Zakoni i propisi - Pravni savjeti 86 12.12.1992 Kolektivni ugovori tekstilne i odjevne, kožarsko-preradivačke i gumarske industrije Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOLEKTIVNI UGOVORI

Na osnovi članka 94. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 25/1992. g.) i Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo ("Narodne novine", br. 47/1992. g.), Samostalni sindikat radnika u industriji tekstila, kože, gume i obuće Hrvatske i Hrvatska gospodarska komora zaključili su 26. studenoga 1992.

KOLEKTIVNI UGOVOR

tekstilne i odjevne, kožarsko-preradivačke i gumarske industrije Hrvatske

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Ugovorom uređuju se: prava i obveze radnika iz rada i na osnovi rada u opsegu koji nije manji od prava radnika utvrđenih u Zakonu o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 25/92.) i Općem kolektivnom ugovoru za gospodarstvo ("Narodne novine", br. 47/92.)

Članak 2.

Ovim Ugovorom uređuju se prava i obveze za sve radnike zaposlene u organizacijama na području Republike Hrvatske, bez obzira na sjedište organizacije, u slijedećim granama:

0125 Proizvodnja prediva i tkanina

0126 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda

0127 Proizvodnja kože i krzna

0128 Proizvodnja kožne obuće i galanterije

0129 Proizvodnja kaučuka.

Članak 3.

Ovim se Ugovorom uređuje:

- prava, obveze i nažin ostvarivanja prava i obveza radnika u radnom odnosu u organizaciji;

- način i postupak rješavanja sporova između stranaka potpisnica ovog Ugovora;

- način, postupak i slučajevi kada se može tražiti njihova izmjena i dopuna, te

- uvjeti, rokovi i način otkazivanja ovog Ugovora.

II. UVJETI I NAČIN ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Članak 4.

Nakon stupanja radnika na rad, njegove se stručne i druge radne sposobnosti mogu provjeriti kroz pokusni rad, koji ne može trajati duže od tri mjeseca do III. stupnja složenosti poslova radnog mjesta, a iznad III. stupnja do šest mjeseci.

Članak 5.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa s pripravnikom utvrđuje organizacija općim aktom, odnosno ugovorom o radu.

Pripravnički staž traje:

- za osobe sa stručnom spremom III., IV. i V. stupnja do

60 dana;

- za osobe sa stručnom spremom VI. i VII. stupnja do 6 mjeseci;

- za osobe sa stručnom spremom VIII. stupnja do 12 mjeseci.

Vrijeme provedeno na obaveznoj stručnoj praksi priznaje se u pripravnički staž i za toliko vremena se isti umanjuje.

Za svakog pripravnika utvrđuje se program provođenja pripravničkog staža i način njegovog provođenja i polaganja ispita.

III. RASPOREĐIVANJE RADNIKA

Članak 6.

Da bi se primljeni radnik mogao rasporediti na određeno radno mjesto, organizacija je dužna općim aktom ili kolektivnim ugovorom utvrditi:

- stupanj složenosti poslova radnog mjesta,

- vrsta i stupanj stručne spreme,

- znanje, iskustvo, sposobnost i

- druge uvjete potrebne za obavljanje poslova tog radnog mjesta.

IV. RADNO VRIJEME

Članak 7.

Redovno tjedno radno vrijeme s odmorom traje 40 sati. Redovno dnevno radno vrijeme s odmorom traje najduže 8 sati. Raspored redovnog tjednog radnog vremena na pojedine dane u tjednu i početak i završetak dnevnog radnog vremena, kao i trajanje i vrijeme odmora, uredit će se odlukom poslovodnog organa u skladu s općim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom.

Članak 8.

U slučaju da radnik radi kraće od redovnog radnog vremena, radi njege djeteta ili radi njege teže hendikepiranog djeteta, početak i završetak radnog vremena utvrditi će se dogovorom između radnika i poslovodnog organa.

O promjeni radnog vremena u slučaju spora poslovodni organ dužan je zatražiti mišljenje Sindikata.

V. ODMORI I DOPUSTI

Članak 9.

Radnik ima pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od 30 minuta. Ovaj odmor ne može biti određen na početku ni na završetku radnog vremena.

Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka smatra se kao vrijeme provedeno na radu.

Općim aktom ili kolektivnim ugovorom utvrđuje se vrijeme korištenja ovog odmora.

Članak 10.

Radnik ima pravo na odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju najmanje 12 sati neprekidno.

