Zakoni i propisi - Pravni savjeti 83 02.12.1992 Ukaz o proglašenju Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu

Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu koje je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 26. studenoga 1992.

Broj : PA4-94/1-92.

Zagreb,1. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

IZMJENE I DOPUNE

Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1992. godiriu ("Narodne novine., br.18/91.) članak 1. mijenja se i glasi :

"Državni proračun Republike Hrvatske za 1992. goainu (u daljem tekstu: "Proračun") sadrži sredstva u svoti od 572.341,619.000 hrvatskih dinara, od čega:

                                                                                                    -u HRD-

- izvorni prihodi Republike

Hrvatske iznose                                                                            556.241,619.000

- drugi izvori prihoda                                                                      16.100,000.000

Prihodi iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se na:

- raspoređene prihode u svoti od                                                   567.624,619.000

- neraspoređene prihode (Tekuća rezerva Proračuna) u svoti od        4.717,000.000

Članak 2.

U članku 2. svota od " 1.000,000.000" hrvatskih dinara zamjenjuje se svotom od "1.500,000.000" hrvatskih dinara.

Članak 3.

U članku 3. Prihodi Proračuna po grupama računa i računima te rashodi po grupama računa i računima, utvrđeni u Bilanci prihoda i rashoda, povećavaju se odnosno smanjuju kako slijedi:

                        A - PRIHODI
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Broj          PRIHODI             Plan za         Povećanje    Smanjenje    Svota nakon
pozicije računa                     1992.                          izmjena
_____________________________________________________________________________________________________________________________
        Prihodi od poreza iz dobiti
71.   710   porez na dobit pravnih i fizičkih osoba
                             3.400,000.000     13.000,000.000     -    16.400,000.000
                                            
        ukupno grupa 71.             3.400,000.000     13.000,000.000      -   16.400,000.000
                                            

        Prihodi od poreza iz plaća
72.   720   porez iz plaća djelatnika
                             30.000,000.000     23.000,000.000     -    53.000,000.000
                                
                                            
    720-1  porez iz neto plaća i drugih osobnih
        primanja                 14.000,000.000     9.000,000.000      -    23.000,000.000
                                
                                            
        ukupno grupa 72.             44.000,000.000     32.000,000.000      -   76.000,000.000
                                
                                            

        Prihodi od poreza na promet proizvoda i
        usluga i poreza na promet nekretnina i
        prava
73.   730   porez na promet proizvoda i usluga
                             87.250,000.000     208.350,000.000     -    295.600,000.000
                                
                                            
    735   porez na promet nekretnina i prava
                              400,000.000      1.100,000.000     -     l.500,000.000
        ukupno grupa 73.             87.650,000.000     209.450,000.000     -    297.100,000.000
                                
                                           

        Prihodi od taksa
75.   752   republičke takse             1.400,000.000      1.400,000.000     -     2.800,000.000
    752-1  posebne republičke takse na imovinu   
                                 -        10.213,000.000     -    10.213,000.000
                                            
        ukupno grupa 75.             1.400,000.000      11.613,000.000     -    13.013,000.000
                                            

        Prihodi od carine
76.   760   carina                  8.602,000.000      2.389,000.000     -    11.000,000.000
                                            
    761   posebne uvozne pristojbe i takse
                            14.398,000.000      70.602,000.000     -    85.000,000.000
                                 
                                            
        ukupno grupa 76.            23.000,000.000      73.000,000.000     -    96.000,000.000
                                
                                            

        Prihodi po posebninl propisima, prIhodi
        koie ostvaruju korisnici proračuna i ostali
        prihodi
77.   770   prihodi po posebnim propisima (novčane
        kazne)                   200,000.000      400,000.000      -     600,000.000
    771   prihodi koje ostyaruju korisnici državnog
        proračuna                 150,000.000     1.550,000.000      -    1.700,000.000
    778   ostali prihodi               124,413.000     1.304,206.000      -    1.428,619.000
    778-1  prihodi od državnog zajma po osnovi
        prodaje obveznica            12.000,000.000         -    2.000,000.000 10.000,000.000
                                            
    778-2  prihodi od zajma iz amortizacije
                            5.000,000.000      1.100,000.000      -    6.100.000.000
    778-3  dio prihoda od prodaje stanova u
        društvenom vlasništvu          27.700,000.000         -    25.700,000.000   2.000,000
                                                
    778-4  prihodi od emisijske doblti Narodne banke
        Hrvatske                24.000,000000      24.000,000.000     -    48.000,000.000
                                
                                            
    778-5  sredstva od ino-kredita         36.000,000.000         -    36.000,000.000     -
    778-6  sredstva iz financijske pomoći iz
        inozemstva               5.000,000.000          -    5.000,000.000      -
    778-7  prihodi od prodaje državnih poduzeća
                                 -        4.000,000.000      -    4.000,000.000
        ukupno grupa 77.            110.174,413.000     32.354,206.000 68.700,000.000 73.828,619.000
                                
                                        
                                             
        ukupno prihodi.             269.624,413.000     371.417,206.000 68.700.000.000 572.341,619.000
                                
                                        
                                            

                            B - RASHODI 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Broj          RASHODI             Plan za         Povećanje    Smanjenje    Svota nakon
pozicije računa                     1992.                          izmjena
_____________________________________________________________________________________________________________________________
        Sredstva za rad korisnika državnog
        proračuna
40.   400   sredstva za plaće djelatnika      71.000,000.000     51.000.000.000     -    122.100,000.000
                                
                                            
    401   sredstva za materijalne troškove
                            18.508,523.000     8.395,113.000      -    26.903,636.000
                                
                                            
    402   sredstva za amortizaciju         200,000.000           -        -    200,000.000
        ukupno grupa 40.             89.708,523.000     59.495,113.000     -    149.203,636.000
                                
                                            

        Sredstva za posebne i druge namjene
        korisnika državnog proračuna
41.   412   sredstva za naknade po osnovi
        otpremnina i dokupa staža        60,000.000       60,000.000       -    120,000.000
    415   sredstva za investicije u osnovna
        sredstva                2.319,000.000      5.030,000.000      -    7.349,000.000
    416   sredstva za investicije u objekte i
        opremu društvenog standarda       13.527.000.000     4.212,000.000      -    17.739,000.000
                                
                                            
    418   sredstva za ostale potrebe za rad
        korisnika državnog proračuna      44.769,565.000     123.624,768.000   700.000  168.393,633.000
                                
                                        
                                            
        ukupno grupa 41.             60.675,565.000     132.926,768.000   700.000  193.601,633.000
                                
                                        
                                            

        Sredstva za poticanje razvoja i intervencije
        u gospodarstvu
43.   431   sredstva za kompenzacije, premije, regrese
        i naknade                19.938,000.000     36.021,000.000      -   55.959,000.000
                                
                                           
    433   ostale potrebe i intervencije u
        gospodarstvu              58.701,000.000     37.059,000.000     -    93.760,000.000
                                
                                            
        ukupno grupa 43.            76.639,000.000     73.080,000.000     -    149.719,000.000
                                
                                            

        Sredstva prenesena drugim
        društveno-političkim zajednicama
44.   445   dopunska sredstva proračuna
        općina                  1.654,225.000     2.651.500.000  9,475.000    4.296,250.000
        ukupno grupa 44.             1.654,225.000     2.651,500.000  9,475.000    4.296,250.000

        Sredstva za društvene djelatnosti
45.   450   sredstva za odgoj i obrazovanje
                            2.440,000.000      2.360,000.000      -    4.800,000.000
    451   sredstva za znanost           5.800,000.000      1.700,000.000      -    7.500.000.000
    452   sredstva za kulturu           950,000.000       450,000.000       -    1.400,000.000
    453   sredstva za šport ,           60,000.000       120,000.000       -    180,000.000
    454   sredstva za socijalnu skrb       19.400,000.000     27.800,000.000     -    47.200,000.000
                                
                                            
    456   sredstva za zdravstvenu zaštitu
                             210,000.000      2.100,000.000      -    2.310,000.000
    457   sredstva za mirovinsko i invalidsko
        osiguranje.               7.300,000.000     800.000.000   5.000.000.000  3.100,000.000
    458   sredstva za zaštitu boraca i vojnih
        invalida                1.100,000.000      900,000.000       -    2.000,000.000
        ukupno grupa 45.            37.260,000.000     36.230,000.000 5.000,000.000 68.490,000.000
                                
                                        
                                            

        Sredstva za ostale društvene potrebe
46.   481   sredstva za društvene i političke
        organizacije              250.000.000       127,000.000       -    377,000.000

        ukupno grupa 46.            250,000.000       127,000.000       -    377,000.000
        Izdvajanja sredstava rezervi
47.   470   izdvajanje u stalnu rezervu
        Republike                1.000,000.000      500,000.000       -    1.500,000.000
        ukupno grupa 47.            1.000,000.000      500,000.000       -    1.500.000.000
        Ostali rashodi
48.   481   naknade za bankarske usluge i troškove
        platnog prometa             2,000.000        -            -    2,000.000
    482   otplata kredita i zajmova        50,000.000       -            -    50,000.000
    483   rashodi za obveze iz prethodne
        godine                 385,100.000       -            -    385,100.000
    488   ostali rashodi (Tekuča rezerva
        Proračuna)               2.000.000.       2.717.000.000      -    4.717.000.000
        ukupno grupa 48.            2.437,100.000      2.717,000.000      -    5.154,000.000
        ukupno rashodi             269.624,413.000     307.727,381.000 5.010.175.000 572.341,619.000
                                
                                        
                                            

Članak 4.
U članku 4. svota od "269.624,413.000" hrvatskih dinara zamjenjuje se svotom od "572.341.619.000" hrvatskih dinara, a rashodi raspoređni po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama u Posebnom dijelu Proračnna povećavaju se odnosno sma
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Broj          Osnovna i potanja            Plan za         Povećanje    Smanjenje    Svota nakon
pozicije računa       namjena              1992.                          izmjena
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

        RAZDJEL 1. SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
        40. Sredstva za rad Sabora Republike
        Hrvatske
1.   401   sredstva za materijalne troškove
                            75,000.000            -        -       75,000.000
        svega grupa 40.             75,000.000            -        -       75,000.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad Sabora Republike Hrvatske
2.   418   naknada troškova za saborske
        zastupnike                46,000.000            -        -       46,000.000
3.       troškovi zasjedanja Sabora       47,000.000            -        -       47,000.000
4.       sredstva za izvanredne troškove
                            10,000.000            -        -       10,000.000
5.       troškovi "Izvješća hrvatskog Sabora"
                            3,500.000             -        -       3,500.000
6,       sredstva za održavanje zgrade
        Sabora u Otočcu             6,500.000            5,000.000    -       11,500.000
7.       sredstva za održavanje zgrade
        Sabora u Topuskom            6,000.000            -         -       6,000.000
8.       sredstva za rad Komisije za
        utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava
                            2,500.000            5,000.000     -       7,500.000

        svega grupa 41.             121,500.000           10,000.000    -       131,500.000
        svega razdjel 1. (od poz.1. do poz. 8)
                            196,500.000           10,000.000    -       206,500.000

        RAZDJEL 2. URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
        GLAVA 1. URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
        40. Sredstva za rad ureda predsjednika
        Republike
9.   401   sredstva za materijalne troškove
                            26,225.000           43,775.000     -      70,000.000
        svega grupa 40.             26,225.000            43,7'75.000    -      70,000.000

        41. Sredstva za posebne i druge
        namjene za rad ureda predsjednika Republike   
10.   418   sredstva za izvanredne troškbve
                            4,500.000            10,500.000     -      15,000.000
        svega grupa 41.             4,500.000           10,500.000     -      15,000.000
        svega glava l. (od poz. 9. do poz. 10)
                             30.725.000           54,275.000     -      85,000.000

        GLAVA 2. URED ZA ZAŠTITU
        USTAVNOG PORETKA
        40. Sredstva za rad ureda
11.   401   sredstva za materijalne troškove
                            1,500.000            1,000.000        -    2,500.000
        svega grupa 40.             1,500.000           1,000.000        -    2,500.000

        41. Sredstva za posebne namjene i druge
        namjene za rad ureda
12.   418   sredstva za funkcionalne rashode
                            2,000.000            1,000.000        -    3,000.000
        svega grupa 41.             2,000.000            1,000.000        -    3,000.000
        svega glava 2. (od poz.11. do poz.12)
                            3,500.000            2,000.000        -    5,500.000
        svega razdjel 2.(od poz. 9. do poz.12)
                            34,225.000           56.275.000       -    90,500.000

        RAZDJEL 3. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
        GLAVA 1. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
        40. Sredstva za rad Vlade
13.   401   sredstva za materijalne troškove
                            12,691.000           20,309.000       -    33,000.000
14.       sredstva Ureda za UNPROFOR i
        Promatračku misiju EZ          10,000.000           21,000.000       -    31,000.000
        svega grupa 40.             22,691.000            41,309.000       -    64,000.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad Vlade
15.   418   sredstva za izvanredne troškove
                            3,200.000            4,800.000        -    8,000.000
16.       stalne novčane naknade         8,500.000            4,400.000        -    12,900.000
        svega grupa 41.             11,700.000           9,200.000        -    20,900.000
        svega glava 1. (od poz. 13. do poz.16)
                            34,391.000           50,509.000       -    84,900.000

        GLAVA 2. URED ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE
        40. Sredstva za rad ureda
17.   401   sredstva za materijalne troškove
                            1,600.000            400.000         -    2,000.000
        svega grupa 40.             1,600.000            400.000         -    2,000.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
18.   418   sredstva za dotacije narodnostima
                            240,000.000           -            -    240,000.000
        svega grupa 41.             240,000.000           -            -    240,000.000
        svega glava 2. (od poz.17. do poz.18)
                            241,600.000           400.000         -    242,000.000

        GLAVA 3. URED ZA ZAKONODAVSTVO
        VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
        40. Sredstva za rad ureda
19.   401   sredstva za materijalne troškove
                            2,232.000            -           -    2,232.000
        svega grupa 40.             2,232.000             -        -       2,232.000
        svega glava 3. (poz.19)         2,232.000            -        -        2,232.000

        GLAVA 4. URED ZA OPĆE POSLOVE I
        PROTOKOL VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
20.       Sredstva za materijalne troškove
                            241,384.000       358,616.000           -    600,000.000
        svega grupa 40.             241,384.000      358,616.000           -    600,000.000

        Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad ureda
21.   418   sredstva za investicijsko održavanje
        osnovnlh sredstava, inventara i zgrada
        Sabora Republike Hrvatske        67,000.000       63,000,000           -    130,000.000
22.       sredstva za izvanredne troškove
                            2,000.000        1,000.000            -    3,000.000
        svega grupa 41.             69,000.000       64,000.000                133,000.000
        svega glava 4. (od poz. 20. do
        poz. 22),                310,384.000       422,616.000           -    733,000.000
    
        GLAVA 5. URED ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE
        40, Sredstva za rad ureda
23.   401   sredstva za materijalne troškove
                            15,000.000       25,000.000            -    40,000.000
        svega grupa 40.             15,000.000       25,000.000           -    40,000.000

        45. Sredstva za društvene djelatnosti
24.   454   sredstva za skrb prognanika       14.000,000.000     26.000,000.000         -    40.000,000.000
                                    
                                            
        svega grupa 45.             14.000,000.000     26.000,000.000         -    40.000,000.000
                                
                                            
        svega glava 5. (od poz. 23.do poz. 24)
                            14.015,000.000     26.025,000.000          -   40.040,000.000
                                
                                            

        GLAVA 6. URED ZA ODNOSE S
        JAVNOŠČU VLADE
        REPUBLIKE HRVATSKE
        40. Sredstva za rad ureda
25.   401   sredstva zse materijalne troškove
                            53,666.000       29,334.000           -    83,000.000
        svega grupa 40.             53,666.000       29,334.000           -    83,000.000
        svega glava 6. (poz. 25)        53,666.000       29,334.000           -    83,000.000

        GLAVA 7. AGENCIJA ZA OBNOVU
        40. Sredstva za rad agencije
26.   401   sredstva za materijalne troškove
                            7,000.000        43,000.000           -    50,000.000
        svega grupa 40.             7,000.000        43,000.000           -    50,000.000
        svega glava 7. (poz. 26)        7,000.000        43,000.000           -    50,000.000

        GLAVA 8. HRVATSKA IZVJEŠTAJNA
        NOVINSKA AGENCIJA
        40. Sredstva za rad agencije
27.   401   sredstva za materijalne troškove
                            55,700.000       79,300.000           -    135,000.000
        svega grupa 40.             55,700.000       79.300.000           -    135,000.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad agencije
28.   418   sredstva za funkcionalne rashode
                            7,000.000            -            -    7,000.000
        svega grupa 41.             7,000.000            -            -    7,000.000
        svega glava 8. (od poz. 27. do
        poz. 28)                62,700.000       79,300.000           -    142,000.000
        svega razdjel 3. (od poz. 13. do
        poz. 28)                14.726,973.000     26.650,159.000         -    41.377,132.000
                                
                                            

        RAZDJEL 4. MINISTARSTVO OBRANE
        4. Sredstva za posebne i druge namjene za
        rad ministarstva
29.   418   sredstva za troškove Hrvatske vojske
                            57.000.000.000     113.000,000.000         -    170.000,000.000
                                
                                            
        svega grupa 41.             57.000,000.000     113.000,000.000         -    170.000,000.000
                                
                                            
        svega razdjel 4. (Poz. 29)       57.000,000.000     113.000,000.000         -    170.000,000.000
                                
