Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 27.11.1992 Popis sredstava za zaštitu bilja za koja je izdana dozvola, odnosno sredstava za zaštitu bilja za koja je prestala važiti dozvola za stavljanje u unutrašnji promet
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 1. stavka 1. podtočke 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblasti poljoprivrede i šumarstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 39. Zakona o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Narodne novine", broj 53/91), ministar poljoprivrede i šumarstva objavljuje

POPIS

sredstava za zaštitu bilja za koja je izdana dozvola, odnosno sredstava za zaštitu bilja za koja je prestala važiti dozvola za stavljanje u unutrašnji promet

1. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva utvrdilo je da su do 2. rujna 1992. godine izdane dozvole za stavljanje u unutrašnji promet ovih sredstava za zaštitu bilja:

__________________________________________________________________________________
Red.  Naziv      Aktivna tvar      Vrijednost   Naziv          Rješenje Minist.
broj  preparata                dozvole proizvođača       poljop. i šumarstva
                                            broj i datum
                                            UP/I-320-20
__________________________________________________________________________________
INSEKTICIDI

1. Actellic-50 EC    pirimifos metil     14.5.97.    ICI Agrochemicals    92-1/218 15.5.92.
2. Biobit-FC      Bac. thur.var.Kurst.  22.3.97.    Novo Nordisk      92-1/11 23.3.92.
3. Biobit- XL      Bac. thur.var.Kurst.  22.3.97.    Novo Nordisk      92-1/12 23.03.92.
4. Celphos pelete    aluminij fosfid     4.2.97.    Excel          92-1/69 5.2.92.
5. Celphos tablete   aluminij fosfid     4.2.97.     Excel          92-1/69 5.2.92.
6. Cotnion 25 WP    metilazinfos      18.3.97.    Agan          92-1/21 19.3.92.
7. Danirun 11 EC    fenpropatrin +
            heksitiazoks      15.3.97.    Sumitomo        92-1/61 16.3.92.
8. Dursban E-48 klorpirifos       3.8.97.     Dow Elanco       92-1/279 4.8.92.
9. Esfenvalerat 5 FL  esfenvalerat      4.2.97.     Sumitomo        92-1/7 5.2.92.
10. Evisekt S      tiociklam
            -hidrogenoksalat    15.3.97.    Sandoz         92-1/26 16.3.92.
11. Hostaquick heptenofos       23.4.97.    Hoechst     92-1/220 24.4.92.
12. Karate 2,5 EC    cihalotrin       23.4.97.    ICI Agrochemicals    92-1/217 24.4.92.
13. M-ONE        Bac.thur.var.
            San Diego        14.3.97.    FMC           92-1/67 15.3.92.
14. Marshal 25 EC    karbosulfan       16.2.97.    FMC           91-1/19 17.2.92.
15. Marshal zlatica 1,5-P
            karbosulfan       16.2.97.    FMC           91-1/20 17.2.92.
16. Meothrin 10 FL   fenpropatrin      22.1.97.    Sumitomo        92-1/6 23.1.92.
17. Methomex SL 20   metomil     18.8.97.    Agan          92-1/19 19.8.92.
18. Nudrin L-20 metomil     26.4.97.    Pliva          92-1/119 27.4.92.
19. Ofunack 40-EC    piridafention      14.3.97.    Radonja     92-1/44 15.3.92.
20. Promet 400-CS    furatiokarb       4.2.97.     Ciba-Geigy       91-1/29 5.2.92.
21. Pyrinex 48 EC    klorpirifos       18.3.97.    Makhteshim       91-1/18 19.3.92.
22. Radotion E-50    malation        26.4.97.    Radonja     92-1/10 27.4.92.
23. Radotion P-5    malation        16.2.97.    Radonja     92-1/1 17.2.92.
24. Talstar 10-EC    bifentrin        16.3.97.    FMC           91-1/18 17.3.92.
25. Trigard 75 WP    ciromazin        15.3.97.    Ciba-Geigy       92-1/28 16.3.92.

