Zakoni i propisi - Pravni savjeti 84 04.12.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju

Proglašavam Zakon o Hrvatskom fondu za privatizaciju koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. studenoga 1992.

Broj : PA4-98/1-92.

Zagreb, 1. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tudman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o Hrvatskom fondu za privatizaciju

Članak 1.

Osniva se Hrvatski fond za privatizaciju (u daljnjem tekstu: " Fond").

Članak 2.

Fond ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim ovim Zakonom i Statutom Fonda. Sjedište Fonda je u Zagrebu.

Članak 3.

Fand se osniva radi provođenja i dovršenja postupka privatizacije imovine koja je Fondu na temelju Zskona o pretvorbi društvenih poduzeća privremeno prenesena, odnosno koja je na temelju drugih zakona i odluka postala vlasništvo Republike Hrvatske i prenesena na Hrvatski fond za razvoj. Fond, u okviru obavljanja djelatnosti, obavlja javna oviaštenja određena zakonom i Statutom.

Članak 4.

Fond obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na pretvorbu društvenih poduzeća; privatizaciju, upravljanje državnom imovinom kada je to određeno zakonom ili odlukom Vlade Republike Hrvatske; upravljanje poduzećima u kojima Fond ima vlasničke udjele, restrukturiranje poduzeća, kupnju, prodaju i osnivanje poduzeća, te druge poslove utvrđene Statutom fonda i posebnim propisima.

Članak 5.

U obavljanju djelatnosti; utvrđenih ovim Zakonom i Statutom, Fond surađuje s nadležnim organima i institucijaama Republike Hrvatske, te međunarodnim organima i institucijama.

Članak 6.

Organ upravljanja Fonda je Upravni odbor. Upravni odbor ima devet članova. Članove Upravnog odbora imenuje Sabor Republike Hrvatske i to pet iz reda zasutpnika i dva iz reda ministara. Predsjednik Hrvatske gospodarske komore po položaju je član Upravnog odbora. Potpredsjednlk Vlade Republike Hrvatske zadužen za gospodarska pitanja po položaju je predsjednik Upravnog odbora Fonda. Upravni odbor donosi odluke nadpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora. Članovima Upravnog odbora mandat traje do opoziva.

Članak 7.

Upravni odbor ima slijedeće nadležnosti

1. donosi Statut Fonda,

2. utvrđuje poslovnu politiku,

3. donosi odluke o financiranju izrade programa restrukturiranja poduzeća u kojima Fond ima, udjele odnosno dionice,

4. donosi smjernice o organizacijskom ustroju,

5. imenuje potpredsjednike u Fondu,

6. nadgleda poslovanje i upravljanje imovinom Fonda,

7. utvrđuje godišnje izvješće o poslovanju i završni račun Fonda, e. predlaže Vladi Republike Hrvatske raspored godišnje dobiti,

9. donosi odluke iz djelokruga rada Fonda,

10. donosi Poslovnik o svom radu i

11. donosi druge odluke od značaja za rad Fonda.

Članak 8.

Radi provedbe nadzora nad radom Fonda osniva se Nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima pet članova koje imenuje Sabor Republike Hrvatske. Tri člana Nadzornog odbora su iz reda zastupnika, a dva člana iz reda uglednih financijskih stručnjaka. Mandat članovima Nadzornog odbora traje do opoziva. Predsjednika i potpredsjednika Nadzornog odbora biraju između sebe članovi Nadzornog odbora. Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu. Nadzorni odbor razmatra financijski plan i godišnje izvješće o poslovanju Fonda, te druge akte u skladu sa Statutom Fonda.

Članak 9.

Fondom rukovodi. predstavlja i zastupa ga, predsjednik Fonda. Fond fma i zamjenika predsjednika i određeni broj potpredsjednika. Predsjednika Fonda i zamjenika predsjednika imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Potpredsjednike imenuje Upravni odbor fonda.

Članak 10.

Sredstva za osnivanje i djelatnost Fonda čine:

1. dionice, odnosno udjeli preneseni na Fond sukladno Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeča,

2. sredstva ostvarena prodajom dionica, odnosno udjela Fonda u poduzećima,

3. krediti uzeti u zemlji i inozemstvu. Prihodi Fonda su:

1. dividenda po osnovi dionica, odnosno udjela koji su u vlasništvu Fonda,

2. sredstva ostvarena prodajom ili zakupom državne imovine prenesene Fondu,

3. sredstva koja se Fondu prenesu po okončanju stečajnog odnosno likvidacijskog postupka,

4. naknade za obavljanje usluga, te

5. drugi izvori u skladu sa Zakonom. Nakon izdvajanja Sredstava potrebnih za rad Fonda, sredstva iz stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 1. i 2. ovog članka prenose se u proračun Republike Hrvatske. Plan sredstava potrebnih za rad Fonda donosi Upravni odbor početkom godine, a plan može mijenjati sukladno rastu troškova.

Članak 11.

Statut Fonda donosi Upravni odbor uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 12.

Upravni odbor utvrđuje godišnje izvješće o poslovanju i završni račun Fonda: po pribavljenom mišljenju Nadzornog odbora. Završni račun i izvješće o poslovanju potvrđuje Vlada Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske jedanput godišnje izvješćuje Sabor o poslovanju Fonda.

Članak 13.

Fond ne plaća porez.

Članak 14.

Fond može osnivati druge pravne osobe na koje može prenijeti obavljanje određedih poslova iz strog djelokruga, osim javnih ovlaštenja određenih zakonom.

Članak 15.

Fond preuzima sredstva, prava i obveze te djelatnike Agencije republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj i Hrvatskog fonda za razvoj. Prijelazne i završne odredbe

Članak 16.

Sabor Republike Hrvatske na prvoj slijedećoj sjednici, nakon donošenja ovoga Zakona imenovat će članove Upravnog odbora. Upravni odbor Fonda donijet će statut kojim će se utvrditi organizacijski ustroj Fonda u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Do dona upisa Fonda u sudski registar, Agencija Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj i Hrvatski fond za razvoj nastavljaju poslovati po propisima kojima je uređeno njihovo poslovanje i nadležnosti do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 17.

Fond počinje obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Zakon o Agenciji Republike Hrvatske, za restrukturiranje i razvoj ("Naradne novine", br.18/90. 47/90. 19/91. i 29/91. pročišćeni tekst) i Zakon o Hrvatskom fondu za razvoj ("Narodne novine" br. 18/90.. 42/90., i 19/91. 29/91. - pročišćeni tekst), te odredba članka 18. stavka 4., članka 28. stavka 9. i članka 36. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br. 19/91. i 45/92.)

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona u cjelokupnom tekstu Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br. 19/91.) i Uredbe o lzmjeni i dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br. 45/92.), Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka ("Narodne novine", br. 27/91.), Zakona o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 27/91.), Zakona o preuzimanju Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidacijai ("Narodne novine", br. 53/91:), Zakona ti preuzimanju saveznih zakoka iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni. (.Narodne novine". br. 53/91.) i Uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 40/92.) riječi "Agencija Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj", "Agencija" i "Hrvatski fond za razvoj" zamjenjuju se riječima "Hrvatski fond za privatizaciju" u odgovarajućem padežu.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavu " Narodnim novinama".

Klasa:305-01/92-01/28

Zagreb, 27. studenoga 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.