                                            

        RAZDJEL 5. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
        40. Sredstva za rad ministarstva
30.   401   sredstva za materijalne troškove
                            2.871,000.000      2.129.000.000          -    5.000,000.000
        svega grupa 40.             2.871,000.000      2.129,000.000          -    5.000,000.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad ministarstva
31.   415   sredstva za nabavu opreme i popravak
        objekata                2.200,000.000      4.800,000.000          -    7.000,000.000
32.   418   sredstva za posebne namjene       4.000,000.000      8.000,000.000          -    12.000,000.000
                                            
        svega grupa 41.             200,000.000       12.800,000.000         -    19.000,000.000
                                            
        svega razdjel 5. (od poz. 30. do
        poz. 32)                9.071,000.000      14.929,000.000         -    24.000,000.000
                                            
        RAZDJEL 6. MINISTARSTV0 VANJSKIH POSLOVA
        GLAVA 1. MINISTARSTVO VANJSKIH
        POSLOVA
        40. Sredstva za rad ministarstva
33.   401   sredstva za materijalne troškove
                                68,505.000   200.000.000       -    268.505.000
        svega grupa 40.                 68,505.000   200,000.000       -    268,505.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad ministarstva
34.   418   sredstva za potrebe Promatračke
        misije Europske zajednice            15,000.000   35,000.000       -    50,000.000
35.       sredstva za troškove Radne zajednice
        Alpe Jadran                   4,000.000        -        -    4,000.000
36.       sredstva za troškove Radne zajednice za
        srednji i južni Jadran             1,000.000        -        -    1,000.000
37.       sredstva za troškove Radne zajednice
        Podunavskih regija               1,000.000        -        -    1,000.000
38.       sredstva za funkcionalne rashode
                                2,400.000        -        -    2,400.000
        svega grupa 41.                 23,400.000   35,000.000       -    58,400.000
        svega glava 1.(od poz. 33. do poz. 38)
                                 91,905.000   235,000.000       -    326,905.000

        GLAVA 2. DIPLOMATSKO-KONZULAR-
        NA PREDSTAVNIŠTVA
        40. Sredstva za rad predstavništava
39.   401   sredstva za troškove diplomatsko-
        konzularnih predstavništava           200,000.000   400,000.000       -    600,000.000
        svega grupa 40.                 200,000.000   400,000.000       -    600,000.000
        svega glava 2. (poz. 39)            200,000.000   400,000.000       -    600,000.000
        svega razdjel 6. (od poz. 33. do
        poz. 39)                    291,905.000   635,000.000       -    926,905.000

        RAZDJEL 7. MINISTARSTVO FINANCIJA
        GLAVA 1. MINISTARSTVO FINANCIJA
        40. Sredstva za rad ministarstva
40.   401   sredstva za materijalne troškove
                                240,000.000   340,000.000       -    580,000.000
        svega grupa 40.                 240,000.000   340,000.000       -    580,000.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad ministarstva
41.   418   sredstva za rad Komisije za popis i
        procjenu ratne štete              15,000.000   100,000.000       -    115,000.000
        svega grupa 41.                 15,000.000   100,000.000       -    115,000.000
        svega glava 1.(od poz. 40. do poz. 41)
                                255,000.000   440,000.000       -    695.000.000

        GLAVA 2. CARINSKA UPRAVA
        REPUBLIKE HRVATSKE.
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad uprave
42.   418   sredstva za funkcionalne rashode
                                170,000.000   430,000.000       -    600,000.000
        svega grupa 41.                 170,000.000   430,000.000       -    600,000.000
        svega glava 2. (poz. 42)            170,000.000   430,000.000       -    600,000.000
        svega razdjel 7. (od poz. 40. do
        poz. 42).                    425,000.000   870,000.000       -    1.295,000.000

        RAZDJEL 8. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA
        40. Sredstva za rad ministarstva
43.   401   sredstva za materijalne troškove
                                44,000.000   46,000.000       -    90,000.000
        svega grupa 40.                 44,000.000   46,000.000       -    90,000.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad ministarstva
44.   418   sredstva za međunarodnu suradnju u
        oblasti zaštite okoliša i prostornog
        uređenja                    600,000     2,000.000        -    2,600.000
45.       sredstva za aktivnosti u okviru programa
        UNEP-a                     1,000.000    6,000.000        -    7,000.000
46.       akcije za zaštitu Jadranskog mora od
        zagađivanja                   30,000.000   30,000.000       -    60,000.000
47.       prijedlog programa zaštite okoliša u
        Republici Hrvatskoj               15,000.000       -        -    15,000.000
48.       redovna đjelatnost nacionalnih
        parkova                     117.000.000   83,000.000       -    200,000.000
49.       sredstva za radove na geodetskoj izmjeri,
        katastru i komasaciji zemljišta         120,000.000   80,000.000       -    200,000.000
        svega grupa 41.                 283,600.000   201,000.000       -    484,600.000
        svega razdjel 8. (od poz. 43. do
        poz. 49)                    327,600.000   247,000.000       -    574,600.000

        RAZDJEL 9. MINISTARSTVO INDUSTRIJE, BRODOGRADNJE I ENERGETIKE
        40. Sredstva za rad ministarstva
50.   401   sredstva za materijalne troškove
                                15,700.000   15,000.000       -    30,700.000
        svega grupa 40.                 15,700.000   15,000.000       -    30,700.000
        svega razdjel 9. (poz. 50)           15,700.000   15,000.000       -    30,700.000

        RAZDJEL 10. MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
        GLAVA 1. MINISTARSTVO KULTURE I
        PROSVJETE
        40. Sredstva za rad ministarstva
51.       sredstva za materijalne troškove
                                88,558.000   106,442.000       -    195,000.000
        svega grupa 40.                 88,558.000   106,442.000       -    195,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad ministarstva
52.   418   sredstva za međunarodnu kuIturu,
        prosvjetu i tehničku- suradnju i suradnju u
        oblasti športa                 80,000.000   40,000.000       -    120,000.000
53.       sredstva za troškove odgoja i obrazovanja
        djece građana na privremenom radu u
        inozemstvu s teritorija Republike
        Hrvatske                    150,000.000   250,000.000       -    400,000.000
54.       sredstva za republičke nagrade
                                15,856.000   3,570.000        -    19,426.000
        svega grupa 41.                 245,856.000   293,570.000       -    539.426.000
        45. Sredstva ze društvene djelatnosti
55.   452   sredstva za učešće Republike u
        financiranju nacionalnih kazališta
                                 50,000.000   50,000.000       -    100,000.000
        svega grupa 45                  50,000.000   50,000.000       -    100,000.000   
        svega glava 1. (od poz. 51. do poz.55)
                                384,414.000   450,012.000       -    834.426.000

        GLAVA 2. HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
        40. Sredstva za rad Akademije
56.   401   sredstva za materijalne i operatlvne
        izdatke Akademije i njezinlh jedinica
                                 27,205.000   14,795.000       -    42,000.000
        svega grupa 40.                 27,205.000   14,795,000       -    42,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad Akademije
57.   418   sredstva za osnovnu djelatnost i
        investictjsko održavanje zgrada
                                 55,000.000   10,000.000       -    65,000.000
        svega grupa 41                 55,000.000   10,000.000       -    65,000.000
        svega glava 2.(od poz. 56. do poz. 57)
                                82,205.000   24,795.000       -    107,000.000

        GLAVA 3. NACIONALNA I SVEUČILIŠNA
        BIBLIOTEKA
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad biblioteke
58.   416   sređstva. za izgradnju Nacionalne i
        sveučilišne biblioteke             1.050,000.000  1.450,000.000      -    2.500,000.000
59.   418   sredstva za funkcionalne troškove
                                 115,000.000   65,000.000      -     180,000.000
        svega grupa 41.                    1.165,000.000  1.515,000.000      -    2.680,000.000          svega glava 3. (od oz. 58. do poz. 59)
                                1.165,000.000  1.515,000.000      -    2.680,000.000

        GLAVA 4. LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD
        "MIROSLAV KRLEŽA"
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad zavoda
60.   416   sredstva za adaptaciju poslovnog
        prostora                     5,000.000    15,000.000      -    20.000.000
61.   418   sredstva za udio Republike u
        funkcionalnim rashodima             38,000.000   27,000.000       -    65,000.000
        svega grupa 41.                 43,000.000   42,000.000       -    85,000.000
        svega glava 4.(od poz. 60. do poz. 61)
                                43,000.000   42,000.000       -    85,000.000

        GLAVA 5. REPUBLIČKI FOND
        PREDŠKOLSKOG ODGOJA
        45. Sredstva za društvene djelatnosti
62.   450   obveze Republike za financiranje potreba
        s područja društvene brige o djeci
        predškolskog uzrasta              280,000.000   320,000.000       -    600,000.000
        svega grupa 45.                 280,000.000   320,000.000       -    600,000.000
        svega glava 5. (poz. 62)            280,000.000   320,000.000.      -    600,000.000

        GLAVA 6. REPUBLIČKI FOND
        OSNOVNOG OBRAZOVANJA
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za izvršavanje funkcije fonda
63.   416   sredstva za investicije u osnovnom
        školstvu                    100,000.000   400,000.000       -    500,000.000
        svega grupa 41.                 100,000.000   400,000.000       -    500,000.000
        45. Sredstva za društvene djelatnosti
64.   450   sredstva za program osnovnog školstva u
        Republici                    310,000.000   690,000.000       -    1.000,000.000          
        svega grupa 45.               310,000.000   690,000.000       -    1.000,000.000
        svega glava 6.(od poz. 63. do poz 64)
                                410,000.000   790,000.000       -    l.200,000.000

        GLAVA 7. REPUBLIČKI FOND USMJERENOG OBRAZOVANJA
        40. Sredstva za izvršenje funkcije fonda
65.   401   sredstva za materijalne troškove
                                3.393,000.000  1.007,000.000      -    4.400,000.000
        svega grupa 40.                 3.393,000.000  1.007,000.000      -    4.400,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za izvršenje funkcije fonda
66.   416   sređstva za investicije u djelatnosti
        usmjerenog obrazovanja             120,000.000   100,000.000       -    220,000.000
        svega grupa 41.                 120,000.000   100,000.000       -    220,000.000
        45. Sredstva za društvene djelatnosti
    450   sredstva za program usmjerenog
        obrazovanja u Republici             50,000.000   50,000.000       -    100,000.000
        sredstva za učenički i studentski
        standard                    1.800,000.000  1.300,000.000      -    3.100,000.000          
        svega grupa 45.           1.850,000.000  1.300,000.000      -    3.200,000.000          
        svega glava 7.(od poz.        5.363,000.000  2.457,000.000      -    7.820,000.000

        GLAVA 8. REPUBLIČKI FOND ZA
        KULTURU
69.   401   sredstva za materijalne troškove ustanove
        kulture                     263,170.000   66,830,000       -    330,000.000
        svega grupa 40.                 263,170.000   66,830.000       -    330,000.000
        45. Sredstva za društvene djelatnosti
70.   452   sredstva za Program kulturnog razvitka
        Republike                    900,000.000   400,000.000       -    1.300,000.000          
        svega grupa 45.               900,000.000   400,000.000       -    1.300,000.000          
        svega glava 8.(od poz.           1.163,170.000   466,830.000       -    1.630,000.000                               

        GLAVA 9. "FUNDACIJA IVAN
        MEŠTROVIC"
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad fundacije
71.   418   sredstva za funkcionalne troškove
                                12,000.000   10,000.000       -    22,000.000
        svega grupa 41.                 12,000.000   10,000.000       -    22,000.000
        svega glava 9. (poz. 71)            12,000.000   10,000.000       -    22,000.000

        GLAVA 10. POTREBE U DJELATNOSTI
        TJELESNE KULTURE OD
        INTERESA ZA REPUBLIKU
        40. Sredstva za izvršavanje djelatnosti
72.   401   sredstva za materijalne troškove
                                24,500.000   15,500.000       -    40,000.000
        svega grupa 40.                 24,500.000   15,500.000       -    40,000.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za izvršavanje djelatnosti
73.   418   sredstva za investicije u djelatnosti
        tjelesne kulture                 5,000.000        -        -    5,000.000
        svega grupa 41.                 5,000.000        -        -    5,000.000

        45. Sredstva za društvene djelatnosti
74.   453   sredstva za programske aktivnosti na
        unapređenju športa               60,000.000   120,000.000       -    180,000.000
        svega grupa 45.                 60,000.000   120,000.000       -    180,000.000
        svega glava 10.(od poz.72. do poz.74)
                                 89,500.000   135,500.000       -    225,000.000
        svega razdjel 10. (od poz. 51. do
        poz. 74)                    8.992,289.000  8.511,137.000      -    15.503,426.000
                                            

        RAZDJEL 11. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
        40. Sredstva za rad ministarstva
75.   401   sredstva za materijalne troškove
                                17,200.000   27,800.000       -    45,000.000
        svega grupa 40.                 17,200.000.   27,800.000       -    45,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad ministanstva
76.   418   troškovi za zaštitu bilja            1,000.000    1,000.000        -    2,000.000
        troškovi savjetodavne poljoprivredne
        službe za selo                 72,000.000   8,000.000        -    80,000.000
78.       sufinanciranje programa zaštite zdravlja
        životinja                    60,000.000   20,000.000       -    80,000.000
79.       troškovi međudržavne suradnje u oblasti
        vodoprivrede                  -        1,500.000        -    1,500.000
        svega grupa 41.                 133,000.000   30,500.000           163,500.000

        43. Sredstva za poticanje razvoja i
        intervencije u gospodarstvu
80.   431   premije i regresi u poljoprivredi
                                12,000,000.000 28.000,000.000     -    40.000,000.000
                                
                                            
        svega grupa 43.                 12.000,000.000 28.000,000.000     -    40.000,000.000
                                
                                            
        svega razdjel 11. (od poz. 75. do
        poz. 80)                    12.150,200.000 28.058,300.000     -    40.208,500.000
                                
                                            

        RAZDJEL 12. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
        GLAVA 1. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
        40. Sredstva za rad ministarstva
81.   401   Sredstva za materijalne troškove
                                21,600.000   55,000.000       -    76,600.000
        svega grupa 40.                 21,600.000   55,000.000       -    76.600.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad ministarstva
82.   418   održavanje plovila i vozila kapetanija
                                14,400.000   7,200.000        -    21,600.000
        investicijsko održavanje poslovnih zgrada
        kapetanija.                   20, 100.000   400.000         -    20,500.000
84.       nabava novih plovila i vozila
        kapetanija                   26,800.000   5,600.000        -    32,400.000
85.       nabava i odxžavanje sistema veza
        kapetanija                   9,300.000     -        700.000   8,600.000
86.       sredstva za nabavu službene odjeće
        kapetanija                   5,700.000    3,200.000        -    8,900.000
87.       sredstva za traganje za ljudima,
        spašavanje ljudskih života na moru i
        gašenje požara s brodova            20,000.000       -        -    20,000.000
        sredstva za nabavu obrazaca i
        dokumenata za kapetanije            3,000.000        -        -    3,000.000
89.       preventivne akcije za sigurnost prometa i
        članstvo u međunarodnim
        organizacijama                   -        35,700.000     -    35,700.000
91.       dotacija za Državni hidrografski
        institut                    63,000.000   50,000.000       -    113,000.000
92.       dotacija za Brodarski institut Zagreb
                                80,700.000   19,300.000       -    100,000.000
        svega grupa 41.                 244,000.000   121,400.000    700.000   364,700.000

        43. Sredstva za poticanje razvoja i
        intervencije u gospodarstvu
    431.  naknada razlike u cijeni za održavanje
        veza otoci-kopno:
93.       "Jadrolinija" - Ri)eka             1,900,000.000  3.000,000.000      -    4.900,000.000
94.       "Lošinjska plovidba" - Mali Lošinj
                                24,000.000   11,000.000       -    35,000.000
95.       "Rapska plovidba" - Rab             14,000.000   10,000.000       -    24,000.000
96.   433.  održavanje i obilježavanje plovnih
        putova                     51,000.000   19,000.000       -    70,000.000
97.       namjenska sredstva za održavanje
        željezničke infrastrukture           16.000,000.000 14.000,000.000      -    30.000,000.000
                                
                                            
        svega grupa 43.                 17.989,000.000 17.040,000.000      -    35.029,000.000
                                
                                            
        svega glava 1.(od poz. 81. do poz. 97)
                                18.254,600.000 17.216,400.000   700.000   35.470,300.000
                                
                                        
                                            

        GLAVA 2. LUĆKA KAPETANIJA DUBROVNIK
        40. Sredstva za rad kapetanije
98.   401   sredstva za materijalne troškove
                                1.995.000    2.505.000        -    4,500.000
        svega grupa 40.                 1,995.000    2,505.000        -    4,500.000
        svega glava 2. (poz. 98)            1,995.000    2,505.000        -    4,500.000

        GLAVA 3. LUČKA KAPETANIJA PLOČE
        40. Sredstva za rad kapetanije
99.   401   sredstva za materijalne troškove
                                760.000     740.000         -    1,500.000
        svega grupa 40.                 760.000     740.000         -    1,500.000
        svega glava 3. (poz. 99.)            760.000     740.000         -    1,500.000           GLAVA 4. LUČKA KAPETANIJA PULA
        40. Sredstva za rad kapetanije
100.  401   sredstva za materijalne troškove
                                 2,465.000    2,535.000        -    5,000.000
        svega grupa 40.                 2,465.000    2,535.000        -    5,000.000
        svega glava 4. (poz. 100)            2,465.000    2,535.000        -    5,000.000

