Zakoni i propisi - Pravni savjeti 83 02.12.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. studenoga 1992.

Broj : PA4-97/ I -92.

Zagreb, 1. prosinca 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

Članak 1.

U Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novlne", br. 19/92.) u članku l. stavak 3. briše se. Stavak 4. mijenja se i glasi: "Ovaj Zakon ne primjenjuje se na banke i druge financijske organtzactje i organizacije za osiguranje, te druge pravne osobe koje su osnovane na temelju posebnih propisa"

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi: "Ovaj Zakon primjenjuje se na sva poduzeća i pravne osobe iz članka 1. ovoga Zakona sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim na poduzeća koja su osnovale pravne osobe sa sjedištem lzvan Republike Hrvatske, a čiji će status biti riješen međudržavnim ugovorima ili nekim drugim pravnim aktima. Poduzeće s društvenim kapitalom ne može prenijeti sjedište izvan Republike Hrvatske osim ako međudržavnim ugovorima nije drugačije utvrđeno."

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. točki 1. iza riječi: "udruženo" dodaju se riječi: "te raniji i sadašnji kooperanti u poljoprivrednoj proizvodnji", a iza riječi:"radnog staža" briše se točka i zarez i dodaju riječi:"odnosno ugovora o kooperaciji". U stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka 2a. koja glasi: "2a. punoljetni državljani Republike Hrvatske pod istim uvjetima kao i zaposleni u dijelu u kojem to nisu ostvarile osobe iz točke 1. i 2. ovoga stavka". Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase: "Vlasništvo nad poduzećem ne mogu steći radnici kojima je radni odnos prestao temeljem Uredbe o radnim odnosima, zapošljavanju, socijalnoj skrbi mirovinskom i invalidskom osiguranju, dječjem doplatku i zaštiti žrtava u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91). Pravo iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka ostvaruju samo državljani Republike Hrvatske, ukoliko međudržavnim ugovorima nije drugačije utvrđeno."

Članak 4.

U članku 9. stavak 2. briše se. Dodaju se stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10.,11. i 12. koji glase: "Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, direktor Agencije može, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog ministarstva za pojedino poduzeće, na temelju izvanrednih okolnosti, odnosno za poduzeća koja se potpuno ili djelomično nalaze na ratom zahvaćenim područjima, odobriti produženje roka za podnošenje potrebne dokumentacije. U slučaju produženja roka, u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, odluku o pretvorbi donosi organ upravljanja u poduzeću po odredbama ovoga Zakona. Poduzeća koja nisu postupila po odredbama stavka 1. ovoga članka ili kojima nije odobreno produljenje roka, dužna su do 31. prosinca 1992. nadležnom privrednom sudu podnijeti zahtjev za upis u registar dioničkog društva sa osnivačkom glavnicom po knjigovodstvenoj vrijednosti po zaključnom računu za 1991. i sve dionice prenijeti Hrvatskom fondu za razvoj na način propisan člankom 6. stavkom 1. točkom 4. ovoga Zakona. Odluku o osnivanju dioničkog društva, odluku o imenovanju direktora i osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima, kao i osnivačke akte potrebne za upis dioničkog društva u registar donosi organ upravljanja imenovan po postupku iz članka 42. ovoga Zakona. Odluku o osnivanju i osnivačke akte poduzeće bez odlaganja dostavlja Hrvatskom fondu za razvoj. Za provođenje postupka odgovoran je direktor poduzeća. Upravni odbor imenovan na način iz članka 42. ovoga Zakona ima ovlaštenja organa upravljanja imenovanog u ime Hrvatskog fonda za razvoj. U roku od 8 dana od dana konstituiranja Upravnog odbora poduzeća su dužna nadležnoj Službi društvenog knjigovodstva dostaviti odluke o imenovanju direktora i osoba ovlaštenlh za raspolaganje sredstvima poduzeća. U slučaju neispunjavanja ove obaveze nadležna Služba društvenog knjigovodstva obustavit će raspolaganje sredstvima na računu dotičnog poduzeća. Za poduzeća čija se sjedišta nalaze na područjima Republike, na kojima se radi lzvanrednih okolnosti ne mogu primijeniti odredbe ovoga Zakona, nakon prestanka izvanrednih okolnosti, odluku o pretvorbi donijet će Agencija.

Na postupak privatizacije poduzeća iz stavka 6. i 9. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe članka 5. stavka 2. ovoga Zakona. Privatizacija poduzeća iz stavka 6. i 9. ovoga članka obavljat će se po procijenjenoj vrijednosti. Procjena vrijednosti obavlja se na trošak poduzeća. Privatizacija se obavlja na inicijativu: - poduzeća - zainteresiranih ulagača - Hrvatskog fonda za razvoj - Javnog pravobranitelja Republike Hrvatske."

