Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 27.11.1992. Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala višegodišnjih biljaka tijekom vegetacije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o brisanju iz Popisa ovlaštenih institucija za obavljanjeobveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemenai objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala višegodišnjihbiljaka tijekom vegetacije

Na temelju članka 22. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti bilja od bolestii štetočina ("Narodne novine", br 10/79), Ministarstvo poljoprivredei šumarstva objavljuje da se iz "Popisa" brišu institucije saslijedećim rednim brojevima upisa:

1) I/1 (Rješenje br. 6-UP/I-114/80 od 20. III. 1980.), OOUR Zajedničkeslužbe u sastavu PPK Kutjevo kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznihzdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodriju sjemena,

2) II/1 (Rješenje br. 06-UP/I-248/79 od 29. V. 1979.), Radna zajednica"Zajedničke službe" u sastavu Poljoprivredno insutrijskog kombinataĐakovo kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregledapoljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena ratarskih kultura tijekomvegetacije,

3) II/4 (Rješenje br. 06-UP/I-223/79 od 25. V. 1979.), Poljoprivrednastanica Vukovar kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenihpregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena:

4) II/7 (Rješenje br. os-UP/I-99/80 od 11. III. 1980.), OOUR "lnstitutza zaštitu bilja" Fakulteta poljoprivrednih znanosti u Zagrebu kaoovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednihusjeva za proizvodnju sjemena,

5) II/9 (Rješenje br. 06-UP/I-239/79 od 25. V. 1979.], Poljoprivrednastanica Beli Manastir kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznihzdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena,

6) II/13 (Rješenje br. 06/UP/0-265/79 od 31. V. 1979.), OOUR "Mliječniproizvodi" - Poljoprivredna stanica, u sastavu "Sirele",industrije mliječnih proizvoda, Bjelovar, kao ovlaštena institucija zaobavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnjusjemena.

7) II/14 (Rješenje br. 06-UP/I-310/79 od 19. V. 1979.), OOUR "Tehnološkii laboratorijski poslovi", u sastavu Poljoprivredno-prehrambeno-prometneradne organizacije "Đuro Salaj", Valpovo, kao ovlaštena institucijaza obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva zaproizvodnju sjemena,

8) II/15 (Rješenje br. 06-UP/I-264/79 od 31. V. 1979.), RZ "Zajedničkeslužbe". Poljoprivredna služba, u sastavu RO "Poljoprivreda"- PIK Vinkovci, kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenihpregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena ratarskih i povrtlarskihkultura tijekom vegetacije,

9) III/5 (Rješenje br. 06-UP/I-254/79 od 5. VI. 1979.), OOUR "Zajedničkeslužbe" - Poljoprivredna služba Kutjevo, u sastavu PPK Kutjevo, kaoovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda objekataza proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala višegodišnjih biljakatijekom vegetacije,

10) III/8 (Rješenje br. 06-UP/I-99-80 od 11. III. 1980.), OOUR "Institutza zaštitu bilja" Fakulteta poljoprivrednih znanosti u Zagrebu, kaoovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda kojimaprovodi i ispitivanja na latentne biljne bolesti, virusa i mikoplazmi,

11) III/9 (Rješenje br. 06-UP/I-279/79 od, 11. V. 1979.), Institut zajadranske kulture i melioraciju krša iz Splita, kao ovlaštena institucijaza obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda objekata za proizvodnju poljoprivrednogsadnog materijala višegodišnjih biljaka tijekom vegetacije,

Klasa: 320-11/92-1/103

Urbroj : 525-02-92-1

Zagreb, 2. studenoga 1992.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

dr. Ivan Majdak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">