        GLAVA 5. LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
        Sredstva za rad kapetanije
101.  401   sredstva za materijalne troškove
                                5,851.000    4,149.000        -    10,000.000
        svega grupa 40.                 5,851.000    4,149.000        -    10,000.000
        svega glava 5. (poz.101)            5,851.000    4,149.000        -    10,000.000

        GLAVA 6. LUČKA KAPETANIJA SPLIT
        Sredstva za rad kapetanije
102.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,864.000    3,136.000        -    6,000.000
        svega grupa 40.                 2,864.000    3,136.000        -    6,000.000
        svega glava 6. (poz. 102)            2,864.000    3,136.000        -    6,000.000

        GLAVA 7. LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK
        40. Sredstva za rad kapetanije
103.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,980.000    3,020.000        -    5,000.000
        svega grupa 40.                 1,980.000    3,020.000        -    5,000.000
        svega glava 7. (poz.103)            1,980.000    3,020.000        -    5,000.000

        GLAVA 8. LUČKA KAPETANIJA ZADAR
        40. Sredstva ze rad kapetanije
104.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,979.000    3,521.000        -    5,500.000
        svega grupa. 40.                1,979.000    3,521.000        -    5,500.000
        svega glava 8. (poz.104)            1,979.000    3,521.000        -    5,500.000

        GLAVA 9. KAPETANIJA PRISTANIŠTA OSIJEK
        40. Sredstve za rad kapetamje
105.  401   sredstva za materijalne troškove
                                373.000     527.000          -    900.000
        svega grupa 40.                 373.000     527.000         -    900.000
        svega glava 9. (poz.105)            373.000     527.000         -    900.000

        GLAVA 10. KAPETANIJA PRISTANIŠTA SISAK
        40. Sredstva za rad kapetanije
106.  401   sredstva zee materijalne troškove
                                452.000     648.000         -    1,100.000
        svega grupa 40.                 452.000     648.000         -    1,100.000
        svega glava 10. (poz. 105)           452.000     648.000         -    1,100.000

        GLAVA 11. KAPETANIJA PRISTANIŠTA SLAVONSKI BROD
        40. Sredstva za rad kapetanije
107.  401   sredstva za materijalne troškove
                                394.000     406.000         -    800.000
        svega grupa 40.                 394.000     406.000         -    800.000
        svega glava 11. (poz.107)            394.000     406.000         -    800.000

        GLAVA 12. KAPETANIJA PRISTANIŠTA VUKOVAR
        40. Sredstva za rad kapetanije
108.  401   sredstva za materijalne troškove
                                350.000     350.000         -    700.000
        svega grupa 40.                 350.000    350.000         -    700.000
        svega glava 12. (poz.108)            350.000     350.000         -    700.000

        GLAVA 13. UPRAVA KONTROLE LETA
        40. Sredstva za rad uprave
109.  401   sredstva za materijalne troškove
                                50,000.000   45,000.000       -    95,000.000
        svega grupa                   40,000.000   45,000.000       -    95,000.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        uprave
110.  418   sredstva za funkcionalne rashode
                                120,000.000   54,000.000       -    174,000.000
        svega grupa 41.                 120,000.000   54,000.000       -    174,000.000
        svega glava 13. (od poz. 109. do
        poz. 110)                    170,000.000   99,000.000       -    269,000.000
        svega razdjel 12. (od poz. 81. do
        poz. 110)                    18.444,063.000 17.336,937.000     700.000 35.780,300.000
                                
                                        
                                            

        RAZDJEL 13. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
        GLAVA 1. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
        I UPRAVE
        40. Sredstva za rad ministarstva
111.  401   sredstva za materijalne troškove
                                30,012.000   32,988.000       -    63,000.000
        svega grupa 40.                 30,012.000   32,988.000       -    63.000.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad ministarstva
112.  415   udio Republike u nabavi opreme Zavodu
        za sudsku medicinu               9,000.000    70,000.000       -    79,000.000
113.  416   investicijsko održavanje i rješavanje
        stambenih potreba nosilaca okružnih i,
        općinskih pravosudnih funkcija
                                80,000.000   100,000.000       -    180,000.000
114.  418   troškovi međunarodne pravne
        pomoći                     300.000         -        -    300.000
115.      naknada dohodaka pritvorenih
        osoba                      300.000     100.000         -    400.000
116.      sredstva za rad Arondacijske i
        Komasacijske komisije              80.000     20.000         -    100.000
117.      troškovi ekstradicije              -        2,000.000        -    2,000.000
118.      sredstva za vanjske suradnike u
        normativnoj djelatnosti             -        5,000.000        -    5,000.000
        svega grupa 41.                 89,680.000   177,120.000       -    266,800.000
        svega glava 1 (od poz.111. do
        poz.118)                    119,692.000   210,108.000       -    329,800.000

        GLAVA 2. SLUŽBA ZA IZVRŠENJE SANKCIJA
        40. Sredstva za rad službe
119.  401   sredstva za materijalne troškove
                                140,000.000   170,000.000       -    310,000.000
        svega grupa 40.                 140,000.000   170,000.000       -    310,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad službe
120.  416   sredstva za razvoj Službe izvršenja
        sankcija                    167,000.000   833,000.000       -    1.000,000.000 
121.   418   posebne namjene Službe izvršenja
        sankcija                    50,000.000   250,000.000       -    300,000.000
122.      sredstva za posebne namjene           250,000.000   450,000.000       -    700,000.000
        svega grupa 41.                 467,000.000   1.533,000.000      -    2.000,000.000
        svega glava 2. (od poz.119. do
        poz.122)                    607,000.000   1.703,000.000      -    2.310,000.000

        GLAVA 3. CENTAR REPUBLIČKIH
        ORGANA UPRAVE U BJELOVARU
        40. Sredstva za rad centra
123.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,400.000    800.000         -    2,200.000
        svega grupa 40.                 1,400.000    800.000         -    2,200.000
        svega glava 3. (poz. 123)            1,400.000    800.000         -    2,200.000

        GLAVA 4. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U GOSPIĆU
        40. Sredstva za rad centra
124.  401   sredstva za materijalne troškove
                                950.000     550.000         -    1,500.000
        svega grupa 40.                 950.000     550.000         -    1,500.000
        svega glava 4. (poz. 124)            950.000     550.000         -    1,500.000

        GLAVA 5. CENTAR REPUBLIČKIH
        ORGANA UPRAVE U KARLOVCU
        40. Sredstva za rad centra
125.  401   sredstva za materijalne troškove
        svega grupa 40.                 900.000    900.000         -    1,800.000
        svega glava 5. (poz.125)            900.000     900.000         -    1,800.000

        GLAVA 6. CENTAR REPUBLIČKIH
        ORGANA UPRAVE U OSIJEKU
        40. Sredstva za rad centra
128.  401   sredstva za materijalne troškove
                                5,100.000    6,900.000        -    12,000.000
        svega grupa 40.                 5,100.000    6,900.000        -    12,000.000
        svega glava 6. (poz. 126)            5,100.000    6,900.000        -    12,000.000

        GLAVA 7. CENTAR REPUBLIČKIH
        ORGANA UPRAVE U RIJECI
        40. Sredstva za rad centra
127.  401   sredstva za materijalne troškove
                                4,800.000    7,300.000        -    12,100.000
        svega grupa 40.                 4,800.000    7,300.000        -    12,100.000
        svega glava 7. (poz.127)            4,800.000    7,300.000        -    12.100.000

        GLAVA 8. CENTAR REPUBLIČKIH
        ORGANA UPRAVE U SISKU
        40. Sredstva za rad centra
128.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,400.000    600.000          -    2,000.000
        svega grupa 40.                 1,400.000    600.000          -    2,000.000
        svega glava 8. (poz. 128)            1,400.000    600.000          -    2,000.000

        GLAVA 9. CENTAR REPUBLIČKIH
        ORGANA UPRAVE U SPLlTU
        40. Sredstva za rad centra
129.  401   sredstva za materijalne trošhove
                                 4,443.000    3,557.000        -    8,000.000
        svega grupa 40.                 4,443.000    3,557.000        -    8,000.000
        svega glava 9. (poz.129)             4,443.000    3,557.000        -    8,000.000

        GLAVA 10. CENTAR REPUBLIČKIH
        ORGANA UPRAVE U VARAŽDINU
        40. Sredstva za rad centra
130.  401   sredstva za materijalne troškove
                                3,532.000    1,368.000        -    4,900.000
        svega grupa 40.                 3,532.000    1,368.000        -    4,900.000
        svega glava 10. (poz.130)            3,532.000    1,368.000        -    4,900.000
        svega razdjel 13. (od poz.111. do
        poz.130.)                    749,217.000   1.935,083.000      -    2.684,300.000

        RAZDJEL 14. MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
        GLAVA 1. MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
        40. Sredstva za rad ministarstva
131.  401.  sredstva za materijalne troškove
                                95,259.000   124,741.000       -    220,000.000
        svega grupa 40.                 95,258.000   124,741.000       -    220,000.000
        svega glava 1. (poz.131)            95,259.000   124,741.000       -    220,000.000

        GLAVA 2. REPUBLIČKI FOND SOCIJALNE ZAŠTITE
        40. Sredstva za izvršavanje funkcije fonda
132.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2.531,000.000  1.969,000.000      -    4.500,000.000
        svega grupa 40.                 2.531,000.000  1.969,000.000      -    4.500,000.000

        45. Sredstva za društvene djelatnosti
133.  454   sredstva za potrebe socijalne skrbi
                                5.400,000.000  1.800,000.000      -    7.200,000.000
        svega grupa 45.                 5.400,000.000  1.800,000.000      -    7.200,000.000
        svega glava 2. (od poz.132. do
        poz.133)                    7.931,000.000  3.769,000.000      -   11.700,000.000
                                            

        GLAVA 3. BORAČKA I INVALIDSKA ZAŠTITA
        45. Sredstva za društvene djelatnosti
134.  458   sredstva za zaštitu vojnih i civilnih
        invalida rata                  1.100,000.000  900,000.000       -    2.000,000.000
        svega grupa 45.                 1.100,000.000  900,000.000       -    2.000,000.000
        svega glava 3. (poz.134)            1.100,000.000  900,000.000       -    2.000,000.000
        svega razdjel 14. (od poz.131. do
        poz.134)                    9.126,259.000  4.793,741.000      -    13.920.000.000

                                            
        RAZDJEL 15. MINISTARSTVO TURIZMA I TRGOVINE
        GLAVA 1. MINISTARSTVO TURIZMA I TRGOVINE .
        40. Sredstva za rad ministarstva
135   401   sredstva za materijalne troškove
                                27,395.000   34,000.000       -    61,395.000
        svega grupa 40.                 27,385.000   34,000.000       -    61,395.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad ministarstva
136.  418   sredstva za osnivanje turističkih
        predstavništava Republike u inozemstvu i
        turističku propagandu              57,000.000   93,000.000       -    150,000.000
        svega grupa 41.                 57,000.000   93,000.000       -    150,000.000
        svega glava 1. (od poz. 135. do
        poz. 136)                    84,395.000   127,000,000       -    211,395.000

        GLAVA 2. DIREKCIJA ZA DRŽAVNE
        ROBNE REZERVE
        43. Sredstva za poticanje razvoje i
        intervencije u gospodarstvu
137.  433   sredstva za robne rezerve            800,000.000       -        -    800,000.000
        svega grupa 43.                 800,000.000       -        -    800,000.000
        svega glava 2. (poz.137)            800,000.000       -        -    800,000.000
        svega razdjel 15. (od poz. 135: do
        poz.137)                    884,395.000   127,000.000       -    1.011,395.000

        RAZDJEL 16. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
        40. Sredstva za rad ministarstva
138.  401   sredstva za materijalne troškove
                                18,662.000   26,338.000       -    45,000.000
        svega grupa 40.                 18,662.000   26,338.000       -    45,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad ministsrstva
139.  418   sredstva za rad stručnih komisija
                                300.000     300.000          -    600.000
140.      sredstva za stručni nadzor zdravstvene
        zaštite                     2,000.000    2,000.000        -    4,000.000
141       sredstva za posebne namjene           30,000.000   30,000,000       -    60,000.000
142       sredstva za rad Hrvatskog crvenog
        križa.                     15,000.000   35,000.000       -    50,000.000
143.      sredstva za rad Kriznog stožera.
                                25,000.000   7,000.000        -    32,000.000
        svega grupa 41.                 72,300.000   74,300.000       -    146,600.000

        45. Sredstva za društvene djelatnosti
144. 456    sredstva za zdravstvenu zaštitu
        stranaca                     10,000.000       -        -    10,000.000
145.      sredstva za liječenje po posebnim
        propisima                    200,000.000   100,000.000       -    300,000.000
146,      udio Republike u financiranju troškova
        zdravstvene zaštite u ratu            -        2.000,000.000      -    2.000,000.000
        svega grupa 45.                 210,000.000   2.100,000.000      -    2.310,000.000          
        svega razdjel 16. (od poz.138. do
        poz.146)                    300,962.000   2.200,638.000      -    2.501,600.000

        RAZDJEL 17. MINISTARSTVO ZNANOSTI
        GLAVA 1. MINISTARS'TVO ZNANOSTI
        40. Sredstva za rad ministarstva
147.  401   sredstva za materijalne troškove
                                22,688.000   24,542.000       -    47,230.000
        svega grupa 40.                 22,668.000   24,542.000       -    47,230.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad ministarstva
148.  418   sredstva za financiranje rada seizmološke
        službe u Republici               9,800.000    4,900.000        -    14,700.000
149.      sredstva za financiranje rada geološke
        službe u Republici               5,200.000    4,700.000        -    9,900.000
150.      troškovi stipendiranja stranih
        studenata                    5,000.000        -        -    5,000.000
        svega grupa 41.                 20,000.000   9,600.000        -    29,600.000
        svega glava 1. (od poz.147. do
        poz.150)                    42,688.000   34,142.000       -    76,830.000


         GLAVA 2. REPUBLIČKI FOND ZA
        ZNANOST
        45. Sredstva za društvene djelatnosti
151.      sredstva za financiranje znanosti
                                5.800,000.000  1.7000,000.000     -    7.500,000.000
        svega grupa 45.                 5.800,000.000  1.700,000.000      -    7.500,000.000
        svega glava 2. (poz. 151)            5.800.000.000  1.700,000.000      -    7.500,000.000
        svega razdjel 17. (od poz. 147. do
        poz. 151)                    5.842,688.000  1.734,142.000      -    7.576,830.000

        RAZDJEL 18. DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
        40. Sredstva za rad zavoda
152.  401   sredstva za materijalne troškove
                                81,414.000   78,586.000       -    160,000.000
        svega grupa 40.                 81,414.000   78,586.000       -    160,000.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad zavoda
153.  418   funkcionalni troškovi i modernizacija
        centra za obranu od tuče            100,000.000   20,000.000       -    120,000.000
154.      sredstva za financiranje
        hidrometeoroloških programa           40,000.000   20,000.000       -    60,000.000
        svega grupa 41.                 140,000.000   40,000.000       -    180,000.000
        svega razdjel 18. (od poz. 152. do
        poz. 154)                    221,414.000   118,586.000       -    340,000.000

            RAZDJEL 19. DRŽAVNI ZAVOD ZA PATENTE
        40. Sredstva za rad zavoda
155.  401   sredstva za materijalne troškove         -       10,000.000       -    10,000.000
        svega grupa 40.                 -        10,000.000       -    10,000.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad zavoda                  -        10,000.000       -    10,000.000
156.  418   sredstva za nabavu opreme i članarina
                                 -       10,000.000       -    10,000.000
        svega grupa 41.                 -        10,000.000       -    10,000.000
        svega razdjel 19. (od poz. 155. do poz.156)
                                 -       20,000.000       -    20,000.000

        RAZDJEL 20. DRŽAVNI ZAVOD ZA
        MAKROEKONOMSKE ANALIZE I PROGNOZE
        40. Sredstva za rad državnog zavoda
157.  401   sredstva za materijalne troškove
                                8,772.000    11,228.000       -    20,000.000
        svega grupa 40.                 8,772.000    11,228.000       -    20,000.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad državnog zavoda
158.  418   sredstva za izradu stručnih i znanstvenih
        podloga za definiranje gospodarskog
        sustava                     3,500.000        -        -    3,500.000
        svega grupa 41.                 3,500.000        -        -    3,500.000
        svega razdjel 20. (od poz. 157. do
        poz. 158).                   12,272.000   11,228.000       -    23,500.000

        RAZDJEL 21. DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
        40. Sredstva za rad zavoda
159.  401   sredstva za materijalne troškove
                                 14,000.000   20,000.000       -    34.000.000
        svega grupa 40.                 14,000.000   20,000.000       -    34,000.000
        svega razdjel 21. (poz. 159) .         14,000.000   20,000.000       -    34,000.000

        RAZDJEL 22. DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
        40. Sredstva za rad zavoda
160.  401   sredstva za materijalne troškove
                                25,333.000   29,667.000       -    55,000.000
        svega grupa 40.                 25,333.000   29,667.000       -    55,000.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad zavoda
161.  415   sredstva za elektroničku računsku opremu
        Zavoda                     30,000.000   90,000.000       -    120.000.000
162.      41 sredstva za statistička istraživanja
                                40,000.000   40,000.000       -    80,000.000
163.      sredstva za popis stanovništva,
        domaćinstava, stanova i poljoprivrednih
        gospodarstava u 1991. godini
        u Republici                   15,000.000   25,000.000       -    40,000.000
        svega grupa 41.                 85,000.000   155,000.000       -    240,000.000
        svega razdjel 22. (od poz. 160. do
        poz. 163)                    110,333.000   184,667.000       -    295,000.000