FUNGICIDI

1. Aliette       fosetil-Al       23.4.97.    Rhone-Poulenc  92-1/87 24.4.92.
2. Alto combi      karbendazim+
            ciprokonazol      16.3.97.    Sandoz         92-1/79 16.3.92.
3. Anvil 5 SC      heksakonazol      14.3.97.    ICI Agrochemicals    92-1/111 15.3.92.
4. Atemil S       sumpor+
            ciprokonazol      15.3.97.    Sandoz         92-1/78 16.3.92
5. Bakarni dithane   mankozeb        14.3.97.    Rohm and Haas  92-1/90 15.3.92.
6. Bakreno vapno WP-50
            bakar iz bak.
            oksiklorida       10.8.97.    Radonja     92-1/323 11.8.92.
7. Bavistin FL     karbendazim       22.3.97.    BASF          92-1 /58 23.3.92.
8. Baytan 15 WS triadimenol       12.8.97.    Bayer          92-1/330 13.8.92.
9. Baytan FS 150    triadimenol       12.8.97.    Bayer          92-1/329 13.8.92.
10. Benit univerzal 0,475-LS  
            propikonazol+imazalil+
            tiabendazol       15.3.97.    Ciba-Geigy       92-1/125 16.3.92.
11. Benit univerzal 4,75-DS
            propikonazol+imazalil+
            tiabendazol       15.3.97.    Ciba-Geigy       92-1/124 16.3.92.
12. Captan WP-50    kaptan         14.3.97.    ICI Agrochemicals    92-1/95 15.3.92.
13. Champ tekući    bakar iz bak.(II)
            hidrok.         14.3.97.    Agtrol         92-1/46 15.3.92.
14. Champion tekući   bakar iz bak. (II)
            hidrok.         14.3.97.    Agtrol         92-1/51 15.3.92.
15. Chromodin S-65   dodinacetat       3.8.97 .    Chromos     92-1/191 4.8.92.
16. Chromoneb S-70   propineb        26.7.97.    Chromos     92-1/189 27.7.92.
17. Chromosul 80    sumpor     15.3.97.    Chromos     92-1/73 16.3.92.
18. Crveno ulje bakar iz bak. (I)
            oksida         14.3.97.    Agtrol         92-1/47 15.3.92.
19. Cupramix      metiram+bakar  26.7.97.    Cinkarna        92-1/160 27.7.92.
20. Dithane FLO crveni
            mankozeb        2.8.97.     Rohm and Haas  92-1/337 3.8.92.
21. Dithane M-70    mankozeb        14.3.97.    Rohm and Haas  92-1/91 15.3.92.
22. Euparen 50 WP    diklofluanid      12.8.97.    Bayer          92-1/331 13.8.92.
23. Ferrax   etirimol+flutriafol+
        tiabendazol           24.5.97.    ICI Agrochemicals    92-1/292 25.5.92.
24. Folicur EC 250   terbukonazol      16.8.97.    Bayer          92-1/332 17.8.92.
25. Galben F      benalaksil+folpet    14.3.97.    Agrimot     92-1/64 15.3.92.
26. Impact       flutriafol+
            karbendazim       14.3.97.    ICI Agrochemicals    92-1/93 15.3.92.
27. Impact C      flutriafol+
            karbendazim       23.4.97.    ICI Agrochemicals    92-1/94 24.4.92.
28. Karathane-EC    dinokap     26.4.97.    Rohm and Haas  92-1/35 27.4.92.
29. Karathane-WP    dinokap     26.4.97.    Rohm and Haas  92-1/37 27.4.92.
30. Kidan        iprodion        23.4.97.    Rhone-Poulenc  92-1/88 24.4.92.
31. Mankozeb-P mankozeb        26.4.97.    Radonja     92-1/4 27.4.92.
32. Mikal        fosetil-Al+folpet    23.4.97.    Rhone-Poulenc  92-1/86 24.4.92.
33. Mikal-B       fosetil-Al+bakar    23.4.97.    Rhone-Poulenc  92-1/85 24.4.92.
34. Modra galica    bakreni sulfat     26.7.97.    Cinkarna        92-1/195 27.7.92.
35. Panoctine 35    guazatinacetat     22.3.97.    Rhone-Poulenc  92-1/131 23.3.92.
36. Plavo ulje     bakar iz bak.(I)
            oksida         14.3.97.    Agtrol         92-1/45 25.3.92.
37. Radosan 1.2 živa          28.7.97.    Radonja     92-1/157 29.7.92.
38. Raxil 2 WS terbukonazol      19.7.97.    Bayer          92-1/328 20.7.92.
39. Ridomil MZ 72 WP
            metalaksil+mankozeb   15.3.97.    Ciba-Geigy       92-1/42 16.3.92.
40. Rovral TS FLO    iprodion+karbendazim  14.3.97.    Rhone-Poulenc  92-1/251 15.3.92.
41. Sandofan C-5    bakar+oksadiksil    15.3.97.    Sandoz         92-1/24 16.3.92.
42. Score 250      difenkonazol      15.3.97.    Ciba-Geigy       92-1/29 16.3.92.
43. Sumpor u prahu   sumpor     26.7.97.    Cinkarna        92-1/194 27.7.92.
44. Topas 100 EC    penkonazol       15.3.97.    Ciba-Geigy       92-1/40 16.3.92.
45. Tridal-S      sumpor+nuarimol 3.8.97.     Dow Elanco       92-1/225 4.8.92.
46. Tridal MZ      mankozeb+nuarimol    11.8.97.    Dow Elanco       92-1/321 12.8.92.
47. Vincit F      flutriafol       13.8.97.    ICI Agrochemicals    92-1/318 14.8.92.