Radniku se mora osigurati tjedni odmor od najmanje 24 sata neprekidno. Ako je neophodno da radnik radi na dan svog tjednog odmora, organizacija je dužna osigurati korištenje tog odmora u toku idućeg tjedna.

Ako je radno vrijeme raspoređeno u 5 radnih dana, šesti dan se u pogledu određivanja trajanja godišnjeg odmora smatra da je radno vrijeme raspoređeno na 6 radnih dana.

Članak 11.

Prilikom stupanja radnika u novi radni odnos obavezan je predati potvrdu o iskorištenom godišnjem odmoru, koji je u tekućoj kalendarskoj godini odobren.

Članak 12.

Godišnji odmor duži od 18 radnih dana utvrđuje se općim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom organizacije, ovisno o:

1. Uvjeti rada do 5 radnih dana,

2. Doprinos radnika u radu do 4 radna dana,

3. Složenost poslova radnog mjesta do 4 radna dana,

4. Dužina radnog staža do 6 radnih dana,

5. Zdravstveno stanje radnika do 3 radna dana,

6. Za beneficirani staž do 3 radna dana,

7. Za neprekidni rad u promjenjivoj smjeni do 2 radna dana.

Trajanje godišnjeg odmora može iznositi najviše 30 radnih dana.

Iznimno, godišnji odmor može iznositi preko 30, ali ne više od 45 radnlh dana kada radnik po točki 1. i 6. ostvaruje maksimum radnih dana po kriterijima koji se utvrđuju općim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom organizacije.

Broj dana utvrđen prema kriterijima iz prethodnog stavka pribraja se na zakonski minimum trajanja godišnjeg odmora od 18 radnih dana, s tim da ne može proći zakonom utvrđeni maksimum.

VI. PLAĆE, DODACI I NAKNADE PLAĆE

Članak 13.

Radniku za obavljeni rad na određenom radnom mjestu pripada plaća u visini utvrđenoj u tarifnom dijelu ovog Ugovora.

Plaću u visini utvrđenoj u tarifnom djelu, organizacija je dužna isplatiti radniku neovisno o ostvarenom poslovnom rezultatu organizacije, izuzev slučajeva utvrđenih zakonom.

Članak 14.

U tarifnom dijelu ovog Kolektivnog ugovora, kao i u kolektivnim ugovorima, odnosno općim aktima organizacija, izvršiti će se razvrstavanje i vrednovanje pojedinih poslova, odnosno radnih mjesta po stupnjevima složenosti, na osnovu složenosti i normalnih uvjeta rada na tim radnim mjestima. Složenost poslova radnog mjesta, u smislu odredbi ovog Ugovora, uključuje značaj radnog mjesta u poslovanju organizacije, potreban stupanj obrazovanja za obavljanje poslova radnog mjesta, stupanj odgovornosti radnog mjesta, potrebno radno iskustvo radnika, zahtijevani stupanj kreativnosti i inicijativnosti radnika, kao i ostale potrebne psihofizičke osobine potrebne za rad na određenom radnom mjestu.

Normalni uvjeti rada na pojedinom radnom mjestu su uvjeti koji su prisutni u pravilu tokom cijelog radnog vremena, koje diktira tehnološki proces i njemu odgovarajuća organizacija rada, odnosno koji su uobičajeni na takvim radnim mjestima.

Svi poslovi, odnosno radna mjesta, razvrstavaju se u najmanje deset grupa, a odnos između osnovne plaće najniže i najviše vrednovanog radnog mjesta, odnosno prve i desete grupe složenosti, ne može biti manji od 1:3,2.

Složenost poslova određenog radnog mjeste utvrđuje se tako što se vrijednost poslova najnižeg stupnja složenosti množi koeficijentom sIoženosti utvrđenim za grupu poslova kojoj pripada dotično radno mjesto, a razvrstavanje pojedinih radnih mjesta u odgovarajuće grupe složenosti vrši se polazeći od postojećeg sistema obrazovanja za pojedine vrste zanimanja.

STIMULATIVNI DIO PLAĆE

Članak 15.

Općim aktima organizacije utvrdit će se kriteriji i mjerila za vrednovanje ostvarenih rezultata rada i stimulacija radnika za ostvarivanje većih rezultata rada.

Stimulativni dio plaće ovisan je o učinku i premašaju norme, premašaju plana, veće zarade u akordu, raznih premija i sl.

DODACI

Članak 16.