Članak 5.

U članku 19. stavku 1. rijeći: "točke 1. i 2." zamjenjuju se riječima: "točke 1., 2. i 2a.".

Članak 6.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi: "Programom pretvorbe može se predvidjeti da kod prodaje poduzeća osobe iz članka 5. stavka 1. točke 1., 2. i 2a., a u granicama iz članka 19. ovoga Zakona, otplaćuju dionice u obrocima. Ako kupac otplaćuje dionice u obrocima dužan je svoje obveze ispuniti najkasnije u roku od 5 godina od dana zaključenja ugovora o prodaji dionica, a u skladu s uvjetima iz tog ugovora."

U stavku 2. dodaje se rečenica:

"U slučaju da osobe koje imaju pravo na obročnu otplatu uplate sve neotplaćene dionice prije utvrđenog roka, revalorizacija se obavlja sa danom uplate, s tim da se na,taj način utvrđeni iznos duga umanjuje za 35% ukoliko se uplata obavlja u prvoj godini, za 20% ukoliko se uplata obavlja u drugoj godini, za 15% ukoliko se uplata obavlja u trećoj godini i za 10% ukoliko se uplata obavlja u četvrtoj godini od zaključenja ugovora." U stavku 4. dodaje se rečenica: "Dividenda po osnovi upisanih, a neotplaćenih dionica pripada Hrvatskom fondu za razvoj." U stavku 5. riječi: "tih" zamjenjuje se riječju "upisanih"

Članak 7.

U članku 21. riječi "točke 1. i 2" zamjenjuju se riječima: "točka 1., 2: i 2a.".

Članak 8.

Iza članka 21. dodaje se članak 21a. i glasi:

"Članak 21a. Programom pretvorbe može se predvidjeti da kod prodaje poduzeća nakon iskorištenog prava osoba iz članka 5. stavka 1. točke 1., 2., i 2a., a u granicama iz članka 19. ovoga Zakona, osobe iz članka 5. stavak 1. točke 1. kupuju dionice bez propisanog postupka u članku 14. ovoga Zakona uz obročnu otplatu do 5 godina. Cijena dionica kupljenih bez popusta, a uz obročno plaćanje, obračunava se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske za DEM na dan uplate. U šlučaju da osobe koje imaju pravo na obročnu otplatu uplate sve neotplačene dionice prije utvrđenog roka, revalorizacija se obavlja sa danom uplate, s tim da se na taj način utvrđeni iznos duga umanjuje ze 35% ukoliko se uplata obavlja u prvoj godini, za 20% ukoliko se uplata obavlja u drugoj godini, za 15% ukoliko se uplata obavlja u trećoj godini i za 10% ukoliko se uplata obavlja u četvrtoj godini od zaključenja ugovora. Tečaj iz stavka 2. ovoga članka primjenjuje se nakon isteka roka utvrđenog rješenjem Agencije iz članka 12. odnosno potvrdom iz članka 13. stavka 5. ovoga Zakona. Tečaj iz stavka 2. ovoga članka, nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka o obročnom plaćanju primjenjivat će se od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

U članku 24. stavku 1. riječi: "točke 1. i 2. zamjenjuju se riječima: "točke 1., 2. i 2a.".

Članak 10.

Članak 30. briše se.

Članak 11.

U članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi: "Hrvatski fond za razvoj dužan je bez naplate ustupiti dio dionica kojima raspolaže ratnim vojnim invalidima u Domovinskom ratu (članak 5. stavak 1. točka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata "Narodne novine", br. 33/92) ovisno o stupnju invalidnosti i obitelji poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, i to:

- invalidu Domovinskog rata sa 20% stupnjem invalidnosti od 5.000 DEM

- invalidu Domovinskog rata sa 30% stupnjem invalidnosti od 6.900 DEM

- invalidu Domovinskog rata sa 40% stupnjem invalidnosti od 8.800 DEM

- invalidu Domovinskog rata sa 50% stupnjem invalidnosti od 10.700 DEM

- invalidu Domovinskog rata sa 60% stupnjem invalidnosti od 12.600 DEM

- invalidu Domovinskog rata sa 70% stupnjem invalidnosti od 14.500 DEM

- invalidu Domovinskog rata ss 80% stupnjem invalidnosti od 16.400 DEM

- invalidu Domovinskog rata sa 90% stupnjem invalidnosti od 18.300 DEM

- invalidu Domovinskog rata sa 100% stupnjem invalidnosti od 20.000 DEM

- obitelj poginulog hrvatskog branitelja ostvaruje pravo na dionice u dinarskoj protuvrijednosti od 20.000 DEM.