        RAZDJEL 23. AGENCIJA REPUBLIKE
        HRVATSKE ZA RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ
        40. Sredstva za rad agenaje
164.  401   sredstva za materijalne troškove
                                 14.353.000   14,647.000       -    29,000.000
        svega grupa 40.                 14,333.000   14,647.000       -    29,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad agencije
165.  418   sredstva za funkcionalne rashode
                                10,000.000   20,000.000       -    30,000.000
        svega grupa 41.                 10,000.000   20,000.000       -    30,000.000
        svega razdjel 23. (od poz. 164. do
        poz. 165)                    24,353.000   34,647.00        -    59,000.000

        RAZDJEL 24. VRHOVNI SUD HRVATSKE
166.  401   sredstva za materijalne troškove
                                11,405.000   16,595.000       -    8,000.000
        svega grupa 40.                 11,405.000   16,595.000       -    28,000.000
        svega razdjel 24. (poz. 166)           11,405.000   16,595.000       -    28,000.000

        RAZDJEL 25. UPRAVNI SUD HRVATSKE
        40. Sredstva za rad suda
167.  401   sredstva za materijalne troškove
                                3,553.000    3,447.000        -    7,000.000
        svega grupa 40.                 3,553.000    3,447.000        -    7,000.000
        svega razdjel 25. (poz. 167)          3,553.000    3,447.000        -    7,000.000

        RAZDJEL 26. PRIVREDNI SUD HRVATSKE
        40. Sredstva za rad suda
168.  401   sredstva za materijalne troškove
                                 2,914.000    3,086.000        -    6,000.000
        svega grupa 40.                 2,914.000    3,086.000        -    6,000.000
        svega razdjel 26. (poz. 168)           2,914.000    3,086.000        -    6,000.000

        RAZDJEL 27. JAVNO TUŽITELJSTVO HRVATSKE
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
169.  401   sredstva za materijalne troškove
                                4.887.000    7,113.000        -    12,000.000
        svega grupa 40.                 4,887.000    7,1 13.000       -    12,000.000
        svega razdjel 27. (poz. 169)          4.887.000    7,113.000        -    12,000.000

        RAZDJEL 28. JAVNO PRAVOBRANITELJSTVO HRVATSKE
        40. Sredstva za rad pravobraniteljstva
170.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,629.000    1,971.000        -    3,600.000
        svega grupa 40.                 1,629.000    1,971.000        -    3,600.000
        svega razdjel 28. (poz. 170)          1,629.000    1,971.000        -    3.600.000

        RAZDJEL 29. REPUBLIČKO VIJEĆE ZA PREKRŠAJE
        40. Sredstva za rad vijeća
171.  401   sredstva za materijatne troškove
                                3,904.000    1,696.000        -    5,600.000
        svega grupa 40.                 3,904.000    1.696.000        -    5,600.000
        svega razdjel 29. (poz:171)           3,904.000    1.696.000        -    5,600.000

        RAZDJEL 30. OKRUŽNI SUDOVI
        GLAVA l. OKRUŽNI SUD BJELOVAR
        40. Sredstva za rad suda
172.  401   sredstva za materijalne troškove
                                6,097.000    6.403.000        -    12,500.000
        svega grupa 40.                 6.097.000    6,403.000        -    12,500.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
173.  418   sredstva za posebne namjene.          7.355,000    3,945.000        -    11,300.000
        svega grupa 41                 7,355.000    3,945.000        -    11,300.000
        svega glava 1. (od poz. 172. do
        poz.173)                     13,452.000   10,348.000       -    23.800.000

        GLAVA 2. OKRUŽNI SUD DUBROVNIK
        40. Sredstva za rad.suda
174.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,838.000    4,662.000        -    6,500.000
        svega grupa 40.                 1,838.000    4,662.000        -    6,500.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda                   2,090.000    2,610.000        -    4,700.000
175.  418   sredstva za posebne namjene           2,090.000    2,610.000        -    4,700.000
        svega grupa 41.                 2,090.000    2,610.000        -    4,700.000
        svega glava 2. (od poz. 174. do
        poz. 175)                    3,928.000    7,272.000        -    11,200.000

        GLAVA 3. OKRUŽNI SUD GOSPIĆ
        40. Sredstva za rad suda
176.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,185.000    870.000         -    2,055.000
        svega grupa 40.                 1,185.000    870.000        -    2,055.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda           
177.  418   sredstva za posebne namjene           2,218.000    882.000         -    3,100.000
        svega grupa 41.                 2,218.000    882.000         -    3,100.000
        svega glava 3. (od poz.176. do
        poz.177)                    3,403.000    1,752.000        -    5,155.000

        GLAVA 4. OKRUŽNI SUD KARLOVAC
        40. Sredstva za rad suda
178.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,140.000    3,560.000        -    5,700.000
        svega grupa 40.                 2,140.000    3,560.000        -    5,700.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
179.  418   sredstva za posebne namjene           1,972.000    1,728.000        -    3,700.000
        svega grupa 41.                 1,972.000    1,728.000        -    3,700.000
        svega glava 4. (od pož. 178. do
        poz.179)                    4,112.000    5,288.000        -    9,400.000

        GLAVA 5. OKRUŽNI SUD OSIJEK
        40. Sredstva za rad suda
180.  401   sredstva za materijalne troškove
                                9,432.000    26,568.000       -    36,000.000
        svega grupa 40.                 9,432.000    26,568.000       -    36,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
180.  418   sredstva za posebne namjene           16,194.000   14,806.000       -    31,000.000
        svega grupa 41.                 16,194.000   14,806.000       -    31,000.000
        svega glava 5. (od poz.180. do
        poz.181)                    25,626.000   41,374.000       -    67,000.000

        GLAVA 6. OKRUŽNI SUD POŽEGA
        40. Sredstva za rad suda
182.  401   sredstva za materijalne troškove
                                3,080.000    5,920.000        -    9,000.000
        svega grupa 40.                 3,080.000    5,920.000        -    9,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
183.  418   sredstva za posebne namjene           3,249.000    4,051.000        -    7.300.000
        svega grupa 41.                 3,249.000    4,051.000        -    7,300.000
        svega glava 6. (od poz.182. do
        poz.183)                    6,329.000    9,971.000        -    16,300.000

        GLAVA 7. OKRUŽNI SUD PULA
        40. Sredstva za rad suda
184.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,2440000    3,556.000        -    5,800.000
        svega grupa 40.                 2,244.000    3,556.000        -    5,800.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
185.  418   sredstva za posebne namjene           3,852.000    1,848.000        -    5,700.000
        svega grupa 41.                 3,852.000    1.848.000        -    5,700.000
        svega glava 7. (od poz. 184.
        do poz. 185)                  6,096.000    5,404.000        -    11,500.000

        GLAVA 8. OKRUŽNI SUD RIJEKA
        40. Sredstva za rad suda
186.  401   sredstva za materijalne troškove
                                4,276.000    5,524.000        -    9,800.000
        svega grupa 40.                 4,276.000    5,524.000        -    9,800.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda                   9,330.000    8,070.000        -    17,400.000
187.  418   sredstva za posebne namjene           9,330.000    8,070.000        -    17,400.000
        svega grupa 41.                 9,330.000    8,070.000        -    17,400.000
        svega glava 8. (od poz. 186. do
        poz. 187)                    13,606.000   13,594.000       -    27,200.000

        GLAVA 9. OKRUŽNI SUD SISAK
        40. Sredstva za rad suda
188.  401   sredstva za materijelne troškove
                                3,028.000    2,972.000        -    6,000.000
        svega grupa 40.                 3,028.000    2,972.000        -    6,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda                   3,052.000    2,048.000        -    5,100.000
189.  418   sredstva za posebne namjene           3,052.000    2,048.000        -    5,100.000
        svega grupa 41.                 3,052.000    2,048.000        -    5.100.000
        svega glava 9. (od poz. 188. do
        poz. 189)                    6,080.000    5,020.000        -    11,100.000

        GLAVA 10. OKRUŽNI SUD SPLIT
        40. Sredstva za rad suda
190.  401   sredstva za materijalne troškove
                                6,031.000    6,969.000        -    13,000.000
        svega. grupa 40.                6,031.000    6,969.000        -    13,000.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
191.  418   sredstva za posebne namjene           7,694.000    4,406.000        -    12,100.000
        svega grupa 41.                 7,694.000    4,406.000        -    12,100.000
        svega glava 10. (od poz. 190. do
        poz. 191)                    13,725.000   11,375.000       -    25,100.000

        GLAVA 11. OKRUŽNI SUD ŠIBENIK
        40. Sredstva za rad suda
192.  401   sredstva za materijalne troškove
                                3,180.000    4,820.000        -    8,000.000
        svega grupa 40.                 3,180.000    4,820.000        -    8,000.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
193.  418   sredstva za posebne namjene           2,233.000    867.000         -    3,100.000
        svega grupa                   2,233.000    867.000         -    3,100.000
        svega glava 11 (od poz. 192. do
        poz.193)                    5,413.000    5,687.000        -    11,100.000

        GLAVA 12. OKRUŽNI SUD VARAŽDIN
        40. Sredstva za rad suda
194.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,640.000    3,960.000        -    6,600.000
        svega grupa 40.                 2,640.000    3,960.000        -    6,600.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
195.  418   sredstva za posebne namjene           5,972.000    1.828.000            7,800.000
        svega grupa 41.                 5,972.000    1,828.000        -    7,800.000
        svega glava 12. (od poz. 194. do
        poz. 195)                    8,612.000    5,788.000        -    14,400.000

        GLAVA 13. OKRUŽNI SUD ZADAR
        40. Sredstva za rad suda
196.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,919.000    4,081.000        -    7,000.000
        svega grupa 40.                 2,919.000    4,081.000        -    7,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
197.  418   sredstva za posebne namjene           5.210.000    2,190.000        -    7,400.000
        svega grupa 41.                 5,210.000    2,190.000        -    7,400.000
        svega glava 13. (od poz. 196. do
        poz. 197)                    8,129.000    6,271.000        -    14,400.000
    
        GLAVA 14. OKRUŽNI SUD ZAGREB
        40. Sredstva za rad suda
198.  401   sredstva za materijalne troškove
                                18,852.000   29,848.000       -    48,700.000
        svega grupa 40.                 18,852.000   29,848.000       -    48,700.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
199.  418   sredstva za posebne namjene           35,856.000   19,144.000       -    55,000.000
        svega grupa 41.                 35,856.000   19.144.000       -    55,000.000
        svega glava 14. (od poz. 198. do
        poz. 199)                    54,708.000   48,992.000       -    103,700.000
        svega razdjel 30. (od poz. 172. do
        poz. 199)                    173,219.000   178,136.000       -    351,355.000


        RAZDJEL 31. OKRUŽNI PRIVREDNI SUDOVI
        GLAVA 1. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BJELOVAR
        40. Sredstvaza rad suda
200.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,392.000    2,200.000        -    4,592.000
        svega grupa 40.                 2,392.000    2,200.000        -    4,592.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
201.  418   sredstva za posebne namjene           1,587.000    790.000         -    2,377.000
        svega grupa 41.                 1,587.000    790.000         -    2,377.000
        svega glava 1. (od poz. 200. do
        poz. 201)                    3,979.000    2,990.000        -    6,969.000

        GLAVA 2. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD KARLOVAC
        40. Sredstva za rad suda
202.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,442.000    400.000         -    1,842.000
        svega grupa 40.                 1,442.000    400.000         -    1,842000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
203.  418   sredstva za posebne namjene           1,471.000    600.000         -    2,071.000
        svega grupa 41.                 1,471.000    600.000         -    2,071.000
        svega glava 2. (od poz. 202. do
        poz. 203)                    2,913.000.   1,000.000        -    3,913.000

        GLAVA 3. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD OSIJEK
        40. Sredstva za rad suda
204.  401   sredstva za materijalne troškove
                                4,067.000    10,433.000       -    14,500.000
        svega grupa 40.                 4,067.000    10,433.000       -    14.500.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
205.  418   sredstva za posebne namjene           3,260.000    1,500.000        -    4,760.000
        svega grupa 41.                 3,260.000    1,500.000        -    4,760.000
        svega glava 3. (od poz. 204. do
        poz. 205)                    7,327.000    11,933.000       -    19,260.000

        GLAVA 4. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD RIJEKA
        40. Sredstva za rad suda
206.  401   sredstva za materijalne troškove
                                6,292.000    11,708.000       -    18,000.000
        svega grupa 40.                 6,292.000    11,708.000       -    18,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
207.  418   sredstva za posebne namjene           5,037.000    9,963.000        -    15,000.000
        svega grupa 41.                 5,037.000    9,963.000        -    15,000.000
        svega glava 4. (od poz. 206. do
        poz. 207)                    11,329.000   21,671.000       -    33,000.000

        GLAVA 5. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD
        SLAVONSKI BROD
        40. Sredstva za rad suda
208.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,449.000    2,051.000        -    3,500.000
        svega grupa 40.                 1,449.000    2,051.000        -    3.500.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
209.  418   sredstva za posebne namjene           911.000     789.000         -    1,700.000
        svega grupa 41.                 911.000     789.000         -    1,700.000
        svega glava 5. (od poz. 208. do
        poz. 209)                    2,360.000    2,840.000        -    5,200.000

        GLAVA 6. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD SPLIT
        40. Sredstva za rad suda
210.  401   sredstva za materijalne troškove
                                8,287.000    5,998.006        -    14,285.000
        svega grupa 40.                 8,287.000    5,998.000        -    14,285.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
211.  418   sredstva za posebne namjene           11,298.000   4,452.000        -    15,750.000
        svega grupa 41.                 11,298.000   4,452.000        -    15,750.000
        svega glava 6. (od poz. 210. do
        poz. 211)                    19,585.000   10,450.000       -    30,035.000

        GLAVA 7. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD VARAŽDIN
        40. Sredstva za rad suda
212.  401   sredstva za materijalne troškove
                                3,141.000    1,550.000        -    4,691.000
        svega grupa 40.                 3,141.000    1,550.000        -    4,691.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
213.  418   sredstva za posebne namjene           3,024.000    1,040000        -    4,064.000
        svega grupa 41.                 3,024.000    1,040.000        -    4,064.000
        svega glava 7: (od poz. 212. do
        poz, 213)                    6,165.000    2,590.000        -    8,755.000
        
        GLAVA 8. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD ZAGREB
        40. Sredstva za rad suda
214.  401   sredstva za materijalne troškove
                                16,389.000   36,440.000       -    52,829.000
        svega grupa 40.                 16,389.000   36,440.000       -    52,828.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad suda
215.  418   sredstva za posebne namjene           45,700.000   36,300.000       -    82,000.000
        svega grupa 41.                 45,700.000   36,300.000.       -    82,000.000
        svega glava 8. (od poz. 214. do
        poz. 215).                   62,089.000   72,740.000       -    134,829.000
        svega razdjel 31. (od poz. 200. do
        poz. 215)                    115,747.000   126,214.000       -    241,961.000

        RAZDJEL 32. OKRUŽNA JAVNA TUŽITELJSTVA
        GLAVA 1. OKRUŽNO JAVNO TUŽITELJSTVO BJELOVAR
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
216.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,554.000    2.546.000        -    4,100.000
        svega grupa 40.                 1,554.000    2,546.000.       -    4,100.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad tužiteljstva
217.  418   sredstva za posebne namjene           502.000     108.000         -    610.000
        svega grupa 41.                 502.000     108.000         -    610.000
        svega glava 1. (od poz. 216. do
        poz. 217)                    2,056.000    2,654.000        -    4,710.000

        GLAVA. 2. OKRUŽNO JAVNO TUŽITELJSTVO DUBROVNIK
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
218.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1.021.000    379.000         -    1,400.000
        svega grupa 40.                 1,021.000    379.000         -    1,400.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad tužiteljstva
219.  418   sredstva za posebne namjene           474.000     168.000         -    642.000
        svega grupa 41.                 474.000     168.000         -    642.000
        svega glava 2.(od poz. 218. do
        poz: 219)                    1,495.000    547.000         -    2,042.000

        GLAVA 3. OKRUŽNO JAVNO TUŽITELJSTVO GOSPIĆ
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
220.  401   sredstva za materijalne troškove
                                849.000     551.000         -    1,400.000
        svega grupa 40.                 849.000     551.000         -    1,400.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad tužiteljstva
221.  418   sredstva za posebne namjene           292.000     190.000         -    482.000
        svega grupa 41.                 292.000     190.000         -    482.000
        svega glava 3. (od poz. 220. do
        poz. 221)                    1,141.000    741.000         -    1,882.000

        GLAVA 4. OKRUŽNO JAVNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
222.  401   sredstva za materijalne troškove
                                963.000     1,637.000        -    2,600.000
        svega grupa 40.                 963.000     1,637.000        -    2,600.000

        41. Sredstva za posebne i druge nemjene
        za rad tužiteljstva
223.  418   sredstva za posebne namjene           279.000     467.000         -    746.000
        svega grupa 41                 279.000     467.000         -    746.000
        svega glava 4 (od poz. 222. do
        poz. 223)                    1,242.000    2,104.000        -    3,346.000