Radnik ima pravo na povećanje osnovne plaće za rad u uvjetima težim od normalnih uvjeta rada u slijedećim slučajevima:

- na teže uvjete rada tamo gdje mikroklimatski uvjeti prelaze maksimalno dozvoljenu koncentraciju (MDK, buka, visoka temperatura, niska temperatura, vlaga, dim i sl.) do 10% na osnovnu plaću. Općim aktom u organizaciji treba utvrditi takova radna mjesta,

- za rad gdje je prisutna opasnost od infekcije, prisutnost kiselina i obavezna je primjena sredstava zaštite na radu, do 15% na osnovnu plaću. Općim aktom organizacije treba utvrditi takova radna mjesta.

NAKNADA PLAĆE

Članak 7.

Radniku pripada naknada plaće u visini njegove osnovne plaće za vrijeme kada ne radi zbog:

- obrazovanja i prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja prema potrebama organizacije,

- zastoja u poslu za koji nije kriv radnik.

Kada je radnik utvrđen privremenim viškom, pripada mu naknada u visini najniže cijene rada po Općem kolektivnom ugovoru.

Radniku koji poslije završene pune smjene zbog izuzetne potrebe mora nastaviti s radom u narednoj punoj smjeni (dvostruka smjena), isplaćuje se 100% na osnovnu plaću: najnižu satnicu, za izvršeni posao dotičnog radnog mjesta.

PRAVO NA 13. PLAĆU

Članak 18.

Radniku se može isplatiti 13. plaća o organizaciji, odnosno kod poslodavca, u visini koja se utvrđuje kolektivnim ugovorom, odnosno općim aktom.

Članak 19.

Kolektivnim ugovorom ili općim aktom može se utvrditi pravo na otpremninu radnicima za čijim radom je prestala potreba.

OSTALE ISPLATE

Članak 20.

Organizacija, odnosno poslodavac može radniku isplatiti jubilarne nagrade za navršenih:

- 10 godina radnog staža u organizaciji najmanje 50%,

- 20 godina radnog staža u organizaciji najmanje 70%,

- 30 godina radnog staža u organizaciji najmanje 85%,

- 35 godina radnog staža u organizaciji najmanje 100%

od prosječne mjesečne plaće isplaćene po radniku u gospodarstvu u prethodna tri mjeseca.

Članak 21.

Općim aktom ili kolektivnim ugovorom organizacije utvrdit će se kriteriji za poklon djetetu radnika u dane božićnog darivanja. Istim aktom može se utvrditi i nagrada umirovljenicima iz te organizacije.

VII. RJEŠAVANJE MEĐUSOBNIH SPOROVA

Članak 22.

Sporovi između potpisnika ovog Ugovora, koji se nisu mogli riješiti pregovaranjem, rješavat će se po postupku mirenja i arbitraže po odredbama Općeg kolektivnog ugovora.

VIII. TRAJANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA

Članak 23.

Ovaj Ugovor zaključuje se na period od 2 godine od dana kada ga usvoje nadležni organi ugovornih stranaka i potpišu ovlašteni njihovi predstavnici, i važi od dana objave u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske.

Članak 24.

Ako jedna od ugovornih strana ne poštuje obveze koje je preuzela ovim Ugovorom, druga strana može otkazati Ugovor.

Otkaz Ugovora podnosi se drugoj ugovornoj strani u pismenom obliku u roku od 3 mjeseca.

IX. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 25.

Ugovorne strane imaju zajednički organ za tumačenje odredbi ovog Ugovora i praćenje njegove primjene.

Zajednički organ ima 4 člana, od kojih svaki potpisnik imenuje po 2 člana.

Članak 26.

Troškove pripremanja, praćenja i ostvarivanja ovog Ugovora snose potpisnici, svaka u svom dijelu, a troškove pripremanja i rada arbitraže, mirovne komisije i komisije za tumačenje Ugovora dijele proporcionalno.

Članak 27.

Svaka ugovorna strana ima pravo predložiti izmjenu ili dopunu ovog Ugovora. Postupak izmjene ili dopune Ugovora pokreče se u pisanom obliku. Druga strana ima obvezu očitovanja na predložene izmjene ili dopune u roku 30 dana. Ako druga strana ne prihvati prijedlog izmjene ili dopune u roku 30 dana, može se pokrenuti arbitražni postupak.

Članak 28.

Potpisnice ovog ugovora suglasne su da će u slučaju izmjene općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo pristupiti izmjeni ovog ugovora.

