Zakoni i propisi - Pravni savjeti 86 12.12.1992 Pročišćeni tekst Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske obuhvaća Zakon o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 75/92.) Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. studenoga 1992. utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske.

Pročišćeni tekst

Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske obuhvaća Zakon o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92.) te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama", br. 75/92. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 120-02/92-01/01

Zagreb, 24. studenoga 1992.

Predsjednik Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora

Republike Hrvatske

Ante Klarić, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske

(pročišćeni tekst)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se prava zastupnika u Saboru Republike Hrvatske na primanja, naknade i druga prava u obavljanju zastupničke dužnosti.

Članak 2.

Zastupnici prema ovom Zakonu ostvaruju pravo na:

- stalnu novčanu naknadu,

- naknade određenih materijalnih troškova i

- druga prava u svezi s obavljanjem zastupničke dužnosti.

Članak 3.

Novčana sredstva za ostvarivanje, ovim Zakonom utvrđenih, prava zastupnika osiguravaju se Saboru Republike Hrvatske u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 4.

Prava, utvrđena ovim Zakonom, zastupnici ostvaruju za vrijeme u kojem, prema Poslovniku doma Sabora, imaju sva prava i dužnosti zastupnika, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

II. STALNA NOVČANA NAKNADA

Članak 5.

Zastupnik u Saboru Republike Hrvatske prima stalnu novčanu naknadu koja mu se priznaje i isplaćuje prema odredbama ovoga Zakona. Stalna novčana naknada zastupniku se isplaćuje mjesečno unatrag.

Zastupnik, izabran za predsjednika ili potpredsjednika doma Sabora ili predsjednika radnog tijela doma Sabora, stalnu novčanu naknadu ostvaruje s pravima iz radnog odnosa i pravima i dužnostima zastupnika utvrđenim Poslovnikom doma Sabora u Saboru Republike Hrvatske, od dana izbora, odnosno nastupa na dužnost.

Ostali zastupnici mogu stalnu novčanu naknadu ostvariti s pravima iz radnog odnosa i pravima i dužnostima zastupnika utvrđenim Poslovnikom doma Sabora u Saboru Republike Hrvatske, na osobni zahtjev, od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 6.

Stalna novčana naknada iz članka 5. stavka 2. i 3. ovoga Zakona osnovica je za ostvarivanje prava i obveza zastupnika iz zdravstvenog, mirovinsko - invalidskog osiguranja i radnog odnosa.

Stalna novčana naknada zastupnika iz članka 5. ovoga Zakona ulazi u ukupan prihod građana za plaćanje poreza.

Članak 7.

Stalna novčana naknada utvrđuje se množenjem osnovice s utvrđenim koeficijentom.

Osnovicu, na temelju podatka Državnog zavoda za statistiku o prosječno mjesečno isplaćenoj čistoj plaći po zaposlenom u gospodarstvu Republike za prethodni mjesec, objavljuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 8.

Zastupnik prima stalnu novčanu naknadu na temelju koeficijenta 1.

Članak 9.

Pored prava iz članka 8. zastupniku koji prava iz radnog odnosa i prava i dužnosti zastupnika, utvrđena Poslovnikom doma Sabora, ostvaruje u Saboru Republike Hrvatske, određuje se naknada i prema značenju zastupničke dužnosti na koju je izabran, na temelju koeficijenta:

- predsjednik Zastupničkog doma Sabora 7.0

- potpredsjednik Zastupničkog doma Sabora 6.8

- predsjednik Županijskog doma Sabora 6.8

- potpredsjednik Županijskog doma Sabora 6.7

- predsjednik radnog tijela doma Sabora 6.7

- potpredsjednik radnog tijela doma Sabora 6.0

- član radnog tijela doma Sabora 5.3

- zastupnik 4.8

Za utvrđivanje stalne novčane naknade zastupniku, izabranom na dvije ili više dužnosti iz prethodnog stavka, primjenjuje se povoljnije određeni koeficijent.

Naknada, utvrđena primjenom koeficijenata iz stavka 1. ovoga članka, uvećava se za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža zastupnika, a najviše za 20%.

Članak 10.

Pravo pojedinog zastupnika na stalnu novčanu naknadu rješenjem utvrđuje radno tijelo doma Sabora kojem su ti poslovi stavljeni u djelokrug Poslovnikom doma Sabora.

