Zakoni i propisi - Pravni savjeti 86 12.12.1992 Pravilnik o postupku, načinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temelju članka 83. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", br. 19/92) ministar kulture i prosvjete donosi

PRAVILNIK

o postupku, načinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se postupak, način i uvjeti ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola (u daljnjem tekstu: nastavnici) u zvanje mentora i savjetnika.

Odredbe ovog pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na ravnatelje škola.

Članak 2.

Nastavnici mogu napredovati u zvanja:

- profesora mentora i profesora savjetnika,

- odgajatelja mentora i odgajatelja savjetnika,

- stručnog suradnika mentora i stručnog suradnika savjetnika,

- stručnog učitelja mentora i stručnog učitelja savjetnika,

- suradnika u nastavi mentora i suradnika u nastavi savjetnika.

II. UVJETI I POSTUPAK ZA STJECANJE ZVANJA MENTORA I SAVJETNIKA

Članak 3.

Nastavnik može biti imenovan za zvanje mentora i savjetnika ako ima ovim pravilnikom predviđen broj godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj djelatnosti odnosno na poslovima nastave ili drugog stručno-pedagoškog rada, te ako udovoljava drugim uvjetima utvrđenim ovim pravilnikom.

Članak 4.

Nastavnik za napredovanje u struci radi stjecanja zvanja mentora i savjetnika dostavlja zahtjev Ministarstvu kulture i prosvjete putem ravnatelja škole.

O napredovanju u zvanje mentora i savjetnika odluku donosi Ministarstvo kulture i prosvjete na prijedlog ravnatelja škole.

Ravnatelj je dužan, uz prijedlog iz stavka 2. ovog članka pribaviti i dostaviti mišljenje stručnih organa škole i Zavoda za školstvo Ministarstva kulture i prosvjete.

Članak 5.

Ravnatelj škole, za napredovanje u struci radi stjecanja zvanja mentora i savjetnika, dostavlja svoj zahtjev Ministarstvu kulture i prosvjete putem zavoda za školstvo.

Zavod za školstvo dužan je pribaviti i uz zahtjev za napredovanje ravnatelja u zvanje mentora odnosno savjetnika dostaviti Ministarstvu mišljenje stručnih organa škole utvrđenih ovim pravilnikom.

Članak 6.

O stečenom zvanju iz članka 1. ovog pravilnika izdaje se rješenje.

Članak 7.

Imenovanjem u zvanja iz članka 1. ovog pravilnika nastavniku pripada i odgovarajući koeficijent za obračun plaće utvrđen sukladno propisu o utvrđivanju kalkulativnih elemenata za obračun plaća djelatnika u organima i organizacijama prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa u kojima se sredstva za rad osiguravaju u proračunu Republike Hrvatske.

III. NAČIN I UVJETI OCJENJIVANJA I NAPREDOVANJA NASTAVNIKA

Članak 8.

Zvanje mentora može steći nastavnik koji:

- ima najmanje 10 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj ustanovi i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu,

- je uspješan u svom radu,

- je ostvario najmanje 8 bodova za stručno i pedagoško usavršavanje,

- je ostvario najmanje 5 bodova iz područja drugog stručnog rada.

Nastavnik koji ima 25 godina radnog staža u odgoju i obrazovanju, a njegov rad je uspješno ocijenjen u skladu s člankom 9. ovog pravilnika, stječe zvanje mentora, te se na tog nastavnika ne primjenjuju uvjeti propisani stavkom 1. ovog članka.

Uvjetima iz stavka 1. alineja 2. ovog članka i iz stavka 2. ovog članka udovoljava i nastavnik koji je radio na poslovima nastave ili drugog stručnog i pedagoškog rada najmanje s pola radnog vremena.

Članak 9.

Zvanje savjetnika može steći nastavnik koji je:

- najmanje 5 godina proveo na radu u odgojno-obrazovnoj ustanovi u zvanju mentora,

- uspješan u svom radu,

- do posljednjeg napredovanja ostvario najmanje 10 bodova iz područja drugog stručnog rada.

Članak 10.

