Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 27.11.1992 Tarifa o naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA

Temeljem članka 16. Pravilnika o naknadama za javnju izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela, te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala Upravni odbor Hrvatskog društva skladatelja je na svojoj sjednici od 15. listopada 1992, godine donio slijedeću

TARIFU

o naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ova se Tarifa primjenjuje na najam izvedbenih materijala kojih je vlasnik Hrvatsko društvo skladatelja, te na izvedbene materijale kojih su vlasnici domaće fizičke i pravne osobe, a koji se materijali daju u najam putem ZAMP-a Hrvatskog društva skladatelja (u daljnjem tekstu ZAMP).

ZAMP i vlasnik materijala iz stavka 1. ovog članka mogu ugovoriti uvjete davanja izvedbenih materijala različite od onih predviđenih ovom Tarifom. U slučaju postojanja takvog ugovora, najmoprimac - korisnik izvedbenog materijala (u daljnjem tekstu: korisnik) mora o posebnim uvjetima biti unaprijed obaviješten.

Za glazbene izvedbene materijale kojih je vlasnik inozemna fizička ili pravna osoba naplaćuje se naknada prema tarifi, odnosno zahtjevu vlasnika materijala, uz zaračunavanje paušalnog iznosa za troškove ZAMP-a od 15%.

Članak 2.

Svoje odnose s korisnikom i vlasnikom izvedbenih materijala ZAMP regulira u skladu s ovom Tarifom, tipskim ugovorima, koje zainteresirane stranke mogu dobiti na uvid u prostorijama ZAMP-a.

Ako ugovor s korisnikom, odnosno vlasnikom izvedbenog materijala nije sklopljen, na njihove međusobne odnose primjenjivat će se odredbe tipskih ugovora.

ZAMP može odnose s korisnikom i vlasnikom materijala regulirati posebnim ugovorom različitim od tipskog ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

Visina naknada za korištenje izvedbenih materijala utvrđuje se u bodovima, a vrijednost boda je sastavni dio Tarife i mijenja se odlukom Upravnog odbora Hrvatskog društva skladatelja o promjeni Tarife.

TARIFNE ODREDBE

a) Nescenska glazbena djela

Članak 4.

Za nescenska djela naknada se plaća po minuti trajanja djela i to za:

- djelo za gudački orkestar ili instrumentalni sastav

do 9 instrumenata ili zbor a cappella 12 bodova

- djelo za simfonijski orkestar ili zbor i instrumentalni sastav

od 9 instrumenata ili glas i orkestar 15 bodova

- djelo za zbor i orkestar 27 bodova

Za ponovljeno izvođenje u jednoj sezoni odobrava se popust od 50% za svako novo izvođenje.

Za svako ponovljeno izvođenje u jednoj sezoni iznad tri izvođenja odobrava se popust od 70%.

Školama i glazbenim akademijama može biti odobren popust do 80% kada se djela izvode u svrhu nastave.

Članak 5.

Za direktni radio ili TV prijenos naknada se plaća po minuti trajanja djela i to za:

- djelo za gudački orkestar ili instrumentalni sastav do

10 instrumenata ili zbor a cappella 10 bodova

- djelo za simfonijski orkestar ili zbor i instrumentalni sastav

od 9 instrumenata ili glas i orkestar 12 bodova

- djelo za zbor i orkestar 18 bodova

U slučaju direktnog prijenosa i putem radija i putem televizije, naknada se plaća posebno za radio, a posebno za televizijski prijenos.

Ako izvedbu direktno prenosi neovisno više radio ili TV stanica, svaka plaća naknadu posebno, ako ugovorom nije drugačije određeno.

Ako direktni prijenos preuzima jedan ili više radio ili TV stanica od radio ili TV stanice koja je ugovorila korištenja izvedbenih materijala, osnovna tarifa se uvećava za

100%.

Članak 6..

Za snimanje izvedbe za odgođeni radio ili TV prijenos koje uključuje pravo jednokratnog emitiranja plaća se naknada po minuti ovisno o trajanju djela.

