Zakoni i propisi - Pravni savjeti 86 12.12.1992 Uredba o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se određuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 10. prosinca 1992. godine donijela je

UREDBU

o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom uredbom utvrđuju se način i uvjeti podmirivanja obveza koje proistječu iz kredita međunarodnih financijskih organizacija odobrenih korisnicima - poduzećima i drugim pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za čije je otplate Republika Hrvatska preuzela obveze na temelju ranije danih garancija i supergarancija bivše SFRJ.

Članak 2.

Korisnici kredita iz članka 1. ove uredbe obvezni su pravovremeno, u roku dospijeća, podmirivati obveze koje proistječu iz ugovora o kreditima, i to uplatom protuvrijednosti dospjelih obveza u hrvatskim dinarima kod banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Ako korisnik kredita ne uplati ovlaštenoj banci protuvrijednost dospjele obveze u hrvatskim dinarima u roku dospijeća, banka je obvezna podmiriti tu obvezu iz deviznih sredstava kojima raspolaže ako je garant ili dužnik prema inozemstvu po osnovi kredita iz članka 1. ove uredbe.

Ovlaštena banka koja podmiri obvezu u smislu stavka 1. ovoga članka naplatit će od korisnika kredita svoje potraživanje na temelju ugovora zaključenog s tim korisnikom.

Ako ovlaštena banka, koja je garant ili dužnik, na dan dospijeća devizne obveze ne raspolaže devizama potrebnim za plaćanje, može od Ministarstva financija zatražiti da joj nedostatne devize osigura Narodna banka Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske prodat će nedostatne devize ovlaštenoj banci na temelju naloga Ministarstva financija, ali najviše do svote dospjele devizne obveze, nakon primitka protuvrijednosti deviza u hrvatskim dinarima.

Devize kupljene u skladu s odredbom iz stavka 3. ovoga članka ovlaštena banka obvezna je Narodnoj banci Hrvatske prodati iz tekućeg priljeva odmah, a najkasnije u roku 30 dana od dana kada ih je kupila.

Članak 4.

Ovlaštena banka koja nije garant ni dužnik po osnovi kredita iz članka 1. ove uredbe, ali je garant prema Republici Hrvatskoj, obvezna je korisniku kredita prodati devize u svoti dospjele obveze, nakon primitka protuvrijednosti dospjele obveze u hrvatskim dinarima.

Ako ovlaštena banka iz stavka 1. ovoga članka na dan dospijeća devizne obveze ne raspolaže devizama za plaćenje, ona može zatražiti od Ministarstva financija da joj nedostatne devize osigura Narodna banka Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske prodat će nedostatne devize ovlaštenoj banci na temelju naloga Ministarstva financija, ali najviše do svote dospjele devizne obveze, nakon primitka protuvrijednosti deviza u hrvatskim dinarima.

Devize kupljene u skladu s odredbom iz stavka 2. ovog članka ovlaštena banka obvezna je Narodnoj banci Hrvatske prodati iz tekućeg priljeva odmah, a najkasnije u roku 30 dana od dana kada ih je kupila.

Članak 5.

Kada korisnik kredita otplaćuje kredit iz članka 1. ove uredbe na način propisan u članku 2. ove uredbe putem ovlaštene banke koja nije po osnovi toga kredita garant ili dužnik prema inozemstvu ni garant prema Republici Hrvatskoj, tada je toj banci (putem koje se obavlja plaćanje u inozemstvo) obvezna prodati devize u svoti dospjele obveze ona banka koja jest garant ili dužnik prema inozemstvu ili prema Republici Hrvatskoj.

Ako ni jedna banka iz Republike Hrvatske nije garant ili dužnik prema inozemstvu ili prema Republici Hrvatskoj i(ili) ako ovlaštena banka garant ili dužnik prema inozemstvu ili prema Republici Hrvatskoj na dan dospijeća devizne obveze ne raspolaže devizama za plaćanje, ovlaštena banka putem koje se obavlja plačanje u inozemstvo može zatražiti od Ministarstva financija da joj devize osigura Narodna banka Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske, na temelju naloga Ministarstva financija, prodat će devize ovlaštenoj banci putem koje se obavlja plaćanje u inozemstvu, ali najviše do svote dospjele obveze, nakon primitka protuvrijednosti deviza u hrvatskim dinarima.

Ako je u skladu s odredbama stavka 2. ovoga članka devize kupila ovlaštena banka garant ili dužnik prema međunarodnim financijskim organizacijama ili prema Republici Hrvatskoj zato što na dan dospijeća nije raspolagala potrebnim devizama, onda je ona obvezna svotu kupljenih deviza prodati Narodnoj banci Hrvatske iz tekućeg deviznog priljeva odmah, a najkasnije u roku 30 dana od dana kada ih je kupila.

Članak 6.

Ako se od Ministarstva financija, na osnovi preuzete obveze Republike Hrvatske za otplatu kredita iz članka 1. ove uredbe, bude zahtijevalo da osigura ovlaštenoj banci ili poduzeću ili drugoj pravnoj osobiti protuvrijednost dospjele obveze u hrvatskim dinarima, Ministarstvo financija svoja će potraživanja utvrditi na temelju ugovora ili putem naloga ovlaštenoj organizaciji za platni promet da blokira račune dužnika.

Članak 7.

Novčanom kaznom od 40.000 do 450.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup poduzeće ili druga pravna osoba ako ne uplati protuvrijednost dospjele obveze u hrvatskim dinarima u skladu s odredbom iz članka 2. ove uredbe.

Za privredni prijestup iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom u svoti od 5.000 do 25.000 hrvatskih dinara.

Članak 8.

Ako ovlaštena banka ne podmiri dospjelu obvezu, prema odredbi iz stavka 1. članka 3. ove uredbe, ili ako ne proda devize korisniku kredita u skladu s odredbom iz stavka 1. članka 4. ove uredbe, ili ako ne proda devize Narodnoj banci Hrvatske, prema odredbama iz stavka 4. članka 3., stavka 3. članka 4. i stavka 4. članka 5. ove uredbe, smatrat će se nelikvidnom i Narodna banka Hrvatske će protiv te banke poduzeti mjere predviđene Zakonom o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92).

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove uredbe u Republici Hrvatskoj prestaje vrijediti Zakon o načinu i uvjetima izvršavanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija za koje je federacija dala garanciju ili supergaranciju i kreditima iz međudržavnih sporazuma ("Službeni list", br. 43/86), koji je preuzet odredbom članka 1. točke 11. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 10.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 306-01/92-01/07

Urbroj : 5030105-92-3

Zagreb, 10. prosinca 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.