Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 27.11.1992 Pravilnik o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA

Na temelju članka 91a. Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine", br. 53/91) Upravni odbor Hrvatskog društva skladatelja na svojoj sjednici od 15. listopada 1992. donio je

PRAVlLNIK

o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala

I. NAKNADE ZA JAVNU IZVEDBU I PRIOPĆAVANJE JAVNOSTI GLAZBENIH DJELA

Članak 1.

Za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti (u nastavku teksta "izvedba") glazbenih djela koja štiti Hrvatsko društvo skladatelja, osim izvedbi i priopćavanja glazbenih djela od strane korisnika s kojima HDS ima sklopljen poseban ugovor koji regulira dozvolu za izvedbu, tj. plaćanje naknada, plaća se naknada po Tarifi naknada za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela (u nastavku teksta "Tarifa") koja je sastavnim dijelom ovog pravilnika.

Naknadu iz stavka 1. ovog članka naplaćuje Hrvatsko društvo skladatelja.

Naknadu naplaćenu na priredbama organiziranim u humanitarne svrhe (pomoć Hrvatskom Crvenom križu, organizacijama slijepih, gluhonijemih itd.) odnosno priredbama organiziranim u korist nastradalih od elementarnih nepogoda (potresi, poplave, požari itd.) ratnih razaranja i sl. Hrvatsko društvo skladatelja će tim organizacijama uplatiti na njihov račun, bez odbitka troškova naplate, uz uvjet da izvođači nastupaju besplatno te da organizator u službenom programu navede Hrvatsko društvo skladatelja kao sudionika na tim priredbama.

Članak 2.

Naknada se ne plaća za izvedbu glazbenih djela:

1) radi nastave i u obliku nastave - ako se ne naplaćuju ulaznice i ne obavljaju druge naplate;

2) na školskim svečanostima - ako je ulaz besplatan.

Članak 3.

Pod glazbenim djelima, prema ovom pravilniku, razumijevaju se nescenska glazbena djela, s riječima ili bez riječi i odlomci scenskih glazbenih djela (opera, opereta i dr.) koji ne čine dramsku cjelinu.

Živom glazbom, oprema ovom pravilniku, smatra se glazba koju izvođači izvode izravno.

Mehaničkom glazbom, prema ovom pravilniku, smatra se glazba koja se izvodi instrumentima za mehaničku reprodukciju (gramofon, glazbeni automat, magnetofon, kazetofon i dr.) ili koja se saopćava javnosti preko radioaparata, televizora, videorecordera, zvučnika i sl.

Članak 4.

Bruto prihod, prema ovom pravilniku, čini ukupna naplata ostvarena prodajom ulaznica ili drugim oblicima naplate (rezervacije, povećanje cijena jela i pića, uz obveznu ili neobveznu konzumaciju, bez obzira na to da li se večernja cijena uvećava ili dnevna cijena umanjuje, servis, glazbeni dinar, turistički dinar, tombola, lutrija i sl.), kao i dotacije, sponzorstva i sl.

Osnovicu za obračun naknade koja se naplaćuje za koncerte ozbiljne glazbe iz tar. broja 1. čine:

1) prihod ostvaren prodajom ulaznica, dotacijama i sponzorstvima;

2) troškovi za dvoranu;

3) neto osobni dohodak izvođača i dirigenta za odgovarajući koncert, ili

4) honorari izvodača i dirigenta.

Neto osobni dohodak iz točke 3) stavak 2. ovog članka izračunava se tako što se ukupni osobni dohoci izvođača u odgovarajućem mjesecu dijele ukupnim brojem termina (službi) ostvarenih u tom mjesecu. Tako dobivena vrijednost jednog termina množi se brojem termina ostvarenih za realizaciju koncerta za koji se naplaćuje naknada.

Izvođački honorar, prema ovom pravilniku, čini i zakupnina (naknada) ili drugi oblik troškova što ih korisnik plaća za aparate za mehaničku reprodukciju glazbe.