        GLAVA 5. OKRUŽNO JAVNO TUŽITELJSTVO OSIJEK
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
224.  401   sredstva za materi)alne troškove
                                4,718.000    5,882.000        -    10,600.000
        svega grupa 40.                 4,718.000    5,882.000        -    10.600.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad tužiteljstva
225.  418   sredstva za posebne namjene           422.000     372.000         -    794.000
        svega grupa 41.                 422.000     372.000         -    794.000
        svega glava 5. (od poz. 224. do
        poz. 225)                    5,140.000    6.254.000        -    11,394.000

        GLAVA 6. OKRUŽNOJAVNO TUŽITELJSTVO POŽEGA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
226.  401   sredstva za materijalne troškove
                                977.000     780.000         -    1,757.000
        svega grupa 40.                 977.000     780.000         -    1,757.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad tužiteljstva
227.  418   sredstva za posebne namjene           390.000     350.000         -    740.000
        svega grupa 41.                 390.000     350.000         -    740.000
        svega glava 6. (od poz. 226. do
        poz. 227)                    1,367.000    1,130.000        -    2,497.000

        GLAVA 7. OKRUŽNO JAVNO TUŽITELJSTVO PULA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
228.  401   sredstva za materijalne troškove
                                811.000     1,589.000        -    2,400.000
        svega grupa 40.                 811.000     1,589.000        -    2,400.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad tužiteljstva
229.  418   sredstva za posebne namjene           453.000     100.000         -    553.000
        svega grupa 41.                 453.000     100.000         -    553.000
        svega glava 7. (od poz. 228. do
        poz. 229)                    1,264.000    1,689.000        -    2,953.000

        GLAVA 8. OKRUŽNO JAVNO TUŽITELJSTVO RIJEKA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
230.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,464.000    2,536.000        -    4,000.000
        svega grupa 40.                 1,464.000    2,536.000        -    4,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad tužiteljstva
231.  418   sredstva za posebne namjene           390.000     274.000         -    664.000
        svega grupa 41.                 390.000     274.000         -    664.000
        svega glava 8. (od poz. 230. do
        poz. 231),                   1,854.000    2,810.000        -    4,664.000

        GLAVA 9. OKRUŽNO JAVNO TUŽITELTSTVO SISAK
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
232   401   sredstva za materijalne troškove
                                944.000     1,056.000        -    2,000.000
        svega grupa 40.                 944.000     1,056.000        -    2,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad tužiteljstva
233.  418   sredstva za posebne namjene           403.000     192.000         -    595.000
        svega grupa 41                 403.000     192.000         -    595.000
        svega glava 9.(pd poz. 232. do
        poz. 233)                    1,347.000    1,248.000        -    2,595.000

        GLAVA 10. OKRUŽNO JAVNO TUŽITELJSTVO SPLIT
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
234.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,009.000    3,191.000        -    5,200.000
        svega grupa 40.                 2,009.000    3,191.000        -    5,200.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad tužiteljstva
235.  418   sredstva za posebne namjene           500.000     152.000         -    652.000
        svega grupa 41.                 500.000     152.000         -    652.000
        svega glava 10. (od poz. 234. do
        poz. 235)                    2,509.000    3,343.000        -    5,852.000

        GLAVA 11. OKRUŽNO JAVNO TUŽITELlSTVO ŠIBENIK
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
236.  401   sredstva za materijalne troškove
                                762.000     1,338.000        -    2,100.000
        svega grupa 40.                 762.000     1,338.000        -    2,100.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad tužiteljstva
237.  418   sredstva za posebne namjene           279.000     425.000         -    704.000
        svega grupa 41.                 279.000     425.000         -    704:000
        svega glava 11. (od poz. 236. od
        poz. 237)                    1,041.000    1,763.000        -    2,804.000

        GLAVA 12. OKRUŽNO JAVNO TUŽITELJSTVO VARAŽDIN
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
238.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,145.000    1,155.000        -    2,300.000
        svega grupa 40.                 1,145.000    1,155.000        -    2,300.000

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad tužiteljstva
239.  418.  sredstva za posebne namjene           480.000     510.000         -    990.000
        svega grupa 41.                 480.000     510.000         -    990.000
        svega glava 12. (od poz. 238. do
        poz 239)                    1,625.000    1,665.000        -    3,290.000

        GLAVA 13. OKRUŽNO JAVNO TUŽITELTSTVO ZADAR
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
240.  401   sredstva za materijalne troškove
                                757.000     1,043.000        -    1,800.000
        svega grupa 40.                 757.000     1,043.000        -    1,800.000

        41: Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad tužiteljstva
241.  418   sredstva za posebne namjene           462.000     594.000         -    1,056.000
        svega grupa 41.                 462.000     594.000         -    1,056.000
        svega glava 13. (od poz. 240. do
        poz. 241)                    1,219.000    1,637.000        -    2,856.000

        GLAVA 14. OKRUŽNO JAVNO TUŽITELJSTVO ZAGREB
        40. Sredstva za red tužiteljstva
242.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,850.000    9,850.000        -    11,700.000
        svega grupa 40.
        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad tužiteljstva
243.  418   sredstva za posebne namjene           1,638.000    819.000         -    2,457.000
        svega grupa 41.                 1,638.000    819.000         -    2,457.000
        svega glava 14. (od poz. 242. do
        poz. 243)                    3,488.000    10,669.000       -    14,157.000
        svega razdjel 32. (od poz. 216. do
        poz. 243)                    26,788.000   38,254.000       -    65,042.000

            RAZDJEL 33. OPĆINSKI SUDOVI
        GLAVA 1. OPĆINSKI SUD BELI MANASTIR
        40. Sredstva za rad suda
244.  401   sredstva za materijalne troškove
                                785.000     860.000         -    1,645.000
        svega grupa 40.                 785.000     860.000         -    1,645.000
        svega glava 1. (poz. 244)            785.000     860.000         -    1,645.000

        GLAVA 2. OPĆINSKI SUD BENKOVAC
        40. Sredstva za rad suda
245.  401   sredstva za materijalne troškove
                                300.000     300.000         -    600.000
        svega grupa 40.                 300.000     300.000         -    600.000
        svega glava 2. (poz. 245)            300.000     300.000         -    600.000

        GLAVA 3. OPĆINSKI SUD BIOGRAD
        40. Sredstva za rad suda
246.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,905.000    700.000         -    2,605.000
        svega grupa 40.                 1,905.000    700.000         -    2,605.000
        svega glava 3. (poz. 246)            1,905.000    700.000         -    2,605.000

        GLAVA 4. OPĆINSKI SUD BJELOVAR
        40. Sredstva za rad suda
247.  401   sredstva za materijalne troškove
                                7,982.000    5,100.000        -    13,082.000
        svega grupa 40.                 7,982.000    5,100.000        -    13,082.000
        svega glava 4. (poz. 247)            7,982.000    5,100.000        -    13,082.000

        GLAVA 5. OPĆINSKI SUD BUJE
        40. Sredstva za rad suda
248.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,561.000    3,776.000        -    6,337.000
        svega grupa 40.                 2,561.000    3,776.000        -    6,337.000
        svega glava 5. (poz. 248)            2,561.000    3,776.000        -    6,337.000

        GLAVA 6. OPĆINSKI SUD BUZET
        40. Sredstva za rad suda
249.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,400.000    1,600.000        -    3,000.000
        svega grupa 40.                 1,400.000    1,600.000        -    3,000.000
        svega glava 6. (poz. 249)            1,400.000    1,600.000        -    3,000.000

        GLAVA 7. OPĆINSKI SUD CRIKVENICA
        40. Sredstva za rad suda
250.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,600.000    2,215.000        -    4,815.000
        svega grupa 40.                 2,600.000    2,215.000        -    4,815.000
        svega glava 7. (poz. 250)            2,600.000    2,215.000        -    4.815.000

        
         GLAVA 8. OPĆINSKI SUD ČAKOVEC
        40. Sredstva za rad suda
251.  401   sredstva za materijalne troškove
                                8,580.000    7,560.000        -    16,140.000
        svega grupa 40.                 8,580.000    7,560.000        -    16,140.000
        svega glava 8.(poz. 251)            8,580.000    7,560.000        -    18,140.000

        GLAVA 9. OPĆINSKI SUD ČAZMA
        40. Sredstva za rad suda
252.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,820.000    1,600000        -    3,420.000
        svega grupa 40.                 1,820.000    1,600.000        -    3,420.000
        svega glava 9. (poz. 252)            1,820.000    1,600.000        -    3,420.000

        GLAVA 10. OPĆINSKI SUD DARUVAR
        40. Sredstva za rad suda
253.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,340.000    3,116.000        -    5,456.000
        svega grupa 40.                 2,340.000    3,116.000        -    5,456.000
        svega glava 10. (poz. 253)           2,340.000    3,116.000        -    5,456.000

        GLAVA 11. OPĆINSKI SUD DELNICE
        40. Sredstva ze rad suda
254.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,807.000    3,170.000        -    4,977.000
        svega grupa 40.                 1,807.000    3,170.000        -    4,997.000
        svega glava 11. (poz. 254)           1,807.000    3,170.000        -    4,977.000

        GLAVA 12. OPĆINSKI SUD DONJA STUBICA
        40. Sredstva za rad suda
255.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,340.000    3,255.000        -    5,595.000
        svega grupa 40.                 2,340.000    3,255.000        -    5,595.000
        svega glava 12. (poz. 255)           2,340.000    3,255.000        -    5,595.000

        GLAVA 13. OPĆINSKI SUD DONJI LAPAC
        40. Sredstva za rad suda
256.  401   sredstva za materijalne troškove
                                180.000         -        -    180.000
        svega grupa 40,                 180.000         -        -    180.000
        svega glava 13.(poz. 256)            180.000         -        -    180.000

        GLAVA 14. OPĆINSKI SUD DONJI MIHOLJAC
        40. Sredstva za rad suda
257.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,680.000    1,318.000        -    3,008.000
        svega grupa 40.                 1,690. 000   1,318.000        -    3,008.000
        svega glava 14. (poz. 257)           1,690.000    1,318.000        -    3,008.000

        GLAVA 15. OPĆINSKI SUD DRNIŠ
        40. Sredstva za rad suda
258.  401   sredstva za materijalne troškove
                                520.000     580.000         -    1,100.000
        svega grupa 40.                 520.000     580.000         -    1,100.000
        svega glava 15. (poz. 258)           520.000     580.000         -    1,100.000

        GLAVA 16. OPĆINSKI SUD DUBROVNIK
        40. Sredstva za rad suda
259.  401   sredstva za materijalne troškove
                                6,140.000    6,500.000        -    12,640.000
        svega grupa 40.                 6,140.000    6,500.000        -    12,640.000
        svega glava 16. (poz. 259)           6,140.000    6,500.000        -    12,640.000

        GLAVA 17. OPĆINSKI SUD DUGO SELO
        40. Sredstva za rad suda
260.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,370.000    1,913.000        -    4,283.000
        svega grupa 40.                 2,370.000    1,913.000        -    4,283.000
        svega glava 17. (poz. 260)           2,370.000    1,913.000        -    4,283.000

        GLAVA 18. OPĆINSKI SUD DVOR
        40. Sredstva za rad suda
261.  401   sredstva za materijalne troškove
                                300.000         -        -    300.000
        svega grupa 40.                 300.000         -        -    300.000
        svega glava. (poz. 261)             300.000         -        -    300.000

        GLAVA 19. OPĆINSKI SUD ĐAKOVO
        40. Sredstva za rad suda
262.  401   sredstva za materijalne troškove
                                3,640.000    1,456.000        -    5,096.000
        svega grupa 40.                 3,640.000    1,456.000        -    5,096.000
        svega glava 19. (poz. 262)           3,640.000    1,456.000        -    5,096.000

        GLAVA 20. OPĆINSKI SUD ĐURĐEVAC
        40. Sredstva za rad suda
263.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,990.000    4,069.000        -    7,059.000
        svega grupa 40.                 2,990.000    4,069.000        -    7,059.000
        svega glava 20. (poz. 263)           2,990.000    4,069.000        -    7,059.000

        GLAVA 21. OPĆINSKI SUD GAREŠNICA
        40. Sredstva za rad suda
264.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,119.000    1,770.000        -    3,889.000
        svega grupa 40.                 2,119.000    1,770.000        -    3,889.000
        svega glava 21. (poz. 264)           2,119.000    1,770.000        -    3,889.000

        GLAVA 22. OPĆINSKI SUD GLINA
        40. Sredstva za rad suda
265.  401   sredstva za materijalne troškove
                                300.000     791.000         -    1,091.000
        svega grupa 40.                 300.000     791.000         -    1,091.000
        svega glava 22. (poz. 265)           300.000     791.000         -    1,091.000

        GLAVA 23. OPĆINSKI SUD GOSPIĆ
        40. Sredstva za rad suda
266.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,730.000    1,449.000        -    4,179.000
        svega grupa 40.                 2,730.000    1,449.000        -    4,179.000
        svega glava 23. (poz. 266)           2,730.000    1.449.000        -    4,179.000

        GLAVA 24. OPĆINSKI SUD GRAČAC
        40. Sredstva za rad suda
267.  401   sredstva za materijalne troškove
                                273.000     -            -    273.000
        svega grupa 40.                 273.000     -            -    273.000
        svega glava 24. (poz. 267)           273.000     -            -    273.000

        GLAVA 25. OPĆINSKI SUD GRUBIŠNO POLJE
        40. Sredstva za rad suda
268.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,650.000    910.000         -    2,560.000
        svega grupa 40.                 1,650.000    910.000         -    2,560.000
        svega glava 25. (poz. 268)           1,650.000    910.000         -    2,560.000

        GLAVA 26. OPĆINSKI SUD IMOTSKI
        40. Sredstva za rad suda
269.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,340.000    1,231.000.       -    3,571.000
        svega grupa 40.                 2,340.000    1,231.000        -    3,571.000
        svega glava 26. (poz. 269)           2,340.000    1,231.000        -    3,571.000

        GLAVA 27. OPĆINSKI SUD IVANEC
        40. Sredstva za rad suda
270.  401   sredstva.za materijalne troškove
                                3,120.000    3,000.000        -    6,120.000
        svega grupa 40.                 3,120.000    3,000.000        -    6,120.000
        svega glava 27. (poz. 270)           3,120.000    3,000.000        -    6,120.000

        GLAVA 28. OPĆINSKI SUD IVANIĆ-GRAD
        40. Sredstva za rad suda
271.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,080.000    3,757.000        -    5,837.000
        svega grupa 40.                 2,080.000    3,757.000        -    5,837.000
        svega glava 28. (poz. 271)           2,080.000    3,757.000        -    5,837.000

        GLAVA 29. OPĆINSKI SUD JASTREBARSKO
        40. Sredstva za rad suda
272.  401   sredstva za materijalne troškove
                                3,198.000    1,800.000        -    4,998.000
        svega grupa 40.                 3,198.000    1,800.000        -    4,998.000
        svega glava 29. (poz. 272)           3,198.000    1,800.000        -    4,998.000

        GLAVA 30. OPĆINSKI SUD KARLOVAC
        40. Sredstva za rad suda
273.  401   sredstva za materijalne troškove
                                10,400.000   10,400.000       -    20,800.000
        svega grupa 40.                 10,400.000   10,400.000       -    20,800.000
        svega glava 30. (poz. 273)           10,400.000   10,400.000       -    20,800.000

        GLAVA 31. OPĆINSKI SUD KLANJEC
        40. Sredstvs za rad suda
274.  401   sredstva za.materijalne troškove
                                1,700.000    1,100.000        -    2.800.000
        svega grupa 40.                 1,700.000    1,100.000        -    2,800.000
        svega glava 31. (poz. 274)           1,700.000    1,100.000        -    2,800.000

        GLAVA 32. OPĆINSKI SUD KNIN
        40. Sredstva za rad suda
275.  401   sredstva za materijalne troškove
                                288.000     290.000         -    578.000
        svega grupa 40.                 288.000     290.000         -    578.000
        svega glava 32. (poz. 275)           288.000     290.000         -    578.000

        GLAVA 33. OPĆINSKI SUD KOPRIVNICA
        40. Sredstva za rad suda
276.  401   sredstva za materijalne troškove
                                5,650.000    5,066.000        -    10,716.000
        svega grupa 40.                 5,650.000    5,066.000        -    10,716.000
        svega glava 33. (poz. 276)           5,850.000    5,066.000        -    10,716.000

        GLAVA 34. OPĆINSKI SUD KORČULA
        40. Sredstva za rad suda
277.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,210.000    2,816.000        -    5,026.000
        svega grupa 40.                 2,210.000    2,816.000        -    5,026.000
        svega glava 34. (poz. 277)           2,210.000    2,816.000        -    5,026.000

        GLAVA 35. OPĆINSKI SUD KOSTAJNICA
        40. Sredstva za rad suda
278.  401   sredstva za materijalne troškove
                                500.000     475.000         -    975.000
        svega grupa 40.                 500.000     475.000         -    975.000
        svega glava 35. (poz. 278)           500.000     475.000         -    975.000

        GLAVA 36. OPĆINSKI SUD KRAPINA
        40. Sredstva za rad suda
279.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,600.000    2,190.000        -    4,790.000
        svega grupa 40.                 2,600.000    2,190.000        -    4,790.000
        svega glava 36. (poz. 279)           2,600.000    2,190.000        -    4,790.000

        GLAVA 37. OPĆINSKI SUD KRIŽEVCI
        40. Sredstva za rad suda
280.  401   sredstva za materijalne troškove
                                3,614.000    7,042.000        -    10,856.000
        svega grupa 40.                 3,614.000    7,042.000        -    10,656.000
        svega glava 37. (poz. 280)           3,614.000    7,042.000        -    10,656.000