HERBICIDI

1. Afalon disp.     linuron         23.4.97.    Hoechst     92-1/219 24.4.92.
2. Afalon        linuron         23.4.97.    Hoechst     92-1/221 24.4.92.
3. Alanex        48 EC  alaklor     18.3.97.    Agan          92-1/23 19.3.92.
4. Alon 50 disp.    izoproturon       23.4.97.    Hoechst     92-1/222 24.4.92.
5. Arkade 80 EC prosulfokarb      14.3.97.    ICI Agrochemicals    92-1/92 15.3.92.
6. Banvel univerzal   dikamba+ 2,4-D 15.3.97.    Sandoz         92-1/71 16.3.92.
7. Basagran 600 bentazon        22.3.97.    BASF          92-1/59 23.3.92.
8. Basagran DP bentazon+diklorprop   15.3.97.    BASF          92-1/55 16.3.92.
9. Basagran Forte    bentazon        22.3.97.    BASF          92-1/60 23.3.92.
10. Basagran      bentazon        15.2.97.    BASF          92-1/26 16.2.92.
11. Basamid granulat  dazomet     13.8.97.    BASF          92-1/318 14.8.92.
12. Basta-15      glufosinat-amonij    15.3.97.    BASF          92-1/122 16.3.92.
13. Betamin-T      kloridazon       16.2.97.    Radonja     92-1/21 17.2.92.
14. Bravo Radazin T   alaklor+atrazin     14.3.97.    Radonja     92-1/23 15.3.92.
15. Command 4 EC    klomazon        14.3.97.    FMC           92-1/48 15.3.92.
16. Deherban combi-MD
            mekoprop+2,4-D 3.8.97.     Chromos     92-1/251 4.8.92.
17. Deherban Fluid   mekopropanol      26.7.97.    Chromos     92-1/215 27.7.92.
18. Deherban Special  MCPP + MCPA +
            2,4-D          26.4.97.    Chromos     92-1/214 27.4.92.
19. Devrinol 45 F    napropamid       14.3.97.    FMC           92-1/97 15.3.92.
20. Dual        500 EC metolaklor    15.3.97.    Ciba-Geigy       92-1/121 16.3.92.
21. Dual 960 EC metolaklor       14.7.97.    Ciba-Geigy       92-1/327 15.7.92.
22. Eradicane extra 6 E
            EPTC          14.3.97.    ICI Agrochemicals    92-1/98 15.3.92.
23. Focus ultra cikloksidin       5.3.97.     BASF          92-1/56 6.3.92.
24. Follow       2,4-D+MCPA+
            fluroksipir       5.2.97.     Dow Elanco       91-1/28 5.2.92.
25. Galaxy       bentazon+aciflurofen  22.3.97.    BASF          92-1/57 23.3.92.
26. Grasidim      setoksidim       26.4.97.    Sipcam         92-1/120 27.4.92.
27. Laddok       atrazin+bentazon    16.2.97.    BASF          91-1/27 17.2.92.
28. Linurex 50 WP    linuron         18.3.97.    Agan          92-1/53 19.3.92.
29. Lontrel 100 klorpirifos       11.8.97.    Dow Elanco       92-1/312 12.8.92.
30. Lontrel 418-EC   klorpiralid+MCPP    4.2.97.     Dow Elanco       91-1/25 5.2.92.
31. Oxytril - M MCPP+joksinil+
            bromoksinil       26.4.97.    Rhone-Poulenc  92-1/190 27.4.92.
32. Quartz super    izoproturon       22.3.97.    Rhone Poulenc  92-1/135 23.3.92.
33. Racer 25 EC fluokloridon      14.3.97.    ICI Agrochemicals    92-1/99 15.3.92.
34. Radazin WP 80    atrazin         14.3.97.    Radonja     92-1/22 15.3.92.
35. Reglone       dikvat         15.6.97.    ICI Agrochemicals    92-1/314 16.6.92.
36. Roneet 6 E cikloat         14.3.97.    ICI Agrochemicals    92-1/100 15.3.92.
37. Ronstar 25EC    oksadiazon       26.4.97.    Rhone-Poulenc  92-1/89 27.4.92.
38. Satis 18 WP triasulfuron      15.3.97.    Ciba-Geigy       92-1/27 16.3.92.
39. Starane 250 fluoksipir        4.2.97.    Dow Elanco       92-1/30 5.2.92.
40. Surpass 6,7-E    vernol+diklormid    18.6.97.    ICI Agrochemicals    92-1/96 19.6.92.
41. Targa Super kvizalafop-etil     14.3.97.    Nissan         92-1/50 15.3.92.
42. Terazin SC 50    terbutilazin      16.2.97.    Radonja     92-1/2 17.2.92.
43. Terazin WP 50    terbutilazin      16.2.97.    Radonja     92-1/5 17.2.92.
44. Terazin WP 80    terbutilazin      16.2.97.    Radonja     92-1/3 17.2.92.
45. Tolurex 50 SC    klortoluron       18.3.97.    Agan          92-1/16 19.3.92.
46. Tordon 22 K pikloram        26.4.97.    Dow Elanco       92-1/31 27.4.92.
47. Triflurex 48 EC   trifluralin       18.3.97.    Agan          92-1/14 19.3.92.

OSTALA SREDSTVA

1. C-MH (regulator   kolinova sol malein
            hidraz.         22.1.97.    Chromos     92-1/30 23.1.92.
rasta)         + fenpropatrin
2. Ethrel (sistemični fizio-
tropi)         etefon         3.8.97.     Rhone-Poulenc  92-1/280 4.8.92.
3. Fair 85 (regulator
rasta)         N-oktanol+N-dekanol   13.8.97.    Fair products      92-1/318 14.8.92.
4. Royal MH 30 maleinski hidrazid +
(regulator rasta)    kalijeve soli MH    31.7.97.    Uniroyal Chemical    91-1/112 1.8.92.
5. Klerat (rodenticid) brodifakum       14.3.97.    ICI Agrochemicals    92-1/113 15.3.92.
6. Neoron 500 EC
(akaricid)       brompropilat      26.4.97.    Ciba-Geigy       92-1/40 27.4.92.
7. Off shoot T     N-oktanol+N-dekanol   30.7.97.    Seppic France      92-1/101 31.7.92.

2. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva utvrdilo je da su do 02. rujna 1992. godine prestale važiti dozvole ovih sredstava za zaštitu bilja:

__________________________________________________________________________________
Red.  Naziv      Aktivna tvar      Vrijednost   Naziv          Rješenje Minist.
broj  preparata                dozvole proizvođača       poljop. i šumarstva
                                            broj i datum
                                            UP/I-320-20
__________________________________________________________________________________
INSEKTICIDI

1. Actellic-50     pirimifos-metil     15.5.92.    ICI Agrochemicals    4954/2, 25.12.89.
2. Azinfos metil 25-WP
            azinfos metil      25.6.92.    Zorka ATH        4128/2, 26.6.87.
3. Bancol 50-WP bensultap        17.2.91.    Takeda         1480/1, 18.2.86.
4. Bilan E-3      lindan         20.5.92.    OHIS          3501/2, 21.5.87.
5. Bilan P-2      lindan         20.5.92.    OHIS          3500/2, 21.5.87.
6. Bilan P-2,8     lindan         20.5.92.    OHIS          3499/2, 21.5.87.
7. Brom-O-gas  metilbromid+
            klorpikrin       21.1.92.    Great Lakes       394/2, 22.1.87.
8. Cosmophos-pelete   aluminij-fosfid     28.9.91.    Cosmochemia       5649/3, 29.9.86.
9. Counter G-5 terbufos        17.2.91.    Cyanamid        1481/1, 18.2.86.
10. Cymbush-10 cipermetrin       27.5.91.    ICI Agrochemicals    3026/2, 28.5.86.
11. Danex SP-80 triklorfon       8.5.91.     Makhteshim       2050/2, 9.5.86.
12. Difonat G-5 fonofos     3.9.91.     OHIS          6272/2, 4.9.86.
13. Difos E-50     diklorvos        7.6.92.     Zorka          4035/2, 8.6.87.
14. Dilon 50-EC diklorvos        27.2.92.    Cosmochemia       5964/3, 28.7.87.
15. Dimilin ODC-45
W/V           diflubenzuron      13.5.91.    Galenika        2311/2, 14.5.86.
16. Dipterex 5 prašivo triklorfon        5.5.92.    Pinus          2738/2, 6.5.87.
17. Dipterex-80%    triklorfon       25.6.92.    Bayer          4204/2, 26.6.87.
18. Dipterex SL-50   triklorfon       25.6.92.    Bayer          4209/2, 26.6.87.
19. Dipterex TZ-25   triklorfon        5.5.92.    Pinus          2178/2, 6.5.87.
20. Dyfonat 10-G    fonofos     31.5.92.    ICI-Stauffer      3711/2,1.6.87.
21. Ekalux G-5 kvinalfos        18.2.91.    Chromos     722/2, 19.2.86.
22. Etolin       lindan+etoprofos     3.3.92.    Rhone-Poulenc  3/2, 4.3.87.
23. Fastac 10% EC    alfametrin       18.4.90.    Shell          2758/1, 19.4.85.
24. Fenitrotion 50-EC  fenitrotion       13.8.91 Zorka ATH        5868/2, 14.8.86.
25. Folithion      fenitrotion       25.6.92.    Bayer          4203/2, 26.6.87.
26. Fosfamid 40-EC   dimetoat        28.7.92.    Zorka          877/3, 29.7.87.
27. Frutapon      parafin. min. ulje   18.4.91.    Agrolinz        4273/2, 19.4.86.
28. Galation P-5    fenitrotion       31.8.91.    Galenika        597/2, 1.9.86.
29. Geobilan      lindan         20.5.92.    OHIS          3502/2, 21.5.87.
30. Hostaquick heptenofos       24.4.92.    Hoechst     6/0-04-326/002,3.6.9
31. Imidan P-5     fosmet         28.9.91.    ICI Agrochemicals    6645/2, 29.9.86.
32. Imidan WP  fosmet         10.3.92.    ICI Agrochemicals    602/2, 11..3.87.
33. Karate 2,5-EC    cihalotrin       24.4.92.    ICI Agrochemicals    08-04-1965/2,10.4.89.
34. Karbaril-50 karbaril        7.6.92.     Pinus          3224/3,8.6.87.
35. Karbaril S-50    karbaril        5.5.92.     Zorka          3148/2, 6.5.87.
36. Karbaril S-50
Župa          karbaril        9.2.91.     Župa          3599/2, 10.2.86.
37. Kombicid G-5    fenitrotion+lindan   22.6.91.    Zorka          3124/2, 23.6.86.
38. Ksilolin      lindan         15.9.91.    Galenika        6222/2, 16.9.86.
39. Lindan 20-EC    lindan         2.6.92.     Zorka          3709/2, 3.6.87.
40. Lindan G-2 lindan         17.2.91.    Radonja     1500/1, 18.2.86.
41. Malation E-50    malation        23.4.92.    Zorka          2255/2, 24.4.87.
42. Malation P-1    malation        10.3.92.    Zorka          508/2, 11.3.87.
43. Malation P-5    malation        10.3.92.    Zorka          509/2, 11.3.87.
44. Metasystox-i    demeton-S-metil 23.6.92.    Bayer          4208/2, 24.6.87.
45. Metation E-50    fenitrotion       13.11.91.    Chemiche zavodi 7145/2, 14.11.86.
46. Monitor       metamidofos       5.5.92.     Chevron     3084/2, 6.5.87.
47. Phostoxin-vrećice  aluminij fosfid     13.11.90.    Detia-Degesch      6626/2, 14.11.85.
48. Posse 1,5-P karbosulfan       23.3.92.    FMC Corporation 1857/2, 24.3.87.
49. Posse 25-EC karbosulfan       23.3.92.    FMC Corporation 724/2, 24.3.87.
50. Promet 400-CS    furatiokarb       5.2.92.     Ciba-Geigy   6/0-04-009/002,11.3.91.
51. Reldan 2-E klorpirifos-metil    3.3.92.     Dow Elanco       1088/2, 4.3.87.
52. Ripcord 20-EC    cipermetrin       17.2.91.    Shell          1423/2, 18.2.86.
53. Sistemin-40 dimetoat        8.2.92.     Župa          163/2, 9.2.87.
54. Solvirex-10 disulfoton       2.3.91.     Sandoz         1796/2, 3.3.86.
55. Sumicombi WC-30
            fenvalerat+
            fenitrotion       12.3.92.    Sumitomo        1314/2, 13.3.87.
56. Talstar 10-EC    bifentrin        17.3.92.    FMC Corporation 1236/1, 10.2.88.
57. Thiodan E-35    endosulfan       12.5.92.    Hoechst     3369/2, 13.5.87.
58. Timet G-5      forat          19.7.92.    Cyanamid        4733/2, 20.7.87.
59. Trigard 75-WP    ciromazin        16.3.92.    Ciba-Geigy       213/2, 10.4.89.
60. Vidate-L      oksamil     19.10.91.    Du Pont     6170/2, 20.10.86.
61. Volaton G-5%    foksim         31.5.92.    Pinus          3712/2, 1.6.87.
62. Volaton G-10%    foksim         31.5.92.    Pinus          3713/2, 1.6.87.