Članak 29.

Organizacije su dužne uskladiti opće akte s odredbama ovog Ugovora u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Ugovora.

U skladu sa člankom 15. ovog Ugovora izrađeni sutarifni razredi za grupe poslova u organizacijama, koji su sastavni dio ovog Ugovora.

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Samostalni sindikat radnika u industriji tekstila, kože gume i obuće Hrvatske

Josip Zidarić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Hrvatska gospodarska komora

Direktor Sektora industrije

prof. dr. Božo Udovičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

TARIFNI RAZREDI TEKSTILNE I ODJEVNE INDUSTRIJE

I. GRUPA POSLOVA OBUHVAČA JEDNOSTAVAN RUTINSKI RAD KOJI NE ZAHTIJEVA POSEBNO OBRAZOVANJE

FAKTOR - 1,00

- manipulant u tekstilu

- konfekcijski manipulant

- čistač prostorija

- PTT manipulant

II. GRUPA POSLOVA OBUHVAČA MANJE SLOŽENE POSLOVE I ZADATKE, ODNOSNO RAD S POMOĆU JEDNOSTAVNIH SREDSTAVA ZA RAD ZA KOJI SU DOVOLJNE PISMENE UPUTE

FAKTOR - 1,20

- premotač tekstilnih vlakana

- pomoćnik prelca

- pomoćnik tkalca

- pomoćnik pletača

- pomoćnik operatera tekstila

- pomoćnik bjeliteljatekstila

- pomoćnik bojadisera tekstila

- pomoćnik tiskara tekstila

- pomoćnik čistača tekstila

- pomoćnik konfekcionara

- šivač tekstila

- glačar tekstilne konfekcije

- šivač kožne odjeće

- šivač krznene odjeće

- pomoćnik administrativnog operatera

- dostavljač

- čuvar

- pomoćnik bravara

- pomoćnik montera šivaćih strojeva

- ložač parnih kotlova

- pomoćnik mehaničara

- vozač viličara

- vozač elektrokolica

- paker

- pripremač hrane

- servir

III. GRUPA POSLOVA OBUHVAČA SREDNJE SLOŽENE POSLOVE I ZADATKE NA KOJIMA SE RAD OBAVLJA UZ POVREMENU POJAVU NOVIH POSLOVA

FAKTOR - 1,40

- prelac

- tkalac

- snovač

- vlaknar

- doradivač vlakana

- pletač

- čipkar

- vezitelj

- užar i mrežar

- apreter tekstila

- bjelitelj tekstila

- bojadiser tekstila

- tiskar tekstila

- čistač tekstila

- krojač tekstila

- šivač

- krojač

- krojač kožne odjeće

- klobučar

- modistica

- evidentičar utroška

- unosilac podataka za računsku obradu

- strojotipkač

- stolar za montažu, popravak i održavanje

- metalostrugar

- bravar

- monter šivaćih strojeva

- vodoinstalater

- mehaničar za tekstilne strojeve

- mehaničar za šivaće strojeve

- strojar za parne kotlove

- elektroinstalater

- zidar

- vozač osobnog automobila

- vatrogasac

- telefonist

IV. GRUPA POSLOVA OBUHVAČA SLOŽENIJE I RAZNOVRSNIJE POSLOVE I ZADATKE ZA OBAVLJANJE KOJIH SU POTREBNE KONZULTACIJE

FAKTOR - 1,60

- operater predenja

- operater tkanja

- operater vlakna

- operater pletenja

- oplemenjivač tekstila

- konfekcionar tekstila

- konfekcionar kožne i krznene odjeće

- blagajnik

- knjigovođa

- pravni operater

- računski operater

- kadrovski operater

- administrativni operater

- stenodaktilograf

- administrativno-tehnički tajnik

- tehnički dizajner tekstila

- univerzalni metalostrugar (kovinotokar)

- univerzalni metaloglodač (kovinoglodač)