        GLAVA 38. OPĆINSKI SUD KRK
        40. Sredstva za rad suda
281.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,652.000    6,650.000        -    9,302.000
        svega grupa 40.                 2,652.000    6,650.000        -    9,302.000
        svega glava 38. (poz. 281)           2,652.000    6,650.000        -    9,302.000

        GLAVA 39. OPĆINSKI SUD KUTINA
        40. Sredstva za rad suda
282.  401   sredstva za materijalne troškove
                                3,484.000    2,980.000        -    6,464.000
        svega grupa 40.                 3,484.000    2,980.000        -    6,464.000
        svega glava 39. (poz. 282)           3,484.000    2.980.000        -    6,464.000

        GLAVA 40. OPĆINSKI SUD LABIN
        40. Sredstva za rad suda
283   401   sredstva za materijalne troškove
                                1,898.000    4,552.000        -    6,450.000
        svega grupa 40                 1,898.000    4,552.000        -    6,450.000
        svega glava 40. (poz. 283)           1,898.000    4,552.000        -    6,450.000

        GLAVA 41. OPĆINSKI SUD LUDBREG
        40. Sredstva za rad suda
284.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,820.000    1,053.000        -    2,873.000
        svega grupa 40.                 1,820.000    1,053.000        -    2,873.000
        svega glava 41. (poz. 284)           1,820.000    1,053.000        -    2,873.000

        GLAVA 42. OPĆINSKI SUD MAKARSKA
        40. Sredstva za rad suda
285.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,800.000    2,350.000        -    5,150.000
        svega grupa 40.                 2,800.000    2,350.000        -    5,150.000
        svega glava 42. (poz. 285)           2,800.000    2,350.000        -    5,150.000

        GLAVA 43. OPĆINSKI SUD MALI LOŠINJ
        40. Sredstva ze rad suda
286.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,600.000    1,200.000        -    2,800.000
        svega grupa 40.                 1,600.000    1,200.000        -    2,800.000
        svega glava 43. (poz. 288)           1,600.000    1,200.000        -    2,800.000

        GLAVA 44. OPĆINSKI SUD METKOVIĆ
        40. Sredstva za rad suda
287.  401.  sredstva za materijalne troškove
                                2,800.000    3,240.000        -    6,040.000
        svega grupa 40                 2,800.000    3,240.000        -    6,040.000
        svega glava 44. (poz. 287)           2,800.000    3,240.000        -    6,040.000

        GLAVA 45. OPĆINSKI SUD NAŠICE
        40. Sredstva za rad suda
288.  401   sredstva za materijalne troškove
                                3,450.000    3,445.000        -    6,895.000
        svega grupa 40.                 3,450.000    3,445.000        -    6,895.000
        svega g1ava 45 (poz. 288)            3,450.000    3,445.000.       -    6,895.000

        GLAVA 46. OPĆINSKI SUD NOVA GRADIŠKA
        40. Sredstva za rad suda
289.  401   sredstva za materijalne troškove
                                3,640.000    4,114.000        -    7,754.000
        svega grupa 40.                 3,640.000    4,114.000        -    7,754.000
        svega glava 46. (poz. 289)           3,640.000    4,114.000        -    7,754.000

        GLAVA 47. OPĆINSKI SUD NOVI MAROF
        40. Sredstva za rad suda
290.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,872.000    2,714.000        -    4,586.000
        svega grupa 40.                 1,872.000    2,714.000        -    4,586.000
        svega glava 47. (poz. 290)           l,872.000    2,714.000        -    4,586.000

        GLAVA 48. OPĆINSKI SUD NOVSKA
        40. Sredstva za rad suda
291   401   sredstva za materijalne troškove
                                1,650.000    1,517.000        -    3,167.000
        svega grupa 40.                 1,650.000    1.517.000        -    3,167.000
        svega glava 48. (poz. 291)           1,650.000    1,517.000        -    3,167.000

        GLAVA 49. OPĆINSKI SUD OBROVAC
        40. Sredstva za rad suda
292.  401   sredstva za materijalne troškove
                                240.000     240.000         -    480.000
        svega grupa 40.                 240.000     240.000         -    480.000
        svega glava 49. (poz. 292)           240.000     240.000         -    480.000

        GLAVA 50. OPĆINSKI SUD OGULIN
        40. Sredstva za rad suda
293.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,125.000    2,084.000        -    4,209.000
        svega grupa 40.                 2,125.000    2,084.000        -    4,209.000
        svega glava 50. (poz. 293)           2,125.000    2,084.000        -    4,209.000

        GLAVA 51. OPĆINSKI SUD OMIŠ
        40. Sredstva za rad suda
204.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,000.000    1,300.000        -    3,300.000
        svega grupa 40.                 2,000.000    1,300.000        -    3,300.000
        svega glava 51. (poz. 294)           2,000.000    1,300.000        -    3,300.000

        GLAVA 52. OPĆINSKI SUD OPATIJA
        40. Sredstva za rad suda
295.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,820.000    2,505.000        -    4,325.000
        svega grupa 40.                 1,820.000    2,505.000        -    4.325.000
        svega glava 52. (poz. 295)           1,820.000    2,505.000        -    4,325.000

        GLAVA 53. OPĆINSKI SUD ORAHOVICA
        40. Sređstva za rad suda
296.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,700 000    1,636,000        -    3,336.000
        svega grupa 40                 1,700 000    1,636.000        -    3,336.000
        svega glava 53 (poz 296)            1,700.000    1,636.000        -    3,336.000

        GLAVA 54. OPĆINSKI SUD OSIJEK
        40. Sredstva za rad suda
297.  401   sredstva za materijaIne troškove
                                21,840.000   21.536.000       -    43,376.000
        svega grupa 40.                 21,840.000   21.536.000       -    43,376.000
        svega glava 64 (poz. 297)            21,840.000   21,536.000       -    43,376.000

        GLAVA 55. OPĆINSKI SUD OTOČAC
        40. Sredstva za rad suda
298.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,950.000    1,000.000        -    2,950.000
        svega grupa 40.                 1,950.000    1,000.000        -    2,950.000
        svega glava 55. (poz. 298)           1,950.000    1,000.000        -    2,950.000

        GLAVA 56. OPĆINSKI SUD OZALJ
        40. Sredstva za rad suda
299.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,535.000    1,189.000        -    2,724.000
        svega grupa 40.                 1,535.000    1,189.000        -    2.724.000
        svega glava 56. (poz. 299)           1,536.000    1,189.000        -    2,724.000

        GLAVA 57. OPČINSKI SUD PAG
        40. Sredstva za rad suda
300.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,690.000    3,245.000        -    4,935.000
        svega grupa 40.                 1,690.000    3,245.000        -    4,935.000
        svega glava 57. (poz. 300)           1,690.000    3,245.000        -    4,935.000
        GLAVA 58. OPĆINSKI SUD PAKRAC
        40. Sredstva za rad suda
301.  401   sredstva za materijalne troškove
                                480.000     1,774.000        -    2,254.000
        svega grupa 40.                 480.000     1,774.000        -    2,254.000
        svega glava 58. (poz. 301)           480.000     1,774.000        -    2,254.000

        GLAVA 59. OPĆINSKI SUD PAZIN
        40. Sredstva za rad suda
302.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,960.000    3,304.000        -    5,264.000
        svega grupa 40.                 1,960.000    3,304.000        -    5,264.000
        svega glava 59. (poz. 302)           1,960.000    3,304.000        -    5,264.000

        GLAVA 60. OPĆINSKI SUD PETRINJA
        40. Sredstva za rad suda
303.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,293.000    1,896.000        -    4,189.000
        svega grupa 40.                 2,293.000.   1,896.000        -    4,189.000
        svega glava 60. (poz. 303)           2,293.000    1,896.000        -    4,189.000

        GLAVA 61. OPĆINSKI SUD PLOČE
        40. 8redstva za rad suda
304.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,640.000    1,120.000        -    2,760.000
        svega grupa 40.                 1,640.000    1,120.000        -    2,760.000
        svega glava 61. (poz. 304)           1,640.000    1,120.000        -    2,760.000

        GLAVA 62. OPĆINSKI SUD PODRAVSKA SLATINA
305.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,512.000    1,683.000        -    4,195.000
        svega grupa 40.                 2,512.000    1,683.000        -    4,195.000
        svega glava 62. (poz. 305)           2,512.000    1,683.000        -    4,195.000

        GLAVA 63. OPĆINSKI SUD POREČ
        40. Sredstva za rad suda
306.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,500.000    3,920.000        -    6,420.000
        svega grupa 40.                 2,500.000    3,920.000        -    6,420.000
        svega glava 63. (poz. 306)           2,500.000    3,920.000        -    6,420.000

        GLAVA 64. OPĆINSKI SUD POŽEGA
        40. Sredstva za rad suda
307.  401   sredstva za materijalne troškove
                                5,850.000    1,300.000        -    7,150.000
        svega grupa 40.                 5,850.000    1,300.000        -    7,150.000
        svega glava 64. (poz. 307)           5,850.000    1,300.000        -    7,150.000

        GLAVA 65. OPĆINSKI SUD PREGRADA
        40. Sredstva za rad suda
308.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,872.000    2,455.000        -    4,327.000
        svega grupa 40.                 1,872.000    2,455.000        -    4,327.000
        svega glava 65. (poz. 308)           1,872.000    2,455.000        -    4,327.000

        GLAVA 66. OPĆINSKI SUD PULA
        40. Sredstvs za rad suda
309.  401   sredstva za materijalne troškove
                                8,908.000    10,079.000       -    18,987.000
        svega grupa 40.                 8,908.000    10,079.000       -    18,987.000
        svega glava 66. (poz. 309)           8,908.000    10,079.000       -    18,987.000

        GLAVA 67. OPĆINSKI SUD RAB
        40. Sredstva za rad suda
310.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,560.000    3,451.000        -    5,011.000
        svega grupa 40.                 1,560.000    3,451.000        -    5,011.000
        svega glava 67. (poz. 310)           1,560.000    3,451.000        -    5,011.000

        GLAVA 68. OPĆINSKI SUD RIJEKA
        40. Sredstva za rad suda
311.  401   sredstva za materijalne troškove
                                16,640.000   24,900.000       -    41,540.000
        svega grupa 40.                 16,640.000   24,900.000       -    41,540.000
        svega glava 68. (poz 311)            16,640.000   24,800.000       -    41,540.000

        GLAVA 69. OPĆINSKI SUD ROVINJ
        40. Sredstva za rad suda
312.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,050.000    4,262.000        -    6,312.000
        svega grupa 40.                 2,050.000    4,262.000        -    6,312.000
        svega glava 69. (poz. 312)           2,050.000    4,262.000        -    6,312.000

        GLAVA 70. OPĆINSKI SUD SAMOBOR
        40. Sredstva za rad suda
313.  401   sredstva za materijalne troškove
                                3,510.000    4,200.000        -    7,710.000
        svega grupa 40.                 3,510.000    4,200.000        -    7,710.000
        svega glava 70. (poz. 313)           3,510.000    4,200.000        -    7,710.000

        GLAVA 71. OPĆINSKI SUD SENJ
        40. Sredstva za rad suda
314.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,200.000    2,500.000        -    3,700.000
        svega grupa 40.                 1,200.000    2,500.000        -    3,700.000
        svega glava 71, (poz. 314)           1,200.000    2,500.000        -    3,700.000

        GLAVA 72. OPĆINSKI SUD SESVETE
        40. Sredstva za rad suda
315.  401   sredstva za materijalne troškove
                                3,680.000    3,428.000        -    7,108.000
        svega grupa 40.                 3,680.000    3,428.000        -    7,108.000
        svega glava 72. (poz. 315)           3,680.000    3,428.000        -    7,108.000

        GLAVA 73. OPĆINSKI SUD SINJ
        40. Sredstva za rad suda
316.  401   sredstva za materijalne troškove
                                3,295.000    1,400.000        -    4,695.000
        svega grupa 40.                 3,295.000    1,400.000        -    4,695.000
        svega glava 73. (poz. 316)           3.295.000    1,400.000        -    4,695.000

        GLAVA 74. OPĆINSKI SUD SISAK
        40. Sredstva za rad suda
317.  401   sredstva za materijalne troškove
                                7,020.000    1,406.000        -    8.426.000
        svega grupa 40.                 7,020.000    1,406.000        -    8.426.000
        svega glava 74. (poz. 317)           7,020.000    1,406.000        -    8,426.000

        GLAVA 75. OPĆINSKI SUD SLAVONSKI BROD
        40. Sredstva za rad suda
318.  401   sredstva za materijalne troškove
                                8,060.000        -        -    8,060.000
        svega grupa 40.                 8,060.000        -        -    8,060.000
        svega glava 75. (poz. 318)           8,060.000        -        -    8,060.000

        GLAVA 76. OPĆlNSKI SUD SLUNJ
        40. Sredstva za rad suda
319   401   sredstva za materijalne troškove
                                300.000     580.000         -    880,000
        svega grupa 40.                 300.000     580.000         -    880.000
        svega glava 76. (poz. 319)           300.000     580.000         -    880.000

        GLAVA 77. OPĆINSKI SUD SPLIT
        40. Sredstva za rad suda
320.  401   sredstva za materijalne troškove
                                30,564.000   7,348.000        -    37,912.000
        svega grupa 40.                 30,564.000   7,348.000        -    37,912.000
        svega glava 77. (poz. 320)           30,564.000   7,348.000        -    37,912.000

        GLAVA 78. OPĆINSKI SUD STARI GRAD
        40. Sredstva za rad suda
321.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,560.000    1,665.000        -    3,225.000
        svega grupa 40.                 1,560.000    1,665.000        -    3,225.000
        svega glava 78. (poz. 321 )           1,560.000    1,665.000        -    3,225.000

        GLAVA 79. OPĆINSKI SUD SUPETAR
        40. Sredstva za rad suda
322.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,450.000    946.000         -    2,396.000
        svega grupa 40.                 1,450.000    946.000         -    2,395.000
        svega glava 79. (poz. 322)           1,450.000    946.000         -    2,396.000

        GLAVA 80. OPĆINSKI SUD SVETI IVAN
        ZELINA
        40. Sredstva za rad suda
323.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,363.000    2,702.000        -    5,065.000
        svega grupa 40.                 2,363.000    2,702.000        -    5,065.000
        svega glava 80. (poz. 323)           2,363.000    2,702.000        -    5,065.000

        GLAVA 81. OPĆINSKI SUD ŠIBENIK
        40. Sredstva za rad suda
324.  401   sredstva za materijalne troškove
                                7,280.000    1,200.000        -    8,480.000
        svega grupa 40.                 7,280.000    1,200.000        -    8,480.000
        svega glava (poz. 324)             7,280.000    1,200.000        -    8,480.000

        GLAVA 82. OPĆINSKI SUD TITOVA KORENICA
        40. Sredstva za rad suda
325.  401   sredstva za materijalne troškove
                                240.000         -        -    240.000
        svega grupa 40.                 240.000         -        -    240.000
        svega glava 82. (poz. 325)           240.000         -        -    240.000

        GLAVA 83. OPĆINSKI SUD TROGIR
        40. Sredstva za rad suda
326.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,028.000    2.505.000        -    4,533.000
        svega grupa 40.                 2,028.000    2,505.000        -    4,533.000
        svega glava 83. (poz. 326).           2,028.000    2,505.000        -    4,533.000

        GLAVA 84. OPĆINSKI SUD VALPOVO
        40. Sredstva za rad suda
327.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,242.000    2,154.000        -    4,396.000
        svega grupa 40.                 2,242.000    2,154.000        -    4,396.000
        svegA glava 84. (poz. 327)           2,242.000    2,154.000        -    4.396.000

        GLAVA 85. OPĆINSKI SUD VARAŽDIN
        40. Sredstva za rad suda
328   401   sredstva za materijalne troškove
                                8,320.000    9,067.000        -    17,387.000
        svega grupa 40.                 8,320.000    9,067.000        -    17,387.000
        svega glava 85. (poz. 328)           8,320.000    9,067.000        -    17,387.000

        GLAVA 86. OPĆINSKI SUD VELIKA
        GORICA
        40. Sredstva za rad suda
329.  401   sredstva za materijelne troškove
                                5,330.000    4,240.000        -    9,570.000
        svega grupa 40.                 5,330.000    4,240.000        -    9,570.000
        svega glava 86. (poz. 329.)           5,330.000    4,240.000        -    9,570.000

        GLAVA 87. OPĆINSKI SUD VINKOVCI
        40. Sredstva za rad suda
330.  401   sredstva za materijalne troškove
                                4,667.000    9,080.000        -    13,747.000
        svega grupa 40.                 4,667.000    9,080.000        -    13,747.000
        svega glava 87. (poz. 330)           4,667.000    9,080.000        -    13,747.000

        GLAVA 88. OPĆINSKI SUD VIROVITICA
        40. Sredstva za rad suda
331.  401   sređstva za materijalne troškove
                                3,523.000    5,200.000        -    8,723.000
        svega grupa 40.                 3,523.000    5,200.000        -    8,723.000
        svega glava 88: (poz. 331)           3,523.000    5,200.000        -    8,723.000

        GLAVA 89. OPĆINSKI SUD VOJNIĆ
        40. Sredstva zs rad suda
332.  401   sredstva za materijalne troškove
                                200.000         -        -    200.000
        svega grupa 40.                 200.000         -        -    200.000
        svega glava 89. (poz. 332)           200.000         -        -    200.000