FUNGICIDI

1. Afugan        pirazofos        19.7.92.    Hoechst     4671/2, 20.7.87.
2. Aliette       fosetil-Al       10.3.92.    Rhone-Poulenc  6/0-04-260/002, 8.5.91.
3. Anvil 5 SC      heksakonazol      15.3.92.    ICI Agrochemicals    6/0-04-407/002, 20.11.90.
4. Bakarni cineb    bakar iz bak.
            oksiklorida+      12.3.92.    Župa          1313/2, 13.3.87.
cineb
5. Bakarni dithane   mankozeb+bakar 15.3.92.    Rhom and Haas  6/0-04-202/003, 24.8.90.
6. Bakarni kreč-25   bakar iz bak.
            oksiklorida       1.9.92.     Zorka          5603/2, 2.9.87.
7. Bakreni folpet    folpet+bakreni
            oksiklorid       31.5.92.    OHIS          1216/5, 1.6.87.
8. Bakreni folpet    folpet+bakreni
            oksiklorid       12.5.92.    Radonja     3358/2, 13.5.87.
9. Bakreni oksiklorid  bakar iz bak.
            oksiklorida       10.3.92.    OHIS          502/2, 11.3.87.
10. Bakreni propineb  propineb+bakar
            iz bak.         12.5.92.    Radonja     3360/2, 13.5.87.
oksiklorida
11. Bakreno vapno    bakar iz bak.
            oksiklorida       12.5.92.    Radonja     3357/2, 13.5.87.
12. Bakrocid-50 bakar iz bak.
            oksiklorida       9.11.91.    Župa          1858/3, 10.11.86.
13. Benit univerzal
047,5-LS        propikonazol+
            tiabendazol       16.3.92.    Ciba-Geigy       6/0-04-384/002,
20.11.90.
            + imazalil
14. Benit univerzal
4,75-DS     propikonazol+
            tiabendazol       16.3.92.    Ciba-Geigy       6/0-04-383/002,
20.11.90.
            + imazalil
15. Betafen-TS fentin-hidroksid    11.3.92.        Župa      1741/1, 12.3.87.
16. Brestan konz.    fentin-acetat      5.5.92.         Hoechst 3366/1, 6.5.87.
17. Brestanid      fentin-acetat      11.3.92.        Hoechst 255/3, 12.3.87.
18. Caltan       folpet + ofunak 18.3.92 .    Chevron 1593/2, 19.3.87.
19. Captan WP-50    kaptan         15.3.92.        ICI
                                    Agrochemicals  
                                            6/0-04-019/003,
30.1.90.
20. Cerkofit WP-60   fentin-acetat      28.7.92 .    Zorka      4317/2, 29.7.87.
21. Chinosol-W hidroksikinolin+
            kalij sulfat      10.3.92.        Hoechst 1176/2, 11.3.87.
22. Cibak-OHIS bakreni oksiklorid +
            cineb          10.3.92.        OHIS      503/2, 11.3.87.
23. Cimozin 60, 4-S   cineb + cimoksanil   23.4.92.        OHIS      4356/2, 24.4.92.
24. Cineb P-8      cineb          10.3.92.        OHIS      1215/2, 11.3.87.
25. Cineb P-8      cineb          12.91.         Zorka      6182/3, 12.86.
26. Cineb prah 8 Župa  cineb          21.12.91.        Župa      8626/2, 22.12.86.
27. Cineb S-65 cineb          6.4.92.         OHIS      1920/2, 7.4.87.
28. Cineb S-65 cineb          28.4.92.        Zorka      2100/2, 29.4.87.
29. Cineb S-80 cineb          18.3.92.        Župa      1596/2, 19.3.87.
30. Corbel       fenpropimorf      25.2.91 .    BASF      729/2, 26.2.86.
31. Cosan        sumpor     1.9.92.     Riedel de Haen 5602/2, 2.9.87.
32. Delan        ditianon        10.3.92 .    Shell      605/2, 11.3.87.
33. Delan SC-750    ditianon        3.3.92.         Shell      1497/1, 4.3.87.
34. Dithane plavi    mankozeb        21.2.92.    Rohm and Haas  1503/1, 22.2.87.
35. Enovit - M     tiofanat - metil        14.5.92 .    Sipcam     2177/3, 15.5.87.
36. Folpet 50-WP    folpet         2.6.92.         Zorka ATH    3710/2, 3.6.87.
37. Impact       flutriafol       3.3.92.     ICI Agrochemicals    1491/1, 4.3.87.
38. Impact-C      flutriafol +
            karbendazim       24.4.92.    ICI Agrochemicals    1178/1, 13.2.89.
39. Kaptazor 50-WP   folpet         25.8.92.    Zorka ATH        5467/2, 26.8.87.
40. Karathane - EC   dinokap     16.3.92.    Rohm and Haas  6605/2, 20.11.86.
41. Karathane - WP   dinokap     16.3.92.    Rohm and Haas  6606/2, 20.11.86.
42. Kidan        iprodion        10.3.92.    Rhone - Poulenc 1040/2, 6.3.89.
43. Kolosul       sumpor     5.5.92.     Zorka          3147/2, 6.5.87.
44. Kuluman       sumpor + nitrotal-
            izopropil        5.5.92.     BASF          3090/2, 6.5.87.
45. Kupriksalin 18-S  cimoksalin+cineb+
            bakar          23.6.92.    OHIS          4283/2, 24.6.87.
            iz bak. oksiklorida
46. Melprex S-65    dodin          14.5.92.    Cyanamid        2733/2, 15.5.87.
47. Mikal        fosetil-Al + folpet   30.9.91.    Rhone-Poulenc  7023/1, 1.10.86.
48. Mikal B       fosetil-Al + bakar   10.3.92.    Rhone-Poulenc  1193/1, 13.2.89.
49. Ortho phaltan 50%
            folpet         12.3.92.    Chevron     1363/2, 13.3.87.
50. Ortho phaltan-80  folpet         30.9.91.    Chevron     7022/1, 1.10.86.
51. Ortho phaltan
tekući         folpet         28.9.91.    Chevron     6913/1, 29.9.86.
52. Orthocide - 50   kaptan         28.9.91.    Chevron     6912/1, 29.9.86.
53. Orthocide - 83   kaptan         29.9.91.    Chevron     6915/1, 30.9.86.
54. Pallinal      metiram+nitrotal
            -izopropil       5.5.92.     BASF          3091/2, 6.5.87.
55. Plavi kamen bakreni sulfat     25.6.92.    Zorka          4526/2, 26.6.87.
56. Plavi kamen bakreni sulfat     22.12.91.    Župa          8317/2, 23.12.86.
57. Ridomil MZ 72-WP
            metalaksil+mankozeb   16.3.92.    Ciba-Geigy       1900/2, 15.3.88.
58. Rovral ipridion               8.5.91.     Rhone-Poulenc  2728/2, 9.5.86.
59. Sumporcin      sumpor+cineb      25.8.92.    Zorka          5449/2, 26.8.87.
60. Topas 100-EC    penkonazol       3.3.92.     Ciba-Geigy       500/2, 4.3.87.
61. Venturin-50 kaptan         28.7.92.    Župa          3087/3, 29.7.87.
62. Vitasan S-50    folpet         28.7.92.    Župa          4357/2, 29.7.87.
63. Župineb       propineb        14.5.92.    Župa          358/3, 15.5.87.