Članak 5.

Visina naknade za izvođenje glazbenih djela utvrđuje se u postotku od bruto prihoda što ga priredivač odnosno organizator javne izvedbe (u nastavku teksta "korisnik") ostvaruje pri toj izvedbi, u postotku od bruto iznosa honorara izvođača ili u paušalnom iznosu. Naknada u određenom iznosu utvrđuje se u bodovima, a vrijednost boda iskazuje se u dinarima:

Vrijednost boda u Tarifi utvrđuje Upravni odbor HDS-a s važenjem od dana donošenja odluke.

Članak 6.

Visina naknade utvrđuje se u postotku od bruto prihoda ako se pri izvedbi glazbenih djela naplaćuju ulaznice ili se obavljaju druge naplate. Ta naknada ne može biti manja od najnižeg iznosa naknade predviđene u odgovarajućim tarifnom broju:

Članak 7.

Visina naknade utvrđuje se postotku od bruto iznosa honorara ako se pri izvedbi djela ne naplaćuju ulaznice i obavljaju druge naplate, a izvođači primaju honorar. Ta naknada ne može biti manja od najmanjeg iznosa naknade predviđene u odgovarajućem tarifnom broju.

Ako se pri izvedbi glazbenih djela ne naplaćuju ulaznice i ne obavljaju druge naplate i ako izvođači ne uzimaju honorar, naknada za izvedbu utvrđuje se u visini najnižeg iznosa naknade navedene u odgovarajućem tarifnom broju.

Članak 8.

Korisnik je dužan Hrvatskom društvu skladatelja u roku od osam dana od dana izvedbe, dostaviti službene točne podatke koji služe kao osnova za utvrđivanje i raspodjelu autorske naknade.

Ako korisnik ne dostavi točne podatke iz stavka 1. ovog članka visina naknade utvrđuje se u iznosu uvećanom za 50%.

Članak 9.

Ako se utvrdi da je glazbeno djelo korišteno bez pretliodne dozvole (čl. 27. st. 3. Zakona o autorskom pravu), visina naknade utvrđuje se dvostruko od najvećeg iznosa naknade navedene u odgovarajućem tarifnom broju.

Članak 10.

Ako su glazbena djela korištena bez prethodne dozvole (neovlašteno korištenje) i ako je za takvo korištenje predviđena naknada u mjesečnome paušalnom iznosu, smatrat će se da su djela u toku cijeloga mjeseca u kojem je utvrđeno neovlašteno korištenje, bez obzira na broj dana u kojima su stvarno korištena.

Članak 11.

Ako na jednoj priredbi ili kod jednog korisnika nastupa više izvođačkih sastava, više pojedinih glazbenika - izvođača, ili se koristi više aparata za izvedbu mehaničke glazbe, naknada se plaća posebno za svaki sastav, za svakoga pojedinog izvođača odnosno svaki aparat.

Članak 12.

Ako isti izvođački sastav ili pojedini glazbenik - izvođač izvodi glazbeno djelo uzastopno na dva mjesta ili više mjesta, ili na više mjesta istoga ili drugog korisnika, naknada se plaća za svaku pojedinu izvedbu na svakom od tih mjesta.

Članak 13.

Korisnik plaća naknadu bez obzira na to tko je angažirao ili da li je angažirao izvodački sastav ili pojedinoga glazbenika - izvođača, a i bez obzira na to tko je vlasnik aparata ili instrumenta.

Korisnik je dužan organizaciji za zaštitu autorskih glazbenih prava omogućiti uvid u dokumentaciju koja služi kao osnova za utvrđivanje u raspodjelu autorske naknade.

Članak 14.

Vlasnik prostorije, stadiona i sl. (zakupodavac) dužan je s korisnikom načiniti ugovor o uvjetima uz koje se izvode zaštičena djela te organizaciji autora omogućiti uvid u ugovor i zaopisnik o bruto prihodu ostvarenom od prodanih ulaznica. U protivnom, solidarno odgovare za plaćanje autorske naknade i dostavu programa.