        GLAVA 90. OPĆINSK1 SUD VRBOVEC
        40. Sredstva za rad suda
333   401   sredstva za materijalne troškove
                                2,548.000    2,550.000        -    5,098.000
        svega grupa 40                 2,548.000    2,555.000        -    5,098.000
        svega glava 90 (poz. 333)            2,548.000    2,550.000        -    5,098.000

        GLAVA 91. OPĆINSKI SUD VRBOVSKO
        40. Sredstva za rad suda
334.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,400.000    1,791.000        -    3,191.000
        svega grupa 40.                 1,400.000    1,791.000        -    3,191.000
        svega glava 91. (poz. 334)           1,400.000    1,791.000        -    3,191.000

        GLAVA 92. OPĆINSKI SUD VRGINMOST
        40. Sredstva za rad suda
335.  401   sredstva za materijalne troškove
                                250.000     40.000         -    290.000
        svega grupa 40.                 250.000     40.000         -    290.000
        svega glava 92. (poz. 335)           250.000     40.000         -    290.000

        GLAVA 93. OPĆINSKI SUD VRGORAC
        40. Sredstva za rad suda
336.  401   sredstva za materljalne troškove
                                1,200.000    600.000         -    1,800.000
        svega grupa 40.                 1,200.000    600.000         -    1,800.000
        svega glava 93. (poz. 336)           1,200.000    600.000         -    1,800.000

        GLAVA 94. OPĆINSKI SUD VUKOVAR
        40. Sredstva za rad suda
337.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,500.000    3,000.000        -    4,500.000
        svega grupa 40.                 l,500.000    3,000.000        -    4,500.000
        svega glava 94. (poz. 337)           1.500.000    3,000.000        -    4,500.000

        GLAVA 95. OPĆINSKI SUD ZABOK
        40. Sredstva za rad suda
338.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,800.000    5,615.000        -    8,415.000
        svega grupa 40.                 2,800.000    5,615.000        -    8,415.000
        svega glava 95. (poz. 338)           2,800.000    5,615.000        -    8,415.000

        GLAVA 96. OPČINSKI SUD ZADAR
        40. Sredstva za rad suda
339.  401   sredstva za materijalne troškove
                                8,060.000    6,369.000        -    14,429.000
        svega grupa 90.                 8,060.000    6,369.000        -    14,429.000
        svega glava 96. (poz. 339)           8,060.000    6,369.000        -    14,429.000

        GLAVA 97. OPĆINSKI SUD ZAGREB
        40. Sredstva za rad suda
340.  401   sredstva za materijalne troškove
                                94,000.000   91,888.000       -    185,888.000
        svega grupa 40.                 94,000.000   91,888.000       -    185,888.000
        svega glava 97. (poz. 340)           94,000.000   91,888.000       -    185,888.000

        GLAVA 58. OPĆINSKI SUD ZLATAR
        40. Sredstva za rad suda
341.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,400.000    2,400.000        -    4,800.000
        svega grupa 40.                 2,400.000    2,400.000        -    4,800.000
        svega glava 98. (poz. 341)           2,400.000    2,400.000        -    4,800.000

        GLAVA 99. OPĆINSKI SUD ŽUPANJA
        40. Sredstva za rad suda
342.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,900.000    2,000.000        -    4,900.000
        svega grupa. 40.                2,900.000    2,000.000        -    4,900.000
        svega glava 89. (poz. 342)           2,900.000    2,000.000        -    4,900.000
        svega razdjel 33.(od poz. 244. do
        poz 342)                    421,743.000   397,743.000       -    819,486.000

        RAZDJEL 34. OPĆINSKA JAVNA TUŽITELJSTVA
        GLAVA 1. OPČINSKO JAVNO TUŽITELJSTVO BELI MANASTIR
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
343.  401   sredstva za materijalne troškove
                                81.000     119.000         -    200.000
        svega grupa 40.                 81.000     119.000         -    200.000
        svega glava 1. (poz. 343)            81.000     119.000         -    200.000

        GLAVA 2. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO BENKOVAC
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
344.  401   sredstva za materijalne troškove
                                36.000     89.000         -    125.000
        svega grupa 40.                 36.000     89.000         -    125.000
        svega glava 2. (poz. 344)            36.000     89.000         -    125.000

        GLAVA 3. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO BJELOVAR
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
345.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,600.000    1.107.000        -    2,707.000
        svega grupa 40.                 1,600.000    1,107.000        -    2,707.000
        svega glava 3. (poz. 345)            1,600.000    1,107.000        -    2,707.000

        GLAVA 4. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO BUJE
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
346.  401   sredstva za materijalne troškove
                                442.000     457.000         -    899.000
        svega grupa 40.                 442.000     457.000         -    899.000
        svega glava 4. (poz. 346)            442.000     457.000         -    899.000

        GLAVA 5. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO CRIKVENICA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
347.  401   sredstva za materijalne troškove
                                182.000     280,000         -    462.000
        svega grupa 40.                 182.000     280.000         -    462.000
        svega glava 5. (poz. 347)            182.000     280.000         -    462.000

        GLAVA 6. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO ČAKOVEC
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
348.  401   sredstva za materijalne troškove
                                754.000     510.000         -    1,264.000
        svega grupa 40.                 754.000     510.000         -    1,264.000
        svega glavs 6. (poz. 348)            754.000     510.000         -    1,264.000

        GLAVA 7. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO DARUVAR
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
349.  401   sredstva za materijalne troškove
                                494.000     417.000         -    911.000
        svega grupa 40.                 494.000     417.000         -    911.000
        svega glava 7. (poz. 349)            484.000     417.000         -    911.000

        GLAVA 8. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO DELNICE
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
350.  401   sredstva za materijalne troškove
                                198.000     354.000         -    552.000
        svega grupa 40.                 198.000     354.000         -    552.000
        svega glava 8. (poz. 350)            198.000     354.000         -    552.000

         GLAVA 9, OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO DONJA STUBICA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
351.  401   sredstva za materijalne troškove
                                 220.000    239.000         -    459.000
        svega grupa 40.                 220.000     239.000         -    459.000
        svega glava 9. (poz. 351)            220.000     239.000         -    459.000

        GLAVA 10. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO DUBROVNIK
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
352.  401   sredstva za materijalne troškove
                                754.000     450.000         -    1,204.000
        svega grupa 40.                 754.000     450.000         -    1,204.000
        svega glava 10. (poz. 352)           754.000     450.000         -    1,204.000

        GLAVA 11. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO DUGO SELO
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
353.  401   sredstva za materijalne troškove
                                351.000     622.000         -    973.000
        svega grupa 40.                 351.000     622.000         -    973.000
        svega glava 11. (poz. 353)           351.000     622.000         -    973.000

        GLAVA 12. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO ĐAKOVO
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
354.  401   sredstva za materijalne troškove
                                364.000     200.000         -    564.000
        svega grupa 40.                 364.000     200.000         -    564.000
        svega glava 12. (poz. 354)           364.000     200.000         -    564.000

        GLAVA 13. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO ĐURĐEVAC
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
355.  401   sredstva za materijalne troškove
                                507.000     252.000         -    759.000
        svega grupa 40.                 507.000     252.000         -    759.000
        svega glava 13. (poz. 355)           507.000     252.000         -    759.000

        GLAVA 14. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO GAREŠNICA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
356.  401   sredstva za materijalne troškove
                                208.000     217.000         -    425.000
        svega grupa 40.                 208.000     217.000         -    425.000
        svega glava 14. (poz. 356)           208.000     217.000         -    425.000

        GLAVA 15. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO GOSPIĆ
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
357.  401   sredstva za materijalne troškove
                                554.000     306.000         -    860.000
        svega grupa 40.                 554.000     306.000         -    860.000
        svega glava 15. (poz. 357)           554.000     306.000         -    860.000

        GLAVA 16. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO IMOTSKI
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
358.  401   sredstva za materijalne troškove
                                156.000     567.000         -    723.000
        svega grupa 40.                 156.000     567.000         -    723.000
        svega glava 16. (poz. 358)           156.000     567.000         -    723.000

        GLAVA 17. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO IVANEC
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
359.  401   sredstva za materijalne troškove
                                650.000     340.000         -    990.000
        svega grupa 40.                 650.000     340.000         -    990.000
        svega glava 17. (poz. 359)           650.000     340.000         -    990.000

        GLAVA 18. OPĆINSKO JAVNO TUŽITELJSTVO
        IVANIĆ-GRAD
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
360.  401   sredstva za materijalne troškove
                                208.000     211.000         -    419.000
        svega grupa 40.                 208.000     211.000         -    419.000
        svega glava 18. (poz. 360)           208.000     211.000         -    419.000

        GLAVA 19. OPĆINSKO JAVNO TUŽITELJSTVO
        JASTREBARSKO
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
361.  401   sredstva za materijalne troškove
                                198.000     345.000         -    543.000
        svega grupa 40.                 198.000     345.000         -    543.000
        svega glava 19. (poz. 361)           198.000     345.000         -    543.000

        GLAVA 20. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO KARLOVAC
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
362.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,443.000    2,161.000        -    3,604.000
        svega grupa 40.                 1,443.000    2,161.000        -    3,604.000
        svega glava 20. (poz. 362)           1,443.000    2,161.000        -    3,604.000

        GLAVA 21. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO KNIN
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
363.  401   sredstva za materijalne troškove
                                81.000     39.000         -    120.000
        svega grupa 40.                 81.000     39.000         -    120.000
        svega glava 21. (poz. 363)           81.000     39.000         -    120.000

        GLAVA 22. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO KOPRIVNICA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
364.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,033.000    800.000         -    1,833.000
        svega grupa 40.                 1,033.000    800.000         -    1,833.000
        svega glava 22. (poz. 364)           1,033.000    800.000         -    1,833.000

        GLAVA 23. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO KRAPINA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
365.  401   sredstva za materijalne troškove
                                260.000     215.000         -    475.000
        svega grupa 40.                 260.000     215.000         -    475.000
        svega glava 23. (poz. 365)           260.000     215.000         -    475.000

        GLAVA 24. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO KRIŽEVCI
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
366.  401   sredstva za materijalne troškove
                                442.000     736.000         -    1,178.000
        svega grupa 40.                 442.000     736.000         -    1,178.000
        svega glava 24 (poz. 366)            442.000     736.000         -    l,178.000

        GLAVA 25. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO KUTINA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
367.  401   sredstva za materijalne troškove
                                349.000     144.000         -    493.000
        svega grupa 40.                 349.000     144.000         -    493.000
        svega glava 25. (poz. 367)           349.000     144.000         -    493.000

        GLAVA 26. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO LUDBREG
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
368.  401   sredstva za materijalne troškove
                                156.000     134.000         -    290.000
        svega grupa 40.                 156.000     134.000         -    290.000
        svega glava 26. (poz. 368)           156.000     134.000         -    290.000

        GLAVA 27. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELISTVO MAKARSKA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
369.  401   sredstva za materijalne troškove
                                195.000     100.000         -    295.000
        svega grupa 40.                 195.000     100.000         -    295.000
        glava 27 (poz 369.)               195.000     100.000         -    295.000

        GLAVA 28. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO METKOVIĆ
        40 Sredstva za rad tužiteljstva
370.  401   sredstva za materijalne troškove
                                497.000     232.000         -    729.000
        svega grupa 40.                 497.000     232.000         -    729.000
        svega glava 28. ( poz. 370)           497.000     232.000         -    729.000

        GLAVA 29. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO NAŠICE
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
                                754.000     710.000         -    1,464.000
371.  401   sredstva za materijalne troškove
        svega grupa 40.                 754.000     710.000         -    1,464.000
        svega glava 29. ( poz. 371.)          754.000     710.000         -    1,464.000

        GLAVA 30. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO NOVA
        GRADIŠKA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
372.  401   sredstva za materijalne troškove
                                754.000     382.000         -    1,136.000
        svega grupa 40.                 754.000     382.000         -    1,136.000
        svega glava 30. ( poz. 372)           754.000     382.000         -    1,136.000

        GLAVA 31. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO NOVSKA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
373.  401   sredstva za materijalne troškove
                                156.000     192.000         -    348.000
        svega grupa 40.                 156.000     192.000         -    348.000
        svega glava 31. (poz 373)            156.000     192.000         -    348.000

        GLAVA 32. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO OGULIN
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
374.  401   sredstva za materijalne troškove
                                351.000     147.000         -    498.000
        svega grupa 40.                 351.000     147.000         -    498.000
        svega glava 32. (poz. 374.)           351.000     147.000         -    498.000

        GLAVA 33. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO OPATIJA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
375.  401   sredstva za materijalne troškove
                                156.000     272.000         -    428.000
        svega grupa 40.                 156.000     272.000         -    428.000
        svega glava 33. (poz. 375) .          156.000     272.000         -    428.000

        GLAVA 34. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO OSIJEK
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
376.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,860.000    2,457.000        -    5,317.000
        svega grupa 40.                 2,860.000    2,457.000        -    5,317.000
        svega glava 34. (poz. 376)           2,860.000    2,457.000        -    5.317.000

        GLAVA 35. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO PAKRAC
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
377.  401   sredstva za materijalne troškove
                                81.000     621.000         -    702.000
        svega grupa 40.                 81.000     621.000         -    702.000
        svega glava 35. (poz. 377)           81.000     621.000         -    702.000

        GLAVA 36. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO PETRINJA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
378.  401   sredstva za materijalne troškove
                                666.000     548.000         -    1,214.000
        svega grupa 40.                 666.000     548.000         -    1,214.000
        svega glava 36. (poz. 378)           666.000     548.000         -    1,214.000

        GLAVA 37. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO POREČ
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
379.  401   sredstva za materijalne troškove
                                200.000     278.000         -    478.000
        svega grupa 40.                 200.000     278.000         -    478.000
        svega glava 37. (poz. 379)           200.000     278.000         -    478.000

        GLAVA 38. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO POŽEGA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
380.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,092.000    830.000         -    1,922.000
        svega grupa 40.                 1,092.000    830.000         -    1,922.000
        svega glava 38. (poz. 380)           1,092.000    830.000         -    1,922.000

        GLAVA 39. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO PULA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
381.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,378.000    825.000         -    2,203.000
        svega grupa 40.                 1,378.000    825.000         -    2,203.000
        svega glava 39. (poz. 381)           1,378.000    825.000         -    2,203.000

        GLAVA 40. OPĆINSKO JAVNO TUŽITELJSTVO RIJEKA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
382.  401   sredstva za materijalne troškove
                                2,392.000    3,355.000        -    5,747.000
        svega grupa 40.                 2,392.000    3,355.000        -    5,747.000
        svega glava 90. (poz 382)            2,392.000    3,355.000        -    5,747.000

        GLAVA 41. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJS'TVO SAMOBOR
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
383.  401   sredstva za materijalne troškove
                                507.000     405.000         -    912.000
        svega grupa 40.                 507.000     405.000         -    912.000
        svega glava 41. (poz. 383)           507.000     405,000         -    912.000

        GLAVA 42. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO SESVETE
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
384.  401   sredstva za materijalne troškove
                                468.000     627.000         -    1,085.000
        svega grupa 40.                 468.000     627.000         -    1,085.000
        svega glava 42. (poz. 384)           68.000     627.000         -    1,085,000

        GLAVA 43. OPĆINSKO JAVNO TUŽTTELJSTVO SINJ
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
385.  401   sredstva za materijalne troškove
                                208.000     100.000         -    308.000
        svega grupa 40:                 208.000     100.000         -    308.000
        svega glava 48 (poz. 385)            208.000     100.000         -    308.000

        GLAVA 44. OPĆINSKO JAVND
        TUŽITELJSTVO SISAK
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
388.  401   sredstva za materijalne troškove
                                936.000     915.000         -    1,851.000
        svega grupa 40.                 936.000     915.000         -    1,851.000
        svega glava 44. (poz. 386)           936.000     915.000         -    1,851.000

        GLAVA 45. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO SLAVONSKI BROD
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
387.  401   sredstva za materijalne troškove
                                988.000     200.000         -    1,188.000
        svega grupa 40.                 988.000     200.000         -    1,188.000
        svega glava 45. (poz. 387)           988.000     200.000         -    1,188.000

        GLAVA 46. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO SPLIT
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
388.  401   sredstva za materijalne troškove
                                3,640.000    1,409.000        -    5,049.000
        svega grupa 40.                 3,640.000    1,409.000        -    5,049.000
        svega glava 46. (poz. 388)           3,640.000    1,409.000        -    5,049.000

        GLAVA 47. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO ŠIBENIK
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
389.  401   sredstva za materijalne troškove
                                832.000     1,030.000        -    1,862.000
        svega grupa 40.                 832.000     1,030.000        -    1,862.000
        svega glava 47 (poz 389)            832.000     1,030.000        -    1.862.000

        GLAVA 48. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO TITOVA KORENICA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
390.  401   sredstva za materijalne troškove
                                120.000         -        -    120.000
        svega grupa 40.                 120 000         -        -    120.000
        svega glava 48. (poz. 390)           120 000         -        -    120.000

        GLAVA 49. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO VALPOVO
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
391.  401   sredstva za materijalne troškove
                                351.000     221.000         -    572.000
        svega grupa 40.                 351.000     221.000         -    572.000
        svega glava 49. (poz. 391)           351.000     221.000         -    572.000