HERBICIDI

1. Actril - M      joksinil+mekoprop    31.5.92.    Rhone-Poulenc  3747/2, 1.6.87.
2. Afalon        linuron         24.4.92.    Hoechst     5944/2, 1.11.88.
3. Afalon Disp. linuron         24.4.92.    Hoechst     6/0-04-194/002,
                                            28.3.91.
4. Alaklor E-48 Župa  alaklor         5.5.92.     Župa          1112/3, 6.5.87.
5. Alaklor EC-48    alaklor         5.5.92.     Zorka, Zorka ATH    3246/2, 6.5.87.
6. Alapin        alaklor         5.5.92.     Pinus          2967/2, 6.5.92.
7. Alon 50 disperzija  izoproturon       24.4.92.    Hoechst     1390/2, 29.5.89.
8. Arkade 80-EC prosulfokarb      15.3.92.    ICI Agrochemicals    2124/2, 12.4.89.
9. Arsenal       imazapir        23.12.91.    Zorka          232/2, 24.12.86.
10. Atromet - T atrazin +ametrin    15.9.91.    Radonja     6323/2, 16.9.86.
11. Banvel 480 dikamba     11.8.92.    Sandoz         6/0-04-286/003,
                                            3.6.91.
12. Banvel P-OHIS    dikamba + mekoprop   27.8.92.    OHIS          5518/2, 28.8.87.
13. Basagran      bentazon        16.2.92.    BASF          6/0-04-334/002,
                                            10.6.91.
14. Basfapon      dalapon     18.2.91.    BASF          975/2, 19.2.86.
15. Basta-15      glufosinat-amonij    16.3.92.    Hoechst     6/0-04-080/002,
                                            11.3.91.
16. Beskor E-77 EPTC          3.9.91.     Župa          6212/2, 4.9.86.
17. Bravo/Radazin-T   alaklor + atrazin    17.4.91.    Radonja     3068/1, 18.4.86.
18. Chromolur - 48   trifluralin       30.6.91.    Chromos     4761/2, 1.7.86.
19. Cidokor       glifosat            28.7.92.    Radonja     4153/2, 29.7.87.
20. Clap        pridat + atrazin    11.3.92.    Agrolinz        1740/1, 12.3.87.
21. Command 4-EC    klomazin        15.3.92.    FMC Corporation 6/0-04-003/002,
                                            8.2.90.
22. Devrinol 45-F    napropamid       15.3.92.    ICI Agrochemicals    6/0-04-432/002,
                                            5.12.90.
23. Dosanex       metoksuron       7.1.91.     Sandoz         5231/3, 8.1.87.
24. Dual 500-EC metolaklor       16.3.92.    Ciba-Geigy       2307/2, 23.8.89.
25. Eptan 6-E      EPTC          10.3.92.    ICI Agrochemicals    1672/1, 11.3.87.
26. Eradicane 6-E    EPTC + diklormid    19.12.90.    ICI Agrochemicals    6930/2, 20.12.85.
27. Eradicane extra 6-E EPTC      15.3.92.    ICI Agrochemicals    6/0-04-362/002,
                                            9.7.91.
28. Etazin 3585 simazin + sekbumeton  23.12.91.    Ciba-Geigy       8555/2, 24.12.86.
29. Flex        fomesan     10.3.92.    ICI - Stauffer     1658/1, 11.3.87.
30. Herbitref EC-48   trifluralin       21.1.91.    Zorka          752/2, 22.1.86.
31. Herbocid      2,4 -D         14.5.92.    Pinus          2737/2, 15.5.87.
32. Hormin       2,4 -D         27.5.91.    OHIS          2688/2, 28.5.86.
33. Hyvar-X-bromacil  bromacil        25.8.92.    Du Pont     3132/2, 26.8.87.
34. Igran-50      terbutrin        8.2.92.     Ciba-Geigy       882/1, 9.2.87.
35. Illoksan EC-36   diklofopmetil      15.1.91.    Hoechst     272/2, 16.1.86.
36. Inakor extra SC-50
            atrazin + cianazin 9+  26.4.92.    Radonja     2616/2, 27.4.87.
37. Korovicid      2,4 - D         28.7.92.    Zorka          360/3, 29.7.87.