- servisni mehaničar za tekstilne strojeve

- servisni mehaničar za šivaće strojeve

- elektromehaničarski operater održavanja opreme proizvodnih strojeva i pogona

- vozač teretnog motornog vozila

- prodavač tekstilne robe

- komercijalni operater

- skladištar

- kuhar

V. GRUPA POSLOVA OBUHVAČA SLOŽENIJE POSLOVE I ZADATKE KOJI ZAHTIJEVAJU SAMOSTALNOST I VEĆU AKTIVNOST

FAKTOR - 1,85

- operater predenja-specijalist

- operater tkanja-specijalist

- operater vlakna-specijalist

- operater pletenja-specijalist

- oplemenjivač tekstila-specijalist

- konfekcionar tekstila-specijalist

- modelar konfekcije

- krojač specijalist

- konfekcionar kožne i krznene odjeće-specijalist

- krojač krznene odjeće-specijalist

- knjigovodstveni likvidator

- knjigovođa kontist

- poslovni tajnik

- vatrogasac-specijalist

- metalostrugar-specijalist

- bravar-specijalist

- mehaničar specijalist za tekstilne strojeve

- mehaničar specijalist za strojeve kemijske proizvodnje

- mehaničar specijalist za šivaće strojeve

- elektroenergetski operater eksploatacije i održavanja-specijalist

- elektromehaničarski operater održavanja opreme proizvodnih strojeva i pogona-specijalist

- trgovački putnik

- procesni organizator nabave, prodaje i skladištenja robe

- procesni organizator prehrane i smještaja

VI. GRUPA OBUHVAČA POSLOVE KOJI ZAHTIJEVAJU SAMOSTALNOST I VEĆU KREATIVNOST

FAKTOR - 2,10

- operativni tehnolog predenja

- operativni tehnolog tkanja

- operativni tehnolog pletenja

-. tekstilno-kemijski operativni tehnolog

- operativni tehnolog tekstilne konfekcije

- operativni tehnolog kožarske i krznarske konfekcije

- knjigovođa bilancist

- kontrolor materijalno-financijskih poslova

- organizator knjigovodstvenih poslova

- organizator materijalno-financijskih poslova

- kalkulant proizvodnje i troškova

- organizator općih poslova

- operativni programer AOP-a

- operativni kadrovski tehnolog

- operativni organizator zaštite na radu

- operativni organizator radne i socijalne zaštite kadrova

- operativni organizator protupožarne zaštite

- komercijalist

- organizator nabavnih i prodajnih poslova

VII. GRUPA OBUHVAČA POSLOVE KOJI ZAHTIJEVAJU DODATNO POZNAVANJE UŽEG PODRUČJA DJELOVANJA UZ SAMOSTALNOST I KREATIVNOST U IZVRŠAVANJU POSLOVA TOG PODRUČJA

FAKTOR - 2,20

- operativni tehnolog predenja-specijalist

- operativni tehnolog tkanja-specijalist

- operativni tehnolog pletenja-specijalist

- tekstilno-kemijski operativni tehnolog-specijalist

- operativni tehnolog tekstilne konfekcije-specijalist

- operativni tehnolog kožarske i krznarske konfekcije-specijalist

- organizator AOP-a

VIII. GRUPA OBUHVAČA VRLO SLOŽENE POSLOVE KOJI ZAHTIJEVAJU INICIJATIVU I KREATIVNOST RADNIKA, PROJEKTIRANJE POSLOVA I ZADATAKA

FAKTOR - 2,60

- tehnolog predenja

- tehnolog tkanja

- tehnolog pletenja

- tekstilno-kemijski tehnolog

- organizator tekstilnog poslovanja

- tehnolog tekstilne konfekcije

- tehnolog kožarske konfekcije

- organizator tekstilno-kožarskog poslovanja

- organizator materijalno-financijskog poslovanja

- računovodstveni planer-analitičar

- organizator računovodstvenog poslovanja

- organizator pravnog poslovanja

- programer financijskog sistema

- organizator obrazovanja kadrova

- organizator zaštite na radu

- dizajner tekstila

- modni kreator

- organizator komercijalnog poslovanja

IX. GRUPA OBUHVAČA VRLO SLOŽENE POSLOVE KOJI ZAHTIJEVAJU INICIJATIVU I KREATIVNOST RADNIKA, TE DODATNA I SPECIJALISTIČKA ZNANJA ZA OBAVLJANJE TIH POSLOVA

FAKTOR - 2,80

- tehnolog predenja-specijalist

- tehnolog tkanja-specijalist

- tehnolog pletenja-specijalist

- tekstilno-kemijski tehnolog-specijalist

- istraživač tekstila

- tehnolog tekstilne konfekcije-specijalist

- tehnolog kožarske i krznarske konfekcije-specijalist

- istraživač tehnologije konfekcioniranja odjeće

- analitičar specijalist za računovodstvene poslove

- savjetnik za ekonomska pitanja

X. GRUPA OBUHVAČA POSLOVE I ZADATKE S NAJVEĆIM ZNAČENJEM ZA VOĐENJE PROCESA PROIZVODNJE I POSLOVANJA, KREATIVNE POSLOVE I ZADATKE, ISTRAŽIVAČKI RAD ITD.

