Zakoni i propisi - Pravni savjeti 85 11.12.1992 Odluka o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"

Na temelju članka 45. stav 2. Zakona o cestama - pročišćeni tekst ("Narodne novine", broj 56/91 i 49/92.) i članka 22. stavak 1. Statuta Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: "Hrvatske ceste", Zagreb - "Narodne novine", br. 57/90.) Upravni odbor Poduzeća "Hrvatske ceste", Zagreb, na 3. sjednici održanoj 4. prosinca 1992. godine donio je

ODLUKU

o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se na teritoriju Republike Hrvatske visina naknade što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin (propan, butan i sl.).

Članak 2.

Naknada koju plaćaju cestovna motorna vozila s pogonom na plin (propan, butan i sl.) predstavlja ekvivalent naknadi za ceste sadržanoj u cijeni goriva (benzina i plinskog ulja). Naknada iz stavka 1. ovoga članka utvrduje se u godišnjem iznosu od 29.000. HRD.

Članak 3.

Imalac cestovnog motornog vozila plaća naknadu iz članka 2. ove odluke prije podnošenja zahtjeva za registraciju, odnosno za produženje valjanosti registracije vozila, i to za 12 mjeseci - obuhvaćajući mjesec u kojem je vozilo registrirano, odnosno kada je produžena valjanost registracije. Ako za vozilo nije produžena registracija u propisanom roku (12 mjeseci) a vozilo nije odjavljeno, imalac vozila je dužan prije produženja registracije platiti zaostalu naknadu za ceste od dana isteka prethodne registracije i to u iznosu utvrđenom u članku 2. ove odluke, razmjerno broju dana od isteka prethodne registracije.

Članak 4.

Ako cestovno motorno vozilo bude otuđeno tijekom razdoblja za koje je plaćena godišnja naknada novi imalac vozila nije dužan platiti naknadu za to razdoblje, ako je prijašnji imalac vozila platio naknadu prema članku 2. iz ove odluke. Imaoci cestovnog motornog vozila, čije je vozilo odjavljeno, imaju pravo na povrat dijela godišnje naknade iz članka 2. ove odluke, razmjerno razdoblju u kojem se vozilo prestalo koristiti, računajući od dana odjave vozila.

Članak 5.

Naknada za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin plaća imalac motornog vozila u korist propisanog prijelaznog računa.

Članak 6.

Za provođenje i tumačenje ove odluke nadležan je Upravni odbor Poduzeća "Hrvatske ceste", Zagreb.

Članak 7.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti: Odluka o visini naknada za ceste što se plaćaju na cestovna motorna vozila ("Narodne novine", br. 5/91.) i Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za ceste što se plaćaju na cestovna motorna vozila s pogonom na plin ("Narodne novine", br. 30/92).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu slijedećeg dana od objave u "Narodnim novinama".

Broj : 345-01-13541/1-92.

Zagreb, 4. prosinca 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske ceste"

prof. dr. Vinko Čandrlić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.