Ako zakupodavac iz stavka 1. ovog članka omogući neovlaštenoj organizaciji ili neovla- štenoj osobi da organizira glazbeno-zabavnu priredbu i izbjegne plaćanje propisane

autorske naknade, obvezan je tu naknadu platiti i program dostaviti.

Članak 15.

Ako posebnim ugovorom nije drugačije određeno, organizacije za radio i tv difuziju plaćaju naknadu prema odgovarajućem tarifnom broju ovisno o pretplati, prihodima od ekonomske propagande i drugim prihodima.

II. NAKNADA ZA KORIŠTENJE GLAZBENIH IZVEDBENIH MATERIJALA

Članak 16.

Upravni odbor Hrvatskog društva skladatelja posebnom tarifom određuje visinu naknada za korištenje glazbenih izvedbenih materijala.

Prilikom propisivanja Tarife Upravni odbor vodi računa o trajanju, sastavu i vrsti glazbenog djela, te namjeni njegove izvedbe.

Članak 17.

Visinu naknade za korištenje glazbenih izvedbenih materijala čiji su vlasnici inozemne pravne i fizičke osobe HDS utvrđuje temeljem ugovora s inozemnim izdavačkim kućama:

Članak 18.

Tarifom se mogu propisati slučajevi u kojima se naknada za korištenje glazbenih izvedbenih materijala, kada im je vlasnik domaća pravna ili fizička osoba, utvrđuju temeljem posebnog sporazuma s korisnikom.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o naknadama za javnu izvedbu i saopćavanja javnosti glazbenih djela ("Službeni list SFRJ" br: 74/89. kao i Tarifa propisana na sjednici Upravnog odbora HDS-a 15. svibnja 1992.

Članak 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 15. listopada 1992.

Predsjednik Hrvatskog društva skladatelja

Adalbert Marković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


TARIFA naknada za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela

A. NAKNADE ZA IZVEDBU GLAZBENIH DJELA NA PRIREDBAMA

I. GLAZBENE PRIREDBE


Tarifni broj 1
Naknada se plaća u visini:
________________________________________________________________________
Red-  Vrsta priredbe     Ulaz s naplatom Ulaz besplatan     Najniža naknada
ni               ulaznice ili drugih               u bodovima
broj              oblika naplate
________________________________________________________________________
1.   Koncert ozbiljne    6% od bruto       6% od honorara
    glazbe         prihoda     izvođača        200
2.   Koncert zabavne
    glazbe (šou), djela
    zaštićenih autora u
    duhu narodne glazbe,
    koncert izvorne na-   10% od     10% od
    rodne glazbe (pjesme  bruto          honorara
    i plesovi) i sl.        prihoda     izvođača        300
3.   Akademija, proslava   6% od bruto       6% od
    i sl.          prihoda     honorara
                izvodača        200
4.   Baletni divertisman,
    plesne revije, plesna              6% od
    natjecanja i revije na 6% od bruto       honorara
    ledu          prihoda     izvođača        200
5.   Promenadni koncert               6% od
                            honorara
                            izvođača        200
________________________________________________________________________

Naknada za izvedbu se plaća po ovome tarifnom broju i na priredbama kao što su glazbeni festivali; glazbena svečanost, smotra narodne glazbe, glazbena natjecanja, demonstracija glazbe i slično, s tim što se broj bodova određuje prema vrsti glazbe.