Dodaju se stavci 3. i 4. koji glase: "Vrijednost dionica koja prema odredbi stavka 2. ovoga članka pripada obitelji poginulog hrvatskog branitelja rasporedit će se na članove obitelji. U članove obitelji u smislu ovog zakona ulaze nasljednici iz prva dva nasljedna reda prema propisima o nasljeđivanju i ti nasljednici ostvaruju pravo na dionice iz stavka 2. ovoga članka prema propisima o nasljeđivanju. U skladu s tim Ministarstvo obrane izdaje članovima obitelji rješenje za ostvarenje prava na dionice. Ratni vojni invalidi pravo na dionice ostvaruju temeljem konačnog i pravomoćnog rješenja kojim je utvrđen postotak oštećenja organizma."

Članak 12.

Članak 32. briše se.

Članak 13.

Članak 35. mijenja se i glasi: "Hrvatski fond za razvoj dužan je sredstva ostvarena prodajom udjela odnosno dionica prenijeti proračunu Republike Hrvatske. Sredstva ostvarena na osnovi dividende po osnovi upisanih, a neotplaćenih dionica, kao i sredstva ostvarena po osnovi dividende iz poduzeća u kojima Hrvatski fond za razvoj ima dionice, odnosno udjele, prenose se u proračun Republike Hrvatske s tim da se tako ostvarena sredstva koriste za ostvarenje pozitivno ocijenjenih programa ulaganja u infrastrukturu na području općine u kojoj je sjedište poduzeća čije su dionice odnosno udio u njemu prodani."

Članak 14.

U članku 41. riječ:"Agencija" u,odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječima:"Javno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske u odgovarajućem padežu.

Članak 15.

Članak 42. mijenja se i glasi: "Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje nadležnost Radničkog savjeta ili po ovlaštenjima njemu odgovarajućeg organa upravljanja, bez obzira na trajanje mandata, osim Upravnih odbora koje je imenovala Agencija u svim poduzećima u kojima nakon obavljenog postupka pretvorbe nije izvršen upis dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar. Sva poduzeća iz stavka I. ovoga članka dužna su u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona konstituirati Upravni odbor. Upravni odbor iz stavka 2. ovoga članka ima pet članova koje imenuje:

- 1 člana Izvršno vijeće Skupštine općine

- 1 člana nadležna gospodarska komora

- 1 člana nadležno ministarstvo

- 2 člana organ upravljanja u poduzeću prije raspuštanja iz reda zaposlenih. Predsjednika Upravnog odbora biraju Imenovani članovi na konstituirajućoj sjednici iz redova članova izvan poduzeća. Poduzeće je dužno podatke o sastavu Upravnog odbora dostaviti Agenciji bez odlaganja. Mandat članova Upravnog odbora traje do okončanja postupka pretvorbe i upisa dioničkog društva, odnosno društva s ograničenom odgovornošću u sudski regtstar. Agencija može i prije isteka mandata razriješiti sve ili pojedine članove Upravnog odbora, te umjesto njih imenovati druge. Rješenje Agencije iz stavka 8. ovoga članka je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor."

Članak 16.

Iza Članka 45. dodaje se članak 45.a. koji glasi: "Članak 45.a. Agencija je ovlaštena provesti kontrolu provođenja pretvorbe nakon izdavanja suglasnosti iz članka 12., odnosno nakon izdavanja potvrde iz članka 13. ovoga Zakona. Ako se kontrolom iz prethodnog stavka utvrdi da se pretvorba obavlja protivno Izdanoj suglasnosti i odredbama ovoga Zakona Agencija će zaustaviti daljnji postupak, poništiti provedene radnje koje su suprotne ovome Zakonu i izdatoj suglasnosti i utvrditi rok za otklanjanje nepravilnosti. Ukoliko poduzeće ne postupi po nalozima Agencije, Agencija će poništiti rješenje o izdatoj suglasnosti. Ako nastupe okolnosti iz stavka 2. ovoga članka odluku o pretvorbi donosi Agencija."

Članak 17.

U članku 46. dodaje se stavak 2. i glasi: "Agencija Republike Hrvatske i drugi ovlašteni državni organi nakon obavijesti suda o upisu društva na temelju ovoga Zakona ovlašteni su provesti kontrolu Izvršene pretvorbe."

Članak 18.

Iza članka 46. dodaje se članak 46.a. koji glasi. "Članak 46.a. Sva prava utvrđena ovim Zakonom koja se odnose na dionice analogno se primjenjuju i na udjele."

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br. 45/92).

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:305-01/92-01/09

Zagreb, 27. studenoga 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.