FAKTOR - 3,20

- znanstveni istraživač tekstila

- organizator tekstilnog poslovanja sistema

- znanstveni istraživač tehnologije konfekcioniranja odjeće

Samostalni sindikat radnika u industriji tekstila, kože, gume i obuće Hrvatske

Josip Zidarić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Hrvatska gospodarska komora

Direktor Sektora industrije

prof. dr. Božo Udovičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


TARIFNI RAZREDI KOŽARSKO-PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

I. GRUPA POSLOVA OBUHVAČA JEDNOSTAVAN RUTINSKI POSAO KOJI NE ZAHTIJEVA POSEBNO OBRAZOVANJE

FAKTOR - 1,00

- kožarsko-prerađivački manipulant

- manipulant u proizvodnji obuće i kožne galanterije

- čistač prostora

- PTT manipulant

II. GRUPA POSLOVA OBUHVAČA MANJE SLOŽENE POSLOVE I ZADATKE, ODNOSNO RAD S POMOĆU JEDNOSTAVNIH SREDSTAVA ZA RAD ZA KOJI SU DOVOLJNE PISMENE UPUTE

FAKTOR - 1,20

- pomoćnik kožara i krznara

- pomoćnik izradivača gornjišta obuće

- pomoćnik izradivača donjih dijelova obuće

-pomoćnik izradivača kožne galanterije

- pomoćnik administrativnog operatora

- dostavljač

- čuvar

- pomoćnik bravara

- pomoćnik montera šivaćih strojeve

- ložač parnih kotlova

- pomoćnik mehaničara

- vozač viličara

- vozač elektrokolica

- pekar

- pripremač namirnica

- servir

III. GRUPA OBUHVAČA SREDNJE SLOŽENE POSLOVE I ZADATKE NA KOJIMA SE RAD OBAVLJA UZ POVREMENU POJAVU NOVIH POSLOVA

FAKTOR- 1,40

- kožar

- krznar

- izrađivač gornjišta obuće

- izrađivač donjih dijelova obuće

- izrađivač kožne galanterije

- rukavičar

- torbar

- rementar

- evidentičar utroška

- unosilac podataka za računsku obradu

- strojotipkač

- stolar za montažu, popravak i održavanje

- metalostrugar

- metaloglodač

- bravar

- monter šivaćih strojeva

- vodoinstalater

- mehaničar za kožarske i obućarske strojeve

- mehaničar za šivaće strojeve

- strojar za parne kotlove

- elektroinstalater

- zidar

- vozač osobnog automobila

- vatrogasac

- telefonist

IV. GRUPA POSLOVA OBUHVAČA SLOŽENIJE I RAZNOVRSNIJE POSLOVE I ZADATKE ZA OBAVLJANJE KOJIH SU POTREBNE KONZULTACIJE

FAKTOR - 1,80

- kožarsko-krznarski operater

- obučar (postolar)

- kožarski galanterist

- blagajnik

- knjigovođa

- pravni operater

- računski operater

- kadrovski operater

- administrativni operater

- stenodaktilograf

- tehnički dizajner industrijskih proizvoda

- univerzalni metalostrugar (kovinotokar)

- univerzalni metaloglodač (kovinoglodač)

- servisni mehaničar za kožarske i obučarske strojeve

- servisni mehaničar za šivaće strojeve

- elektromehaničarski operater održavanja opreme, proizvodnih strojeva i pogona

- vozač teretnog motornog vozila

- prodavač obuće i galanterije

- nabavljač robe

- komercijalni operater

- skladištar

- kuhar

V. GRUPA OBUHVAČA SLOŽENIJE POSLOVE I ZADATKE KOJI ZAHTIJEVAJU SAMOSTALNOST I VEĆU AKTIVNOST

FAKTOR - 1,85

- kožarsko-krznarski operater-specijalist

- obućar (postolar)-specijalist

- modelar obuće

- kožarski galanterist-specijalist

- modelar kožne galanterije

- remenar-specijalist

- knijigovodstveni likvidator

- knjigovođa kontist

- poslovni tajnik

- vatrogasac-specijalist

- metalostrugar-specijalist

- bravar-specijalist

- mehaničar-specijalist za kožarske i obućarske strojeve

- mehaničar-specijalist za šivaće strojeve

- elektroenergetski operater eksploatacije i održavanja-specijalist

- elektromehaničarski operater održavanja opreme, proizvodnih strojeva i pogona-specijalist