38. Korovicid kombi   mekoprop + 2,4-D    28.7.92.    Zorka          359/3, 29.7.87.
39. Laddok   atrazin + bentazon       17.2.92.    BASF          6022/2, 1.11.88.
40. Lasso/Atrapin -G  alaklor + atrazin    17.4.91.    Monsanto        2918/2, 18.4.92.
41. Lasso/Linuron    alaklor + linuron    10.2.92.    Monsanto        603/2, 11.2.87.
42. Lenacil S-80    lenacil         6.1.91.     Zorka          47/1, 7.1.86.
43. Lentagran -EC    piridat         11.3.92.    Agrolinz        1739/1, 12.3.87.
44. Lontrel 418-EC   klopiralid       5.2.92.     Dow Elanco       851/2, 17.5.89.
45. Mataven       flampropmetil      10.3.92.    Shell          1656/1, 11.3.87.
46. Monosan herbi    2,4-D          15.9.91.    Galenika        6221/2, 16.9.86.
47. Monosan herbi
specijal            2,4-D + MCPA +
            mekoprop        11.1.92.    Galenika        8621/2, 12.1.87.
48. Morogal       mekoprop        7.1.92.     Župa          9066/2, 8.1.87.
49. Ordram 6-E molinat         14.5.92.    OHIS          505/4, 15.5.87.
50. Ordram extra 6-E  molinat         18.6.91.    OHIS          4491/2, 19.6.86.
51. Ordram G-5 molinat         27.8.92.    OHIS          5522/2, 28.8.87.
52. Orizan E-35 propanil        9.11.91.    Župa          5515/4, 10.11.86.
53. Oxytrill      mekoprop +
            bromoksinil       30.9.91.    Rhone-Poulenc  284/2, 1.10.86.
            + joksinil
54. Primextra 500
tekući         atrazin+metolaklor   7.5.92.     Ciba-Geigy       6/0-04-223/002,
                                            24.4.90.
55. Prohelan      prometrin        19.7.92.    Radonja     3154/4, 20.7.87.
56. Prometrin S-50   prometrin        28.4.92.    Zorka          2107/2, 29.4.87.
57. Propaklor T-50   propaklor        15.5.91.    Pliva          2301/1, 16.5.86.
58. Protrazin T-50   propaklor + atrazin   27.2.91.    Pliva          1185/1, 28.2.86.
59. Racer 25-EC fluokloridon      15.3.92.    ICI Agrochemicals    6/0-04-386/002,
                                            6.9.91.
60. Reglone - 14    dikvat         15.10.91.    ICI Agrochemicals    2600/2, 16.10.86.
61. Scepter       imazakvin        10.3.92.    Zorka          184/2, 11.3.87.
62. Simatrol kombi   simazin+amitrol+
            MCPA          10.3.92.    Zorka          1657/1, 11.3.87.
63. Simatrol S-50    simazin+amitrol 23.4.92.    Zorka          354/3, 24.4.87.
64. Stam F-34      propanil        6.11.91.    Rohm and Haas  6607/2, 7.11.86.
65. Starane -250    fluroksipir       23.12.91.    Dow Elanco       8973/1, 24.12.86.
66. Sutan 6-E      butilat         23.12.91.    ICI Agrochemicals    8876/2, 24.12.86.
67. Tandex WP  karbutilat       10.12.91.    Ciba-Geigy       8284/2, 11.12.86.
68. Targa super kvizalofop-etil     15.3.91.    Nissan         6/0-04-096/002,
                                            11.3.91.
69. Terbutrin-R terbutrin        12.5.92.    Radonja     3359/2, 13.5.87.
70. Tulureks 50-TS   klortoluron       15.1.91.    Župa          329/2, 16.1.86.
71. Velpar       heksazinom       6.91.      Du Pont     3256/2, 2.6.86.
72. Zean E-72      EPTC+diklormid 3.9.91.     Župa          6213/2, 4.9.86.
73. Zoramat -500    atrazin+ametrin+
            amitrol         11.3.92.    Zorka          1706/1, 12.3.87.
74. Zoramat S-47    atrazin+ametrin+
            amitrol         21.12.91.    Zorka          7563/5, 22.12.86.