Za radio prijenos naknada iznosi:

- djelo za gudački orkestar ili instrumentalni sastav do 9

instrumenata ili zbor a cappella 30 bodova

- djelo za simfonijski orkestar ili zbor i instrumentalni

sastav od 9 instrumenata ili glas i orkestar 40 bodova

- djelo za zbor i orkestar 60 bodova

Za odgodni prijenos putem televizije naknada iz stavka 1. ovog članka uvećava se za 100%.

Za drugo i svako naredno emitiranje snimljene izvedbe u roku od dvije godine od prvog emitiranja, odobrava se popust od 70%.

U slučaju odgođenog prijenosa i putem radija i putem televizije, naknada se plaća posebno za radio, a posebno za televizijski prijenos.

Ako izvedbu odgođeno prenosi neovisno više radio ili TV stanica, svaka plaća naknadu posebno, ako ugovorom nije drugačije određeno.

Ako odgođeni prijenos preuzima jedna ili više radio ili TV stanica od radio ili TV stanice koja je ugovorila korištenje izvedbenih materijala, osnovna tarifa iz stavka 2, 3. i 4. se uvećava za 100%.

Članak 7.

Kada radio ili televizijska stanica direktno prenosi izvedbu, te je ujedno snima za dodatno naknadno emitiranje, naknada se za direktan prijenos plaća prema članku 5. ove Tarife, za snimanje i jednokratnu izvedbu se plaća naknada iz članka 6. stavci 1. i 2. ove Tarife umanjena za 50%, a za svako naredno emitiranje se primjenjuje odredba članka 6. stavak 3. ove Tarife:

Radio ili televizijska stanica koja drugoj radio ili televizijskoj stanici daje prijenos (direktni ili odgodni) na preuzimanje, dužna je to prijaviti ZAMP-u, te platiti naknadu u smislu članka 5. stavak 4. i članka 6. stavak 7. ove Tarife.

b) Scenska glazbena djela

Članak 8.

Za izvedbu scenskog djela plaća se naknada prema trajanju djela i to:

- za cjelovečernja djela 1.400 bodova

- za djela u trajanju od 30-45 minuta 1.100 bodova

- za djela u trajanju do 30 minuta 900 bodova

Naknada za najam izvedbenog materijala za prikazivanje u cijeloj sezoni uvećava se za 100%.

Članak 8.

Za izvedbu baleta bez vokalnih dionica, naknada iz članka 8. stavci 1. i 2. ove Tarife umanjuje se za 30%.

U slučaju da korisnik zahtijeva više od 10 klavirskih izvadaka, ZAMP pridržava pravo povećanja naknada predviđenih u člancima 8. i 9. ove Tarife.

Za direktni radio ili televizijski prijenos, odnosno odgodnu snimku, radio odnosno televizijska stanica plaća naknadu u vrijednosti od 1000 bodova radio i 1500 bodova televizija, bez obzira na trajanje djela.

U slučaju ponovnog emitiranja snimke u roku od dvije godine od prvog prijenosa odnosno emitiranja, naknada iz stavka 1. se umanjuje za 70%.

Za radio ili televizijsku snimku skraćene verzije ili odlomaka djela, plaća se naknada kao za nescenska djela.

OSTALE ODREDBE

Članak 11.

Pod sezonom se u smislu ove Tarife podrazumijeva vremensko razdoblje od 1. rujna (početak sezone) kalendarske godine u kojoj sezona počinje, pa do 31. kolovoza naredne kalendarske godine (kraj sezone) u kojoj sezona završava.

Članak 12.

ZAMP u dogovoru s vlasnikom materijala u posebnim slučajevima (festivali, veći broj izvedbi, druge posebne okolnosti) može ugovoriti i nižu naknadu no što je to predviđeno ovom Tarifom.

Članak 13.

Vrijednost boda utvrđuje Upravni odbor Hrvatskog društva skladatelja.

Na sjednici Upravnog odbora od 15. listopada vrijednost boda je utvrđena u iznosu od 330 HRD.

Članak 14.

Ova Tarifa stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb,15. listopada 1992.

Predsjednik Hrvatskog društva skladatelja

Adalbert Marković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.