- trgovački putnik

- procesni organizator nabave, prodaje i skladištenja robe

VI. GRUPA OBUHVAČA POSLOVE KOJI ZAHTIJEVAJU SAMOSTALNOST I VEĆU KREATIVNOST

FAKTOR - 2,10

- kožarsko-krznarski operativni tehnolog

- operativni tehnolog prerade kože

- knjigovođa bilancist

- kontrolor materijalno-financijskih poslova

- organizator knjigovodstvenih poslova

- organizator materijalno-financijskih poslova

- kalkulator proizvodnje i troškova

- organizator općih poslova

- operativni programer AOP-a

- operativni kadrovski tehnolog

- operativni organizator zaštite na radu

- operativni organizator radne i socijalne zaštite kadrova

- operativni organizator protupožarne zaštite na radu

- komercijalist

- organizator nabavnih i prodajnih poslova

VII. GRUPA OBUHVAČA POSLOVE KOJI ZAHTIJEVAJU DODATNO POZNAVANJE UŽEG PODRUČJA DJELOVANJA UZ SAMOSTALNOST I KREATIVNOST U IZVRŠAVANJU POSLOVA TOG PODRUČJA

FAKTOR - 2,20

- operativni tehnolog prerade kože-specijalist

- organizator AOP-a

VIII. GRUPA OBUHVAČA SLOŽENE POSLOVE KOJI ZAHTIJEVAJU INICIJATIVU I KREATIVNOST RADNIKA, PROJEKTIRANJE POSLOVA I ZADATAKA

FAKTOR - 2,60

- kožarsko-krznarski tehnolog

- organizator kožarsko-krznarskog poslovanja

-tehnolog prerade kože

- organizator obućarskog i kožno-galanterijskog poslovanja

- organizator materijalno-financijskog poslovanja

- računovodstveni planer - analitičar

- organizator materijalno-financijskog poslovanja

- organizator pravnog poslovanja

- programer financijskog sistema

- organizator obrazovanja kadrova

- organizator zaštite na radu

- modni kreator

- organizator komercijalnog poslovanja

IX. GRUPA OBUHVAČA VRLO SLOŽENE POSLOVE KOJI ZAHTIJEVAJU INICIJATIVU I KREATIVNOST RADNIKA, TE DODATNA I SPECIJALISTIČKA ZNANJA ZA OBAVLJANJE TIH POSLOVA

FAKTOR- 2,80

- kožarsko-krznarski tehnolog-specijalist

- istraživač tehnologije kože i krzna

- tehnolog prerade kože-specijalist

- istraživač tehnologije prerade kože

- analitičar-specijalist za računovodstvene poslove

- savjetnik za ekonomska pitanja

X. GRUPA OBUHVAČA POSLOVE I ZADATKE S NAJVEĆIM ZNAČENJEM ZA VOĐENJE PROCESA PROIZVODNJE I POSLOVANJA, KREATIVNE POSLOVE I ZADATKE, ISTRAŽIVAČKI RAD ITD.

FAKTOR - 3,20

- znanstveni istraživač tehnologije kože i krzna

- organizator kožarsko-krznarskog poslovnog sistema

- znanstveni istraživač prerade kože

Samostalni sindikat radnika u industriji tekstila, kože, gume i obuće Hrvatske

Josip Zidanić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Hrvatska gospodarska komora Direktor Sektora industrije

prof. dr. Božo Udovičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

TARIFNl RAZREDI GUMARSKE INDUSTRIJE

I. GRUPA POSLOVA OBUHVAČA JEDNOSTAVAN RUTINSKI RAD KOJI ZAHTIJEVA POSEBNO OBRAZOVANJE

FAKTOR - 1,00

- čistač prostorija

II. GRUPA POSLOVA OBUHVAČA MANJE SLOŽENE POSLOVE I ZADATKE, ODNOSNO RAD S POMOĆU JEDNOSTAVNIH SREDSTAVA ZA RAD ZA KOJI SU DOVOLJNE PISMENE UPUTE

