Zakoni i propisi - Pravni savjeti 83 02.12.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o humanitarnoj pomoći
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o humanitarnoj pomoći

Proglašavam Zakon o humanitarnoj pomoći koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. studenoga 1992.

Broj : PA4-99/ 1-92.

Zagreb, 1. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o humanitarnoj pomoći

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Humanitarnom pomoći, u smislu ovoga Zakona, razumijevaju se materijalna i financijska dobra namijenjena ratnim i mirnodopskim vojnim invalidima domovinskog rata te civilnim invalidima domovinskog rata i njihovim obiteljima, prognanicima, izbjeglicama, osobama u stanju socijalno-zaštitne potrebe uzrokovane elementarnim nepogodama i drugim korisnicima socijalne zaštite utvrđenim posebnim propisima.

Članak 2.

Ovaj Zakon primjenjuje se na udruženja građana i društvene organizacije kojima je jedan od ciljeva prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći (u daljem tekstu: "humanitarne organizacije").

Članak 3.

Javnim interesom, u smislu ovoga Zakona, razumijevaju se osobito oblici humanitarne pomoći kojima je cilj zaštita zdravlja pučanstva; osiguranje i poboljšanje kvalitete življenja, posebice smještaja, stanovanja i prehrane; osiguranje uvjeta školovanja te pomoći u obnovi stambenih, javnih i drugih objekata.

II. UVJETI PRIKUPLlANJA HUMANITARNE POMOĆI

Članak 4.

Humanitarne organizacije ne mogu prikupljati i raspoređivati humanitarnu pomoć bez prethodno pribavljene suglasnosti Ministarstva rada i socijalne skrbi. Zahtjev za davanje suglasnosti obvezatno sadrži: 1. naziv i sjedište podnositelja zahtjeva te imena osoba ovlaštenih za zastupanje, 2. izvod iz statuta, odnosno akta kojim se utvrđuju izvori i način prikupljanja te kriteriji i način raspodjele humanitarne pomoći i 3. predočenje dokaza o postojanju uvjeta i sredstava za obavljanje djelatnosti prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći. Dobivenu suglasnost podnositelj zahtjeva dužan je priložiti pri upisu u registar. Ministarstvo rada i socijalne skrbi uskratit će suglasnost kad ocijeni da izvori i kriteriji te način prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći nisu u javnom interesu. Protiv rješenja kojim se uskraćuje suglasnost nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 5.

Humanitarne organizacije dužne su voditi evidenciju o korisnicima i opsegu prikupljene i raspodijeljene humani tarne pomoći te o tome dostavljati izvješća Ministarstvu rada i socijalne skrbi. Način vodenja evidencije te sadržaj i rokove izvješča iz stavka 1. ovoga članka, propisuje ministar rada i socijalne skrbi.

Članak 6.

Ministarstvo rada i socijalne skrbi može, razmjeno trenutnim potrebama, predložiti humanitarnim organizacijama usmjeravanje humanitarne pomoći.

Članak 7.

Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona te nad zakonitošću rada humanitarnih organizacija glede prikupljanja i namjenske raspodjele humanitarne pomoći, provodi Ministarstvo rada i socijalne skrbi. Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se pračenjem odgovarajućih podataka, dokumenata i izvješča te neposrednim uvidom u rad i poslovanje humanitarnih organizacija.

Članak 8.

Ministar rada i socijalne skrbi, rješenjem će zabraniti prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoči humanitarnim organizacijama kod kojih se provođenjem nadzora utvrdi jedan od slijedećih slučajeva:

1. nenamjensku uporabu prikupljene humanttarne pomoći,

2. raspodjelu prikupljene humanitarne pomoći suprotno vlastitim aktom utvrđenim načinima i kriterijima raspodjele,

3. nepostojanje propisanih evidencija o prikupljanju i raspodjeli humanitarne pomoći,

4. izostanak dostavljanja propisanog izvješća u rokovima utvrđenim u propisu donijetom na osnovi članka 5. stavak 2. ovoga Zakona. Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Primjerak rješenja iz stavka 1. ovoga članka obvezatna se dostavlja na daljnji postupak organu uprave kod kojeg je registrirana humanitarna organizacija kojoj se zabranjuje prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći.

Članak 9.

Organ nadležan za registraciju brisat će iz registra djelatnost prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći, kad je rješenjem iz članka 8. ovoga Zakona, humanitarnoj organizaciji zabranjeno prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći.

Članak 10.

Ministarstvo rada i socijalne skrbi vodi jedinstvenu evidenciju korisnika humanitarne pomoći iz članka 1. ovoga Zakona na temelju podataka iz službenih evidencija koje vode nadležna tijela državne vlasti i na temelju podataka pribavljenih od humanitarnih organizacija sukladno članku 5. ovoga Zakona.

Članak 11.

Strane pravne osobe, vjerske zajednice i druge domaće pravne osobe osim pravnih osoba iz članka 2. ovoga Zakona koje prikupljaju i raspodjeljuju humanitarnu pomoć na teritoriju Republike Hrvatske mogu to činiti nakon što o tome obavijeste Ministarstvo rada i socijalne skrbi. Izuzetno, od odredbe stavka 1. ovoga članka Ministarstva rada i socijalne skrbi može osobi iz stavka 1. ovoga članka uvjetovati prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći primjenom odredbi ovoga Zakona, a može joj i zabraniti prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 12.

Za proizvode koji se prikupljaju i raspoređuju kao humanitarna pomoć, ako prema važećim propisima nisu oslobođeni od plaćanja carina ili poreza na promet, Vlada Republike Hrvatske može propisati oslobađanja ili olakšice. Vlada Republike Hrvatske može propisati za prijevoz humanitarne pomoći oslobađanja ili olakšice za plaćanje naknada za upotrebu cesta i objekata na cestama. Naknada za prijevoz trajektom ili brodom koju plaćaju prijevoznici humanitarne pomoći iz inozemstva jednaka je naknadama koje plaćaju domaći prijevoznici.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Postojeće humanitarne organizacije dužne su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona zatražiti od Ministarstva rada i socijalne skrbi suglasnost iz članka 4. ovog Zakona. Humanitarnoj organizaciji koja ne zatraži suglasnost za prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoči ili pomoć prikuplja i raspodjeljuje protivno ovom Zakonu Ministarstva rada i socijalne skrbi zabranit će prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći. Ako humanitarna organizacija nastavi s prikupljanjem i raspodjelom humanitarne pomoći, nadležni organ uprave koji vodi registar društvenih organizacija i udruženja građana, na prijedlog Ministarstva rada i socijalne skrbi, brisat će je iz registra društvenih organizacija, odnosno udruženja građana.

Članak 14.

Strane i domaće pravne osobe iz članka 11. ovoga Zakona dužne su su o prikupljanju i raspodjeli humanitarne pomoći obavijestiti Ministarstvo rada i socijalne skrbi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 15.

Ministar rada i socijalne skrbi propis iz članka 5. ovoga Zakona donijet će u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu. Ministarstvo rada i socijalne skrbi ustrojit će evidenciju iz članka 10. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 550-05/92-01/04

Zagreb, 27. studenoga 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.