Zakoni i propisi - Pravni savjeti 81 30.11.1992 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 101. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o izmjeni i dopuni Uredbe o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

Članak 1.

U Uredba o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 67/91. i 25/92.), u članku 4. u stavku 1. u točki 3. dodaju se riječi: "kao i ta krivična djela propisana Zakonom o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske". U istom stavku iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi : "6. suditi civilnim osobama i za druga krivična djela ako su učinjena u stjecaju s krivičnim djelima iz točke 2., 3. i 5. stavka 1. ovoga članka." Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Iznimno, ako je počlnitelju krivičnih djela u krtvičnfm predmetima iz točke 1. i 4. stavka 1. ovoga članka, prestao status vojne osobe prije podizanja optužnog akta, sudit će nadležni općinski ili okružni sud.

Članak 2.

Članak 11. briše se.

Članak 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 01-305/2-92.

Zagreb, 26. studenoga 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.