III. NAKNADE MATERIJALNIH TROŠKOVA

Članak 11.

Zastupnik u obavljanju zastupničke dužnosti, iz sredstava za materijalne troškove Sabora Republike Hrvatske, ima pravo na naknadu:

- povećanih materijalnih troškova u mjesečnom paušalnom iznosu (zastupnički paušal),

- troškova prijevoza u javnom željezničkom, cestovnom, riječnom, pomorskom i gradskom prometu na području Republike Hrvatske (besplatan prijevoz),

- troškova na službenom putovanju (dnevnica, noćenje i prijevoz),

- troškova za odvojeni život od obitelji.

l. Zastupnički paušal

Članak 12.

Zastupnik ima pravo na zastupnički paušal za povećane materijalne troškove u obavljanju zastupničke dužnosti u mjesečnoj svoti od 10 dnevnica za službeno putovanje u Republici Hrvatskoj.

Odluku o visini i načinu isplate zastupničkog paušala donosi radno tijelo doma Sabora kojem su ti poslovi stavljeni u djelokrug Poslovnikom doma Sabora.

Zastupnički paušal ne podliježe oporezivanju.

2. Besplatan prijevoz sredstvima javnog prometa

Članak 13.

Zastupnik, uz predočenje zastupničke iskaznice, ima pravo na besplatan prijevoz u željezničkom, cestovnom, riječnom, pomorskom i javnom gradskom prometu u svim pravcima na području Republike Hrvatske i za neograničen broj putovanja.

Prijevoznici javnog prometa, za izvršene usluge prijevoza iz stavka 1. ovoga članka, imaju pravo na naknadu koja im se isplaćuje iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u skladu s pravilnikom kojeg donosi ministar financija.

3. Naknada troškova za službeno putovanje

Članak 14.

Zastupnik upućen na službeno putovanje ima pravo na naknadu troškova: dnevnicu, podmirenje troškova noćenja i prijevoza.

Službenim putovanjem smatra se obavljanje poslova izvan sjedišta Sabora Republike Hrvatske ili izvan mjesta stanovanja zastupnika na koje je zastupnik upućen putnim nalogom.

Smatra se službenim putovanjem dolazak zastupnika iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona na zasjedanje doma Sabora i njegovih radnih tijela.

Putni nalog izdaje tajnik Sabora Republike Hrvatske.

Članak 15.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji bez troškova noćenja utvrđuje se u visini do 10% prosječno mjesečno isplaćene čiste plaće po zaposlenom u gospodarstvu Republike Hrvatske za prethodna tri mjeseca.

Troškovi noćenja priznaju se na temelju priloženog računa do visine cijene noćenja u hotelu "A" kategorije u mjestu noćenja.

Visina dnevnice određuje se na način predviđen za korisnike sredstava Državnog proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.

Članak 16.

Dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo određuje se u visini i na način predviđen za korisnike sredstava državnog proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.

Članak 17.

Dnevnica za službeno putovanje obračunava se od vremena polaska na službeno putovanje do vremena povratka.

Za službeno putovanje koje traje 8 - 12 sati isplaćuje se polovica dnevnice, a za službeno putovanje koje traje od 12 - 24 sata isplaćuje se puna dnevnica.

Članak 18.

Zastupnik na temelju putnog naloga ima pravo koristiti zrakoplov, kola za spavanje ili brodsku kabinu i naknadu troškova prijevoza na temelju priložene putne karte ili računa.

Zastupnik, na tenielju putnog naloga, ima pravo koristiti automobil u osobnom vlasništvu u slučaju hitnosti ili ako do mjesta, u koje je upućen, nema javnog prometa i naknadu po jednom kilometru prijeđenog puta do visine koja ne može biti veća od 30% prodajne cijene litre benzina 98 oktana.

Umjesto prijevoza iz stavka 1. ovoga članka zastupnik može koristiti automobil u osobnom vlasništvu s pravom na naknadu u visini cijene prijevoza mogućim sredstvom javnog prometa.

4. Naknada za odvojeni život od obitelji

Članak 19.

Zastupnik iz članka 5. stavka 2. i 3. ovoga Zakona koji, zbog obavljanja zastupničke dužnosti mora boraviti izvan mjesta zajedničkog prebivališta obitelji ima pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji u visini do 70% prosječno mjesečno isplaćene čiste plaće po zaposlenom u gospodarstvu Republike Hrvatske za prethodna tri mjeseca.