Ako se na istoj priredbi izvodi više vrsta glazbe (ozbiljna, zabavna, narodna), primjenjuje se prosječan broj bodova naveden u ovom tarifnom broju.
II. ZABAVNE PRIREDBE
Tarifni broj 2

Naknada se plaća po priredbi, u visini:
________________________________________________________________________
Red-  Vrsta priredbe     Ulaz s naplatom Ulaz besplatan     Najniža naknada
ni               ulaznice ili drugih               u bodovima
broj              oblika naplate
________________________________________________________________________
1.   Plesna zabava, svadba,
    proslava, banket,
    maturantska, bru-                10% od
    coška, klupska večer  10% od bruto      honorara
    i sl.          prihoda     izvođača        200
2.   Zabava, ples, krabul-
    jni ples (maskenbal,              12% od
    doček nove godine i   12% od bruto      honorara
    sl.           prihoda     izvodača        300
________________________________________________________________________

Korisnik glazbenih djela koji ne vodi točnu knjigovodstvenu evidenciju s dokumentacijom o naplaćenim ulaznicania ili drugim oblicima naplate plaća, u smislu stavka 1. ovoga tarifnog broja, 5% od ukupnog bruto prihoda ostvarenog u toku cijeloga kalendarsko

Ako se osim ulaznice ili drugih oblika naplate naplaćuje i obvezna konzumacija (večera, menu i sl.), kao naknada za izvedbu glazbenih djela se naplaćuje, osim naknade iz ovoga tarifnog broja i, 4% od bruto prihoda od obvezne konzumacije. Naknada za izvedb

Ako korisnik glazbenih djela ne vodi točnu knjigovodstvenu evidenciju s dokumentacijom o naplaćenim obveznim konzumacijama, korisnik u smislu stavka 3. ovog tarifnog broja, plaća 5% od ukupnog bruto prihoda ostvarenog u toku cijeloga kalendarskog mjeseca 

Korisnici glazbenih djela - samostalne ugostiteljske radnje (građanške pravne osobe) plaćaju autorsku naknadu u visini koja odgovara naknadi utvrđenoj prema prihodima odgovarajućeg korisnika koji vodi točnu knjigovodstvenu evidenciju bruto prihoda ili koj

III. OSTALE PRlREDBE

1. Modne revije, izbor ljepotice i slično

Tarifni broj 3

Naknada za izvedbu plaća se po priredbi, i to:

1) s naplatom ulaznica ili drugih oblika naplate - 4% od bruto prihoda;
2) ako je ulaz besplatan:
a) ako se izvodi živa glazba - 4% od honorara izvođača;
b) ako se izvodi mehanička glazba 250 bodova.

Ako priredba ima koncertni dio, naknada se plaća po tarifnom broju 1. ove tarife. Ako priredba ima plesni dio, naknada se plaća prema tarifnom broju 2. ove tarife...

2. Cirkusne predstave

Tarifni broj 4

Ako se izvodi živa ili mehanička glazba, naknada se plaća od predstave:

1) do 200 sjedala                    60 bodova
2) od 201 do 500 sjedala                90 bodova
3) više od 500 sjedala                 120 bodova.

3. Artističke priredbe

Tarifni broj 5

Ako se izvodi živa ill mehanička glazba, plaća se 4% od bruto prihoda od priredbe.

4. Športske priredbe

Tarifni broj 6

Na igralištima, stadionima, plivalištima i dr. za izvedbu mehaničke ili žive glazbe prije početka priredbe, u pauzi ili nakon priredbe, naknada se plaća po priredbi:

1) do 10.000 sjedala                  150 bodova
2) više od 10.000 do 30.000 sjedala           250 bodova
3) više od 30.000 sjedala                350 bodova

Za izvedbe glazbe na samoj priredbi (mehanička ili živa glazba), uz koju se izvodi športski program plaća se 2% od bruto prihoda ulaznice odnosno honorara izvođača, a najmanje u dvostrukom iznosu od stavka 1. ovoga tarifnog broja, ako ovim pravilnikom nij

Ako priredba ima koncertni dio, naknada se plaća po tarifnom broju 1. ove tarife.

