Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 18.12.1992 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osiguranju osnivača privatnih poduzeća u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. stavka 1. točke 9. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalmh privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 57/90 i 21/92), Upravni odborRepubličkog fonda mirovinskogi invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 8. prosinca 1992. donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o osiguranju osnivača privatnih poduzeća u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

Članak 1.

U Odluci o osiguranju osnivača privatnih poduzeća u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 1/91) članak 2. mijenja se i glasi: "Svojstvo osiguranika iz članka 1. ove odluke utvrđuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na temelju akta o osiguranju poduzeća i upisa u sudski registar, i to s danom podnošenja zahtjeva za priznanje tog svojstva".

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi. "Osiguranik je sam obveznik uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa jest osnovica za koju se osiguranik sam pismeno izjasnio, a utvrđena je na način predviđen odlukom o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske".

Članak 3.

Iza članka 3. dodaje se novi članak 4. koji glasi: "U staž osiguranja računa se vrijeme za koje je uplaćen odgovarajući doprinos. Pravo na osiguranje prestaje ako odgovarajući doprinosi nisu uplaćeni u roku od 6 mjeseci od dana dospijeća".

Članak 4.

Na dan primjene ove odluke prestaje se primjenjivati Odluka o osnovici osiguranja koja služi za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje osnivaća privatnih poduzeća ("Narodne novine", broj 1/91).

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1992.

Klasa: 142-13/92-01/4808

Urbroj : 342-99-01/92-19

Zagreb, 8. prosinca 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stijepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.