Zakoni i propisi - Pravni savjeti 83 02.12.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu

Proglašvam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 26. studenoga 1992.

Broj : PA4-92/ 1-92.

Zagreb,1. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu

Članak 1.

U Zakonu o javnom pravobranilaštvu ("Narodne novine", br.17/77.,17/86.,19/90. i 41/90.) naziv Zakona mijenja se i glasi "Zakon o javnom pravobraniteljstvu".

Članak 2.

Članak 5. briše se.

Članak 3.

U članku 14. dodaje se stavak 2. koji glasi: "Ovlašćuje se i zadužuje Javno pravobraniteljstvo da zastupa interese Republike Hrvatske pred sudovima i drugim nadležnim tijelima glede zaštite imovine poduzeća s društvenim kapitalom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj."

Članak 4.

Iza članka 37b. dodaje se članak 37c. koji glasi: "Članak 37c. Javni pravobranitelj Republfke Hrvatske ima pravo i dužnosti javnom pravobranitelju grada, odnosno općine, davati obvezatne upute za rad, kada se radi o interesu Republfke Hrvatske. Takve se upute, ako je to potrebno, mogu dati i za postupanje u pojedinom predmetu. Javni pravobranitelj Republike Hrvatske može preuzeti obavljanje poslova iz nadležnosti gradskog, odnosno općinskog javnog pravobraniteljstva ako nema sukoba interesa Republike i općine odnosno grada. Javni pravobranitelj Republike Hrvatske može u pojedinom predmetu ovlastiti drugog javnog pravobranitelja grada, odnosno općine, za obavljanje određene radnje u pojedinom predmetu".

Članak 5.

Člansk 44. mijenja se i glasi: "Prije stupanja na dužnost javni pravobranitelj i zamjenik javnog pravobranitelja daje pred predsjednikom Sabora Republike Hrvatske, odnosno predsjednikom skupštine općine odnosno predsjednikom Skupštine grada prisegu koja glasi :

Prisežem, da ću se u radu pridržavati Ustava i Zakona, da ću savjesntm radom štititi imovinska prava i interese Republike Hrvatske, te državni ustroj RepublIke Hrvatske i da ću svoju dužnost i zadaće obavljati savjesno."

Članak 6.

U odredbama Zakona o javnom pravobranilaštvu riječ i: "javno pravobranilaštvo" zamjenjuju se riječima: "javno pravobraniteljstvo", riječi: "javni pravobranilac i zamjenik javnog pravobranioca" zamjenjuju se riječima: "javni pravobranitelj i zamjenik javnog pravobranitelja., riječi: "gradska zajednica općina, društveno-politička zajednica", zamjenjuju se riječima: "općina, grad, odnosno Republika" u odgovarajućim padežima. Riječi "samoupravnih organizacija i zajednica, brišu se.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama"..

Klasa: 713-02/92-01/02

Zagreb, 26. studenoga 1992.

ZASTUPNIČK1 DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.