FAKTOR - 1,20

- pripremač gumarskih poluproizvoda i proizvoda

- pomoćnik na izradi gumarskih poluproizvoda

- pomoćnik vulkanizera

- pakirer

- ručna dorada

III. GRUPA POSLOVA OHUHVČA SREDNJE SLOŽENE POSLOVE I ZADATKE NA KOJIMA SE RAD OBAVLJA UZ POVREMENU POJAVU NOVIH POSLOVA

FAKTOR - 1,40

- konfekcionar gumarskih proizvoda

- vulkanizer-presač

- rukovaoc strojevima i uređajima za preradu polimera

- izrađivač gornjišta obuće

- izrađivač donjih dijelova obuće

- vatrogasac

IV. GRUPA POSLOVA OBUHVAČA SLOŽENIJE I RAZNOVRSNIJE POSLOVE I ZADATKE ZA OBAVLJANJE KOJIH SU POTREBNE KONZULTACIJE

FAKTOR - 1,60

- laborant

- normirac

- kontrolori međufazni, fazni i gotovih proizvoda

- tehnički crtač

- servisni mehaničar za gumarske strojeve

- servisni mehaničar za šivaće strojeve

- elektromehaničarski operater održavanja strojeva

- knjigovođa

- blagajnik

- vozač teretnog motornog vozila

- alatničar

- gumarski operater

V. GRUPA OBUHVAČA SLOŽENIJE POSLOVE I ZADATKE KOJI ZAHTIJEVAJU SAMOSTALNOST I VEĆU AKTIVNOST

FAKTOR - 1,85

- gumarski operater-specijalist

- modelar gumarskih proizvoda

- mehaničar za gumarske strojeve-specijalist

- mehaničar za šivaće strojeve-specijalist

- elektromehaničar za gumarske strojeve-specijalist

- alatničar-specijalist

- knjigovođa-kontist

- likvidator financijskih dokumenata

- procesni organizator nabave, prodaje i skladištenja robe

VI. GRUPA OBUHVAČA POSLOVE KOJI ZAHTIJEVAJU SAMOSTALNOST I VEĆU KREATIVNOST

FAKTOR - 2,10

- gumarski operativni tehnolog

- operativni tehnolog prerade gume i plastičnih masa

- knjigovođa bilancista

- operativni programer AOP-a

- organizator nabavnih, proizvodnih i prodajnih poslova

- operativni kadrovski tehnolog

- operativni organizator zaštite na radu

- procesni organizator proizvodnje

VII. GRUPA OBUHVAČA POSLOVE KOJI ZAHTIJEVAJU DODATNO POZNAVANJE UŽEG PODRUČJA DJELOVANJA UZ SAMOSTALNOST I KREATIVNOST U IZVRŠAVANJU POSLOVA TOG PODRUČJA

FAKTOR - 2,20

- operativni tehnolog prerade gume i plastičnih masa-specijalist

- organizator AOP-a

VIII. GRUPA OBUHVAČA VRLO SLOŽENE POSLOVE KOJI ZAHTIJEVAJU INICIJATIVU I KREATIVNOST RADNIKA, PROJEKTIRANJE POSLOVA I ZADATA

FAKTOR - 2,60

- gumarski tehnolog

- tehnolog prerade polimera

- tehnolog komponiranja smjesa

- tehnolog za komponiranje boja, lakova i ljepila

- tehnolog za preradu smjesa

- tehnolog konfekcije gumarskih proizvoda

- tehnolog vulkanizacije

- tehnolog projektiranja

- konstruktor auto-guma

- konstruktor alata i formi

- organizator materijalno-financijskog poslovanja

- organizator gumarskog poslovanja

- organizator komercijalnih poslova

IX. GRUPA OBUHVAČA VRLO SLOŽENE POSLOVE KOJI ZAHTIJEVAJU INICIJATIVU I KREATIVNOST RADNIKA, TE DODATNA I SPECIJALISTIČKA ZNANJA ZA OBAVLJANJE TIH POSLOVA

FAKTOR - 2,80

- gumarsko-plastičarski tehnolog-specijalist

- istraživač gumarsko-plastičarske tehnologije

X. GRUPA OBUHVAČA POSLOVE I ZADATKE S NAJVEĆIM ZNANJEM

FAKTOR - 3,20

- organizator gumarsko-plastičarskog poslovanja sistema i znanstvenog istraživanja

- znanstveni istraživač gumarstva i plastičarstva za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove i zadatke, istraživački rad itd.

Samostalni sindikat radnika u industriji tekstila, kože, gume i obuće Hrvatske

Josip Zidanić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Hrvatska gospodarska komora

Direktor Sektora industrije

prof. dr. Božo Udovičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.