Zakoni i propisi - Pravni savjeti 82 01.12.1992 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prijenosu dijela sredstava s prolaznih žiro-računa ispostava, u korist redovnog žiro-računa Direkcije Republičkog fonda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 111. i članka 116. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 12/91 - pročišćeni tekst,19/91, 53A/91,18/92 i 69/92) i odredbe članka 38. stavke 2. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 49/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 9. sjednici održanoj dana 1. prosinca 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o prijenosu dijela sredstava s prolaznih žiro-računa ispostava, u korist redovnog žiro-računa Direkcije Republičkog fonda

I.

U Odluci o prijenosu dijela sredstava s prolaznih žiro-ačuna ispostava u korist redovnog žiro-računa Direkcije Republičkog fonda ("Narodne novine", broj 49/90), (u daljnjem tekstu: Odluka o prijenosu dijela sredstava ispostava u korist Direkcije) u točki 1. iznos od: "12,5 posto", zamjenjuje se iznosom od: "20 posto".

II.

Iza točke 1. Odluke o prijenosu dijela sredstave ispostava u korist Direkcije, dodaju se nove točke II. i III. koje glase: "II. Sredstva uplaćena na redovni žiro-račun Direkcije Stručne službe Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Direkcija), s prolaznih žrro-računa ispostava Stručne službe Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: ispostave), u visini od 20 posto koristit će se za:

1. Pokriće manjka sredstava u ispostavama koje ne ostvaruju prihode od visine prosječnih prihoda u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond); a koja su potrebna za osiguranje minimalnog zdravstvenog standarda u Republici Hrvatskoj, sukladno odredbama Pravilnika o zdravstvenom standardu u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 3/92), kao i za podmirenje obveza ispostava glede ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 12/91 - pročišćeni tekst, 19/91, 53A/91 i 18/92 i 69/92) i općih akata Republičkog fonda,

2. Pokriće manjka sredstava za izvršenje obveza Direkcije glede:

- plaćanja obveza po međunarodnim ugovorima na osnovi konvencije i reciprociteta,

- plaćanja dogovorenih investicionih ulaganja u djelatnosti zdravstva Republike Hrvatske,

- osiguranja sredstava za uspostavu jedinstvenog informatičkog sustava Republičkog fonda,

3. Plaćanje obveza prema provedenim natječajima za nabavljanje opreme i određenih potrošnih materijala, sukladno odredbama Pravilnika o naćinu prikupljanja ponuda i izboru dobavljača koji je usvojila Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 6. sjednici od 20. svibnja 1992. godine (Klasa: 025-04/92-01/20, Urbroj: 338-24-92-1 ).

III. I

spostave će uplaćivati sredstva u visini od 20 posto sa svojih prolaznih žiro-račuha u korist redovnog žiro-računa Direkcije za namjene utvrđene u prethodnoj točki, od dana stupanja na snagu ove odluke do dana uspostavljanja likvidnosti , ali najduže u razdoblju od pet mjeseci."

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa; 025-04/92-01/78

Urbroj: 338-24-92-1

Zagreb, 1. prosinca 1992.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.