvadratnog metra stana na području općina odnosno grada (T) i minimalni postotak od kvalitete i vrijednosti stana (p), određuje se najmanje tromjesečno, a objavljuje ih Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša."

Članak 2.

Članak 8., stavak 2. briše se.

Članak 3.

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14a. koji glasi: "Za armirano-betonske montažne građevine koje su izgrađene do 1974. godine, za koje se pretpostavlja da postoje nedostaci koji bitno utječu na kvalitetu stanovanja, izvršno tijelo skupštine općine odnosno grada, zatražit će od pravne osobe ovlaštene za obavljanje građevinskih ispitivanja, nalaz o postotku umanjenja vrijednosti pojedinih elemenata koji su bodovani. Ukoliko se utvrde nedostaci iz stavka 1. ovoga članka, skupština općine odnosno grada uskladit će odluke kojima je utvrđen broj bodova za pojedine elemente stana što se boduju na način da se ukupan broj bodova za pojedine elemente stana može umanjiti do najviše 50%. Na osnovi nalaza iz stavka 1. ovoga članka te usklađene odluke iz stavka 2. ovoga članka, fond u stambenom gospodarstvu umanjit će, za svaki pojedini stan, utvrđeni broj bodova iz zapisnika o bodovanju stana."

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 371-01/92-03/19

Urbroj : 531-06/1-92-1

Zagreb, 16. prosinca 1992.

Ministar graditeljstva i zaštite okoliša

Zdenko Karakš, dipl. inž. građ., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.