Visina naknade za odvojeni život od obitelji određuje se na način predviđen za korisnike sredstava Državnog proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.

IV. DRUGA PRAVA

Članak 20.

Zastupniku se osigurava, prema mogućnostima i redoslijedom zastupničkih dužnosti iz Članka 9. stavka 1. Zakona, radni prostor u Saboru Republike Hrvatske, a zastupniku izabranom u izbornoj jedinici u Zastupnički dom, ili izabranom u Županijski dom, u radnom prostoru lokalne samouprave i uprave.

Zastupnici nacionalnih manjina, izabrani u posebnim izbornim jedinicama imaju pravo na radni prostor u Saboru Republike Hrvatske.

Članak 21.

Zastupnik iz članka 5. stavka 2. i 3. ovoga Zakona sa prebivalištem izvan grada Zagreba, za vrijeme obavljanja dužnosti ima pravo na stan za službene potrebe, prema mogućnostima i redoslijedom zastupničkih dužnosti iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona.

Troškove stanovanja u stanu za službene potrebe podmiruje zastupnik.

Članak 22.

Zastupnik iz članka 5. stavka 2. i 3. ovoga Zakona ima pravo na godišnji odmor u trajanju 30 radnih dana.

Rješenje o godišnjem odmoru zastupnika donosi tajnik Sabora Republike Hrvatske.

Članak 23.

Zastupnik ima pravo na životno osiguranje.

Odluku o vrsti osiguranja donosi radno tijelo doma Sabora kojem su ti poslovi stavljeni u djelokrug poslovnikom doma Sabora.

Članak 24.

Zastupnik kojem je priznata stalna novčana naknada s pravima iz radnog odnosa u Saboru Republike Hrvatske, osim u slučaju prestanka zastupničke dužnosti predviđene člankom 8. točkom 3. i 4. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92.), ima pravo, od dana prestanka zastupničke dužnosti, primati stalnu novčanu naknadu kroz vrijeme od šest mjeseci, odnosno još šest mjeseci ako u tom vremenu stječe pravo na mirovinu.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka zastupnik ne može, odnosno prestaje koristiti:

- ako ispuni jedan od uvjeta za starosnu mirovinu prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju,

- ako zasnuje radni odnos,

- ako je stalnu novčanu naknadu s pravima iz radnog odnosa u Saboru Republike Hrvatske počeo ostvarivati na osobni zahtjev u roku kraćem od šest mjeseci prije isteka vremena na koje je biran.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se podnošenjem osobnog zahtjeva radnom tijelu doma Sabora kojem su ti poslovi stavljeni u djelokrug Poslovnikom doma Sabora.

Vrijeme primanja stalne novčane naknade uračunava se u staž osiguranja.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ministar financija donijet će pravilnik iz Članka 13. stavka 2. ovoga Zakona najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92.).

Članak 26.

Danom stupanja na snagu Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92) prestaje vrijediti:

- Odluka o zastupničkom paušalu ("Narodne novine", br. 50/76,21/84. i 53/90.);

- Odluka o naknadi troškova zastupnicima Sabora putnih troškova u vršenju zastupničke funkcije odlaskom u izbornu jedinicu (Klasa:121-01/90-01/05, od 6. srpnja 1990.);

- Odluka o dnevnici zastupnika u Saboru za vrijeme zasjedanja Sabora i njegovih radnih tijela (Klasa: 121-02/91-01/02, od 24. lipnja 1991.);

- Odluka o naknadi umirovljenicima za obavljanje funkcije u Saboru Republike Hrvatske (Klasa: 121-01/90-01/04, 6. studenoga 1990.);

- Odluka o funkcionalnom dodatku (Klasa: 121-01/9-01/03, od 6. studenoga 1990.);

- odredbe odnoseće na zastupnike Sabora Republike Hrvatske Zakona o osobnim dohocima i drugim primanjima funkcionara koje bira ili imenuje Sabor...("Narodne novine", br. 19/90.) i Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske i utvrđivanju osobnih dohodaka članova tijela koje imenuje predsjednik Republike ("Narodne novine", br. 42/90. i 43/90.).

Članak 27.

Odredbe članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 75/92.) primjenjuju se od 1. listopada 1992., a odredbe članka 5. toga Zakona od 1. studenoga 1992.