5. Izvedba glazbenih nescenskih djela pri prikazivanju scenskih djela

Tarifni broj 7

Za nenaručena glazbena djela koja se izvode u dramskoscenskim djelima, kao glazbena pratnja ili kao ilustracija, ili su uklopljena u dramski tekst, ili se izvode prije početka, u pauzi ili nakon predstave, naknada se plaća po predstavi :

________________________________________________________________________
Red-  Vrsta priredbe     Ulaz s naplatom Ulaz besplatan     Najniža naknada
ni               ulaznice ili drugih               u bodovima
broj              oblika naplate
________________________________________________________________________
1.   do 10 minuta      2% od bruto       2% od
                prihoda     honorara
                            izvođača        100
2    do 20 minuta      3% od bruto       3% od
                prihoda     honorara
                            izvođača        150
3.   do 30 minuta      4% od bruto       4% od
                prihoda     honorara
                            izvođača        220
4.   više od 30 minuta    5% od bruto       5% od
                prihoda     honorara
                            izvodača        250
________________________________________________________________________
IV. SVIRAČI POJEDINCI
Tarifni broj 8

Naknadu plaćaju svirači pojedinci za izvedbu glazbe nih djela:

1) na sajmovima vašarima i sl.dnevno                  60 bodova
2) na svadbama koje nisu organizirane u javnim lokalima,po svadbi    80 bodova
3) ugovoreni paušalod                          300 bodova.

Invalidima s više od 50% invalidnosti naknada se smanjuje za 50%.

B. NAKNADA ZA POVREMENU ILI STALNU IZVEDBU GLAZBENIH DJELA

V. UGOSTITELJSKE RADNJE

Živa glazba

Tarifni broj 9

Naknada za izvedbu žive glazbe u ugostiteljskim radnjama u kojima se ne naplaćuju ulaznice ni obvezna konzumacija iznosi mjesečno:

________________________________________________________________________
Broj sjedala u zatvorenome           Trajanje izvedbe žive glazbe
ili otvorenom prostoru         (do 24sata)   (nakon 24sata)
odnosno mogući broj                   bodova
posjetitelja
________________________________________________________________________
do   40                   400       600
od   41   do   80           500       700
od   81   do   120           600       800
od   121   do   180           700       900
od   181   do   240           800       1.000
od   241   do   300           900       1.100
od   301   do   360           1.000      1.300
od   361   do   420           1.100      1.400
od   421   do   480           1.200      1.500
od   481   do   540           1.300      1.600
od   541   do   600           1.400      1.700
od   601   do   660           1.500      2.000
od   661   do   720           1.600      2.100
od   721   do   780           1.700      2.200
od   781   do   840           1.800      2.300
od   841   do   900           1.900      2.400
više od 900                   2.000      2.300
________________________________________________________________________
Za pojedinačnu izvedbu naknada se plaća po tarifnom broju 2 ove tarife, a najniži iznos je 50% od utvrđenog iznosa u ovome tarifnom broju prema broju sjedala odnosno mogućem broju posjetitelja po danu.
U barovima i sličnim lokalima u kojima se pleše naknada se plaća za 200% više od naknada navedenih u ovoj točki.
2. U ugostiteljskim radnjama u kojima se naplaćuju ulaznice ili obvezna konzumacija naknada se plaća po tarifnom broju 2 ove tarife.
3. Za dane kad se u ugostiteljskoj radnji glazba koristi duže ili se od posjetitelja naplaćuju ulaznice, rezervacije, obvezna konzumacija ili povišena cijena i sl. (doček nove godine, zabava, ples, krabuljni ples, svadba, proslava, banket, maturantska, br
Ugostiteljska radnja ne može isključivati svoju obvezu u pogIedu javne izvedbe glazbenih djela i prenositi je na korisnika svojih usluga, organizatore ili izvođače glazbeno-zabavnog programa.
4. Ugostiteljske radnje u kojima se, u slučajevima iz točke 3. ovoga tarifnog broja, ne pružaju ugostiteljske usluge, nego se poslovne prostorije izdaju u zakup ili se ugostiteljske usluge pružaju samo djelomično, plaćaju i posebnu naknadu u najvećem izno