Uspješnost u radu prosuđuje se:

- prema postignutom uspjehu učenika i drugih polaznika nastave,

- prema uspješnosti suradnje s roditeljima,

- prema uspješnosti suradnje i timskog rada s drugim pedagoškim i stručnim suradnicima.

Pri utvrđivanju uspješnosti u radu treba uzimati u obzir značajke i posebnosti struke odnosno radnog mjesta.

Uspješnost rada nastavnika ocjenjuje ravnatelj na osnovi mišljenja stručnog aktiva, na osnovi rezultata rada nastavnika, procjeni njegove radne discipline i zalaganja u radu.

Članak 11.

Stručno i pedagoško usavršavanje kao uvjet za napredovanje iskazuje se bodovanjem.

Uspješno obavljeno stručno usavršavanje dokazuje se potvrdom o sudjelovanju na usavršavanju po odgovarajućem programu.

Članak 12.

Programe stručnog i pedagoškog usavršavanja utvrđuje Zavod za školstvo Ministarstva kulture i prosvjete i objavljuje ih u obliku kataloga za svaku školsku godinu.

Svakih 12 sati rada na stručnom usavršavanju vrednuje se s jednim bodom.

Katalog sadržava naziv programa, trajanje i sadržaj programa, broj bodova koji donosi uspješno savladani program, realizatore programa i predviđeno vrijeme za njegovu realizaciju, te rokove prijave.

Na prijedlog nastavnika Zavod za školstvo može priznati stručno-pedagoško usavršavanje u inozemstvu.

Članak 13.

Za svaki uspješno ostvareni program stručnog usavršavanja nastavniku se izdaje potvrda u kojoj su navedeni podaci o programu i njegovom vrednovanju u skladu sa katalogom programa.

Izvodač programa usavršavanja vodi evidenciju izdanih potvrda.

Škola je dužna voditi vlastitu evidenciju o usavršavanju svojih nastavnika.

Članak 14.

Drugi stručni rad vrednuje se:

A) s jednim bodom:

- svaki održani ogledni sat,

- mentorstvo za pripremu studenata za izvođenje nastavnog sata,

- dva stručna ili pedagoška predavanja za nastavničko vijeće,

- za jedno predavanje na stručnom aktivu (najmanje općinska razina),

- vođenje stručnog aktiva u školi u školskoj godini,

- priprema i tematske izložbe otvorene za javnost,

- priprema i javne kulturne priredbe u školi,

- vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije za jednu školsku godinu,

- organizacija i natjecanja na lokalnoj razini

B) s dva boda:

- mentorstvo pripravniku do stručnog ispita po školskoj godini,

- mentorstvo za pet učenika na sudjelovanju u izvanškolskim istraživačkim projektima,

- sudjelovanje u izradi prihvaćenih nastavnih programa,

- organizacija i natjecanja na državnoj razini,

- objava i stručnog članka u stručnom časopisu,

- referat na državnom kongresu ili konferenciji,

- recenziju udžbenika ili stručne knjige

C) s tri boda:

- mentorstvo za svakog učenika koji dobije priznanje na međunarodnom natjecanju

D) s četiri boda:

- prijevod udžbenika

E) s pet bodova:

- objavljivanje istraživalačkog rada - magisterij (iz struke),

- sudjelovanje u istraživačkim ili razvojnim projektima fakulteta, instituta i drugih organizacija izvan škola

F) sa sedam bodova:

- autorstvo udžbenika ili druge stručne knjige

G) s deset bodova:

- objavljivanje istraživalačkog ili stručno-razvojnog rada - doktorat (iz struke).

Članak 15.

Bodovanje drugog stručnog rada vrši ravnatelj škole, odnosno za ravnatelja Zavod za školstvo Ministarstva kulture i prosvjete, na osnovi odgovarajućih dokaza prema članku 13. ovog pravilnika.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Nastavnik koji je do stupanja na snagu ovog pravilnika ispunio uvjete za napredovanje u zvanje savjetnika i mentora može podnijeti zahtjev za napredovanje prema ovom pravilniku.

Članak 17.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/92-01-1173

Urbroj: 532-03-3/2-92-04

Zagreb, 3. prosinca 1992.

Ministar kulture i prosvjete

mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.