        GLAVA 50. OPĆlNSKO JAVNO
        TUŽlTELJSTVO VARAŽDIN
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
392.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,352.000    1,157.000        -    2,509.000
        svega grupa 40.                 1,352.000    l,157.000        -    2,509.000
        svega glava 50. (poz. 392)           1,352.000    1,157.000        -    2,509.000

        GLAVA 51. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO VELIKA
        GORICA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
393.  401   sredstva za materijalne troškove
                                338.000     288,000         -    626.000
        svega grupa 40.                 338.000     288.000         -    626.000
        svega glava 51. (poz. 393)           338.000     288.000         -    626.000

        GLAVA 52. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO VINKOVCI
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
394.  401   sredstva za materijalne troškove
                                593.000     1,064.000        -    l,657.000
        svega grupa 40.                 593.000     1,064.000        -    1,657.000
        svega glava 52. (poz. 394)           593.000     1,064.000        -    1,657.000

        GLAVA 53. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO VIROVITICA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
395.  401   sređstva za materijalne troškove
                                507.000     300.000         -    807.000
        svega grupa 40.                 507.000     300.000         -    807.000
        svega glava 53. (poz. 395)           507.000     300.000         -    807.000

        GLAVA 54. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO VRBOVEC
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
396.  401   sredstva zs materijalne troškove
                                156.000     137.000         -    293.000
        svega grupa 40.                 156.000     137.000         -    293.000
        svega glava 54. (poz. 396)           156.000     137.000         -    283.000

        GLAVA 55. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO VUKOVAR
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
397.  401   sredstva za materijalne troškove
                                210.000     350.000         -    560.000
        svega grupa 40.                 210.000     350.000         -    560.000
        svega glava 55. (poz. 397)           210.000     350.000         -    560.000

        GLAVA 56. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO ZABOK
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
398.  401   sredstva za materijalne troškove
                                156.000     161.000         -    317.000
        svega grupa 40.                 156.000     161.000         -    317.000
        svega glava 56. (poz. 398)           156.000     161.000         -    317.000

        GLAVA 57. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO ZADAR
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
399.  401   sredstva za materijalne troškove
                                1,170.000    1,272.000        -    2,442.000
        svega grupa 40.                 1,170.000    1,272.000        -    2,442.000
        svega glava 57. (poz. 399)           1,170.000    1,272.000        -    2,442.000

        GLAVA 58. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO ZAGREB
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
400.  401   sredstva za materijalne troškove
                                10,660.000   9,257.000        -    19,917.000
        svega grupa 40.                 10,660.000   9,257.000        -    19,917.000
        svega glava 58. (poz. 400)           10,660.000   9,257.000        -    19,917.000        
                GLAVA 59. OPĆINSKO JAVNO
        TUŽITELJSTVO ZLATAR
        
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
401.  401   sredstva za materijalne troškove
                                154.000     305.000         -    459.000
        svega grupa 40.                 154.000     305.000         -    459.000
        svega glava 59. (poz. 401.)           154.000     305.000         -    459.000

        GLAVA 60. OPĆINSKO JAVNO TUŽITELJSTVO ŽUPANJA
        40. Sredstva za rad tužiteljstva
402.  401   sredstva za materijalne troškove
                                780.000     -        -    780.000
        svega grupa 40.                 780.000     -        -    780.000
        svega glava 60. (poz. 402.).          780.000     -        -    780.000
        svega razdjel 34. (od poz. 343. do
        poz. 402.)                   47,379.000   41,458.000       -    88,837.000

        RAZDJEL 35. USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
        40. Sredstva za rad suda
403.  401   sredstva za materijalne troškove
                                3,572.000    28,628.000       -    32,200.000
        svega grupa 40.                 3,572.000    28,628.000       -    32,200.000
        svega razdjel 35. (poz. 403.)          3,572.000    28,628.000       -    32,200.000

        RAZDJEL 36. DJELATNOST DRUŠTVENIH I POLITIČKIH ORGANIZACIJA
        46. Sredstva za ostale društvene potrebe
404.  461   Hrvatska matlca iseljenika           20,500.000   20,000.000       -    40,500.000
405.      Matica hrvatska                 12,000.000   3,000.000        -    15,000.000
406.      Turistički savez Hrvatske            9,000.000    5,000.000        -    14,000.000
407.      Vatrogasnl savez Hrvatske            3,500.000    3,000.000        -    6,500.000
408.      Narodna tehnika Hrvatske            25,000.000   16,000.000       -    41,000.000
409.      sredstva za društvene organizacije na
        razini Republike                140,000.000   80,000.000       -    220,000.000
410.      sredstva za flnanciranje političkih
        organizacija na razini Republike
                                40,000.000       -        -    40,000.000
        svega grupa 46.                 250,000.000   127,000.000       -    377,000.000
        svega razdjel 36 (od poz. 404 do
        poz. 410)                    250 000.000   127,000.000       -    377,000.000

        RAZDJEL 37. DOPUNSKA SREDSTVA OPĆINAMA
        44. Prenesena sredstva drugim
        društveno-političkim zajednicama

        a) REDOVNA DOPUNSKA SREDSTVA
411.  445   Općina Beli Manastir              17,000.000   35,000.000       -    52.000.000
412.      Općina Benkovac                 14,500.000   15,000.000       -    29,500.000
413.      Općina Biograd n/m               24,100.000   15,000.000       -    39,100.000
414.      Općina Brač                   18,000.000   60,000.000       -    78,000.000
415.      Općina Cres-Lošinj               9,000.000        -    2,950.000    6,050.000
416.      Općina Čabar                  3,100.000    10,000.000       -    13, 100.000
417.      Općina Čazma                  19,200.000   15,000.000       -    34,200.000
418.      Općina Daruvar                 29,000.000   7,000.000        -    36,000.000
419.      Općina Delnice                 3,700.000    20,000.000       -    23,700.000
420.      Općina Donja Stubica              8,000.000        -        -    8,000.000
421.      Općina Donji Lapac               1,400.000        -        -    l,400.000
422.      Općina Donj Miholjac              11,000.000   5,000.000        -    16,000.000
423.      Općina Drniš                  38,000.000   60,000.000       -    98,000.000
424.      Općina Dubrovnik                 90,000.000   140,000.000       -    230,000.000
425.      Općina Duga Resa                28,000.000   25,000.000       -    53,000.000
426.      Općina Dvor                   9, 100.000   5,000.000        -    14, 100.000
427.      Općina Đakovo                  37,000.000   4,000.000        -    41,000.000
428.      Općina Đurdevac                 19,600.000   30,000.000       -    49,600.000
429.  445   Općina Garešnica                9,100.000        -        -    9,100.000
430.      Općina Glina                  7,400.000    20,000.000       -    27,400.000
431.      Općina Gospić                  40,100.000   60,000.000       -    100,100.000
432.      Općina Gračac                  2,300.000    5,000.000        -    7,300.000
433.      Općina Grubišno Polje              24,000.000   35,000.000       -    59,000.000
434.      Općina Hrvatska Kostajnica           10,400.000   6,000.000        -    16,400.000
435.      Općina Hvar                   22,000.000   54,000.000       -    76,000,000
436.      Općina Imotski                 39,500.000   120,000,000       -    159,500.000
437.      Općina Ivanec                  19,500.000   17,000.000       -    36,500.000
438.      Općina Jastrebarsko               12,100.000       -        -    12,100.000
439.      Općina Karlovac                 45,000.000   40,000.000       -    85,000.000
440.      Općina KIanjec                 4,500.000        -        -    4,500.000
441.      Općina Knin                   7,500.000    15,000.000       -    22,500.000
442.      Općina Korčula                 8,500.000    18,000.000       -    26,500.000
443.      Općina Krapina                 3,300.000        -    3,300.000        -
444.      Općina Križevci                 7,500.000        -        -    7,500.000
445.      Općina Krk                   9,000.000        -    2,750.000    6,250.000
446.      Općina Labin                  4,100.000    3,000.000        -    7,100.000
447.      Općtna Lastovo                 4,200.000    5,000.000        -    9,200.000
448.      Općina Ludbreg                 3,858.000        -        -    3,858.000
449.      Općina Metković                 15,000.000   40,000.000       -    55,000.000
450.      Općina Našice                  22,100.000       -        -    22,100.000
451.      Općina Nova Gradiška              63,000.000   40,000.000       -    103,000.000
452.      Općina Novi Marof                2,400.000        -        -    2,400.000
453.      Općina Novska                  21,000.000   27,000.000       -    48,000,000
454.      Općina Obrovac                 5,100.000    12,000.000       -    17,100.000
455.      Općina Ogulin                  17,000.000   5,000.000        -    22,000.000
456.      Općina Orahovica                21,000.000   10,000.000.       -    31,000.000
457.      Općina Otočac                  38,000.000   80,000.000       -    118,000.000
458.      Općina Osijek                  160,000.000   300,000.000       -    460,000.000
459.      Općina Ozalj                  14,700.000   13,000.000       -    27,700.000
460.      Općina Pag                   26,300.000   20,000.000       -    26,300.000
461.      Općina Pakrac                  14,000.000   45,000.000       -    59,000.000
462.      Općina Petrinja                 7,400.000    8,000.000        -    15,400.000
463.      Općina Ploče                  7,000.000    30,000.000       -    37,000.000
464.      Općina Podravska Slatina            21,600.000   10,000.000       -    31,600.000
465.      Općina Požega                  28,000.000   110,000.000       -    138,000.000
466.      Općina Rab                   18,000.000   10,000.000       -    28,000.000
467.      Općina Senj                   5,100.000    40,000.000       -    45,100.000
468.      Općina Sinj                   51,000.000   100,000.000       -    151,000.000
469.      Općina Sisak                  30,000.000   70,000.000       -    100,000.000
470 .      Općina Slavonski Brod              11,000.000   150,000.000       -    161,000.000
471.      Općina Slunj                  18,000.000   15,000.000       -    33,000.000
472.      Općina Solin                       -    15,000.000       -    15,000.000
473.      Općina Sv. Ivan Zelina             4,600.000    4,000.000        -    8,600.000
474.      Općina Šibenik                 25,000.000   40,000.000       -    65,000.000
475.      Općina Titova Korenica             1,500.000        -        -    1,500.000
476.      Općina Trogir                      -    10,000.000       -    10,000.000
477.      Općina Valpovo                 18,600.000   40,000.000       -    58,600.000
478.      Općina Vinkovci                 97,000.000   200,000.000       -    297,000.000
479.      Općina Virovitica                22,000.000   8,000.000        -    30,000.000
480.      Općina Vis                   12,000.000   30,000.000       -    42,000.000
481.      Općina Vojnić                  1,000.000        -        -    1.000.000
482.      Općina Vrbovec                 1,692.000        -        -    1,692.000
483.      Općina Vrbovsko                 5,100.000    25,000.000       -    30,100.000
484.      Općina Vrginmost                6,000.000    12,000.000       -    18,000.000
485.      Općina Vrgorac                 22,000.000   47,000.000       -    69,000.000
486.      Općina Vukovar                 78,000.000   80,000.000       -    158,000.000
487.      Općina Zabok                  475.000         -    475.000     -
488.      Općina Zadar                  50,000.000   100,000.000       -    150,000.000
489.      Općina Zlatar Bistrica             6,800.000    11,500.000       -    18,300.000
490.      Općina Županja                 15,200.000   50,000.000       -    65,200.000
        svega a)                    1.627,225.000  2,651,500.000  9,475.000    4.269,250.000
        b) POSEBNA DOPUNSKA SREDSTVA
491.  445   Općina Lastovo                 9,000.000        -        -    9,000.000
492.      Općina Vis                   18,000.000       -        -    18,000.000
        svega b)                    27,000.000       -        -    27,000.000

        svega razdjel 37. (od poz. 411. do
        poz. 492.)                   1.654,225.000  2.651,500.000  9,475.000    4.296,250.000

        RAZDJEL 38. INTERVENCIJE U GOSPODARSTVU
        43. Sredstva za poticanje razvoja i
        intervencije u gospodarstvu
493.  433   aktivnost Republike na protupožarnoj
        zaštiti                     30,000.000       -        -    30,000.000
494.      sredstva za razvitak jadranskih
        otoka                      50,000.000   40,000.000       -    90,000.000
495.      sredstva za izgradnju i popravak
        građevinskih objekata oštećenih ratnim
        razaranjima                   7.000,000.000  18.000,000.000     -    25.000,000.000
                                            
496.      sredstva za popravak građevinskih
        objekata korisnika republičkog proračuna
        oštećenih ratnim razaranjima          3.000,000.000  3.000,000.000      -    6.000,000.000
497.      sredstva za isplatu izvoznih
        stimulacija                       -    1.000,000.000      -    1.000,000.000          
        svega grupa 43.                 10.080,000.000 22.040,000.000      -    32.120,000.000
                                
                                            
        svega razdjel 38. (od poz. 493 do
        poz. 497.)                   10.080,000.000 22.040,000.000     -    32,120,000.000
                                
                                            

        RAZDJEL 39. SREDSTVA ZA POSEBNE FUNKCIJE I ZADATKE
        40. Sredstva za rad korisnika republičkog
        proračuna
498.  400   sredstva za plaće korisnika republičkog
        proračuna                    69.970,000.000 48.600,000.000     -    118.570,000.000
                                
                                            
    499.  sredstva za isplatu zajamčenih plaća
        stanovitih kategorija djelatnika
                                1.000,000.000  2.500,000.000      -    3.500,000.000
500.      naknada za rad pripravnika           30,000.000       -        -    30,000.000
501.  402   sredstva za amortizaciju zgrada
        i opreme                    200,000.000       -        -    200.000.000
        svega grupa 40.                 71.200,000.000 51.100,000.000     -    123.300,000.000
                                
                                            

        41. Sredstva za posebne i druge namjene
        korisnika republičkog proračuna
502.  412   sredstva za otpremnine djelatnika
                                20,000.000   60,000.000       -    80,000.000
503.      sredstva za dokup mirovinskog staža
        djelatnika koji se financiraju iz
        republičkog proračuna              40,000.000       -        -    40,000.000
504.  415   sredstva za informacijski sustav državne
        uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti
        Republike                    80,000.000   70,000.000       -    150,000.000
505.  418   sredstva za rješavanje stambenih potreba
        dužnosnika u državnoj upravi              -    14,000.000       -    14,000.000
506   416   sredstva za investicije u poljoprivredi od
        interesa za Republiku                  -    1.300,000.000      -    1.300,000.000
507.  418   sredstva za stručno usavršavanje
        djelatnika u organima državne uprave i
        nosilaca pravosudnih funkcija          3,000.000    5,000.000        -    8,000.000
508.      obveze Republike prema javnom poduzeću
        "Kumrovec"                   12,000.000.       -        -    12,000.000

        svega grupa 41.                 155,000.000   1.449,000.000      -    1.604,000.000

        43. Sredstva za poticanje razvoja i
        intervencije u gospodarstvu
509.  431   regres kamata na kredite za obnovu
        uništenih stambenih i gospodarskih 
        objekata u ratu                 6.000,000.000  4.400,000.000      -    10.400,000.000
                                
                                            
510.  433   sredstva za otkup kratkoročnih obveznica
        Republike Hrvatske               5.270,000.000      -        -    5.270,000.000
511.      sredstva za kamate na obveznice za
        restrukturiranje gospodarstva u Republici
        Hrvatskoj                    4.500,000.000  1.600,000.000      -    6.100,000.000 
512.       sredstva e otkup obveznica i isplatu
        kamata na deponiranu deviznu štednju
        građana                     20.000,000.000     -        -    20.000,000.000
                                            
        svega grupa 43.                 35.770,000.000 6.000,000.000      -    41.770,000.000
                                
                                            

        45. Sredstva za društvene djelatnosti
513.  457   sredstva za dio boračkih mirovina
                                4.000,000.000      -    3.000,000.000  1.000,000.000
514.      sredstva za vojne mirovine           3,000,000000      -    2.000,000.000  1.000,000.000
515.      sredstva za dio mirovina individualnih
        poljoprivrednika                220,000.000   800,000.000       -    1.020,000.000
516.      sredstva za dio mirovina bivših političkih,
        zatvorenika                   80,000.000       -        -    80,000.000
        svega grupa 45.                 7,300,000.000  800,000.000   5.000,000.000  3.100,000.000
        48. Ostali rashodi
517.  481   naknade za bankarske usluge i troškove
        platnog prometa                 2,000.000        -        -    2,000.000
518.  482   anuiteti                    50,000.000       -        -    50,000.000
        svega grupa 48.                 52.000.000       -        -    52,000.000
        svega razdjel 39. (od poz. 498. do
        poz. 518)                    114.477,000.000 59.349,000.000 5.000,000.000 168.826,000.000
                                
                                        
                                            

        RAZDJEL 40. PRORAČUNSKE REZERVE
        I OBVEZE IZ PRETHODNIH GODINA
        47. Izdvajanje sredstava rezervi
519.  470   Stalna rezerva Republike            1.000,000.000  500,000.000       -    1.500,000.000
        svega grupa 47.                 1.000,000.000  500,000.000       -    1.500,000.000
        48. Ostali rashodi
520.  483   obveze iz prethodnih godina           385,100.000       -        -    385,100
521.  488   Tekuća rezerva Proračuna            2.000,000.000  2.717,000.000      -    4.717,000.
        svega grupa 48.                 2.385,100.000  2.717,000.000      -    5.102,100.000
        svega razdjel 40. (od poz. 519. do
        poz. 521)                    3.385,100.000  3.217,000.000      -    6.602,100.000

Članak 5.

Ove izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 400-06/92-01/03

Zagreb, 26. studenoga 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.