Mehanička glazba

Tarifni broj 10

1. Naknada za izvedbu glazbe preko radioaparata, gramofona ili magnetofona u ugostiteljskim radnjama, osim u barovima i sličnim lokalima iznosi 50 bodova mjesečno.
Za izvedbu mehaničke glazbe s ozvučenjem u barovima, diskoklubovima i videoklubovima i sličnim lokalima, a i u ugostiteljskim radnjama u kojima se koristi mehanička glazba s ozvučenjem, naknada se plaća po tarifnom broju 9 ove tarife.
Ako se u lokalima naplaćuju ulaznice ili obvezna konzumacija odnosno isplaćuje zakupnina (naknada na aparat za mehaničku reprodukciju glazbe), naknada se plaća po tarifnom broju 2 ove tarife.
2. Naknada za izvedbu glazbe preko televizora u ugostiteljskim radnjama iznosi 50 bodova mjesečno.
3. Naknada za korištenje glazbe ili prenošenje glazbe u svaku drugu prostoriju preko gramofona, magnetofona, kasetofona, muzičkog automata, radioaparata, televizora, videorecordera, zvučnika i sl. iznosi mjesečno:

a) po jednom sredstvu (aparatu)         50 bodova
b) ozvučenje, osnovna naknada          200 bodova
c) ozvučenje, po jednom zvučniku            10 bodova.

Ako se izvedba mehaničke glazbe iz ove točke prenosi u ugostiteljske radnje iz točke 1. stavka 2. ovog tarifnog broja, naknada se plaća po tarifnom broju 9 ove tarife.

VI. MENZE I BIFEI U PODUZEĆIMA, DRUGIM RADNIM ORGANIZACIJAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA

Tarifni broj 11

Naknada se plaća mjesečno za izvedbu glazbe preko:

1) gramofona ili magnetofa           30 bodova
2) radioaparata ili televizora         30 bodova

VII. ODMARALIŠTA I PLANINARSKI DOMOVI

Tarifni broj 12

Naknada se plaća mjesečno za izvedbu glazbe preko:

1 ) gramofona ili magnetofona          30 bodova
2) radioparata ili televizora              30 bodova


VIII. TRGOVINSKE RADNJE, AGENCIJE I DRUGE POSLOVNE PROSTORIJE

Tarifni broj 13.
Naknada se plaća mjesečno za izvedbu glazbe:

1) U robnim kućama i tržnicama, preko:

a) gramofona ili magnetofona,
po jednom sredstvu (aparatu)          40 bodova
b) radioaparata ili televizora
po jednom sredstvu (aparatu)          40 bodova
c) ozvučenja, osnovna naknada      100 bodova
d) ozvučenja po jednom zvučniku     10 bodova

Ako se upotrebljava više sredstava (aparata), naknada se može ugovoriti i u mjesečnom paušalnom iznosu, uzimajući u obzir broj sredstava (aparata) što se upotrebljavaju.

2) u prodavaonicama, mljekarnicama, benzinskim
crpkama i sl. preko:
a) gramofona ili magnetofona          40 bodova
b) radioaparata ili televizora         40 bodova
c) ozvučenja, osnovna naknada      100 bodova
d) ozvučenja, po jednom zvučniku        10 bodova

3) u turističkiin i drugim agencijama, predstavništvima i ostalim prostorijama u kojima se radi sa strankama, preko :
a) gramofona ili magnetofona          40 bodova
b) radioaparata ili televizora         40 bodova
c) ozvučenja osnovna naknada      100 bodova
d) ozvučenja, po jednom zvučniku        10 bodova

IX. SAJMOVI

Tarifni broj 14
Za izvedbu mehaničke glazbe, osim glazbe iz glazbenog automata, naknada se plaća u visini 300 bodova dnevno.

