Zakoni i propisi - Pravni savjeti 83 02.12.1992 Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"

Na temelju članka 45. stavke 2. Zakona o cestama - pročiščeni tekst ("Narodne novine" br. 56/91 i br. 49/92) i članka 61. stavke 1. Statuta Poduzeća "Hrvatske ceste" poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u - Hrvatskoj ("Narodne novine" br. 57/90) Upravni odbor Poduzeća "Hrvatske ceste" na 2. sjednici održanoj 10. studenog 1992. godine donio je

ODLUKU

o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se kriterifi i mjerila za utvrđivanje visine naknade, te način i nadležnost organiziranja i provođenja postupka za ustupanje cestovnog zemljišta ria korištenje.

I. OBVEZNICI PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

Članak 2.

Obveznici plaćanja naknade za korištenje cestovnog zemljišta jesu pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: korisnici) koji koriste cestovno zemljište uz javne ceste u Republici Hrvatskoj bez obzira da li obavljaju prateće uslužne djelatnosti (ugostiteljstvo, trgovina, servisi i dr.) ili ga koriste za druge; nekomercijalne svrhe (uzgoj poljoprivrednih kultura, izgradnja stambenih objekata i sl.)

II. KRITERlJI I MJERILA

Članak 3.

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta utvrđuju se za:

A. KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA U KOMERCIJALNE SVRHE (obavljanje pratećih uslužnih djelatnosti)

za:

1. objekte trajnog karaktera

2. objekte privremenog karaktera

B. KORIŠTENJE,CESTOVNOG ZEMLJlŠTA U NEKOMERClJALNE SVRHE (uzgoj poljoprivrednih kultura, pašnjaci, izgradnja stambenih objekata),

A.1. KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA U KOMERCIJALNE SVRHE za objekte trajnog karaktera (zidani,čvrsti objekti)

Članak 4.

Kriterij za utvrđivanje visine naknade za korištenje, cestovnog zemljišta za objekte trajnog karaktera u kojima se obavljaju prateće uslužne djelatnosti (komercijalno korištenje) a) za pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku, trgovačku, servisnu i sl. djelatnost je ostvareni promet od obavljanja djelatnosti b) za korisnike koji obavljaju djelatnost prodaje nafte i naftnih prerađevina ostvareni maloprodajni rabat (razlika u cijeni), odnosno maloprodajna cijena nafte i naftnih prerađevina.

Članak 5.

Mjerilo za utvrđivanje visine naknade je: za korisnike iz točke a) članka 4. - postotak od ostvarenog prometa, a za korisnike iz točke b) članka 4. - postotak od ostvarenog maloprodajnog rabata (razlika u cijeni), odnosno maloprodajne cijeae nafte i naftnih prerađevina.

Članak 6.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta utvrđuje se, temeljem kriterija i mjerila iz članka 4. i 5. ove odluke u visini od:

A.2. KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA U KOMERCIJALNE SVRHE za objekte privremenog karaktera (pokretne radnje, kiosci)

Članak 7.

Kriterij za utvrđivanje naknade za korištenje cestovnog zemljišta za objekte privremenog karaktera (pokretne radnje, kiosci) u kojima se obavljaju uslužne djelatnosti (komercijalno korištenje) je veličina cestovnog zemljišta izražena u m2 koje koristi korisnik, a mjerilo je mjesečni paušal izražen u DEM/m2, cestovnog zemljišta.

Članak 8.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta utvrđuje se temeljem kriterija i mjerila iz članka 7. ove odluke u visini od: a) -% od ostvarenog prometa od obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih, ostalih usluga, za korisnike iz točke a) članka 4. b) -% od ostvarenog rabata (razlika u cijeni) nafte i naftnih prerađevina /% od maloprodajne cijene nafte i naftnih prerađevina iz točke b) članka 4. ove odluke.

B. KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA U NEKOMERCIJALNE SVRHE

Članak 9.

Kriterij za utvrđivanje naknade za korištenje cestovnog zemljišta u vlasništvu Poduzeća "Hrvatske ceste" u nekomercijalne svrhe (uzgoj poljoprivrednih kultura, pašnjaci, izgradnja stambenih objekata) je veličina cestovnog zemljišta izražena u m2 koje korisnik koristi, a mjerilo je mjesečni paušal izražen u DEM/m2 cestovnog zemljišta.

Članak 10.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta koje je u vlasništvu Poduzeća "Hrvatske ceste" utvrđuje se temeljem kriterija iz članka 9. ove odluke u visini od 0,35 DEM/m2 mjesečno za sve kategorije cesta u Republici Hrvatskoj.

Članak 11.

Naknadu za korištenje cestovnog zemljišta iz članka 6. 8. i 10. ove odluke korisnik obračunava i uplaćuje mjesečno na žiro-račun Poduzeća "Hrvatske ceste", a kontrolu naplate vrši Poduzeće "Hrvatske ceste" godišnje ili za period korištenje cestovnog zemljišta kod objekata privremenog karaktera.

Članak 12.

Iznosi izraženi u DEM kojima je utvrđena visina naknade iz članka 8. i 10. ove odluke preračunavaju se u HRD po tečaju poslovne banke korisnika ili Narodne banke Hrvatske na dan uplate.

Članak 13.

Naknade za korištenje cestovnog zemljišta utvrđene u članku 6. utvrđuju se kod raspisa natječaja za ustupanje korištenja cestovnog zemljišta - kao isklične veličine.

III. NAČIN I NADLEŽNOST ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA POSTUPKA ZA USTUPANJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

Članak 14.

Organiziranje i provođenje postupka za ustupanje cestovnog zemljišta na korištenje je prema odredbama članka 11. Zakona o cestama, u nadležnosti Poduzeća "Hrvatske ceste" Služba financijskih, komercijalnih i općih poslova. Poduzeće "Hrvatske ceste" može organiziranje i provođenje postupka za ustupanje cestovnog zemljišta prenijeti na drugu pravnu osobu ugovorom, prema odredbi članka 12. Zakona o cestama.

Članak 15.

Način organiziranja i provođenja postupaka za ustupanje cestovnog zemljišta na korištenje je: 1. natječaj

- za slobodne projektirane lokacije utvrđene po Poduzeću "Hrvatske ceste" 2. direktna pogodba

- za objekte u funkciji, za ustupanje cestovnog zemljišta u komercijalne svrhe za objekte privremenog karaktera, za nekomercijalno korištenje cestovnog zemljišta, te u ostalim slučajevima na koje se ne odnosi točka 1. ovog članka.

Članak 16.

Ostali međusobni odnosi između Poduzeća "Hrvatske ceste" i korisnika uređuju se ugovorom.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za korištenje postojećih objekata na cestovnom zemljištu u kojima se obavljaju prateće uslužne djelatnosti u Republici Hrvatskoj (pročiščeni tekst) broj: 345-01-9562/92 od 19. lipnja 1992. godine.

Članak 18.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Narodnim novinama".

Broj : 345-01- 14843/92.

Zagreb, 10. studenoga 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske ceste"

prof. dr. Vinko Čandrlić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.