OSTALA SREDSTVA

ARBORICIDI
1. Garlozor 4-E triklorpir+butoksietil
            ester          24.3.91.    Zorka          2427/1, 25.3.86.
            triklorpira
2. Tordon 22-K pikloram        10.3.92.    Dow Elanco       1689/1, 11.3.87.

AKARICIDI
1. Nissorun 10-EC    heksitiazoks      3.3.92.     Nippon Soda       292/2, 4.3.87.
2. Nissuron 10-WP    heksitiazoks      3.3.92.     Nippon Soda       291/2, 4.3.87.

INSEKTICIDNA GNOJIVA
1. Florin-3       foksim + 13:10:12
            NPK           13.6.91.    INA-Petrokemija 2699/2, 14.6.86.

INSEKTOFUNGICIDI
1. Pirox fluid     diazion+triforin+
            tetradifon       29.5.91.    Tovarna dušika 3160/2, 30.5.86.
            Ruše

LIMACIDI
1. Mesurol granulat   metiokarb        23.6.92.    Bayer          4207/2, 24.6.87.
2. Pužomor M-5 metaldehid       12.5.92.    Chromos     3614/2, 13.5.87.

NEMATOCIDI I FUMIGANTI
1. Calcyan       kalcij cijanid+kalcij
            oksid          21.10.91.    Degesch     2908/2, 22.10.86.
2. Mocap 20-EC etoprofos        25.2.91.    Radonja     1702/1, 26.2.86.
3. Žuvapin       metam-Na        8.2.92.     Župa          883/1, 9,2,87.

REGULATORI RASTA
1. CF-125    klorflurenol-metil       5.12.91.    Shell          7861/2, 6.12.86.
2. Malehid-30  maleinhidrazid         13.5.91.    Župa          2308/2, 14.5.86.
3. Pertubir   klorprofam+profam        7.8.91.     Pliva          5312/2, 8.8.86.

REPELENTI
1. Kemakol   mineralni silikati+       31.5.92 Tovarna dušika 3708/2, 1.6.87.
        kopolomerne soli                Ruše

RODENTICIDI
1. Antikolin mamak
            varfarin    20.5.92.        Galenika        3660/2, 21.5.87.
2. Faciron
uljnikoncetrat     klorfacinon   25.8.92.        Pliva          5465/2 26.8.87.
3. Klerat        brodifakum   15.3.92.        ICI Agrochemicals    6/0-04-345/002,
                                            26.6.91.

SINERGISTI
1. Citowett       oksiletilirani
            alkilfenol   9.3.91.         BASF          1829/2, 10.3.86.

SREDSTVA ZA TRETIRANJE SJEMENA
1. Dithane FLO-crveni
            mankozeb    3.8.92.         Rhom and Haas  979/2, 12.2.88.
2. Ferrax        etirimol+flutriafol+  25.5.92.    ICI Agrochemicals    6535/2, 13.2.89.
            tiabendazol
3. Panogen -M      metoksietil-Hg-acetat  5.5.92.    Kwizda     3083/2, 6.5.87.
4. Zorason       fenil-Hg-acetat     10.3.92.    Zorka          875/3, 11.3.87.
5. Zorason tekući    fenil-Hg-acetat     10.3.92.    Zorka          847/2, 11.3.87.
__________________________________________________________________________________
Klasa: 320-20/92-1/190

Urbroj: 525-02-92-2

Zagreb, 5. studenoga 1992.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

dr. Ivan Majdak, v.r.