X. OBRTNIČKE RADNJE

Tarifni broj 15
Naknada se plaća mjesečno, za izvedbu glazbe:
1) u slastičarnicama preko:
a) gramofona ili magnetofona      50 bodova
b) radioaparata ili televizora     50 bodova

2) u brijačko-frizerskim radnjama, preko:
radioaparata, gramofona ili magnetofona 50 bodova

3) u salonima za čišćenje obuće, preko: .
a) gramofona ili magnetofona      50 bodova
b) radioaparata ili televizora     50 bodova

4) U ostalim obrtničkim radnjama, preko:
a) gramofona ili magnetofona      50 bodova
b) radioaparata ili televizora     50 bodova

Xl. PODUZEĆA

Tarifni broj 16

Naknada iznosi mjesečno i to:
1)kao osnovna naknada za ozvučenja       100 bodova
2) za svaki zvučnik               10 bodova

XII. PRIJEVOZNA SREDSTVA

Tarifni broj 17

Naknada se plaća mjesečno za izvedbu glazbe:

1) na brodovima preko:
a) žive glazbe i mehaničke       Po tarifnom broju
glazbe s ozvučenjem           9 ove tarife

b) mehaničke glazbe, po jednom sredstvu
(aparatu), osim glazbenog automata
iz tarifnog broja 28 ove tarife     50 bodova

c) s ozvučenjem, po zvučniku      10 bodova

2) u autobusima, vlakovima ili avionima, za izvedbu mehaničke glazbe :
a) po autobusu             30 bodova
b) po ozvučenom vagonu     30 bodova
c) po avionu              100 bodova

Za vlakove koji nemaju stalan broj vagona, naknada se može ugovoriti u mjesečnom paušalnom iznosu:

3) na autobusnim ili željeznićkim kolodvorima brodskim pristaništima i aerodromima, za izvedbu mehaničke glazbe :
a) po jednom sredstvu (aparatu), osim
glazbenog automata iz tarifnog broja 28
ove tarife               30 bodova
b) s ozvučenjem po zvučniku       5 bodova

4) u reklamnim automobilima (automobilima u
kojima se u toku vožnje reklamira
uz mehaničku glazbu)          dnevno 15 bodova


XIII. KINEMATOGRAFI

Tarifni broj 18

Naknada za izvedbu glazbe preko gramofona magnetofona, radioaparata ili nekoga drugoga mehaničkog sredstva prije početka predstave, u pauzi ili nakon predstave u kinematografu, plaća se mjesečno, po ovoj tablici:
_______________________________________________________________________
                Broj predstava tjedno
Broj sjedala          do 8      više od 8
                    bodova
do 600             100       150
više od 600           160       200
_______________________________________________________________________

XIV. ČITAONICE

Tarifni broj 19

Za izvedbu mehaničke glazbe, osim glazbe iz glazbenog automata, naknada se plaća u visini 20 bodova mjesečno.

XV. MJESNE ZAJEDNICE, DRUŠTVENE ILI KLUPSKE PROSTORIJE

Tarifni broj 20

Naknada se plaća mjesečno za izvedbu mehaničke glažbe preko :

1) gramofona ili magnetofona      30 bodova
2) radioaparata ili televizora     20 bodova

Naknada za izvedbu glazbenih djela, s plaćanjem ulaznice ili drugih oblika naplate s plesom (disko klubovi i dr.) plaća se po tarifnom broju 2 ove tarife, s tim što se može ugovoriti i u paušalnom iznosu.


XVI. IZLOŽBE, GALERIJE, MUZEJI

Tarifni broj 21

Naknada se plaća mjesečno za izvedbu:
1) mehaničke glazbe, osim glazbe iz glazbenog automata 30 bodova
2) s ozvučenjem, po jednom zvučniku           5 bodova

XVII. HRVATSKA VOJSKA

Tarifni broj 22

Naknada za izvedbu glazbenih djela u Hrvatskoj vojsci u službene svrhe plaća se prema posebnom sporazumu.
Pod izvedbom glazbenih djela u službene svrhe razumijeva se izvedba glazbenih djela u vojarnama i garnizonima za vojnike, pri dočeku i ispraćaju državnih delegacija, na vojnim paradama, pogrebima i sl.
Ako se glazbena djela ne izvode u svrhe iz stavka 2. ovoga tarifnoga broja, na takvu će se izvedbu primjenjivati odgovarajući broj ove tarife.

