Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 18.12.1992 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o organizaciji rada u osnovnim školama u 1992/93. školskoj godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78., 50/78.,29/85.,48/86.,41/90.,47/90 i 53A/91), a u svezi s člankom 11. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih organa državne uprave ("Narodne novine", br. 55/92), ministar kulture i prosvjete donosi

NAREDBU

o izmjenama i dopunama Naredbe o organizaciji rada u osnovnim školama u 1992/93. školskoj godini

I.

U Naredbi o organizaciji rada u osnovnim školama u 1992/93. školskoj godini ("Narodne novine", br. 55/92) u točki II. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: "U redovnim razrednim odjelima može biti do 36 učenika, a u odjelima s prognanim i izbjeglim učenicima do 40. U kombiniranim razrednim odjelima s dva razreda može biti 25, a s tri i četiri razreda 20 učenika. Ako u razrednom odjelu ima više učenika od broja učenika utvrđenog stavkom 3. ove točke odjel se dijeli na dva odjela s podjednakim brojem učenika ukoliko to omogućavaju prostorni i pedagoški uvjeti." Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 4., 5. i 6.

II.

U točki III. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "lzuzetno od odredbe stavka 1. ove točke, učiteljima razredne i predmetne nastave koji su mentori za studente ne umanjuje se radna obveza s tim da se pojedini oblici rada, opseg i vrsta poslova mentora posebno plaćaju u skladu s odlukama Ministarstva kulture i prosvjete." Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. brojka "1" zamjenjuje se brojkom "3".

III.

Iza točke III. dodaje se nova točka koja glasi: "III.A Osnovne škole koje su organizirale izvođenje nastave u dvije ili više smjena i imaju više od 16 razrednih odjela imaju voditelja smjene. Voditelja imaju izdvojenipodručni razredni odjeli (područne škole) s četiri i više razrednih odjela. Voditelja mogu imati i izdvojeni područni razredni odjeli (područne škole) i s manje od 4 razredna odjela uz suglasnost Ministarstva,kulturei prosvjete. Voditelj smjene je pedagog, a ako škola nema pedagoga ili ako ima više od dvije smjene, voditelj može biti drugi stručni suradnik ili učitelj predmetne nastave. Voditelj područnog razrednog odjela (područne škole) je učitelj razredne ili predmetne nastave u tom odjelu (školi)."

IV.

U točki V. stavku 12. riječi "do 15. rujna 1992. godine" zamjenjuju se riječima "do 15. siječnja 1993. godine..."

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-05/92-01-1782

Urbroj : 532-03-3/2-92-11

Zagreb, 10. prosinca 1992.

Ministar kulture i prosvjete

mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.