XVIII. ŠPORTSKA IGRALIŠTA, KUPALIŠTA I KAMPOVI

Tarifni broj 23
Naknada se plaća mjesečno, za izvedbu:

1) mehaničke glazbe, osim glazbe iz glazbenog
automata                    100 bodova
2) s ozvučenjem, po zvučniku          10 bodova

XIX. SALONI ZABAVE, ZABAVNI PARKOVI I VRTULJCI

Tarifni broj 24
Naknada se plaća za izvedbu mehaničke glazbe, i to:
1) u zabavnim salonima, mjesečno        150 bodova
2) u zabavnim parkovima, dnevno     30 bodova
3) za vrtuljke, dnevno             5 bodova

XX. PLESNE ŠKOLE

Tarifni broj 25
Naknada mjesečno iznosi, bez obzira na vrstu glazbe:  150 bodova

XXI. MJESNE RAZGLASNE STANICE

Tarifni broj 26

Naknada se plaća za izvedbu mehaničke glazbe, i to:
1) dnevno                10 bodova
2) mjesečno               100 bodova

XXII. RADIO I TV STANICE

Tarifni broj 27
Ako posebnim ugovorom nije drugačije određeno, naknada se plaća mjesečno, prema trajanju emisija u tjednu. i to:
1) do 15 sati                  100 bodova
2) od 15 do 30 sati               200 bodova
3) od 30 do 40 sati               300 bodova
4) od 40 do 70 sati               450 bodova
5) od 70 do 84 sata               600 bodova
6) od 84 do 100 sati              900 bodova
7) više od 100 sati               1000 bodova

Radiostanice koje prikupljaju pretplatu plaćaju 5% od ubrane pretplate. TV stanice koje prikupljaju pretplatu plaćaju 3% od ubrane pretplate.

Ako imaju vezanu pretplatu za radio i televiziju, tada plaćaju 3,70% od ubrane pretplate. Ako te stanice ostvaruju i posebne prihode od propagande, reklame, želja slušatelja i sl. osim naknade iz stavaka 1. i 2. ovoga tarifnog broja, plaćaju još 4% od tih
Radio i tv stanice koje ne prikupljaju pretplatu, a koje dio sredstava za svoj rad dobivaju iz ubrane pretplate Hrvatske radio televizije, plaćaju naknadu:
a) od prikupljenog i doznačenog dijela pretplate na isti način kao i Hrvatska radio televizija, bilo po ovom pravilniku, bilo po posebnom sporazumu i
b) 4% od posebnih prihoda ostvarenih od propagande, reklame, želja slušatelja i sl,
osim ako nije ugovoreno drugačije posebnim sporazumom između stanice i Hrvatskog društva skladatelja.
Radio i tv stanice koje ne ubiru vlastitu pretplatu niti ne sudjeluju u dijelu ubrane pretplate Hrvatske radio televizije plaćaju 4% od prihoda ostvarenih od propagande, reklame, želja slušatelja i sl, a nikako manje od dvostrukog maksimalnog iznosa naved

XXIII. GLAZBENI AUTOMATI

Tarifni broj 28
Za izvedbu glazbe iz glazbenih automata bez ekrana naknada se plaća 100 bodova mjesečno.

XXIV. PTT (HPT) USLUGE

Tarifni broj 29
Za izvedbu glazbe preko telefona naknada se plaća mjesećno 4% od bruto prihoda ostvarenog po toj osnovi, prema broju registriranih impulsa.

XXV. VRIJEDNOST BODA

Od dana 15. listopada vrijednost boda iznosi 20 hrvatskih dinara.

XXV1. VAŽENJE TARIFE

Ova Tarifa stupa na snagu danom donošenja.